Nieuwsbrief 19 februari - 8 maart 2019

Nog plaats voor deze vorming in onze bibliotheek:
12.03.2019 : Frank Delporte : Het onderhandelen van vastgoeddeals (12 tot 14 u, stille leeszaal bib): alle info hier.
 
ACTUEEL

Opleidingen Jura
De balie organiseert in maart verschillende trainingen voor een optimaal gebruik van Jura. U kan hier de verschillende data bekijken en u inschrijven voor een van de gratis sessies in Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd op 28 februari
Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - 54K3119
Inwerkingtreding 1 mei 2019

Uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
Ministerraad 1 maart 2019
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen uitvoert.

Info FOD Justitie inzake de nieuwe vennootschapswetgeving
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/vennootschappen_verenigingen_en_stichtingen

Ontwerp van amendement bij de brexitwet over de overgangsperiode
Ministerraad 1 maart 2019
Er wordt een overgangsperiode ingevoerd waarin het Verenigd Koninkrijk nog beschouwd wordt als deel van de EU voor de toepassing van de fiscale bepalingen
Deze overgangsregeling geldt tot 31 december 2019.

Kamer keurt mobiliteitsbudget goed
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de mobiliteitsvergoeding.- 54K3382
Inwerkingtreding 1 maart 2019

Een elektronische lijst van gerechtspersoneel, advocaten en gerechtsdeurwaarders
Titel 6 van het wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken wijzigt het Gerechtelijk Wetboek betreffende de authentieke bronnen (54K3549)

Digitale publicaties binnenkort onderworpen aan verlaagde btw-tarief van 6%
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de bepaalde publicaties betreft. – 54K3619
Inwerkingtreding voorzien op 1 april 2019 (art. 5)

 
 PUBLIEK RECHT
GRONDWET

De Grondwet anno 2019: koesteren of updaten?
A. Keereman, Juristenkrant nr.384, 27/02/2019, 8
Syntheseverslag 18 februari 2019

PROCEDURE RAAD VAN STATE

Belang bij Raad van State is in beweging

A.-S. Vandaele, Juristenkrant nr.384, 27/02/2019, 2
RvS nr. 243.406, 15 januari 2019

OMGEVINGSRECHT


Klimaatverandering
J. Spier, Pogingen om het debat over klimaatverandering juridisch handen en voeten te geven: de Oslo Principles en de Principles on Climate Obligations of Enterprises, TMR 2018/6, 632

Milieu- en energierecht (MER)
Tijdschrift – nr. 4, okt-dec 2018
Inhoudstafel

RECHTSGESCHIEDENIS

Volkenrecht in rechtshistorische context
F. Dhondt, Het jonge België los van het droit public de l’Europe? Reflecties bij een cassatiearrest van januari 1848, TBP 2019/2, 48

BEWAKINGSCAMERA’S
 

Wijziging bewakingswet
A. Michel, Révision de la ‘loi caméras’: précisions ou ambiguïtés pour l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance?, JT N° 6762, 23/02/2019, 149

GEGEVENSBESCHERMING
Gegevensbescherming anno 2019
W. van Beek, A.M. Klingenberg, SEW nr. 2, feb 2019, 66
 
BURGERLIJK RECHT
PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Grondwettelijk Hof beperkt inspraak pleegouders
GwH 2019/036, 28 februari 2019
Rechtspleging:
Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 19 maart 2017 tot wijziging van de wetgeving tot invoering van een statuut voor pleegzorgers
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Pleegzorg - Statuut - 1. Recht op persoonlijk contact met het kind voor de ouders of de voogd - 2. Delegatie van het ouderlijke gezag
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging (art. 387octies van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij art. 10 van de wet van 19 maart 2017) - Handhaving de gevolgen van de vernietigde bepaling voor wat betreft de rechterlijke beslissingen die zijn uitgesproken tot de bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad - Verwerping van het beroep voor het overige (onder voorbehoud van wat is vermeld in B.23.1)

Brochure betreffende de procedure tot wijziging van de geslachtsregister
17 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de informatiebrochure bedoeld in artikel 135/1, § 3, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek, BS 01/03/2019, bl. 21186

Ouderverstoting
Vanuit het perspectief van de familie- en de jeugdrechter
E. Jaspaert, C. Minnekeer, NJW nr. 397, 27/02/2019, 138

De blijvende saisine voor de familierechtbank
P. Senaeve, De blijvende saisine voor de familierechtbank nu ook na echtscheiding door onderlinge toestemming. Commentaar bij een innovatie door de wet van 18 juni 2018, T. Fam. 2019/2, 32

Relatievermogensrecht
René Dekkers, Hélène Casman, Alain Laurent Verbeke, Elisabeth Alofs, Intersentia 2019, 322 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het personen- en familierecht
Frederik Swennen, Intersentia 2019, 6e editie, 586 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het gedematerialiseerde eigenhandig testament

A. Van den Bossche, Not.Fisc.M. 2019/2, 40

De modernisering van de erf- en schenkbelasting
B. Medaer, TvRF 2018/4, 3

ZAKENRECHT


Opstalrechten, verzakingen aan het recht van natrekking en wetsontduiking:
stand van zaken en toekomstperspectieven
N. Van Damme, T. Not. nr. 2, feb 2019, 75

Appartementsmede-eigendom
V. Laleman, Het statuut van het door de VME opgevraagde kapitaal: enkele inzichten uit België en Frankrijk, Not.Fisc.M. 2019/2, 30

VERBINTENISSENRECHT


Een verborgen gebrek na de koopakte
K. Kempe, A. Pollie, Een verborgen gebrek na de koopakte: kan de burgerrechtelijke vrijwaringsvordering een oplossing bieden?, Nieuwsbrief Notariaat nr. 3, week 5-6 2019, 1

Inleiding tot het Vlaams Woninghuurdecreet
Timmermans R., Recht en Praktijk nr. 98, Wolters Kluwer 2019, 645 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het Vlaams Woninghuurdecreet
voor woninghuurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019
Brochure Agentschap Wonen Vlaanderen – www.woninghuur.vlaanderen

Rechtspraak huur
Tijdschrift van de Vrederechters 2019/1-2, jan-feb 2019
Inhoudstafel

De regels van goed vakmanschap en de kwaliteitskeurmerken in de bouwsector
Michel Procès, Bouw- en vastgoedcahiers, Larcier 1e editie 2018, 365 p.
Beschrijving + inhoudstafel

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid
W. Buelens, RW 2018-2019, nr. 27, 02/03/2019, 1043
 
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
BEMIDDELING

De nieuwe bemiddelingswet
S. Brouwers, RABG 2019-2, 164

Beroepen tot vernietiging tegen het collaboratief recht
Strada lex Nieuws 28 februari 2019
Verschillende beroepen tot vernietiging werden ingesteld tegen de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.
Avocats.be heeft beslist als tussenkomende partij op te treden in het kader van het beroep tot vernietiging van de artikelen 227 tot en met 237 van de wet van 18 juni 2018. (monopolie advocaten voor collaboratieve onderhandelingen)

GERECHTELIJK RECHT

De buitengerechtelijke invordering van schulden
Bart Verbelen, Keoma Hendrickx, Reeks Recht & Praktjjk nr. 99, Wolters Kluwer 2019, 112 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Art. 23 Ger.W.: het gezag van gewijsde gewijzigd
G. Jocqué, RW 2018-2019, nr. 28, 09/03/2019, 1082

Gezag van gewijsde en rechtsgrond, terug naar af?
D. Scheers en P. Thirair, RW 2018-2019, nr. 28, 09/03/2019, 1083

Verjaring en nietigheid: een valse vriendschap met diepe wortels
F. Peeraer, RW 2018-2019, nr. 28, 09/03/2019, 1084

Beroep tot nietigverklaring bij RvS – ontstentenis stuitende werking wanneer beroep niet leidt tot een vernietigingsarrest
Vernietiging door Grondwettelijk Hof
GwH 40/2019, 28 februari 2019, Rolnummer(s): 7044
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging (het woord « vernietigde » in art. 2244, § 1, derde lid BW)

Circulaire rolrechten
Circulaire 2019/C/16 van 15 februari 2019 betreffende de hervorming van de rolrechten
Griffierechten; rolrechten; vrijstellingen; betaling rolrecht; domaniale wet; expeditierecht

Voorstel van decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand
Vlaams Parlement 1438 (2017-2018)
Advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit 1 maart 2019, 1438 (2017-2018) nr. 7

Rechtspraak beslag en collectieve schuldenregeling
JLMB 2019/10
Inhoudstafel

JUSTITIE

Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken
54K3549
Indieningsdatum 14 februari 2019
TITEL 1. Algemene bepalingen
TITEL 2. De bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de FOD Justitie in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten inzake strafrecht
TITEL 3. Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering betreffende de toegang tot het Centraal Strafregister
TITEL 4. Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht
TITEL 5. Informatisering van de procedure van collectieve schuldenregeling
TITEL 6. Wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek betreffende authentieke bronnen
TITEL 7.Wijzigingen aan het statuut van de rechter in ondernemingszaken
TITEL 8. Wijzigingen betreffende de Notariële Aktebank
TITEL 9. Wijzigingen aan de programmawet van 24 december 2002 betreffende het bewaren op elektronische wijze van een exemplaar van het Belgisch Staatsblad
TITEL 10. Wijzigingen van de wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden

Minister van Justitie en parket belagen persvrijheid
D. Voorhoof, Juristenkrant nr. 384, 27/02/2019, 11
(Voorz. Nederlandstalige rechtbank Brussel 6 februari 2019, nr. 2019/18/C, Belgische Staat t. NV Medialaan en BVBA Het Nieuwshuis)

Een elektronische lijst van gerechtspersoneel, advocaten en gerechtsdeurwaarders
Titel 6 van het wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken wijzigt het Gerechtelijk Wetboek betreffende de authentieke bronnen (54K3549)

ADVOCAAT

Aantal advocaten daalt voor het eerst
B. Aerts, Juristenkrant nr. 384, 27/02/2019, 6

Advocaat – rechtsvordering – belang – overbevolking gevangenissen
Rb Brussel Frans (4e K), 9 januari 2019, JLMB 2019/9, 414

NOTARIAAT

Notariële actualiteit 2017-2018
Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke (eds.), Reeks Leuvense Notariële Geschriften, vol. 20, Intersentia 2019, 217 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Liber Amicorum Aloïs Van den Bossche
De Wulf Christian, Op de Beeck Mayke, Verstraete Johan (eds.), die Keure 2019, 575 p.
- Familiaal vermogensrecht
- De notaris
- Goederenrecht – varia
- Bloemlezing gedichten A. Van den Bossche
Beschrijving + inhoudstafel

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Herziening van de functie van rechter in ondernemingszaken  
Strada lex Nieuws 8 maart 2019
(Titel 7 wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken
54K3549)

Marktpraktijken intellectuele eigendom Mededinging

Herman De Bauw, Jaarboek 2017, Wolters Kluwer 2019, 1396 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Betere bescherming van «bedrijfsgeheimen». Men zegge ze niet voort

D. Mertens, RW 2018-2019, nr. 27, 02/03/2019, 1042

Hervorming ondernemingsrecht
K. Van Tilborgh, Welke ondernemingen zijn ‘verplicht’ zich te laten inschrijven in de KBO?, Balans nr. 823, 28/02/2019, 3

VENNOOTSCHAPPEN


Wetboek van vennootschappen en verenigingen: definitief goedgekeurd
K. Van Tilborgh, Balans nr. 823, 28/02/2019, 1
Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - 54K3119
Inwerkingtreding 1 mei 2019

De ménage à trois is opnieuw aan de orde: een NV met alleen echtgenoten behoeft een derde vennoot
L. Weyts, T.Not. nr. 2, feb 2019, 112

Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue pratique des sociétés (TRV-RPS)
Nummer 19/1
Inhoudstafel

VERZEKERINGEN


Micro-verzekering: naar een inclusieve verzekeringsmarkt?
K. Bernauw, S. Roux & D. Miljard, Dossier Tijdschrift voor Verzekeringen 2018, Wolters Kluwer 2019, 83 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
STRAFRECHT
Strafbaarstelling binnenkomen of verlaten nationaal grondgebied om terroristisch misdrijf te plegen (art. 140sexies Sw)
N. Blaise, E. Delhaise, La répression des voyages à visée terroriste à l’aune des droits fondamentaux, JT N° 6763, 02/03/2019, 173

Vordering tot verbeurdverklaring door OM is geen conclusie
E. De Bock, Juristenkrant nr. 384, 27/02/2019, 6

Opzettelijke gewelddaden: één enkele vervaltermijn!

Strada lex Nieuws 05/03/2019
Slachtoffers, getuigen of occasionele redders van een opzettelijke gewelddaad kunnen een verzoek indienen om financiële hulp te verkrijgen. De vorderingstermijnen verschillen naar gelang de verzoeker. Art. 31bis, § 2, 3° van de wet van 1 augustus 1985 schendt hierbij de Grondwet
GwH 2019/023, 14 februari 2019

Het gezag van gewijsde in strafzaken over burgerlijke zaken
Interpretatie door Grondwettelijk Hof over artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering
GwH 2019/024, 14 februari 2019

Nullum Crimen nr. 1 - feb 2019

Y. Van Den Berge, Het Belgische strafrecht: veel aandacht voor de vrijheidsbeneming en de vrijheidsbeperking, p. 1
M. Van Acoleyen, V. Eechaudt, Beroepen bij de Raad van State tegen penitentiaire tuchtsancties: doeltreffend of louter symbolisch?, p. 29
Inhoudstafel

FISCAAL RECHT
Vrijwilligerswet
C. Buysse, Wetgever sleutelt aan toegelaten werkelijke kostenvergoedingen Fiscoloog nr. 1602, 06/03/2019, 1

Ontwerp van amendement bij de brexitwet over de overgangsperiode

Ministerraad 1 maart 2019
Er wordt een overgangsperiode ingevoerd waarin het Verenigd Koninkrijk nog beschouwd wordt als deel van de EU voor de toepassing van de fiscale bepalingen.
Deze overgangsregeling geldt tot 31 december 2019

Digitale publicaties binnenkort onderworpen aan verlaagde btw-tarief van 6%
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de bepaalde publicaties betreft. – 54K3619
Inwerkingtreding voorzien op 1 april 2019 (art. 5)

Fusie van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Wetsontwerp betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.- 54K3522
Aangenomen Kamer 28 februari 2019

Fiscaal recht in essentie 2019

Inge Van De Woesteyne, Intersentia 2019, 428 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vennootschapsbelasting toegepast 2019

Paul Beghin, Annelies Roggeman, Intersentia 2019, 3e editie, 336 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vennootschapsbelasting
- S. Gommers, Cassatie toch duidelijk over scharniermoment fiscale nettowaarde, Fiscoloog nr. 1602, 06/03/2019, 6
- S. Gommers, ‘Scharniermoment’ verliesbeperking en –overdracht: vragen blijven, Fiscoloog nr. 1600, 20/02/2019, 8
(Cass. 25 januari 2019, F.17.0063.N.)

Pensioenen
P. Van Eesbeeck, L. Vereycken, POZ: minister valideert proportionele aanrekening VAPZ- en RIZIV-pensioen, Fiscoloog nr. 1601, 27/02/2019, 4

Roerende voorheffing

J. Van Dyck, RV en RPB onderworpen genieters: toch geen ‘interpretatieve’ bepaling, Fiscoloog nr. 1600, 20/02/2019, 1

Europese unie – staatssteunrecht

J. Luts, Arrest over ‘excess profit ruling’-stelsel: een valentijnsgeschenk?, Fiscoloog nr. 1600, 20/02/2019, 5

Aangifteformulier
L. Maes, Aangifte niet ondertekend: aanslag van ambtswege verplicht?, Fiscoloog nr. 1600, 20/02/2019, 6

Voordelen van alle aard
- B. Tiebout, Vruchtgebruiker voert werken uit: wat met vergoeding bij einde vruchtgebruik?, Fisc. Act. nr.8, week 28 feb – 6 mrt 2019, 1
- B. Mariscal, Kosteloze terbeschikkingstelling van een onroerend goed: raming VAA, Sociale Wegwijzer nr. 5, mrt 2019, 16
- M. Duymelinck, M. Vandamme, J. Brusselmans, Wat betekent de mobiliteitsvergoeding in de praktijk?, Fisc.Act. nr. 6, week 14-20 feb 2019, 1

Tax shelter
- JVD, Straks ook tax shelter voor productie originele ‘videospelen’, Fiscoloog nr. 1601, 27/02/2019, 3
- H. Putman, Tax shelter wordt uitgebreid tot games-industrie, Fisc.Act. nr. 6, week 14-20 feb 2019, 7

Een richtlijnconforme algemene antimisbruikbepaling?
A. Van de Vijver, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 556, feb 2019, 155

Voorheffingen inkomstenbelastingen
P. Delacroix, M. Protin, Voorheffingen in het tijdperk van BEPS, instellingen voor collectieve belegging en de digitale economie, 72e IFA-congres Seoul, TFR nr. 556, feb 2019, 158

BTW


Administratieve boeten inzake BTW
F. Desterbeck, Geen kwijtschelding door rechter, alleen door fiscus, Fisc. Act. nr. 8, week 28 feb – 6 mrt 2019, 4

Matiging BTW-boetes bij fraude: Regentsbesluit eerst zelf inroepen
F. Debelva, N. Muyshondt, Fiscoloog nr. 1602, 06/03/2019, 7

Gebouwen verhuren met BTW: wat met de registratierechten?
I. Massin, , Fiscoloog nr. 1602, 06/03/2019, 9

Brexit heeft grote gevolgen voor de btw
J. Opreel, Fisc. Act. nr. 7, week 21-27 feb 2019, 1

Bijzondere aansprakelijkheid voor niet-betaling BTW: geen ‘rangorde’
J. Van Dyck, Fiscoloog, nr. 1601, 27/02/2019, 6
(Cass. 25 januari 2019, F.17.0067.N.)

Elektronische publicaties: 0 of 6% BTW vanaf 1 april 2019
JVD, Fiscoloog nr. 1601, 27/02/2019, 1
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de bepaalde publicaties betreft. – 54K3619

FISCAAL STRAFRECHT


Tarief regularisatie is maatstaf voor verbeurdverklaring
T. Sas, Fisc. Act. nr. 7, week 21-27 feb 2019, 4
(Gent 16 januari 2019)
 
SOCIAAL RECHT
Adoptie- en pleegouderverlof: wat verandert er in 2019?
M. Bruyninckx, K. Verloes, Sociale Wegwijzer nr. 5, maart 2019, 2

Sociale inspectie: Actieplan sociale fraudebestrijding en flitsacties in 2019
K. Beullens, Sociale Wegwijzer nr. 5, maart 2019, 7

EU Economic governance en het recht op collectief onderhandelen
Een juridisch onderzoek naar de problematische verhouding van het Europese economische beleid en de sociale grondrechten
Pecinovsky Pieter, die Keure 2019, 583 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aangenomen wetsontwerp vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen
Wetsontwerp houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen. - 54K3532
Aangenomen in de plenaire vergadering Kamer op 28 februari 2019

Het sociaal statuut van de digitaalplatformmedewerker: een status quo en een blik op de toekomst

S. Albers, P. Maerten, OR 2019/2, 26

PENSIOENEN


Vlaams Zorgkrediet – gelijkgesteld voor het pensioen of niet?
M. Bruyninckx, M. Deeren, Sociale Wegwijzer nr. 5, maart 2019, 9

Vervroegd pensioen of SWT?
Sinds dit jaar is de keuze aan u
M. Bruyninckx, T. Dirix, Sociale Wegwijzer nr. 5, maart 2019, 13

Minder inhouding op pensioen vanaf 1 maart 2019
17 FEBRUARI 2019. - Wet houdende de verhoging van de grensbedragen van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen, BS 28/02/2019, bl. 19859

Verhoging met 2,1% van het minimum gewaarborgde pensioenen
Strada lex Nieuws 27 februari 2019
5 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 131quater, tweede lid, 2° van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 18/02/2019, bl. 15319

Outplacement: enkele praktische kwesties

C. Henry, Nieuwsbrief Ontslag nr. 1, feb 2019, 1

Leidt het afkopen van studiejaren effectief tot hoger pensioen?
Het voorbeeld van doctorandi
M. Wilms, TFR nr. 555, feb 2019, 106

Cruciale sectorale onderhandelingen voor het eenheidsstatuut op het vlak van aanvullende pensioenen

I. De Somviele, OR 2019/2, 37

STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be