23 oktober - 5 november 2015 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen krijgt extra griffiers

Vreemdelingen – bewijs burgerschap-
attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

Organisatie en rechtspleging Vlaamse bestuursrechtscolleges – bestuurlijke lus

Bemiddeling in hypothecair krediet of consumentenkrediet

Minder formaliteiten voor werkgevers die kredieten verschaffen

Minnelijke schikking mogelijk bij doorverkoop concerttickets
 

Verhoging accijnstarieven op alcoholhoudende dranken vanaf 1 november 2015

Regeling terugbetaling eurovignet bij overgang naar kilometerheffing op 1 april 2016

Sociaal statuut kunstenaars - kunstenaarskaart en kunstenaarsvisum


Belgisch-Frans akkoord over samenwerking bij terroristische aanvallen met gebruik van burgervliegtuigen

 


Indexcijfer consumptieprijzen maand oktober 2015

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2015, BS 30/10/2015, bl. 66427

PUBLIEK RECHT

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen krijgt extra griffiers
3 SEPTEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 23/10/2015, bl. 65461

Wijziging van de Spoorcodex
20 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex, BS 29/10/2015, bl. 66240

Aanwijzing leden Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
23 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, BS 29/10/2015, bl. 66289

Vreemdelingen – bewijs burgerschap- attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
12 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 04/11/2015, bl. 66786
12 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van aansluitingsattest beoogd in artikel 50 § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 04/11/2015, bl. 66818

Organisatie en rechtspleging Vlaamse bestuursrechtscolleges – bestuurlijke lus

2 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de bestuurlijke lus en diverse andere bepalingen, BS 05/11/2015, bl. 67449


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

De Nederlandse afdeling van de Permanente Commissie voor de Scheldevaart is verhuisd
18 JUNI 2015. - Besluit van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart houdende wijziging van de Regeling Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart inzake openbaarheid (Wijziging van de regeling Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart inzake openbaarheid), BS 27/10/2015, bl. 66019

Blokkering van de prijzen van geneesmiddelen
20 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit houdende maatregelen tot blokkering van de prijzen van geneesmiddelen en gelijkgestelden met toepassing van artikel V.11 van het Wetboek van economisch recht, BS 30/10/2015, bl. 66385


FINANCIEEL RECHT

Bemiddeling in hypothecair krediet of consumentenkrediet
26 OKTOBER 2015. - Wet houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen, BS 30/10/2015, bl. 66467
29 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4 van Boek VII van het Wetboek van economisch recht, BS 05/11/2015, bl. 67431

Minder formaliteiten voor werkgevers die kredieten verschaffen
23 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het Wetboek van economisch recht, BS 30/10/2015, bl. 66386


STRAFRECHT

Minnelijke schikking mogelijk bij doorverkoop concerttickets 
19 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, BS 27/10/2015, bl. 65982
21 MAART 2014. - Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn aan de daders van inbreuken op de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 13, van de voornoemde wet, voor te stellen, BS 27/10/2015, bl. 65983


FISCAAL RECHT

Regeling terugbetaling eurovignet bij overgang naar kilometerheffing op 1 april 2016
16 OKTOBER 2015. - Decreet houdende invoering van een overgangsmaatregel inzake het eurovignet en houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband, BS 23/10/2015, bl. 65503

Reorganisatie kantoren niet-fiscale invordering
8 OKTOBER 2015. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende de reorganisatie van de kantoren Niet-Fiscale Invordering wat betreft het beheer van de Dienst voor alimentatievorderingen, met uitzondering van het beheer van de financiële rekening van deze Dienst, en de vervanging van bijlagen 3 en 5 van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 juni 2015 houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en organisatie van de operationele diensten van deze Algemene Administratie, BS 27/10/2015, bl. 65898

Verhoging accijnstarieven op alcoholhoudende dranken vanaf 1 november 2015
26 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, BS 30/10/2015, bl. 66449

Accijnstarieven op gasolie
26 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004, BS 30/10/2015, bl. 66451
26 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004, BS 30/10/2015, bl. 66454

Verlaging bijzondere accijnzen loodvrije benzine
26 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004, BS 30/10/2015, bl. 66456

Voorwaarden heffing aanvullende bijzondere accijns op voorraden energieproducten die al in verbruik werden gesteld
26 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004, BS 30/10/2015, bl. 66458
27 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004, BS 30/10/2015, bl. 66460
27 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004, BS 30/10/2015, bl. 66461
27 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004, BS 30/10/2015, bl. 66463


SOCIAAL RECHT

Sociaal statuut kunstenaars - kunstenaarskaart en kunstenaarsvisum
23 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit betreffende het model van de kaart en van het visum 'kunstenaars', BS 30/10/2015, bl. 66383

Aanpassing op 1 januari 2016 loonbedragen
Aanpassing op 1 januari 2016 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 04/11/2015, bl. 66866.


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Belgisch-Frans akkoord over samenwerking bij terroristische aanvallen met gebruik van burgervliegtuigen
30 AUGUSTUS 2015. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de samenwerking inzake luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen, gesloten te Tours op 6 juli 2005 , BS 27/10/2015, bl. 65891


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
 
2015-160


04-11-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (art. 68, 69 en 70)

Vernietiging

Rolnummer(s): 6075
Medisch recht en gezondheidsrecht - Zelfvoorziening voor plasmaderivaten - CVBA 'Centrale Afdeling voor Fractionering van het Rode Kruis - Levering van plasmaderivaten aan de ziekenhuizen - 1. Heffing - 2. Prijzen en voorwaarden - Delegatie aan de Koning.
2015-159


04-11-2015

Beroep tot vernietiging
Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 64, § 1, eerste lid, 1°)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6065
Sociale zekerheid - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verzekering voor geneeskundige verzorging - Tegemoetkoming voor verstrekkingen verricht met zware medische apparatuur - Voorwaarden.
2015-158


04-11-2015

Prejudiciële vraag
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.8.21)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6063
Bestuursrecht - Vlaams Gewest - Ruimtelijke ordening - Raad voor Vergunningsbetwistingen - Rechtspleging - Tussenkomst - Derden-belanghebbenden.
2015-157


04-11-2015

Beroep tot vernietiging
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.8.21)

Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.9.4)

Rolnummer(s): 6068
Bestuursrecht - Vlaams Gewest - Ruimtelijke ordening - Raad voor Vergunningsbetwistingen - Rechtspleging - Tussenkomst - Derden-belanghebbenden.
2015-156


29-10-2015

Prejudiciële vraag
Art. 6, eerste lid, 1°, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, zoals gewijzigd bij de wet van 7 mei 2004

Geen schending

Rolnummer(s): 6079
Publiek recht - Private veiligheid - Bewakingsondernemingen - Personeel - Vergunning om het beroep van veiligheidsagent uit te oefenen - 1. Persoon die wegens opzettelijke slagen en verwondingen tot een werkstraf is veroordeeld - Uitsluiting - 2. Persoon die is veroordeeld tot een gevangenisstraf van minstens dan zes maanden wegens een andere misdrijf.
2015-155


29-10-2015

Prejudiciële vraag
Wetboek van strafvordering (art. 203, § 1)

Geen schending

Rolnummer(s): 6106
Strafrecht - Strafrechtspleging - Burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf - Hoger beroep van de beklaagde - Termijn - 1. Burgerlijke beschikkingen van een vonnis dat op tegenspraak is gewezen door een strafgerecht - Vijftien dagen te rekenen vanaf de uitspraak van het vonnis - 2. Burgerlijke rechtsvordering ingesteld voor de burgerlijke rechter - één maand te rekenen vanaf de betekening of de kennisgeving van het vonnis. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht op toegang tot de rechter.
2015-154


29-10-2015

Prejudiciële vraag
Decreet van het Vlaamse Gewest van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers (art. 2, 3° en 4°, en 4)

Geen schending

Rolnummer(s): 6088
Bestuursrecht - Huisvesting - Vlaams Gewest - Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers - Toepassingsgebied - 1. Niet-erkend leef- en opvanghuis voor (ex-)psychiatrische patiënten - 2. Erkende welzijns- en gezondheidsvoorzieningen - Uitsluiting.
2015-153


29-10-2015

Beroepen tot vernietiging
Wet van 28 februari 2014 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken

Verwerping van de beroepen (onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.24.8.2)

Rolnummer(s): 6030 • 6033 • 6034
Burgerlijk recht - Medisch recht en gezondheidsrecht - Euthanasie - Verruiming van het toepassingsgebied tot de niet-ontvoogde oordeelsbekwame minderjarigen die op het ogenblik van hun verzoek bewust zijn. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op leven en op lichamelijke integriteit - 2. Recht op eerbiediging van het privéleven - 3. Wettigheidsbeginsel in strafzaken.
2015-152


29-10-2015

Beroepen tot vernietiging
Vlaams decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (art. 16, derde lid, 17, 19, 21, 33, tweede lid, 34, 36, 40, § 5, 43, 49, §§ 1 en 2, 76, 79, 81, 83, 84)

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de beroepen onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.54.3.

Rolnummer(s): 6029 • 6036 • 6049 • 6050 • 6077
Bestuursrecht - Vlaamse bestuursrechtscolleges - 1. Rechtspleging - a. Bestuurlijke lus - Formele motiveringsplicht - b. Uitgaven en kosten - (i) Rolrecht - (ii) Kosten van de bestuurlijke lus - c. Procedure van vereenvoudigde behandeling - d. Procedure voor het opleggen van een geldboete - e. Wettigheidsbeginsel - f. Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bestuurshandeling - 2. Bevoegdheid. # Rechten en vrijheden - 1. Jurisdictionele waarborgen - a. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - b. Rechten van de verdediging - c. Debatten op tegenspraak - d. Recht op toegang tot de rechter - 2. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op de bescherming van een gezond leefmilieu - Standstill-verplichting - 3. Gelijkheid in fiscale zaken.
2015-151


29-10-2015

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1408, § 3)

Geen schending - Schending (lacune in de wetgeving)

Rolnummer(s): 6022
Gerechtelijk recht - Bewarend beslag onder derden - Goederen die niet in beslag kunnen worden genomen - Schuldenaar die aan de instrumenterende deurwaarder niet binnen vijf dagen na de betekening van de eerste akte van het bewarend beslag heeft laten weten dat hij zich wilde beroepen op artikel 1409bis van het Gerechtelijk Wetboek, zulks zonder van die termijn op de hoogte te zijn gebracht - Sanctie - Verval van het recht om het voordeel van die bepaling te vorderen. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht op toegang tot de rechter.
2015-150


29-10-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (art. 96 en 136, tweede lid)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5919
Gerechtelijk recht - Gerechtelijke ambten - Magistratuur - Afschaffing van de aan de toegevoegde rechters toegekende weddebijslag. # Rechten en vrijheden - Algemene rechtsbeginselen - Rechtszekerheid.

 

RECHTERLIJKE ORDE

BS 23/10/2015
Benoeming werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen – benoeming assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen

BS 26/10/2015

Auditeur bij de Raad van State – machtiging uitoefening mandaat
Auditeur bij de Raad van State – machtiging uitoefening mandaat
Benoeming van drie effectieve bestuursrechters bij het Milieuhandhavingscollege
Benoeming van twee effectieve bestuursrechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en rangschikking van de geschikt bevonden kandidaten in een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar
Hof van beroep te Gent - rechtbank van koophandel te Gent
Vacante betrekkingen. – Erratum BS 28 juli 2015

BS 27/10/2015
Raad van State – machtiging staatsraad uitoefening mandaat
Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Hasselt - rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Antwerpen
Vacante betrekkingen magistratuur
Vacante betrekkingen magistratuur

BS 29/10/2015
Vredegerecht van het kanton Genk

BS 30/10/2015
Vacante betrekkingen griffiers en secretarisen
Vacante betrekkingen magistratuur
Hof van beroep te Brussel - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel -
Hof van beroep te Brussel

BS 03/11/2015   
Pensionering  griffier bij het vredegerecht Geel

BS 04/11/2015
Benoeming directeur Instituut voor gerechtelijke opleiding

BS 05/11/2015
Hoge Raad voor de Justitie - Oproep tot de kandidaten voor mandaten van leden van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage