Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
1 - 31 JULI 2016
ACTUEEL
 
Geen vrijstelling btw voor diensten in kader van juridische tweedelijnsbijstand
Het Hof van Justitie oordeelde dat diensten van advocaten verricht in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand niet zijn vrijgesteld van btw
HvJ 28 juli 2016, Zaak C-543/14
 
BTW. Advocaat-medewerkers en advocaat-stagiairs. Bijzondere regeling
Vr. en Antw. Kamer 2015-16, nr. 54 076, 450 (06/06/2016)

Vanaf 1 augustus 2016 zullen de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld zijn
Persbericht van Minister Borsus, 29 juli 2016Nieuwe namen op lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme in BS 28/07/2016
30 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, BS 01/06/2016, bl. 33913
21 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, BS 28/07/2016, bl. 46267

Diverse bepalingen over zakelijke zekerheden op roerende goederen
Ministerraad 15 juli 2016
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat verschillende bepalingen wijzigt over zakelijke zekerheden op roerende goederen
 
 
Hoofddoekverbod verdeelt Europees Hof: "Onrechtmatige discriminatie"
De Morgen 14 juli 2016
Conclusie van de advocaat-generaal in zaak zaak C-188/15 Bougnaoui en ADDH / Micropole SA
 
Aanstelling van een advocatenkantoor voor het bijstaan van de Belgische staat in het Optima-dossier
Ministerraad 7 juli 2016
Gunning van de overheidsopdracht aan advocatenkantoor Stibbe CVBA
 
Recordaantal beëdigingen in Amsterdam
Advocatenblad 20 juli 2016
Nog niet eerder werden zoveel nieuwe Amsterdamse advocaten in één maand beëdigd. In augustus leggen 144 beoogd advocaten de eed of de belofte af in Amsterdam. Een jaar eerder waren dat er nog 12
Justitie: tarief van vertalers en tolken
Ministerraad 20 juli 2016
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het tarief vastlegt voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken in opdracht van een gerechtelijke overheid

Hoge Raad voor de Justitie
Adviezen
Advies - Herziening in strafzaken, 23 juni 2016
Advies - voorontwerp van wet “Potpourri IV”, 15 juni 2016
Voorontwerp van wet tot hervorming van de rechtspleging voor de rechtbank van koophandel, tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en houdende diverse bepalingen inzake justitie
Bijzondere onderzoeken
Bijzonder onderzoek - Hoven van beroep, 29 juni 2016
Onderzoek bij de hoven van beroep naar de evolutie in de periode 2008 -2013 van de effectieve personeelsbezetting, de afwezigheden wegens medische redenen, de input (het aantal nieuwe zaken), de output (het aantal eindbeslissingen), de verhouding output/input, de hangende zaken, de rotatietijd van de hangende zaken, de verhouding tussen de wijziging van de output t.o.v. de wijziging van de productiecapaciteit en de vertegenwoordigingsgraad van de financiële dossiers in verhouding tot het totale aantal hangende zaken.
Bijzonder onderzoek naar het beheer en opvolging van dossiers inzake economische en financiële delinquentie, 22 juni 2016
 
 
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

BTW. Advocaat-medewerkers en advocaat-stagiairs. Bijzondere regeling
Fiscoloog, nr. 1483, 06/07/2016, 13
Vr. en Antw. Kamer 2015-16, nr. 54 076, 450
(06/06/2016)

Snelle inning van onbetwiste schulden in B2B-relatie: regeling in werking sinds 2 juli 2016
KvT, Balans nr. 766, 31/07/2016, 1
16 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 9 en 32 tot 40 van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, en tot uitvoering van de artikelen 1394/25 en 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 23/06/2016, bl. 37768

Belastingambtenaren kunnen ook gegevens inkijken die bewaard worden in de ‘cloud’ (art. 45-46 en art. 51 PW)
C. Van Geel, Juranieuws 20/07/2016
1 JULI 2016. - Programmawet, BS 04/07/2016, bl. 40970

Geldboete voor wie juridische constructie niet meldt in aangifte PB of RPB (art. 49 en 50 PW)
C. Van Geel, Juranieuws 20/07/2016
1 JULI 2016. - Programmawet, BS 04/07/2016, bl. 40970
 
Erkenning coöperatieve vennootschap: nieuwe regeling sinds 1 juni
P. Ernst, Balans nr. 766, 31/07/2016, 3
4 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, BS 17/05/2016, bl. 31816

Ontwerp van Programmawet II: "technische" wijzigingen aan de wet op de flexi-jobs

M. Verwilghen, SocialWeb, wekelijkse analyse 23 juli 2016
Ontwerp van programmawet (II) - 54K1941

De saga van het eenheidsstatuut - het Grondwettelijk Hof bevestigt de overgangsperiode die de wet op het eenheidsstatuut voorafgaat
S.  Zocastello, SocialWeb, wekelijkse analyse 23 juli 2016
Recent heeft het Grondwettelijk Hof standpunt ingenomen over de wet op het eenheidsstatuut en bevestigede het behoud van bepalingen – die als ongrondwettelijk beschouwd worden – tot 31 december 2013 (GwH 86/2016, 2 juni 2016)

Een wetsontwerp met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten werd aangenomen in de Kamer
M. Verwilghen, SocialWeb wekelijkse analyse 23 juli 2016
Wetsontwerp met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten - 54K1958

Een nieuw fiscaal kader voor de deeleconomie
S. Zocastello, Socialweb, wekelijkse analyse 16/07/2016
1 JULI 2016. - Programmawet, BS 04/07/2016, bl. 40970

Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord: hoger beroep tegen vonnis over homologatie herstel- of betalingsplan
C. Van Geel,.Juranieuws 10/07/2016
16 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, wat het hoger beroep in het kader van een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord betreft, BS 08/07/2016, bl. 42731

Witte kassa: fiscus komt al met overgangsregeling
K. Janssens, Fisc.Act. nr. 25, week 30 juni- 6 juli 2016, 5

Witte kassa: versoepeling voor cateraars en feestzalen
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 25, week 30 juni- 6 juli 2016, 10

Geen witte kassa bij volledige onderaanneming
J. Opreel, , Fisc.Act. nr. 25, week 30 juni- 6 juli 2016, 11

Visitatierecht fiscus
CB, Draagwijdte visitatierecht fiscus: Grondwettelijk Hof krijgt stem in debat, Fiscoloog, nr. 1483, 06/07/2016, 1

Belastingparadijzen: uitbreiding aangifte ook voor betalingen van 2015?
P. Smet, S. Husain, Fiscoloog, nr. 1483, 06/07/2016, 3

Inkoop eigen aandelen: niet steeds ‘dividend’ bij overdrager
L. Meert, D. Noré, Fiscoloog, nr. 1483, 06/07/2016, 4

Nieuwe documentatievereisten inzake verrekenprijzen in Programmawet
C. Van Acker, P. Marneffe, R. Peeters, Fiscoloog, nr. 1483, 06/07/2016, 6
1 JULI 2016. - Programmawet, BS 04/07/2016, bl. 40970

Cassatie bevestigt: lage waardering activa is geen ‘uitzonderingsgeval’
H. Putman, Fiscoloog, nr. 1483, 06/07/2016, 8

Huurovereenkomst van korte duur
N. Bernard, Résiliation anticipée du bail de courte durée: la Cour de Cassation tranch enfin!, JT N° 6654, 02/07/2016, 441

Omgevingshandhavingsdecreet
B. Van Weerdt, Het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning: nieuwe informatieverplichtingen en aansprakelijkheden voor de notaris, Nieuwsbrief Notariaat nr. 14, weken 29-30 2016, 1

Correctie op omzetting vruchtgebruik bij lage levensverwachting
Nieuwsbrief Notariaat nr. 14, weken 29-30 2016, 7
19 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de waarde van het vruchtgebruik betreft, BS 21/06/2016, bl. 37376  
1 JULI 2016. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, BS 07/07/2016, bl. 42340

Schenking aandelen met voorbehoud vruchtgebruik voor buitenlandse notaris
R. Van Boven, De Venn. nr. 7, juli 2016, 4

Belastingtarieven bij dividenduitkeringen

B. Janssens, Stand van zaken inzake de belastingtarieven bij dividenduitkeringen, De Venn. nr. 7, juli 2016, 6

Sociale verkiezingen
R. Matthijssens, Na de sociale verkiezingen… hoe gaat het nu verder? De Venn. nr. 7, juli 2016, 8

Impact taxshift op loonkost
S. Lombaerts, Impact van de taxshift op de loonkost: vergelijking tussen België en Nederland, De Venn. nr. 7, juli 2016, 10
Registratierechten Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest
A. Joris, R. Thonet, Wijzigingen inzake registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest: schenkingen, landbouwgronden, derde woongebied, Nieuwsbrief Notariaat nr. 13, weken 27-28 2016, 1

Themanummer “Valkuilen binnen estate planning”
VIP 2016/2

Panoramavrijheid opgenomen in het Belgisch auteursrecht
A. Fierens, K. Van Delm, Meer vrijheid aan de horizon, Juristenkrant nr.332, 29/06/2016, 2
27 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid, BS 05/07/2016, bl. 41011
(Parl.St. 54K1484)

Nieuwe (registratie)plichten voor vastgoedverhuurders in Andalusië
I.Arteschene, Juristenkrant nr.332, 29 juni 2016, 5

Grondwettelijk Hof zorgt voor gelijk speelveld tussen bank- en verzekeringssector
S. Illegems, Juristenkrant nr.332, 29 juni 2016, 8
GwH 89/2016, 9 juni 2016
Grondwettelijk Hof vernietigt art. 350 Verzekeringswet

Nieuwe waarderingsmethode voor vruchtgebruik van rulingdienst
R. Messiaen, De visie van de toekomst of een brug te ver?, Fisc.Act. nr.23, week 16-22 juni 2016, 1

Het recht van de patiënt op informatie

V. Vanderhulst, De therapeutische exceptie en het recht van de patiënt op informatie, met bijzondere aandacht voor de zorg rond het levenseinde, T. Gez. 2015-2016/5, 326

Bewijslast van de geïnformeerde toestemming van de patiënt
C. Lemmens, Het pleit dan toch niet beslecht. De implicaties van het arrest van het Hof van Cassatie van 25 juni 2015 op de bewijslast van de geïnformeerde toestemming van de patiënt, T. Gez. 2015-2016/5, 352

Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen en verenigingen 2015
D. Deschrijver, P. Malherbe, W. Verhoeye, TRV-RPS 2016/4, 341

Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid
TOO 2016/2
Inhoudstafel

Programmawet
J. Heirman, Ontwerp past verjaringstermijn en bewaringsplicht aan, Wetgever ontzenuwt cassatierechtspraak inzake de zevenjaarstermijn, BTW Brief nr. 6, juni 2016, 1
T. Vanhee, Nieuw fiscaal kader voor de deeleconomie, BTW Brief nr. 6, juni 2016, 3
1 JULI 2016. - Programmawet, BS 04/07/2016, bl. 40970

Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht 2016/2
IHT 2016/2 bevat een uitgebreid Dossier Drones met diverse doctrinebijdragen over onder meer de impact op privacy, aansprakelijkheid, etc., en geannoteerde rechtspraak over onder meer Overliggelden en het ongeval met de Costa Concordia
Inhoudstafel

Overheidsopdrachtenrecht
P. Flamey, L. Joosen, De promotieopdracht van werken uit de schemerzone van het overheidsopdrachtenrecht, TA 2016/2, 106

Ontbinding overeenkomst – schadevergoeding
J. Baeck, Voor wie meer wil dan de ontbinding: bijkomende schadevergoeding, TBBR 2016/6, 303

Samenloop verbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering
W. Buelens, D. Verhoeven, De (on)zin van een samenloopverbod tussen de contractuele en de buitencontractule aansprakelijkheids vordering, TBBR 2016/6, 314

Heling door testamentuitvoerder
M. A. Masschelein, De bijzondere sanctie van artikel 792 Burgerlijk Wetboek, noot onder Cass. 12/11/2015, TBBR 2016/6, 335

Koop onroerend goed – bedrog – weerslag op de hypothecaire lening
M. Englebert, L’incidence de l’annulation d’un contrat de vente sur le prêt finançant cette vente, noot onder Luik 03/04/2014, TBBR 2016/6, 347

Borgstelling – wijziging huwelijksvermogensstelsel
A. Toussaint, La modification du régime matrimonial pour échapper aux engagements de la caution: une bonne idée?, noot onder Luik 02/12/2014, TBBR 2016/6, 356

Bevoegdheid rechtbank van koophandel voor ondernemingen-rechtspersonen – onrechtmatige daad gepleegd door vennootschap
B. Van den Bergh, Commerciële vennootschappen hebben geen ‘dubbelleven’: de puntjes op de ‘i’ over de algemene bevoegdheid van de rechtbank van koophandel voor ondernemingen-rechtspersonen, noot onder Arrond. Antwerpen 13/01/2015,TBBR 2016/6, 364

De vergoeding van erfdienstbaarheden van openbaar nut: Grondwettelijk Hof brengt opnieuw verduidelijking
M. Lernout, TBO 2016/6, 304

Probleemgemeenten – structurele onbestuurbaarheid
E. Lancksweerdt, Structurele onbestuurbaarheid van een gemeente bekeken vanuit de band tussen het persoonlijke en het publieke, TBP 2016/6, 311

Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid (Torb) 2015-2016, nr. 5 mei-juni 2016

Zittenblijven – overzitten – vroegtijdig schoolverlaten – rechtspositie onderwijspersoneel – studentfactoren voor studiesucces – service-learning – medicalisering van leerproblemen – gebruik der talen - hoofddoek
Inhoudstafel

Rechtspraak kronieken behoorlijk wetgeving
P. Popelier, Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2014-2015), TVW 2016/2, 104
D. Keyaerts, Behoorlijke wetgeving in der rechtspraak van het Hof van Justitie (2014-2015), TVW 2016/2, 109

Noodzaak, omschrijving en evaluatie van de taxshift
S. Decock, Bank Fin. 2016/3, 227

Fiscale regularisaties in de startblokken
M. Maus, Bank Fin. 2016/3, 244

Over verbruiksbelasting
I. Van de Cloot, K. Volckaert, Bank Fin. 2016/3, 248

De gevolgen van de tax shift voor de belegger – Bad news comes in threes?
J. Tuerlinckx, T. De Clerck, Bank Fin. 2016/3, 251

Nieuw KB over witte kassa eindelijk gepubliceerd
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 24, week 23-29 juni 2016, 1
16 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, BS 24/06/2016, bl. 38285

Vlaamse rulingprocedure uit de startblokken
R. Willems, Fisc.Act. nr. 24, week 23-29 juni 2016, 6
De Vlaamse rulingdienst bestaat bijna een jaar. Stand van zaken

Openbaar domein
- overheidsgoederen
Jurim pratique 2015/3
Beschrijving + inhoudstafel

Mogelijkheid van meervoudig stemrecht in vennootschappen
J. Delvoie, Daar is Nessie! Naar meervoudig stemrecht in NV en BVBA, TPR 2015-3/4, 985

Vergoeding van schade bij rampen in België en Nederland
T. Hartlief, M. Faure, TPR 2015-3/4, 985

Een analyse van catastrofe-obligaties – Een geheel in drie delen
S. Verschoot, , TPR 2015-3/4, 1055

Kredietverzuimswaps
E.C. Schlemmer, Kerngedagtes oor kredietversuimswaps, TPR 2015-3/4, 1113

Het nutsvereiste bij erfdienstbaarheden: One of a kind?
K. Swinnen, TPR 2015-3/4, 1157

Het publieke en private belang bij de cassatievoorziening
M. Van Der Haegen, Het Hof van Cassatie op het kruispunt van publieke en private belangen: Pleidooi voor een versterking van de cassatierechtspraak, TPR 2015-3/4, 1235

Overzicht van rechtspraak consumentenbescherming en marktpraktijken
R. Steennot, G. Straetmans, E. Terryn, B. Keirsbilck, B. Wyseur, Consumentenbescherming (2008-2014) en Marktpraktijken (2011-2014), TPR 2015-3/4, 1311

Beroepsziekten – verjaring en termijnen
A. Yernaux, Prescription et autres délais en matière de maladies professionnelles (secteurs privé et public), TSR 2016/2, 153

Werkloosheidsuitkeringen
V. De Greef, L’activation silencieuse des personnes partiellement inaptes au travail dans l’assurance chômage, TSR 2016/2, 243

Dotaties aan koninklijke familie
H. Vuye, V. Wouters, Het nieuwe regime van de dotaties aan de koninklijke familie. De wet van 27 november 2013 na een jaar proefdraaien, CDPK 2016/1, 2

Gelijke toegang tot het openbaar ambt
M. Nihoul, L’art de comparer les titres et mérites en matière de fonction publique selon la jurisprudence récente, CDPK 2016/1, 18 (analyse Franstalige rechtspraak)

Raad van State – schadevergoeding tot herstel
C. Mathieu, De Raad van State geeft geleidelijk aan vorm aan de schadevergoeding tot herstel: antwoorden en nieuwe vragen, CDPK 2016/1, 40

Bestuurlijke lus – Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
S. De Somer, Heeft de formelemotiveringsplicht, zoals gewaarborgd door de Wet Motivering Bestuurshandelingen, grondwettelijke waarde?, noot onder GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014; GwH 16 juli 2015, nr. 103/2015; GwH 29 oktober 2015, nr. 152/2015, CDPK 2016/1, 55

Kiesdrempels
S. Verbanck, Het Grondwettelijk Hof struikelt over de kiesdrempels, noot onder GWH 19 november 2015, nr. 161/2015 en GwH 26 november 2015 nr. 169/2015, CDPK 2016/1, 71

Handelsagent – niet-inschrijving registers en exceptie van niet-inschrijving in de Kruispuntbank
B. Lambrecht, Overzicht van rechtspraak aangaande de inschrijving door de handelsagent in wettelijk of administratief voorgeschreven registers en aangaande de exceptie van niet-inschrijving in de Kruispuntbank, noot onder Gent 03/06/2015, DAOR 2016/1, n° 117, 17
BOEKEN

Beschermde werknemers
B. Mergits, De beschermde werknemers en de duur van hun bescherming tegen ontslag en overplaatsing na de sociale verkiezingen 2016, CABG , Larcier 2016, 51 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het onroerend goed en de nalatenschap
N. Vandebeek, Reeks Recht en Praktijk nr. 90, Wolters Kluwer 2016, 534 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest
T. Vandromme, Reeks Recht en Praktijk nr. 88, Wolters Kluwer 2016, 341 p
Beschrijving + inhoudstafel.

Potpourri II: wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering
S. Depauw, L. van Puyenbroeck, Wolters Kluwer 2016, 321 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Ontslag wegens dringende reden
C. Engels, Y.S. Van Der Sype, Reeks Sociale Praktijkstudies, Wolter Kluwer 2016, 281 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Sociaal en fiscaal statuut van de sportbeoefenaar
J. Kerremans, B. Ameye, Reeks Sociale Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2016, 179 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Concurrentie en afwerving
K. De Schutter, S. Marquant, Reeks Tewerkstellen topics, Wolters Kluwer 2016, 80 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De bonussen
S. Stenuick, Reeks Tewerkstellen topics, Wolters Kluwer 2016, 132 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Procederen voor het Hof van Cassatie
B. Maes, P. Wouters (eds.), Procéder devant la Cour de cassation – Procederen voor het Hof van Cassatie, Reeks Cassatio (Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie), KnopsPublishing 2016, 429 p.
Omschrijving

RECHTSPRAAK

Rechtspraak strafrecht
JLMB 2016/26
Beschrijving + inhoudstafel

WEBSITES

Website van de Ruling (Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken van de FOD Financiën)
http://www.ruling.be/nl
 
ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma


Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen
STUDIEDAGEN

SUMMER SCHOOL 2016 bewindvoering
Jan Nolf, Brugge, 3, 18 en 24 augustus 2016
http://www.justwatch.be/Justwatch.be/Seminaries.html

M&D Seminars - Webinar Days
WCO: Highlights en recente rechtspraak - Energierecht: capita selecta - Social Media voor advocaten & juristen - Internationale kinderontvoering - Ontslagmotivering CAO nr. 109 – Update/analyse 1ste rechtspraak
Tweedaagse - vijf online opleidingen, 17-18 augustus 2016
Programma

De Juristendagen - 23, 25 en 30 augustus 2016
M & D Seminars – Wolters Kluwer
23/08/2016 De Lozen Boer Lochristi
25/08/2016 Kasteel van Brasschaat
30/08/2016 Faculty Club Leuven 
Programma

Rechtsdag Gent: vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden, familie- en jeugdrecht, vastgoedrecht en bemiddeling
Confocus, Gent dinsdag 23 augustus 2016
Programma

Rechtsdag Hasselt: vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden, familie- en jeugdrecht, vastgoedrecht en bemiddeling
Confocus, Hasselt donderdag 25 augustus 2016
Programma

Handelsrechtelijke gevolgen van de Brexit
M&D Seminars, Diegem, 26 augustus 2016
Programma

Estate Planningsdagen - 26 en 30 augustus 2016
M&D Seminars, Sint-Niklaas
Programma

Lichamelijke schade: eerste inzichten voor personen die hierover basiskennis wensen te verwerven
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

Rechtsdag Edegem: vennootschapsrecht, verzekeringsrecht, de advocaat als ondernemer en bemiddeling
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

Technische achtergronden bij de lozing van afvalwater | de omgevingsvergunning
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

De regelgeving voor drones is er: wat mag en vooral wat niet?
Confocus, Hasselt dinsdag 6 september 2016
Programma

Gesplitste aankoop vastgoed – Nieuwe waarderingsmethodes fiscus
Lexalert online 6 september 2016
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning van A tot Z. Procedure en handhaving
M&D Seminars(Studienamiddag), Gent 6 september 2016
Programma

Waardering van vruchtgebruik: do's en dont's
Confocus, Gent donderdag 8 september 2016
Programma

Actualia verbintenissenrecht
M&D Seminars (Edegem) (Studienamiddag) 16 september 2016
Programma

De nieuwe fiscale regeling van de deeleconomie
M&D Seminars (webinar) (Studiemiddag) 29 september 2016
Programma

Ondernemingen in moeilijkheden: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) 30 september 2016     
Programma

Delegatie en taakverdeling in de NV
Larcier opleiding, Gent 11 oktober 2016 studienamiddag
Programma    

Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd
M&D Seminars (Diegem) (Studiedag) 11 oktober 2016
Programma

Conference "Law and logistics: the way forward"
Antwerpen, 12 en 13 oktober 2016
Programma

Co-ouderschap vandaag en morgen
KU Leuven, Kortrijk 14 oktober 2016
Programma

Innovation and Future of the Legal Profession
CCBE, Parijs 21 oktober 2016
Programma

Het douanestrafrecht vandaag: een stand van zaken
Colloquium "In memoriam Luc Huybrechts"
Larcier, 27 oktober 2016 - Claeys & Engels (Brussel)

Drie avondsessies ‘Het leven van een vennootschap’
Larcier opleidingen, 15/11/2016, 22/11/2016 en 6/12/2016 - Avidof, De Pinte
Programma

Een Initiatief van iVZW centrum voor de studie van het Europees Strafrecht
Programma

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & De vennootschap en de echtscheiding
Larcier opleiding, 17 november 2016 - Communicatieloft Gent
Programma

Studienamiddag OTR: Het decreet Complexe Projecten in de praktijk
larcier opleiding, 17 november 2016 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

Ondernemingen in moeilijkheden: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 21 november 2016
Programma

Studienamiddag Beëindiging van vennootschapsmandaten. Praktisch
Larcier opleiding, 24 november 2016 - Redloft Gent
Programma

Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd
M&D Seminars (Edegem) (Studiedag) 30 november 2016
Programma

Ontbijtseminarie: Basisopleiding Ontslagrecht
Larcier opleiding, 1 december 2016 - Redloft Gent
Programma

Studienamiddag OTR  Onroerend  erfgoed
Larcier opleiding, 6 december 2016 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

Drie avondsessies ‘Het leven van een vennootschap’
Larcier opleiding, 15/11/2016, 22/11/2016 en 6/12/2016 - Avidof, De Pinte
Programma