7 - 25 augustus 2015 

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 2e semester 2015:
8,50 %
Bijkomende informatie over de toepasselijke wettelijke rentevoeten vindt u in de
informatienota dd 10/08/2015 meegedeeld door de afdeling Financiële markten en Diensten

Stukken neerleggen bij griffie naar keuze kan voorlopig niet:
Eind 2014 werd de elektronische procesvoering bij Justitie met 2 jaar uitgesteld tot 1 januari 2017. Dat uitstel heeft nu ook gevolgen voor andere gerechtelijke hervormingsmaatregelen. Stukken neerleggen op een griffie naar keuze wordt ook pas mogelijk vanaf 1 januari 2017

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen
Het gaat om een stijging van ongeveer 10 euro netto/maand, zowel voor alleenstaanden, als gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden met personen ten laste.
Tot 1 september 2016 gelden volgende maxima:
 
Volledige kosteloosheid
Gedeeltelijke kosteloosheid
Alleenstaanden
Tot 953 euro netto/maand
Tussen 953 en 1.224 euro netto/maand
Gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden met personen ten laste
Tot 1.224 euro netto/maand (gezinsinkomen) + 15% van het leefloon per persoon ten laste
Tussen 1.224 en 1.493 euro netto/maand (gezinsinkomen) + 15% van het leefloon per persoon ten laste

Magistraten krijgen meer flexibiliteit in uitoefening opdracht van algemeen belang bij internationale, supranationale of buitenlandse instelling
De detacheringstermijn voor een opdracht bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling is niet langer beperkt tot 6 jaar waardoor de magistraat meer ruimte krijgt om zijn internationale loopbaan uit te bouwen.

Familie- en jeugdkamers
Magistraten van de zetel en van het openbaar ministerie die dossiers behandelen waarvoor de familiekamers en jeugdkamers bevoegd zijn, krijgen een jaar extra de tijd om het specifieke brevet te halen.

De wetgever verlengt de termijn daarom tot 1 september 2016.  Tot dat tijdstip mogen  magistraten nog zonder brevet mogen worden aangewezen in of bij de familiekamers om hun ambt uit te oefenen.

Reparatiewet Vlaamse Codex Fiscaliteit

Wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot het grond- en pandenbeleid

Korte gevangenisstraffen pas in 2016 voor strafuitvoeringsrechtbank

Vlaanderen akkoord met nieuwe regels voor Benelux-parlement

Vlaanderen stemt in met nieuw ‘Interfederaal Instituut voor de Statistiek’

Instemming met de (Herziene) Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Wet tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen, de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen

Vlaamse Ombudsdienst – opdrachten en bevoegdheden: Vlaamse Ombudsdienst behandelt klachten over gendergelijkheid

Omvorming Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen tot een naamloze vennootschap van publiek recht

Europese adoptieovereenkomst van 2008 treedt in werking op 1 september

Benoeming leden commissies tot bescherming van de maatschappij

Benoeming effectieve leden en plaatsvervangende leden Commissie voor onderhoudsbijdragen

Programmawet

10 AUGUSTUS 2015. - Programmawet, BS 18/08/2015, bl. 53834
TITEL 1. - Algemene bepaling

TITEL 2. - Sociale Zaken
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994
Afdeling 1. – Begrotingsdoelstelling
Afdeling 2. - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen
HOOFDSTUK 2. - Strijd tegen de sociale fraude
Afdeling 1. – Aanwezigheidsregistratie
Afdeling 2. - Bestrijding domiciliefraude
Afdeling 3. - Uitbreiding van de subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid voor de RSZ en de fiscus van de hoofdaannemer tot de opdrachtgever
Afdeling 4. - Verdubbeling van de administratieve geldboetes voor fictieve aansluitingen als zelfstandigen
Afdeling 5. - Schorsing van de uitkeringen voor gedetineerden - Wijziging van de wet betreffende verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
HOOFDSTUK 3. – Financiering
Afdeling 1. - Alternatieve financiering
Afdeling 2. - Financiering van de gezondheidszorg
Afdeling 3. - Inwerkingtreding
HOOFDSTUK 4. - Verlenging van de innovatiepremies
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoordineerd op 3 juni 1970
Afdeling 1. - Wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
Afdeling 2. - Wijziging van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970
HOOFDSTUK 6. – Werkbonus
TITEL 3. – Werk
ENIG HOOFDSTUK. - Wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen
TITEL 4. – Financiën
HOOFDSTUK 1. - Aanslagstelsel dat van toepassing is op de juridische constructies als bedoeld in artikel 2, § 1, 13°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
HOOFDSTUK 2. - Maatregelen voor startende ondernemingen
Afdeling 1. - Tax shelter voor startende ondernemingen
Afdeling 2. - Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen
Afdeling 3. - Vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen
HOOFDSTUK 3. - Belastingstelsel dat van toepassing is op ondernemingen uit de diamantsector ('Diamant Stelsel')
HOOFDSTUK 4. - Diverse bepalingen
Afdeling 1. - Investeringsaftrek voor digitale investeringen
Afdeling 2. – Liquidatiereserve
Afdeling 3. - Wijzigingen van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance
Afdeling 4. – Intercommunales
Afdeling 5. - Wijzigingen inzake de bijkomende vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten
HOOFDSTUK 5. - Kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen
TITEL 5. – Mobiliteit
ENIG HOOFDSTUK. - Overheidsbedrijven. - Bijdrage betreffende de kinderbijslag

PUBLIEK RECHT

Strijd tegen maritieme piraterij
16 JULI 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij, BS 10/08/2015, bl. 50799
Erratum BS 12/08/2015!: Wet wordt voorlopig ingetrokken

Exploitatie en tarieven Vlaamse Vervoersmaatschappij (VVM)
10 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 66 en artikel 84 tot en met 86 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, BS 10/08/2015, bl. 50837

Wijziging Reglement Kamer van volksvertegenwoordigers
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijziging, BS 10/08/2015, bl. 50894

Decreet 17 JULI 2015. - Decreet houdende instemming met het Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee
17 JULI 2015. - Decreet houdende instemming met het Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee, ondertekend te Brussel op 20 januari 2015, BS 14/08/2015, bl. 52649

Interfederaal Instituut voor de Statistiek - instituut voor de Nationale Rekeningen.
17 JULI 2015. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het instituut voor de Nationale Rekeningen, BS 14/08/2015, bl. 52650

Wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot het grond- en pandenbeleid
17 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot het grond- en pandenbeleid, BS 14/08/2015, bl. 52664

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
17 JULI 2015. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 17/08/2015, bl. 52851 

Sluiting van de gewone parlementaire zitting 2014-2015
17 JULI 2015. - Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2014-2015, BS 17/08/2015, bl. 52891

Sluiting van de zitting 2014-2015 van het Vlaams Parlement
26 JUNI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2014-2015 van het Vlaams Parlement, BS 18/08/2015, bl. 53877

Secundair onderwijs - personeel
17 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, BS 18/08/2015, bl. 52994

Gewoon basisonderwijs – bepaling ontwikkelingsdoelen en eindtermen
17 JULI 2015. - Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2015 tot wijziging van artikel 2 en van de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs, BS 19/08/2015, bl. 53957
5 JUNI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 en van de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs, BS 19/08/2015, bl. 53958 

Basisonderwijs – pre-waarborgregeling
17 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de pre-waarborgregeling in het basisonderwijs, BS 20/08/2015, bl. 54163

Decreet betreffende het onderwijs XXV
19 JUNI 2015. - Decreet betreffende het onderwijs XXV, BS 21/08/2015, bl. 54349

Diverse bepalingen inzake energie
10 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie, BS 20/08/2015, bl. 54139

Vlaamse Ombudsdienst – opdrachten en bevoegdheden
17 JULI 2015. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst, BS 21/08/205, bl. 54425
Inwerkingtreding 31 augustus 2015

Omvorming Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen tot een naamloze vennootschap van publiek recht
17 JULI 2015. - Decreet houdende de omvorming van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen tot een naamloze vennootschap van publiek recht, BS 21/08/2015, bl. 54428

Belgische paspoorten en reisdocumenten
10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van het Consulair Wetboek, BS 24/08/2015, bl. 54497

Vluchtelingen en staatlozen
10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen om beter rekening te houden met de bedreigingen voor de samenleving en de nationale veiligheid in de aanvragen tot internationale bescherming, BS 24/08/2015, bl. 54498


BURGERLIJK RECHT

Adoptie
3 JULI 2015. - Decreet houdende regeling van de binnenlandse adoptie van kinderen en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, BS 07/08/2015, bl. 50692

Instemming met de (Herziene) Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen
25 AUGUSTUS 2012. - Wet houdende instemming met de (Herziene) Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008, BS 21/08/2015, bl. 54393


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Toelage aan ‘Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw’

16 JUNI 2015. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 23.000 euro aan de « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw » voor het begrotingsjaar 2015, BS 12/08/2015, bl. 51128

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen, BS 18/08/2015, bl. 53899

Magistraten – opdracht van algemeen belang bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling
10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de nadere regels van een opdracht van algemeen belang bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling betreft, BS 19/08/2015, bl. 53934

Aanwijzing magistraten familiekamers en jeugdkamers
10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van artikel 272 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 19/08/2015, bl. 53935

Stukken neerleggen bij griffie naar keuze kan voorlopig niet
10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van artikel 145 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, BS 19/08/2015, bl. 53935

Notariaat – examens wet gebruik der talen in gerechtszaken
Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2015, BS 21/08/2015, bl. 54470

Benoeming effectieve leden en plaatsvervangende leden Commissie voor onderhoudsbijdragen
10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor onderhoudsbijdragen, BS 25/08/2015, bl. 54689


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 2e semester 2015: 8,50 %
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 13/08/2015, bl. 51650

Auteursrecht –
gebruik van verweesde werken na zorgvuldig onderzoek
20 JULI 2015. - Wet houdende de omzetting van de richtlijn 2012/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken, BS 24/08/2015, bl. 54503
Inwerkingtreding 3 september 2015


FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten

Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht, BS 14/08/2015, bl. 52785

PRIJSCOURANT
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/08/2015, bl. 54026.STRAFRECHT

Strafuitvoeringsrechtbanken – externe rechtspositie veroordeelden – inwerkingtreding uitgesteld tot uiterlijk 1 januari 2016
10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van artikel 51 van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en tot wijziging van artikel 109 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft, BS 17/08/2015, bl. 52889

Benoeming leden commissies tot bescherming van de maatschappij
17 AUGUSTUS 2015. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, BS 24/08/2015, bl. 54536


FISCAAL RECHT

Invoering kilometerheffing – stopzetting heffing eurovignet
3 JULI 2015. - Decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband, BS 10/08/2015, bl. 50803
Art. 44. Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en ten vroegste op 1 april 2016.
17 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de invoering van de kilometerheffing, BS 10/08/2015, bl. 50840

Diverse bepalingen inzake accijnzen

15 JULI 2015. - Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen inzake accijnzen, BS 12/08/2015, bl. 51118

Belasting van energieproducten en elektriciteit – Rechtzetting: toevoeging advies RvS
28 JUNI 2015. - Koninklijk besluit betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit. - Rechtzetting, BS 13/08/2015, bl. 51595

Reparatiewet Vlaamse Codex Fiscaliteit
17 JULI 2015. - Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 14/08/2015, bl. 52651

Verkeersbelasting Brussels Hoofdstedelijk Gewest – nieuwe tarieven vanaf 01/07/2015
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WGB). - Nieuwe tarieven vanaf 01.07.2015 (Geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), BS 14/08/2015, bl. 52784


SOCIAAL RECHT

Lokale diensteneconomie
 
20 JULI 2015. - Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden voor langdurige arbeidsongeschiktheid, vermeld in artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie, BS 18/08/2015, bl. 53879

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
20 JULI 2015. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 21/08/2015,  bl. 54401
TITEL 1. - Algemene bepaling
TITEL 2. - Sociale zaken
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
Afdeling 1. - Technische aanpassing van een bepaling betreffende de kinderbijslag naar aanleiding van de Zesde Staatshervorming
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers
Afdeling 1. - Enkel vertrekvakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen, de vervangers in de openbare sector en de werknemers tewerkgesteld met toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Afdeling 2. - Solidariteitsbijdrage voor utilitaire bedrijfsvoertuigen
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de programmawet (I) van 24 december 2002, voor wat de eerste aanwervingen betreft
HOOFDSTUK 4 Bepalingen tot herstelling van het sociaal statuut der kunstenaars
HOOFDSTUK 5 Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen
HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
(wijziging artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek)
HOOFDSTUK 7 Wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen
HOOFDSTUK 9 Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
HOOFDSTUK 10 Reserves van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
HOOFDSTUK 11 Administratiekosten van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers
HOOFDSTUK 12. - Bijzondere kinderbijslagfondsen
HOOFDSTUK 13. - Aanpassingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van de zeevarenden ten gevolge van de Zesde Staatshervorming
HOOFDSTUK 14. - Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid
TITEL 3. – Werk
ENIG HOOFDSTUK. - Aangifte van de sociale risico's

TITEL 4. – Uitkeringen
ENIG HOOFDSTUK. - Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Verhoging wettelijke leeftijd rustpensioen, voorwaarden toegang vervroegd pensioen en minimumleeftijd overlevingspensioen
10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen, de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen, BS 21/08/2015, bl. 54410

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Geen uitspraken in deze periode

RECHTERLIJKE ORDE

BS 10/08/2015
Hof van beroep te Gent - Arbeidshof te Antwerpen - Arbeidshof te Brussel
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. – Erratum BS 28/07/2015

BS 11/08/2015
Vacante betrekkingen. - Erratum

BS 12/08/2015
Raad van State. - Afwijkingen

BS 13/08/2015
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidshof van Antwerpen  
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Vacature werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen
Vacature werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen
Vacature werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Arbeidshof te Antwerpen
Arbeidshof te Antwerpen  

BS 14/08/2015
Benoemingen griffiers, parketsecretarissen en parketjuristen
Erratum vacante betrekkingen BS 23/07/2015

BS 17/08/2015
Hof van Cassatie. - Vergelijkend examen voor de werving van referendarissen
Tweede oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie

BS 18/08/2015
Benoeming griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen  

BS 19/08/2015
Griffiers vredegerecht Etterbeek, vredegerechten van het arrondissement Limburg, vredegerecht Wetteren - Zele 
Benoemingen  gerechtelijk stagiairs

BS 21/08/2015
Opdracht van verbindingsmagistraat in ambassade van België te Rabat

BS 24/08/2015
Vacante betrekking hoofdsecretaris van het parket Oost-Vlaanderen
Vacante betrekking hoofdsecretaris in de klasse A3 van het parket van het hof van beroep te Antwerpen
Vacante betrekking hoofdsecretaris in de klasse A3 van het arbeidsauditoraat Antwerpen
Vacante betrekkingen hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen