DECEMBER 2018
In deze Bijblijver
  • Toevoegen van extra variabelen aan het instellingsbestand mogelijk 
  • Variabele ‘type student’ standaard toegevoegd
  • Hoe werkt de beveiliging na het toevoegen van variabelen?
  • Wat is het responsverlies na het toevoegen van variabelen?
  • Schatting responsverlies door toevoegen 'type student'
  • Aanvraag schatting responsverlies mogelijk
 
 
Toevoegen van extra variabelen aan het instellingsbestand mogelijk
In de afronding van de NSE 2018 bleek dat een aantal instellingen behoefte had aan aanvullende essentiële variabelen ten behoeve van kwaliteitsonderzoek. Aan deze wens is tegemoet gekomen door achteraf maatwerk te leveren door het toevoegen van variabelen aan de beveiligingssleutel. Voor de NSE 2019 biedt Studiekeuze123 dit maatwerk vooraf aan.
 
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de variabele ‘opleidingsnaam_lokaal’ bij de respons van de anonieme studenten wordt teruggeleverd in het instellingsbestand. De beveiligingssleutel wordt in dat geval uitgebreid met deze variabele,  die dit jaar wordt uitgevraagd in de enquête. Een aantal instellingen gebruikt de variabele ‘opleidingsnaam_lokaal’ om onderscheid te maken binnen een CROHO-code.
 
Variabele ‘type student’ standaard toegevoegd
In 2019 wordt aan zowel het benchmarkbestand als het anonieme deel van de instellingsbestanden standaard de variabele ‘type student’ aan de beveiligingssleutel toegevoegd. In deze variabele worden de categorieën pre-master en post-master samengevoegd, waardoor het mogelijk is om, ook voor de anonieme respons, de antwoorden van de reguliere studenten te scheiden van de pre- en post-masters. 
 
Hoe werkt de beveiliging na het toevoegen van variabelen?
De extra variabele(n) wordt/worden toegevoegd aan de bestaande sleutel van BRIN, CROHO, BRIN-volgnummer, opleidingsvorm3 en type student. De N5 regel wordt toegepast op deze nieuwe sleutel, inclusief de extra variabelen. Hierdoor wordt er minder respons teruggeleverd van de studenten die niet-herleidbaar meedoen, maar is er wel 100% vulling op de sleutelvariabelen bij de resterende respons. 
 
Wat is het responsverlies na het toevoegen van variabelen?
Hoeveel responsverlies het toevoegen van een extra variabele geeft, verschilt per geval. Eenvoudig kan worden gesteld dat hoe meer variabelen er worden toegevoegd aan de sleutel, des te meer responsverlies dit kan geven. Ook het aantal categorieën binnen een variabele is van invloed.
 
Om het responsverlies te reduceren heeft Studiekeuze123 besloten om binnen de variabele ‘type student’ twee categorieën (pre- en postmasters) samen te voegen. 
 
Schatting responsverlies door toevoegen
'type student'
Voorafgaand aan het besluit om de variabele 'type student' toe te voegen aan de sleutel, heeft Studiekeuze123 een analyse gedaan op het benchmarkbestand van 2018 om in te schatten wat het te verwachte verlies aan respons zal zijn in 2019. Op basis van de data van 2018 worden er in totaal circa 1350 van de 270.000 respondenten verwijderd uit het benchmarkbestand. Dit komt neer op 0,5% van de respons, een extra verlies van 0,2% t.o.v. de oorspronkelijke sleutel. De resterende respons heeft dan 100% vulling op de variabele 'type student' en de overige sleutelvariabelen BRIN, CROHO, BRIN-volgnummer en opleidingsvorm3.
 
Aanvraag schatting responsverlies mogelijk
Indien een onderwijsinstelling voor de NSE 2019 extra variabelen in de beveiligingssleutel wil, dan kan de impact hiervan vooraf door Studiekeuze123 geschat worden door deze sleutel als exercitie toe te passen op het bestand van 2018. Hierdoor wordt een indruk gekregen van het te verwachten responsverlies in 2019. De instelling kan op basis van de uitkomsten voor zichzelf een afweging maken tussen het belang van iets minder respons (maar extra variabelen) en zoveel mogelijk respons (maar minder variabelen). Een verzoek hiervoor kan worden ingediend via info@nse.nl
 
Vragen?
We begrijpen dat bovenstaande informatie ingewikkeld kan zijn of vragen kan oproepen. Schroom daarom niet om contact op te nemen met Jeroen Kleingeld wanneer er onduidelijkheden zijn. Dit kan via info@nse.nl of via 030-303 9100.
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.