Nieuwsbrief 1 - 16 april 2019
Blockchain en smart contracts: het einde van de vertrouwde tussenpersoon?
Jurgen Goossens & Kristof Verslype
Vorming in de Bib op 21 mei 2019
Meer info
 
ACTUEEL


Vlaamse balies lanceren chatbot om juiste advocaat te vinden
Persbericht OVB 10 april 2019
De chatbot is terug te vinden op de websites van de balies van West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Limburg en advocaat.be

Dag van de Rechtsstaat
Mechelen 7 mei 2019
Informatie

Nederlandse Vereniging voor Artificiële Intelligentie- en Robotrecht (NVAIR)
Eerste ledenbijeenkomst op donderdag 16 mei in Amsterdam
Informatie

Wetsontwerp tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek
54K3349
Aangenomen Plenaire Vergadering Kamer op 4 april 2019

Wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 "Verbintenissen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek
54K3709
Ingediend in de Kamer op 3 april 2019

Wetsontwerp betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
54K3554
Aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer op 28 maart 2019
Art. 34 voorziet in behoud van op basis van vestiging verworven rechten van advocaten

 
 PUBLIEK RECHT
Toegang tot schadevergoeding bij Raad van State: puntjes op de i
A.-S. Vandaele, Juristenkrant nr. 387, 10/04/2019, 6
RvS nr. 244.015, 22 maart 2019

Capita selecta rechtspraak Raad van State inzake rechtsbescherming tegen de overheid 2017-18

F. Eggermont, RW 2018-2019, nr. 34, 20/04/2019, 1322

De federale bevoegdheden

Karel Reybrouck, Stefan Sottiaux, Intersentia 2019, 892 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Kroniek van de regeringscrisis
M. El Berhoumi, Chronique de crise: la chute du gouvernement Michel, JT N° 6768, 06/04/2019, 273

Lokale bestuurlijke ordehandhaving
B. Warnez, Het beginsel van kenbaarheid en de lokale bestuurlijke ordehandhaving, TVW 2019/1, 2

Wetgevingstechniek
J. Van Nieuwenhove, Staatssecretarissen in regelgeving, TVW 2019/1, 18

Parlementair recht
P.D.G. Caboor, De invloed van een maand ‘lopende zaken’ op de wetgevende functie van de Kamer van volksvertegenwoordigers na de regeringscrisis van december 2018, TVW 2019/1, 21

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten
Driemaandelijks tijdschrift 2018/4
Inhoudsopgave

De mogelijkheid tot wijziging overheidsopdracht
C. de Koninck, P. Flamey, De mogelijkheid tot het wijzigen van een overheidsopdracht tijdens de uitvoering ervan: de Raad van State zet de bakens uit!, TA 2019/1, 7
RvS 11 december 2018, nr. 243.200

ONTEIGENINGSRECHT     

Questions actuelles du droit de l’expropriation

La sixième réforme de l’état et le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation
S. Charlier, M. Vanderheyden, M. Pâques, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2019, nr. 28, 1

Het onteigeningsdecreet: hoofdlijnen en enkele actuele topics
G. Van Hoorick, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2019, nr. 28, 53

OMGEVINGSRECHT


Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO)
Nummer 2019/1, jan-feb-mrt 2019
Inhoudstafel

Grondwettelijk Hof fluit beperking beroep in codextrein terug
A. Maes, Juristenkrant nr. 387, 10/04/2019, 2
GwH nr. 46/2019, 14 maart 2019

Bevoegdheidsdelegatie ‘zaak van de wegen’
S. Feyen, Ligt de weg naar delegatie open?; TBP 2019/3, 123

Stedenbouwkundige inlichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
K. Kempe, X. Medats, Nieuwsbrief Notariaat nr. 5, week 9-10 2019, 1

De Vlaamse woningpas
De Vlaamse Woningpas: het gratis digitaal paspoort voor woningen en bij uitbreiding gebouwen in Vlaanderen, Nieuwsbrief Notariaat nr. 5, week 9-10 2019, 7

Themanummer ‘Circulaire economie’
Milieu- en Energierecht (MER), 2019/1, jan-mrt 2019
Inhoudsopgave

De rol van kwaliteitskamers in het recht van de ruimtelijke ordening
 
S. De Somer, De rol van kwaliteitskamers in het recht van de ruimtelijke ordening: over smaken en kleuren moet je soms kunnen twisten, TROS nr. 92, okt-nov-dec 2018, 279

KLIMAATBELEID

De «klimaatintendant» vanuit een innovatief juridisch perspectief
S. Pauwels, RW 2018-2019, nr. 33, 13/04/2019, 1285

VREEMDELINGENRECHT


Hulp en herbergen van illegalen
C. Macq, L’aide désintéressée au séjour et à la circulation d’un étranger en séjour irrégulier: passible de sanctions pénales?, JT N* 6767, 30/03/2019, 260

Maatschappelijke dienstverlening voor ernstig zieke vreemdelingen
B. De Schutter, Het recht op maatschappelijke dienstverlening voor ernstig zieke vreemdelingen in onwettig verblijf. Een stand van zaken vier jaar na het arrest Abdida met overzicht van rechtspraak, T. Vreemd. nr. 1, jan-feb-mrt 2019, 47

Legalisatie van buitenlandse documenten van burgerlijke stand
T. Evrard, vertaling door S. Konings, De legalisatie van buitenlandse documenten van burgerlijke stand: een tegengestelde evolutie. Deel 2. De vrijstellingen van legalisatie. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke en administratieve vrijstellingen van legalisatie, T. Vreemd. nr. 1, jan-feb-mrt 2019, 49

RECHTEN VAN DE MENS
 

Commissie Buitenlandse Zaken: oprichting mensenrechteninstituut
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens – Aangenomen in Commissie voor buitenlandse betrekkingen
54K3670

Academische vrijheid
X. Delgrange, Qui la liberté académique délivre-t-elle de qui?, JT N° 6769, 13/04/2019, 293

Extraterritorialiteit: Kunnen grondrechten over de grens gaan?
C. Jenart, B. Claes, I. De Cleen, F. Feyt, RW 2018-2019, nr. 32, 06/04/2019, 1243

Revue trimestrielle des droits de l’homme
n° 117, april 2019
Inhoudsopgave

Hoofddoekenverbod in de rechtbank
M. Cadelli, Interdiction du voile à l’audience: quand le juge est l’ennemi, JT N° 6767, 30/03/2019, 253

GEZONDHEIDSRECHT

Nieuwe kwaliteitsregels voor gezondheidsbeoefenaars
T. Goffin, Juristenkrant nr.387, 10/04/2019, 4
Wetsontwerp inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg – 54K3441
Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - 54K3526
Beide wetsontwerpen aangenomen Kamer 28/03/2019

Tijdschrift voor gezondheidsrecht
Aflevering 2018-2019/4
Inhoudstafel

BURGERLIJK RECHT
FAMILIAAL (VERMOGENS)RECHT

Vurig pleidooi voor een statuut voor de zorgouder
U. Cerulus, T.Fam. 2019/3-4, 58

Afstammings- en naamrecht
G. Verschelden, Partiële reparatie van het afstammings- en naamrecht. Commentaar bij de titels 3 en 4 van de wet van 21 december 2018, T.Fam. 2019/3-4, 61

Onderhoudsbijdragen en bijdragen buitengewone kosten voor kinderen
P. Senaeve, Wijzigingen aangaande de onderhoudsbijdragen in de buitengewone kosten voor kinderen. Commentaar bij titel 6 van de wet van 21 december 2018, T.Fam. 2019/3-4, 77

Het opportuniteitsoordeel bij rechterlijke beslissingen over de vestiging van het vaderschap

L. Salomez, T.Fam. 2019/3-4, 88

Vereffening-verdeling na echtscheiding - vergoedingsrekeningen
J. Du Mongh, Vergoeding voor materiële arbeid of werkkracht: het Hof van Cassatie biedt duidelijkheid, noot onder Cass. 29 juni 2017, T.Fam. 2019/3-4, 102

‘Voortgezet vruchtgebruik’ (nieuw art. 858bis, § 3, al. 1 BW)
B. Delahaye, L. Buisseret, La protection du conjoint survivant dans les donations de valeurs mobilières. Rapport des donations consenties avant le 1er septembre 2018, usufruit successif, clause d’accroissement et clause de réversion, RNB nr. 3138, april 2019, 270

Huwelijksvermogensrecht – levensverzekeringen
A. Ghysens, De toepassing van de artikelen 2.7.1.0.6 en 2.7.3.2.8 VCF in het licht van het gewijzigde huwelijksvermogensrecht, betreffende levensverzekeringen, T.Not. 2019/3, mrt 2019, 187

Kroniek Vlaamse Erfbelasting 2018
M. Delanote, T.Not. 2019/3, mrt 2019, 193


GOEDERENRECHT


De wet van 18 juni 2018 tot hervorming van de mede-eigendom
K. Meert, T. van Stipthout, Wolters Kluwer 2019, 783 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vruchtgebruik
C. Jaumain, Vices et vertus des lois ‘Usufruit’ du 22 mai 2014 et du 19 juin 2016, Rec.gén.enr.not. 2019/4, 131

Appartementseigenaars, onder-appartementseigenaars en speciale stemrechten in het appartementsrecht
R. Timmermans, T.App. 2019/1, 3

Actualités de la copropriété par appartements
A. Salvé, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2019, nr. 28, 77

Capita selecta appartementsrecht 2019
B. Van Baeveghem, C. Willemot, A. Wylleman, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2019, nr. 28, 113

VERBINTENISSENRECHT

Wet Breyne Deel II:
uitvoering, nietigheden en sancties
F. Delporte, reeks AdvocatenPraktijk, Burgerlijk Recht nr. 53, april 2019, 56 p.

Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht
F. Peeraer, Intersentia 2019, 852 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Herstel in natura
S. De Rey, die Keure 2019, 927 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bijzondere overeenkomsten
M. Dambre, derde editie, die Keure 2018, 596 p.

Het Vlaams woninghuurdecreet
R. Timmermans, Het Vlaams woninghuurdecreet in werking getreden: enkele verkenningen op het terrein van de huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaatsen, Huur 2019/1, 3

De gevolgen van de gewijzigde Appartementswet voor de rechtspositie van de huurder
R. Timmermans, Huur 2019/1, 17

De verhuur van gebouwen door openbare besturen
S. Ruysschaert, De verhuur van gebouwen door openbare besturen na 1 januari 2019: het belang van de hoedanigheid van verhuurder en huurder, Huur 2019/1, 22

(Ver)huur van studentenhuisvesting
Ruth Stokx, Bernard Tilleman, Katrien Devillé, Tom Gladinez, Intersentia 2019, 332 p.
Beschrijving + inhoudstafel

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT


Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid
W. Buelens, Intersentia 2019, 552 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Billijkheid als deus ex machina bij moeilijke schadebegroting?
Toepassing op de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht
K. Verhulst, TBBR 2019/3, 107

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
GERECHTELIJK RECHT

Een gemeenrechtelijk regime van vorderingen ter verdediging van collectieve belangen
B. Allemeersch, E. Vandensande, ‘Actualiteit’, RW 2018-2019, nr. 32, 06<:04<:2019, 1242

Overzicht van rechtspraak ‘Hoger beroep’
G. Closset-Marchal, Examen de jurisprudence (2007-2017), RCJB 2019/1, 99

Beslagzakboekje 2019
V. Van Herreweghe, Wolters Kluwer 2019, 734 p.
Beschrijving + inhoudstafel

BEMIDDELING

La médiation autrement
Bénédicte Inghels, Les Dossiers du Journal des tribunaux nr. 109, Larcier 2019, 220 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Alternatieve geschillenoplossing
E. Lancksweerdt, Alternatieve geschillenoplossing. Bevorderd door de rechter, NJW nr. 400, 10/04/2019, 270

JUSTITIE

Onderzoek kwaliteit methode selectie van magistraten
E. Michaux, J.-L. Michaux, G. Vervaeke, Étude scientifique de la qualité de la méthode de sélection des magistrats: analyse de la fidélité et de la validité de l’examen d’aptitude professionnelle du Conseil supérieur de la Justice, P&B 2019/1, 2

ADVOCATUUR         


Today’s Lawyer
Aflevering nr. 6, feb 2019
Inhoudstafel

Dpa-deposit: na de oorlogsverklaring, de eerste veldslag

M. Vandevelde, Juristenkrant nr. 387, 10/04/2019, 1

NOTARIAAT
 

Notariële aandachtspunten relaties Frankrijk-België
V. Lelubre, Quelques points d’attention dans les relations franco-belges, RNB nr. 3138, april 2019, 291

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Wetsvoorstel wijziging WER m.b.t. misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen 
M. Segers, Nieuwe wet zorgt voor kleine copernicaanse revolutie in B2B-relaties, Juristenkrant nr.387, 10/04/2019, 3
Wetsvoorstel 54K3595

Vastgoedmakelaars – Disciplinaire beslissingen van de Franstalige en Nederlandstalige uitvoerende kamers en kamers van beroep

M.-P. Tordoir, Décisions disciplinaires des chambres exécutives et d’appel de l’Institut professionnel des agents immobiliers (2010-2017). Partie I: les agents immobiliers intermédiaires (suite), T.App. 2019/1, 15

VENNOOTSCHAPSRECHT

Nieuw en moderner wetboek van vennootschappen en verenigingen
C. Van Geel, Juristenkrant nr. 387, 10/04/2019, 7
23 MAART 2019. - Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, BS 04/04/2019, bl. 33239.
Inwerkingtreding 1 mei 2019

Het bestuur in de nieuwe NV
M. Roelants, Balans nr. 825, 31/03/2019, 1

Rechtspraak vennootschapsrecht
JLMB 2019/15
Inhoudstafel

VERZEKERINGSRECHT


Verzekeringsdistributie – rechtstreeks contact verzekeraar-klant
G. Maelfait, Nieuwe IDD-Wet- De rechtstreekse verzekeraar, T.Verz. 2019/1, 4

Verzekeringsdistributie:van AssurMIFID naar IDD
Charles-Albert van Oldeneel (coördinatie), Tijdschrift voor verzekeringen, Dossier 2019, Wolters Kluwer 2019, 327 p.
Beschrijving + inhoudstafel

TRANSPORTRECHT


Ladingzekering
F. Melis, In Vlaamse velden: de “Groote Oorlog” omtrent de ladingzekering in het wegtransport, IHT 2019/1, 3

Brexit en positie wegvervoerder
F. Melis, Will there be bluebirds over the white cliffs of Dover? BREXIT en de mogelijke impact van een no deal op de positie van de wegvervoerder, IHT 2019/1, 23

Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT)
Nummer 2019/1
Inhoudstafel
 
FINANCIEEL RECHT
Rechtspraak privaatbankrecht
RABG 2019/5

Inhoudstafel

STRAFRECHT
De effectiviteit van het strafrechtelijk en arbeidsmarktbeleid. Een rechtseconomische analyse van crimineel gedrag
E. Luys, S. Bielen, RW 2018-2019, nr. 33, 13/04/2019, 1283

Omzendbrief College PG opsporings- en vervolgingsbeleid inzake kraken
Opsporings- en vervolgingsbeleid inzake kraken (wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed)
COL 02/2019 van 4 april 2019

Wetsontwerp betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel

K. Beyens, Zal de tanker van het gevangeniswezen kunnen gekeerd worden?, Panopticon 2019/1, 1
(Wetsontwerp 54K3351 - Aangenomen Kamer op 14 maart 2019)

De preventie van seksueel kindermisbruik
 
M. De Boeck, De preventie van seksueel kindermisbruik: ‘Stop it Now! Vlaanderen’ als pionier in België, Panopticon 2019/1, 12

PrisonCloud voor gedetineerden. Grenzen aan digitale normalisering?

E. Maes, J. Robberechts, K. Beyens, L. Robert, Panopticon 2019/1, 29

Politierechter en straftoemeting
M. Dantinne, Tribunal de police et peine: sens unique, sens interdit?, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2019, nr. 28, 223

Nieuw strafwetboek in duidelijk Nederlands?
K. Hendrickx, TVW 2019/1, 25

Het beroepsgeheim na ‘Potpourri V’: meer vragen dan antwoorden
F. Blockx, P&R 2019/1, jan-feb-mrt 2019, 3

Afscherming van identiteit van bepaalde leden van politiediensten
H. Berkmoes, Bescherming door afscherming: de afscherming van (bepaalde) identiteits- en andere gegevens van (bepaalde) leden van de politiediensten en andere actoren in het strafproces, P&R 2019/1, jan-feb-mrt 2019, 9

Salduzplus
F. Goossens, S. Bollens, W. De Schepper, V. de Souter, Salduzplus gewikt en gewogen door de praktijk (verslag van een panelgesprek van 29 november 2018), P&R 2019/1, jan-feb-mrt 2019, 23

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
JLMB 2019/14
Inhoudstafel

WEGVERKEER


De elektrische fiets in het recht op kruissnelheid?
L. Schoonbaert, S. Vereecken, T.Pol. 2019/1, 3

Le point sur les déchéances du droit de conduire et les récentes réformes en droit de la circulation routière
D. Chichoyan, P. Lambotte, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2019, nr. 28, 151

Actualia wegverkeersrecht: de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid
P. Traest, N. De Nil, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2019, nr. 28, 193

FISCAAL RECHT
Aanpassing fiscaal recht aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
L. De Broe, M. Peeters, Nieuwe ‘statutaire zetelleer’ versus fiscale ‘werkelijke zetelleer’, Fiscoloog nr. 1607, 10/04/2019, 1
Wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.- 54K3367

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2019
CB, Fiscoloog nr. 1607, 10/04/2019, 7

Wegwijs in het ‘mobiliteitsbudget’ via website ‘mobiliteitsbudget.be’
JVD, Fiscoloog nr. 1607, 10/04/2019, 11

Wettelijke regeling overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting
T. Bonne, Wettelijke regeling voor overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting en omgekeerd is doekje voor het bloeden, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 559, april 2019, 303
17 MAART 2019. - Wet tot regeling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting, BS 03/04/2019, bl. 33049

Finaliteitsvereiste van art. 49 WIB 1992 in de vennootschapsbelasting

J. Luyts, De finaliteitsvereiste van artikel 49 WIB 1992 in de vennootschapsbelasting herbekeken in het licht van de acte anormal de gestion, TFR nr. 559, april 2019, 308

De fiscale koerier – Feesteditie

2019/1-2-3
Inhoudstafel

Erfbelasting in het Vlaams Gewest Editie 2019
K. De Troeyer, KnopsBooks.com 2019, 116 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Toch geen 100% aftrek voor catering op event?
K. Janssens, Fisc.Act. nr. 13, week 4-10 apr 2019, 1

Misbruik en fraude inzake roerende voorheffing aangepakt
K. Hellinckx, S. Pauwels, L. Vanneste, Fisc.Act. nr. 13, week 4-10 apr 2019, 3

Referentiejaar: 12 maanden belastbare ‘beroepsinkomsten’ volstaan
JVD, Fiscoloog nr. 1606, 03/04/2019, 1

Vernietiging beslissing over bezwaar staat subsidiaire aanslag niet in de weg
JVD, Fiscoloog nr. 1606, 03/04/2019, 4

Goedkope leningen: referentierentevoeten voor 2018
Fiscoloog nr. 1606, 03/04/2019, 8
17 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, BS 01/04/2019, bl. 32608

Geen verlies belastingvoordelen door vrijgesteld buitenlands inkomen (bis)
CB, Fiscoloog nr. 1606, 03/04/2019, 11

Beroepskosten
K. Janssens, Bezoldigingstheorie is terug van weggeweest, Fisc.Act. nr. 12, week 28 mrt – 3 apr 2019, 1

Autofiscaliteit
C. Lardenoit, B. Nagar, Fisc.Act. nr. 12, week 28 mrt – 3 apr 2019, 4

De grote hervorming?
F. Vanistendael, rubriek ‘Editoriaal’, AFT 2019/3, 2

Het wettelijk recht van terugkeer
R. Deblauwe, AFT 2019/3, 5

Overbruggingsclausules en wijziging van de fiscale besluitvormingsprocedure in de EU
Fiscaal legaliteitsbeginsel quo vadis?
J. Luts, AFT 2019/3, 30

Taks op effectenrekeningen: de ene optie is de andere niet.
Kapitaalverminderingen: limieten van de bronheffing
J. Van Gompel, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 258, mrt 2019,

Over vastgestelde en behaalde meerwaarden

H. Vandebergh, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 557, mrt 2019, 203

Jaarboek successierechten + nieuwsbrieven

J. Decuyper, J. Ruysseveldt, 10e editie, Wolters Kluwer 2019, 2 delen
Beschrijving + inhoudstafel

Le principe de la non-retroactivité des lois d’impôts sur les revenus et ses limites
C. Docclo, JDF 2017, 189

Lokale & regionale belastingen
Tijdschrift, afl. 2018/4
Inhoudstafel

Douanezakboekje 2019
Met uitgebreide praktische leidraad voor de Brexit
D. De Vlieger, Wolters Kluwer 2019, 268 p.
Beschrijving + inhoudstafel

BTW


Geen herziening afgetrokken BTW bij financiële ‘sale-leaseback’ zonder BTW
JVD, Fiscoloog nr. 1606, 03/04/2019, 3

‘Nieuwe’ BTW-regeling bij compensatie voor werken door huurder
I. Massin, Fiscoloog nr. 1606, 03/04/2019, 6

Binnenkort ook geen onttrekking meer bij schenking ‘niet-voedingswaren’
I. Massin, Fiscoloog nr. 1606, 03/04/2019, 9

6% voor tuinplanten: of hoe iets dat eenvoudig lijkt, zeer complex kan zijn
J. Opreel,  Fiscoloog nr. 1606, 03/04/2019, 7

BUITENLANDSE FISCALE RECHTSPRAAK


Algemene antimisbruikmaatregel: een Canadese toepassing
H. De Coninck, S. Vanthienen, TFR nr. 558, mrt 2019, 254

Het fiscaal gebruik van gestolen informatie: tijd voor duidelijkheid in België?
S. De Raedt, TFR nr.557, mrt 2019, 205

SOCIAAL RECHT
Single permit - Gecombineerde vergunning voor buitenlandse werknemers
I. De Gols, Le permis unique, Ors. 2019/4, 2

Nieuwe regeling voor zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep

M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer april 2019, 2

De vierde industriële revolutie en het sociaal recht
Themanummer Tijdschrift voor sociaal recht (TSR) nr. 2019/1
Inhoudstafel

Rechtspraak arbeidsovereenkomsten

JLMB 2019/13
Inhoudsopgave

SOCIAAL STRAFRECHT
 

Rechtspraak sociaal strafrecht
RABG 2019/3-4
Inhoudsopgave

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

De Sociale Zekerheid van de Toekomst - FORUM: DEEL 2 -
FOD Sociale zekerheid Brussel 30 april 2019: Programma

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Fundamentele waarden van de EU zoals de principes van democratie en rechtsstaat
A. Dootalieva, De afdwinging van de democratie en rechtsstaat: een analyse van politieke en juridische instrumenten, SEW nr. 3, mrt 2019, 110
 
RECHTSMETHODOLOGIE
Methodologie juridique: morceaux choisis
P. Moreau, F. Crevecoeur, V. Palm, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2019, nr. 28, 249

Rechtsmethodologie
J. Baeck, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2019, nr. 28, 321
 
STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be