APRIL 2019
In deze Bijblijver
  • Bruto respons NSE 2019
  • Onderzoek door CBS
 
 
Bruto respons NSE 2019
Zondag 7 april was de laatste dag van het veldwerk van de NSE 2019. Zoals bekend heeft de Vereniging Hogescholen besloten om te stoppen met de NSE 2019. De responspercentages betreffen daarom vanaf nu de 33 deelnemende universiteiten en niet-bekostigde instellingen. De bruto respons is voor deze groep uitgekomen op 30,2%. Ter vergelijking, in 2018 was de bruto respons van dezelfde groep 31,9%. Voor de verlenging van het veldwerk stond de respons nog op 26,0%. De verlenging van het veldwerk heeft dus 14% meer respons opgeleverd (4,2%-punt). 
 
Onderzoek door CBS
Zoals eerder aangekondigd voert het CBS een kwaliteitsanalyse uit over de resultaten van de NSE 2019. De validiteit en betrouwbaarheid van het databestand wordt onderzocht. Ook zal het CBS een advies geven over de bruikbaarheid van de data voor studiekeuze-informatie en kwaliteitszorg.
 
Vergelijking met 2018
Het eindbestand van de NSE 2019 wordt vergeleken met het definitieve databestand van de NSE 2018. Op basis van de vergelijking van deze twee bestanden levert het CBS een eindrapport op met daarin een beschrijving van de verschillen en tabellen waarin 2018 en 2019 met elkaar vergeleken worden. Waar mogelijk wordt ook gekeken naar mogelijke oorzaken van eventueel geconstateerde verschillen.
 
Mogelijkheden voor herstel
Het CBS zal aangeven of er mogelijkheden zijn voor herstel en een advies geven welke aanvullende informatie hiervoor nodig is. Afhankelijk van of er bepaalde patronen zichtbaar worden, zal het CBS nog een aantal testen doen, bijvoorbeeld als 'fake-student'. Zo kan aannemelijk worden gemaakt of bepaalde fouten door bepaalde veranderingen komen. 
 
Bestanden
Het CBS analyseert de ruwe databestanden van 2018 en 2019, de benchmarkbestanden en de populatiebestanden. Daarnaast levert Ipsos aanvullende informatie over de initieel geprogrammeerde dropdownlijsten.
 
Planning
Studiekeuze123 verwacht de resultsaten van het CBS in de tweede helft van mei te ontvangen. Bij een postief advies wordt in juni het ruwe NSE databestand hersteld en opnieuw door het CBS gecontroleerd. Binnenkort stuurt Studiekeuze123, in overleg met de VSNU en NRTO, een verzoek aan alle CvB's en directies voor het aanleveren van extra informatie binnen de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Omdat wellicht niet alle onderwijsinstellingen meer informatie mogen leveren, heeft Ipsos ondertussen ook bij de NSE contactpersonen om extra informatie gevraagd over de categorie ‘anders namelijk’. Op deze wijze beschikken we over zoveel mogelijk gegevens voor controle en herstel van de data. Als het herstel goed verloopt, kan Ipsos aansluitend het benchmarkbestand, de instellingsbestanden en de factsheets opstellen. Studiekeuze123 overlegt nog met de VSNU en NRTO over een voor alle partijen geschikt moment van publicatie. 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen e-mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze e-mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.