Нашето бъдеще зависи от прилагането на устойчиви практики във всички области на живота, които ще осигурят интелигентни решения за настоящите екологични, икономически и социални предизвикателства, пред които сме изправени.

Обемът на отпадъците, изхвърляни от хората, се увеличава бързо и тяхното общо количество в световен мащаб ще се утрои до 2100 г., ако не се предприемат решителни действия, предупреждава бившият специалист към Световната банка в областта на градското благоустройство  Dan Hoornweg, като мнението му се подкрепя от още двама негови колеги.

‘Save the Planet’  е водещо събитие в Югоизточна Европа, което ще подчертае ключовата роля на иновативните технологии за екологосъобразно третиране на отпадъците и ще насърчи чуждестранните инвестиции в местните икономики, представяйки нови проекти, политики и практики.

Сред фирмите, заявили участие в  ‘Save the Planet’, са VECOPLAN, EREMA, Братя Пашев, Composting  Queen, Екорек България, Weiss, HTW Formen und Fertigungstechnik, Аnis Trend, БалБок Инженеринг, Herbold Meckesheim и др.

До 7-ми февруари са валидни преференциалните цени за участие в паралелната конференция.  В програмата ще се включат лектори от ЕК, Българската стопанска камара, Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+), Европейската мрежа на професионалистите в областта на  околната среда (ENEP), Съвет за изследване и технологии за енергия от отпадъци (WtERT) и др. Те ще запознаят делегатите с темите:

- Важни промени  в законодателството на ЕС
- Укрепване на партньорствата между публичния и частния сектори: постигане на максимални възможности чрез Политиката на сближаване на ЕС за периода 2014-2020 г.
- Стратегии за намаляване на отпадъците и рециклиране
- Йерархията на отпадъци и тяхното управление
- Енергия от отпадъци - глобални и локални перспективи, нови технологии

В този брой на нашия електронен бюлетин сме включили:

- Интервю с г-н Йозеф Хайзенбергер, главен изпълнителен директор и собственик на групата Кomptech и г-н Евалд Конрад, старши ASM експерт
- Презентации на Балбок Инженеринг, изложител на ‘Save the Planet’ и на нашите партньори: Европейската мрежа от професионалисти в областта на околната среда ENEP (Белгия), Recycling International (Холандия) и ZIP Magazin (Унгария).

Приятно четене от екипа на Виа Експо

   
 
 
T 032 512 906, 960 011  E  office@viaexpo.com     W  www.viaexpo.com
 
   
 
 
    Брошура    
 
 
  

Интересувам се от:

 
 
Интервю

Tова е първо участие на Komptech в ‘Save the Planet‘.  Моля, представете Вашата компания и какви продукти ще покажете по време на изложението? Komptech е водещ международен доставчик на технологии за машини и системи за механично и механично-биологично третиране на твърди отпадъци и за обработване на биомасата в качеството й на възобновяем източник на енергия. Нашите продукти ни помагат да направим света „по-зелен“. Бихме искали да представим на изложбата пълната ни гама от технологии за раздробяване, компостиране и сепариране.
 
Кои са Вашите потенциални клиенти, които бихте искали да  срещнете на щанда Ви? Наши потенциални клиенти са фирмите, които събират и третират отпадъците. Това са частни фирми, продуктите ни са особено подходящи и за общините.
 
Разкажете ни за програмата си green efficiency®.
 
 
 
 БалБок предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - професионални консултации, управление на проекти, събиране и третиране на отпадъци (в т. ч. негодни пестициди, лабораторни химикали и др.), доставка на опаковки и съоръжения.

Фирмата успешно прилага в София за трета поредна година и Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която се радва на голям интерес от страна на столичани. Общото количество събрани опасни отпадъци от стартирането на Системата до настоящия момент надмина 2 700 кг.

По Системата се събират основни групи опасни битови отпадъци като: живак и живаксъдържащи уреди (като термометри, живачни прекъсвачи и др.), лаково-бояджийски материали, домакински препарати и химикали (в това число препарати за борба с вредители, продукти от битовата и строителна химия), замърсени опаковки, лекарствени продукти с изтекъл срок на годност и други отпадъци, чийто състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда.

Дружеството третира отпадъци, образувани от различни производствени дейности и гарантира спазване на най-високите стандарти за опазване на околната среда.
 

 
Представяне на партньорите на ‘Save the Planet’

 
Един от акцентите в конференцията ‘Save the Planet’ e Европейският ден за управление на отпадъците, организиран в сътрудничество с ACR + и ENEP. Сред лекторите ще бъдат експерти от двете организации, които ще представят най-важните актуализации и ще направят преглед на бъдещите пазарни възможности

ENEP е Европейската мрежа от професионалисти в областта на околната среда (по-рано известна като EFAEP - Европейска федерация на асоциациите на професионалисти в областта на околната среда). Тя представлява 22 европейски природозащитни организации и над 45 000 отделни специалисти.
 
Списанието Recycling International е платформа на индустриите в сферата на рециклирането в световен мащаб. То излиза всеки месец и включва задълбочени статии с последните новини от областтта на технологии за рециклиране и новости в пазарите на отпадъци до репортажи за физически лица и големи компании. През последните 15 години, Recycling International редовно достига до десетки хиляди професионалисти, работещи в индустриите за рециклиране.

 
 
ZIP Magazin (което, преведено от унгарски, означава списание за зелената индустрия) е единственото професионално издание в Унгария, специализирано в отразяването на управлението на отпадъците, опазването на околната среда и възобновяемите енергийни източници. Продължавайки традицията на своя предшественик - професионалното списание "Hulladéksors", ZIP Magazin е посветено на всички участници в зелената индустрия - предприемачи, производствени и обслужващи фирми, правителството, централните правителствени и държавни органи, държавни корпорации, както и граждани, интересуващи се от тези теми. Списанието играе ролята на комуникационен канал между всички заинтересованите страни в сферата на зелените технологии.