Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
1 - 28 april 2017
 

ACTUEEL

The 2017 EU Justice Scoreboard
10 april 2017
Voor de 5de keer heeft de Europese Commissie rechtsstelsels van EU-landen met elkaar vergeleken
Meer info
Zie ook:
“België scoort ‘onvolledig’ op EU Justice Scoreboard”
B. Nelissen, Juristenkrant nr. 348, 26/04/2017, 3

Rechtzetting bericht media over boetes ‘witte kassa’
FOD Financiën bericht 12 april 2017
De FOD Financiën betreurt de eenzijdige en bovenal foutieve berichtgeving over de zogenaamde vernietiging van een beslissing door de Raad van State die het opleggen van boetes zou regelen. De Raad van State vernietigde in zijn arrest van 16 maart 2017 de oude Beslissing ET 127.190 van 26 november 2014, die uitvoering gaf aan de oude regeling met de 10 % grens. Deze regeling werd al in 2015 door de Raad van State vernietigd. Om die reden heeft de FOD Financiën hiervoor nooit administratieve boetes opgelegd.
De oude wetgeving werd vanaf 1 juli 2016 volledig vervangen door de nieuwe ‘25.000 euro-regel'. Deze wetgeving is nog steeds van kracht. De boetes die de FOD Financiën oplegt in het kader van deze nieuwe regeling zijn volledig rechtsgeldig en kunnen blijvend opgelegd worden.
Nieuw onteigeningsdecreet gepubliceerd in BS 25 april 2017
24 FEBRUARI 2017. - Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut, BS 25/04/2017, bl. 53296

Wijziging wet 30 november 1998 inzake inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis Sw in BS 28 april 2017
30 MAART 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek, BS 28/04/2017, bl. 53768

Regie der gebouwen: overheidsopdracht voor bijstand en advies voor de nieuwe gevangenis in Antwerpen
Ministerraad 21 april 2017
De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met de gunning van een overheidsopdracht betreffende juridische, financiële en eventuele technische bijstand en adviesverlening voor de bouw van de nieuwe gevangenis in Antwerpen.
 
RECENTE WETGEVING GERECHTELIJK RECHT – JUSTITIE - ADVOCATUUR

Werking en organisatie gemeenschappelijke steundienst bij het College van de hoven en rechtbanken
30 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de werking en de organisatie van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van de hoven en rechtbanken, bedoeld in artikel 183 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 24/04/2017, bl. 53054

Wet houdende ruimere mobiliteit van de vóór 1 april 2014 benoemde rechters in handelszaken
9 APRIL 2017. - Wet houdende ruimere mobiliteit van de vóór 1 april 2014 benoemde rechters in handelszaken, BS 25/04/2017, bl. 53206

Rechtsbijstandsverzekering en vrije keuze van advocaat
9 APRIL 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en ertoe strekkende de vrije keuze van een advocaat of iedere andere persoon die krachtens de op de procedure toepasselijke wet de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen in elke fase van de rechtspleging te waarborgen in het kader van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst, BS 25/04/2017, bl. 53207

Vaststelling evaluatiecriteria adjunct-mandaten in de magistratuur
18 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria van de afdelingsvoorzitters, ondervoorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, afdelingsprocureurs, afdelingsauditeurs, adjunct-procureurs des Konings van Brussel en adjunct-arbeidsauditeurs van Brussel en de weging van de criteria, BS 25/04/2017, bl. 53207

Uitvoerings-KB  oprichting Begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand
26 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, BS 27/04/2017, bl. 53750

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN


Rechters en Facebook: vind ik (niet) leuk
S. Voet, Actualiteit, RW 2017-2018, nr. 35, 29/04/2017, 1362

Flexibiliteit of paradoxale rigiditeit? De (eenzijdige) wijzigbaarheid van de arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant
I. De Wilde, , RW 2017-2018, nr. 35, 29/04/2017, 1363

RFID- chip of -tag ( Radio Frequency Identification)
E. Degrave, Employés pucés et vie privée, JT N° 6686, 29/04/2017, 289

EHRM verbiedt sterilisatie als voorwaarde voor juridische geslachtsverandering
P. Cannoot, Juristenkrant nr. 348, 26/04/2017, 1
EHRM 6 april 2017, A.P., GARÇON ET NICOT c. FRANCE, nos 79885/12, 52471/13 et 52596/13)

Onwettig kb arbeidsmiddelen leidt niet tot straffeloosheid
J. Lorré, , Juristenkrant nr. 348, 26/04/2017, 2
(Gent 5 januari 2017, C/30/2017, Gent 20 oktober 2016, C/135/2016, Gent 17 maart 2016, C/408/2016, onuitg.)

België scoort ‘onvolledig’ op EU Justice Scoreboard
B. Nelissen, Juristenkrant nr. 348, 26/04/2017, 3
EU Justice Scoreboard 2017

Nieuwe reprografie- en uitgeversvergoeding op dezelfde leest geschoeid
T. De Coster, Juristenkrant nr. 348, 26/04/2017, 4
5 MAART 2017. - Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs, BS 10/03/2017, bl. 35028
5 MAART 2017. - Koninklijk besluit betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier, BS 10/03/2017, bl. 35039

Hof van Justitie zet begrip ‘verkoper’ onder druk
   
O. Lenaerts, Juristenkrant nr. 348, 26/04/2017, 5
HvJ 9 november 2016, C-149/15, Sabrina Wathelet t. Garage Bietheres & Fils SPRL

Procureur en rechters samen in raadkamer: niet automatisch grond van wettige verdenking
P. Vanwalleghem, Juristenkrant nr. 348, 26/04/2017, 6
Cass.28 maart 2017, P.17.240.N

Alternatieven bestraffing inzake wegverkeer: (on)terechte terughoudendheid?
B. Bleyaert, Juristenkrant nr. 348, 26/04/2017, 11

De verdere uitholling van de draagwijdte van de kennisgeving houdende uitbreiding van de verjaringstermijn inzake btw
K. Heyrman, TFR nr. 520, april 2017, 327

Aandelenopties: wat blijft er over van het ‘Sinterklaasgeschenk’?
P. Smet, Fiscoloog nr. 1519, 26/04/2017, 1

Hof van Justitie: geen BTW op reprografievergoedingen?
B. Springael, Fiscoloog nr. 1519, 26/04/2017, 7
HvJ zaak C-37/16, 18 januari 2017

Er zit meer onder een hoofddoek(arrest) dan men vermoedt
D. Cuypers, RW 2016-2017, nr. 34, 22/04/2017, 1322
Zie ook:
A. Mortier, Grenzen aan het verbod op het dragen van een hoofddoek op de werkplaats, Sociale Wegwijzer nr. 8, april 2017, 16

De institutionele verhuis van de Vlaamse energieregulator naar het Parlement
L. De Deyne, RW 2016-2017, nr. 34, 22/04/2017, 1323

Vredegerechten
Justices de paix: un éclairage de proximité
Juge de paix, pour qui, pour quoi?
C.-E. de Frésart, , JT N° 6685, 22/04/2017, 266

Verbeurdverklaarde sommen soms toch als beroepskosten aftrekbaar
JVD, Fiscoloog nr.1518, 19/04/2017, 1

Kinderopvang tijdens ‘niet-verplicht’ onderwijs komt wel in aanmerking
CB, , Fiscoloog nr.1518, 19/04/2017, 2

Flexi-jobs en overuren in de horeca: preciseringen via FAQ
L. Maes, Fiscoloog nr.1518, 19/04/2017, , 8

Aanvullende gemeentebelasting en opcentiemen OV-Aj. 2017
Fiscoloog nr.1518, 19/04/2017, 12
Officieuze lijst van de percentages van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (AGPB) en van de gemeentelijke en provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing, zoals die tot op heden aan de redactie werden medegedeeld.

Regsol.be: sinds 1 april de digitale databank voor faillissementsdossiers
www.regsol.be
KvT, Balans nr. 782, 15/04/2017, 1
1 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit, BS 11/01/2017, bl. 1178
23 MAART 2017. - Koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit, BS 27/03/2017, bl. 39863
27 MAART 2017. - Koninklijk besluit houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit,  BS 29/03/2017, bl. 42441

Ook feitelijk zaakvoerder kan aansprakelijk zijn voor failliete BVBA
KvT, Balans nr. 782, 15/04/2017, 3

Kroniek wegverkeersrecht 2014-2016: overzicht van de belangrijkste evoluties in de rechtspraak
C. De Roy,  RW 2016-2017, nr. 33, 15/04/2017, 1282

Overzicht rechtspraak gerechtelijk recht 2000-2015
G. Closset-Marchal, Examen de jurisprudence (2000-2015). Droit judiciaire privé. Principes généraux du Code judiciaire, RCJB 2017/1, 68

Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken in geval van een digitale boekhouding
E. Masset, FiscalNet,  Praktische tips van 13/04/2017 – 1

Handgift van aandelen of effecten op naam van een Belgische vennootschap
E. Masset, FiscalNet, Praktische tips van 13/04/2017 – 2

Motivering van ontslag
S. Piron, De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 is al drie jaar oud
Deel 1 – Het recht van de werknemer om de concrete redenen van zijn ontslag te kennen
Nieuwsbrief Ontslag nr. 4, april 2017, 1

Retentierecht
J. MALEKZADEM, NjW 2017, afl. 360, 12/04/2017, 250-258

Inkoop eigen aandelen: onzekerheid blijft, ondanks preciseringen
CB, Fiscoloog nr. 1517, 12/04/2017, 1
Voorafgaande beslissing nr. 2016.734 dd. 06.12.2016

Vrijstelling interesten bij crowdfunding door startende KMO: commentaar
JVD, Fiscoloog nr. 1517, 12/04/2017, 4
Circulaire 2017/C/17 van 4 april 2017 betreffende de vrijstelling van interesten van bepaalde leningen afgesloten via een crowdfundingplatform

Nieuw commentaar op de geheimecommissielonenaanslag
JVD, Nieuwe administratieve commentaar op bijzondere aanslag ‘nieuwe stijl’, Fiscoloog nr. 1517, 12/04/2017, 5
Circulaire 2017/C/16 van 4 april 2017 betreffende het toepassingsgebied van de afzonderlijke aanslag zoals bedoeld in...
Zie ook:
K. Janssens, Verdoken meerwinst moet in verworpen uitgaven komen, Fisc. Act. nr. 14, week 6-12 april 2017, 1

Antigoon: moet de wetgever niet optreden?
M. Delanote, Fisc. Act. nr. 14, week 6-12 april 2017, 7

Vennootschap en hoofdelijk aansprakelijke vennoten: één dwangbevel
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1517, 12/04/2017,, 8

Arbitrage ter zake van vennootschappen
D. Van Gerven, RW 2016-2017, nr. 32, 08/04/2017, 1242

Handelshuur van korte duur
J. Swennen, K. Troch, N. Van Damme, JT N° 6684, 08/04/2017, 249

De precedentwaarde van de Groenlandse exit voor een EU-uittrede van het VK
Brexit-reeks – nr. 4
M. Chamon, SEW nr. 4, april 2017, 138

De beveiliging van persoonsgegevens
Een geharmoniseerde verplichting of een gedeelde verantwoordelijkeheid?
P.T.J. Wolters, SEW nr. 4, april 2017, 144

Syndicus: verplichte registratie in de KBO vanaf 1 april 2017
K. Van Tilborg, Balans nr. 781, 31/03/2017, 1

Woning in vennootschap
K. Janssens, Bezoldigingstheorie is geen automatisme, Fisc. Act. nr. 13, week 30 mrt-5 apr 2017, 1

Doorkijkbelasting

G. D. Goyvaerts, Rulings kaaimantaks herijken notie ‘oprichter’, Fisc. Act. nr. 13, week 30 mrt-5 apr 2017, 3

Hof Antwerpen: ‘bezoldigingstheorie’ geldt ook voor ‘bedrijfswagens’
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1516, 05/04/2017, 1
(Antwerpen 28 maart 2017)

Meerwaarden
JVD, Gespreide taxatie en herbelegging: wanneer moet optie gelicht worden?, Fiscoloog nr. 1516, 05/04/2017, 3
(Antwerpen 28 maart 2017)

Subsidiaire aanslag: toch nog bijkomende herkansing?
JVD,  Fiscoloog nr. 1516, 05/04/2017, 4
(Gent 5 januari 2016)

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2017
CB, Fiscoloog nr. 1516, 05/04/2017, 5

Hervorming Belgische vennootschapsrecht in de maak

I. Bral, De Venn. 2017/4, april 2017, 4

Werkbaar en wendbaar werk in 14 vragen
R. Matthijssens, De Venn. 2017/4, april 2017, 10

Bewaartermijnen en –plaatsen van documenten
D. Vandendaele, De Venn. 2017/4, april 2017, 13

Vaderlijke erkenning mogelijk vanaf prilste zwangerschap
G. Verschelden, Juristenkrant nr. 347, 05/04/2017, 1
20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de prenatale erkenning van een kind door een niet-gehuwde ouder betreft, BS 22/03/2017,  bl. 38627

Adoptie mogelijk ondanks absoluut huwelijksbeletsel tussen adoptant en ouder
R. Vasseur, , Juristenkrant nr. 347, 05/04/2017, 4
GwH nr. 25/2017, 16 februari 2017

Termijn voor huwelijksvoltrekking wordt ambtshalve verlengd bij uitstel
E. De Bock, Juristenkrant nr. 347, 05/04/2017, 5
GwH nr. 35/2017, 16 maart 2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet verplicht prejudiciële vraag te stellen
W. De Cock, , Juristenkrant nr. 347, 05/04/2017, 6
HvJ 15 maart 2017, zaak C-3/16, Lucio Cesare Aquino t. de Belgische Staat

Burgerlijke partij moet meer opdraaien voor rpv, vindt Grondwettelijk Hof
E. Brewaeys, , Juristenkrant nr. 347, 05/04/2017, 6
GwH nr. 33/2017, 9 maart 2017

Ombudsvrouw voor de advocatuur stelt eerste jaarverslag voor
R. Boone, Juristenkrant nr. 347, 05/04/2017, 7
www.ligeca.be

Individuele levensverzekering
C. Devoet, Belastingvrije geplande periodieke opnamen, Verzekeringsnieuws nr. 4, apr 2017, 1

Nullum Crimen

Inhoudstafel nummer 2, april 2017
De ‘Salduz+’ wet van 21 november 2016: een nieuw hoogtepunt in het recht van toegang tot een advocaat onder dictaat van Europa  - De uitbreiding van het beslag bij equivalent en de wijziging van artikel 35ter Sv. door de Potpourri II-wetgeving - Strafrechtelijke noviteiten in de Potpourri IV-wet  

Nullum Crimen Prijs
Dossier april 2017
D. Moens, Strafprocedurele middelen inzake bedrieglijke insolvabiliteit bij de onderzoeks-, vonnis- en strafrechtelijke uitvoeringsfase
J. De Groote, De bovengrens der fout en de ondergrens van het opzet met bijzondere aandacht voor het eventueel opzet
L. Claes, Het EHRM en de strafuitvoering

Aanbieders van elektronische communicatiediensten – verplichting  bewaren van  verkeersgegevens en  locatiegegevens
C. Forget, L’obligation de conservation des ‘métadonnées’: la fin d’une longue saga juridique?, JT N° 6683, 01/04/2017, 233
(HvJ (Grote Kamer) nr. C-203/15, C-698/15, 21 december 2016 (Tele2 Sverige AB / Post- och telestyrelsen; Secretary of State for the Home Department / Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis)

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschappen en leidinggevenden.
De lege lata, de lege ferenda
H. Van Bavel, T. Strafr. 2017/1, mrt 2017, 3

Economisch strafrecht
-M. Berlingin, P. De Pauw, Le caractère précis de l’information privilégiée: encore un peu plus d’incertitude à la suite de l’arrêt Lafonta de la C.J.U.E. du 11 mars 2015, TBH 2017/3, 247
-E. Roger France, Chronique de jurisprudence, droit pénal des affaires (2014-2015), TBH 2017/3, 260

Huispersoneel
F. Blomme, Huispersoneel: van dienstboden en nannies tot privéverpleegkundigen en (ortho)(ped)agogische begeleiders, OR 2017/3, 2

Nieuwe regels rond re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
E. Ankaert, I. Plets, OR 2017/3, 20

Handelshuur van korte duur
J. Swennen, N. Van Damme, TBBR 2017/3, 139

De macht van Vlabel
C. Hendrickx, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr.518-519, mrt-apr 2017, 255

De openbare orde in het fiscaal recht
TFR nr.518-519, mrt-apr 2017
Henri Vandebergh,  Inleiding , 257
André Henkes, Het fiscaal recht raakt de openbare orde! So what?  Over de betrekkelijkheid van de openbare orde in het fiscaal recht en over de rol van het Hof van Cassatie, 258
De mercuriale becommentarieerd
Luc Vanheeswijck,  De contractuele openbare orde, 269
Hubert Dubois, De procedurele openbare orde, 275
Antoine Doolaege, De wettelijke openbare orde, 279
Henri Vandebergh, Het vertrouwensbeginsel , 285

Verzekering ten behoeve van een derde … en belang bij het verzekerde
J. Fernandez, Verzekeringsnieuws nr. 3, mrt 2017, 1

European Journal of Consumer Law – Revue européenne de droit de la consommation
2016/1
Alternative models of res judicata in class actions - Le règlement eIDAS  - La directive (UE) 2015/2302 : en route vers la nouvelle ère des contrats de voyages - La voiture autonome va-t‑elle révolutionner notre système juridique - Complainte pour un fumeur – Réflexions à propos des arrêts de la Cour de justice du 4 mai 2016 - •L’étiquetage « clean » et les allégations « sans huile de palme », « évidentes » et « trompeuses »,
Inhoudstafel

Vriendschap in het recht
V. Sagaert, TPR 2016/4, 1141

Procesvoering zonder raadsman in het burgerlijk geding.
Wat je zelf doet, doe je beter?
S. Sobrie, TPR 2016/4, 1155

Het kredieteigendomsvoorbehoud
D. Gruyaert, TPR 2016/4, 1205

Pauliaanse vordering en nietigheidsvordering tegen vennootschapsbesluiten met externe werking: aan elkaar gewaagd
S. De Dier, , TPR 2016/4, 1237

Erfstelling over de hand bij schenking
M. Aerts, De schenking over verschillende generaties heen: het napoleontisch wantrouwen voorbijgestreefd? (rechtsvergelijkend met Frans en Zuid-Afrikaans recht),TPR 2016/4, 1301

Tijdsverloop en schadevergoeding
G. Jocqué, , TPR 2016/4, 1375

Schadebegroting en tijdsverloop. Over schade als veranderlijk verschijnsel, en wat dit betekent voor het schadevergoedingsrecht
G. Jocqué, , TPR 2016/4, 1435

Tijdschrift Huur nr. 1 – maart 2017
- De verhuur van kamers voor korte termijn. Hotel – motel – borde(e)l
- Voorwaarden hernieuwing handelshuur: wat de recente rechtspraak ons leert
- BTW – Holding – Economische activiteit – Recht op aftrek van de voorbelasting – Rechtspraak
- De terbeschikkingstelling van infrastructuur via een kostendelende vereniging: nieuwe regels
Inhoudstafel

De Multilaterale Conventie van de OESO  (multilateraal belastingverdrag)
F. Vanistendael, Werk aan de winkel: de Multilaterale Conventie, AFT 2017/3, 2

De nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten
C. Borgers, AFT 2017/3, 5

Vennootschapsrecht
Y. Desmyttere, M. Comans, Het vernieuwde auditcomité, Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 14-15 2017, 1
7 DECEMBER 2016. - Wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, BS 13/12/2016, bl. 84812

Erfbelasting
Vlabel publiceert forfaits aj. 2017 voor berekening van het passief van de nalatenschap, Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 14-15 2017, 3
Vlaamse Belastingdienst. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake erfbelasting Aanslagjaar 2017, BS 26/01/2017, bl. 13573

Schenkbelasting
Geen progressievoorbehoud bij schenking van familiale onderneming, Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 14-15 2017, 4
23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, BS 30/12/2016, bl. 92086 (art. 38 en 60)

Huurcontracten kunnen vanaf 1 januari 2017 online geregistreerd worden
Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 14-15 2017, 5
7 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de registratie, BS 20/12/2016, bl. 87508

Wijziging inwerkingtreding omgevingsvergunning
Vlaams en provinciaal niveau: start op 23 februari 2017
Gemeentelijk niveau: start op 23 februari 2017, maar uitstel kan tot 1 juni 2017
Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 14-15 2017, 6
Bron: Departement Omgeving

Toch belast bij stopzetting brownfieldonderhandelingen
Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 14-15 2017, 7
23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, BS 30/12/2016, bl. 92086 (art. 39, 43, 45 en 60, eerste lid)

Het recht en de heropleving van de commons
S. Gutwirth, I. Stengers, T.M.R. 2017/1, 4

Illegale handel in wilde planten- en diersoorten
R. Thomas, ‘Wildlife’-criminaliteit, de internationale stroperijcrisis en de internationale reactie daarop, T.M.R. 2017/1, 25

Erfbelasting en levensverzekeringen
M. Delanote, T.Not. 2017/3 mrt 2017, 211

Pleidooi voor een noodwet inzake afstamming

P. Senaeve, T.Fam. 2017/3, mrt 2017, 62

Synoptische tabel aangaande de arresten van het Grondwettelijk Hof inzake afstamming
P. Senaeve, T. Fam. 2017/3, 75

De toetsing van grondrechten door het Grondwettelijk Hof
D. Bijens, S. Potargent, J. Theunis, TBP 2017/3, 114

De handhavingsbevoegdheid van het Grondwettelijk Hof in het prejudicieel contentieux dan toch ddor de bijzondere wetgever erkend
H. Bortels, TBP 2017/3, 166

Terrorisme en verzekeringen
V. Frémat, T.Verz. 2017/1, 12

Gestolen bankgegevens hypothekeren verder onderzoek niet
T. Jansen, Fisc.Act. nr. 12, week 23-29 mrt 2017, 1
(Cass. 28 februari 2017)

Verduisterd geld toch belastbaar: niet als bezoldiging maar wel als baten
K. Janssens, Fisc.Act. nr. 12, week 23-29 mrt 2017, 7
(Antwerpen 18 oktober 2016, 2015/AR/153)

Internationale koop – rechtsvergelijking met Frans en Engels recht
M. Borello, Mécanismes de responsabilités contractuelles, typologie de dommages et délimitation des risques dans les contrats de vente internationaux. Analyse comparative en droits français et anglais, DAOR 2017/1,5

Rechtspersoon – verplichting meerhoofdigheid
S. Declercq, J. De Landsheere, With a little help from my friends: over de zin en onzin van meerhoofdigheidsregels, , DAOR 2017/1, 23

Fusie- en overnametransacties – verzekeringen – RWI (‘representations & warranties insurance’)
J. Loosen, Is er sprake van een verzekeringstendens in de (Belgische) fusie- en overnamemarkt? Het begrip ‘representations & warranties insurance’ onder de loep, DAOR 2017/1, , 41

Opzeggingsclausules – rechtspraak
C. De Munter, Een blik op de eerste rechtspraak over het lot van de opzeggingsclausules: nog geen duidelijkheid!, Nieuwsbrief Ontslag nr. 3, mrt 2017, 1

De Netwerk en informatiebeveiligingsrichtlijn
J.P. Kalis, Computerrecht afl. 2, april 2017, 61

Ongeschikte medische apps: wie is aansprakelijk?

M.R.L. Ruesen, Computerrecht afl. 2, april 2017, 67

Beoogde tariefverlaging vennootschapsbelasting
D. Deschrijver, Editoriaal: De financiering van de beoogde tariefverlaging in de vennootschapsbelasting: welk evenwicht tussen ‘efficiency’ en ‘fairness’?, TRV 2017/2, 01/04/2017, 127

Vereniging van alle aandelen (art. 646 W.Venn.)
J. Loosen, Wie zit uiteindelijk met de hand(en) in het haar bij een vereniging van alle aandelen? Artikel 646 van het Wetboek van Vennootschappen doorgelicht, ?, TRV 2017/2, 01/04/2017, 129

Omzetting obligaties in het kapitaal van de vennootschap
F. Jorens, Vennootschapsrechtelijke behandeling van (converteerbare) obligaties en mogelijkheden tot omzetting van obligaties in het kapitaal van de vennootschap, ?, TRV 2017/2, 01/04/2017, 143

Tijdschrift voor Wetgeving 2017/1
Inhoudstafel
Openbaarheid van de adviezen van de Raad van State - Verwijzingen in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof naar de ex ante-wetsevaluatie door de Raad van State: wanneer en waarom? - Betere regelgeving in Vlaanderen: quo vadis? - Wetgevingstechniek. Het indieningsbesluit - Lokale besturen. Een gemeentelijk belastingreglement van naderbij bekeken (deel 2) - Taal en wetgeving - Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Hof van Justitie en Grondwettelijk Hof - Adviespraktijk Raad van State

De integratie van de Plan-M.E.R. in een RUP na het decreet van 1 juli 2016
P.J. Defoort, TROS , nr. 84, okt-nov-dec 2016, nr. 84, 205

Het Decreet Lokaal Bestuur in de steigers
J. Craeghs, T.Gem. 2017/1, 3

Artikel 9bis Drugswet: een situering, analyse en evaluatie aan de hand van de rechtspraak
G. Geudens, , T.Gem. 2017/1, 6

Duurzaam aanbesteden onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten
J. Geerts, Hoe koop ik groen/sociaal/ethisch? Duurzaam aanbesteden onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, T.Gem. 2017/1, 23

De verdeling van de gedwongen mede-eigendom bij appartementseigendom
R. Timmermans, T.APP 2017/1, 8

Van innovatie naar implementatie: mHealth
J. Hantson, T.Gez. 17-18, nr. 4, mrt/apr 2017, 215

Overzicht rechtspraak 2016 alimentatie tussen (ex-)echtgenoten
N. Dandoy, Calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce – Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence (2016), RTDF 2016/4, 801

 
NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Overheidsbeperkingen op vastgoedgebruik
De invloed van overheidsmaatregelen op de waarde van onroerend goed
R. Palmans, D. Lindemans, J. Toury (eds.), Intersentia – CROW, 2017, 147 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vlaamse erf- & registratiebelasting
T. Melis, B. Verdict (eds.), Cazimir Advocaten, update 2015, Larcier 2017, 387 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Liber amicorum Michel Flamée
Schuim op de branding
F. Brison, J. Delvoie, R. Feltkamp, A. François, die Keure 2017, 579 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Notariële actualiteit 2016

Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen
die Keure  2017, 194 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aanwerven en ontslaan van bedienden in de praktijk
B. Mergits, Story Publishers 2016, 108 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De omgevingsvergunning. Een integrale toelichting.
J. Segier, INNI Publishers 2017,355 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeidsongeschiktheid. Rechtsgevolgen voor werkgever en werknemer
S. Demeestere, K. De Schoenmaeker, Sociale Praktijkstudies  nr. 2017/1, Wolters Kluwer, 212 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Principes généraux. L’organisation  judiciaire
G. de Leval (coörd.), La jurisprudence du code judiciaire commentée, vol. I.A, la Charte 2017, 464 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Rechtspraak geschillenregeling in vennootschappen en gerechtelijke ontbinding
RABG 2017/8
Inhoudstafel

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
RABG 2017/7
Inhoudstafel

Rechtspraak procesrecht
RABG 2017/6
Inhoudstafel

Rechtspraak vreemdelingenrecht – vrijheid van meningsuiting
JLMB 2017/17
Inhoudstafel

Rechtspraak arbeidsovereenkomsten
JLMB 2017/16
Inhoudstafel

Rechtspraak publiek- en administratief recht
JLMB 2017/15
Inhoudstafel

Rechtspraak strafrecht en strafprocesrecht
JLMB 2017/14
Inhoudstafel

Rechtspraak jeugdrecht
JLMB 2017/13
Inhoudstafel

ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Deontologie - Een vlotter strafprocesrecht na Pot Pourri II? - Actuele ontwikkelingen in het consumentenrecht
VIA-NOAB, 2, 4 en 5 mei 2017
Programma

De inning en invordering van socialezekerheidsbijdragen door de RSZ
Larcier opleiding, 4 mei 2017 (14u - 17u) - Holiday Inn Hasselt
Programma

De burgerlijke maatschap – Optimale vermogensoverdracht – Actuele vraagstukken
Lexalert online seminarie 9 mei 2017
Programma

Intellectuele rechten, waar vindt u ze in uw onderneming?
Larcier, Brussel 9 mei 2017
Programma

Capita Selecta Energierecht 2016
Intersentia, 11 mei 2017
Programma

Levensverzekering
Larcier opleiding, Leuven 11 mei 2017
• Voormiddagseminar BEGUNSTIGINGSCLAUSULE IN DE LEVENSVERZEKERING
• Namiddagseminar DE LEVENSVERZEKERING ALS BELEGGINGSVEHIKEL EN INSTRUMENT VOOR SUCCESSIEPLANNING
Programma

Voormiddagseminar BEGUNSTIGINGSCLAUSULE IN DE LEVENSVERZEKERING
Namiddagseminar DE LEVENSVERZEKERING ALS BELEGGINGSVEHIKEL EN INSTRUMENT VOOR SUCCESSIEPLANNING

Larcier opleiding, Donderdag 11 mei Faculty Club Leuven
Programma

Knelpunten Sponsoring
Intersentia, KULeuven 16 mei 2017
Programma

Welzijn, aansprakelijkheid en verzekering
Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht (ALLIC), UA, Antwerpen 16 mei 2017
Programma

Leasing en fiscus. Een praktijkgerichte benadering van de fiscale aspecten van leasing
M&D Seminars(Kontich) 16 mei 2017
Programma

Ik verkoop mijn bedrijf. Wat nu?
Intersentia, 'Lunch & Learn’, Mortsel 16 mei 2017
Programma

Seminarie Business Development en klantenmanagement in advocatenkantoren, accountantskantoren en notarisstudies
Larcier opleiding, 16 mei 2017 - Auberge du Pêcheur Sint-Martens-Latem
Programma

Beëindiging van het vennootschapsmandaat – Sociaal- en vennootschapsrechtelijke aandachtspunten
Lexalert online seminarie 18 mei 2017
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL
Larcier, Leuven 18 mei 2017
Programma

Ereloon van de advocaat – een relatie met de cliënt en de rechtsbijstandsverzekeraar
Internationaal colloquium, Orde van Advocaten Balie Gent – Story Publishers
Gent zaterdag 13 mei 9.30u – 12.30u.
Inschrijven uiterlijk 5 mei 2017: ann.depoorter@storypublishers.be

Financiële markten & M-commerce
Intersentia, Euronext Brussel 19 mei 2017
Programma

De magistraat en de professor – Hulde aan Walter van Gerven
Larcier opleiding, Brussel 22 mei 2017
Programma

Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II
CBR studieavond 23 mei 2017
Programma

Seminarie Marketing voor advocaten, notarissen deurwaarders en accountants, Hoe begin je eraan?
Larcier opleiding, 23/05/2017 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

Ontbijtsessie OTR: Nieuwe decreet onteigeningen
30 mei 2017 - Communicatieloft, Gent
Programma

Het vennootschapsbestuur – Wat zijn de wettelijke taken en uitdagingen?
Lexalert online seminarie 30 mei 2017
Programma

Recente rechtspraak letselschade en de indicatieve tabel
Larcier opleidingen
30/05/2017 - Hotel Nazareth, Nazareth
1/06/2017 - Elzenveld Hotel & Seminarie, Antwerpen
6/06/2017 - Holiday Inn Hasselt, Hasselt
Programma

Langdurig verzuim en re-integratie van werknemers
Lexalert online seminarie 31 mei 2017
Programma

Themadag “Internationale Fiscaliteit” met bijzondere aandacht voor maatregelen ter voorkoming van belastingontduiking
Op donderdag 1 juni 2017 in Sint-Niklaas organiseert M&D Seminars in samenwerking met LegalNews.be de themadag “Internationale Fiscaliteit” met bijzondere aandacht voor maatregelen ter voorkoming van belastingontduiking.
Programma

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2017
Lexalert online seminarie 2 juni 2017
Programma

Studievoormiddag Nederbelgen
Larcier, Herentals 6 juni 2017
Programma

Studienamiddag TBO: Verkoop van vastgoed
Intersentia, Zemst 8 juni 2017
Programma
http://intersentia.be/tbo-studienamiddag

Opleiding Balanslezen voor advocaten

Larcier opleiding(3 sessies), 28/09/2017, 05/10/2017 en 12/10/2017 (Communicatieloft, Gent)
Programma

Studienamiddag Nieuwe Zekerheden
Larcier, Mechelen 10 oktober 2017
Programma

De berekening van de aandelen van de privatieve kavels in mede-eigendom
Larcier, Zwijnaarde 19 oktober 2017
Programma

Studienamiddag vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing
Larcier opleiding, 24/10/2017 – Mechelen, Kasteel Tivoli
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL

Larcier, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

Studienamiddag OTR: de contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier, Antwerpen 21 november 2017
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding
Larcier opleiding, 30 november 2017 - Gent
Programma