RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
17 - 30 juni 2022
 
 
In de week van 4 - 8 juli is er permanentie in onze bibliotheek
maar worden er geen diensten aangeboden

Wet tot wijziging van artikel 805, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek wat het verstek betreft

Verhoging met 10%
van de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingvergoeding

Arrest Grondwettelijk Hof
Collectieve schuldenregeling - Meedelen van akten van rechtspleging - Ontstentenis van de vermelding van de rechtsmiddelen en hun termijnen en van de naam en het adres van het bevoegde rechtscollege - Schending

Arrest Grondwettelijk Hof
Strafrecht - Beroepsgeheim - Advocaten - Verzoek om de intrekking van de juridische bijstand – Geen schending

Vacante betrekkingen
voor advocaten en magistraten van mandaten bij Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders

Tuchtcommissies voor gerechtsdeurwaarders
- Oproep tot kandidaten externe leden voor advocaten en universiteitsprofessoren in het recht

Oproep tot kandidaten voor lidmaatschap Adviescommissie voor benoemingen advocaten bij het Hof van Cassatie
(voor hoogleraren rechten, docenten in het recht, advocaten en magistraten)

Veel nieuwe vacatures in de magistratuur gepubliceerd


Mandatenlijst en vermogensaangifte
- uitbreiding van het toepassingsgebied tot districtsburgemeesters en -schepenen

Verkiezing Europees Parlemen
t, mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar te stemmen

Arrest Grondwettelijk Hof
inzake toekenning van financiële hulp in geval van opzettelijke gewelddaden - schending

Toekenning toelage voor aanschaffen huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning

Voor
nieuwbouw vanaf 1 januari 2026 niet meer mogelijk tot aansluiting op het aardgasdistributienet

KB inzake het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister

Verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers

Arrest Grondwettelijk Hof - Inbreuken op de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling door de werkgever - Schending

Bewegingen in de rechterlijke orde
 
 
WETSVOORSTELLEN EN -ONTWERPEN

MINISTERRAAD

Ambtenarenzaken: afwezigheden van één dag wegens ziekte
Ministerraad 24 juni 2022

Verlenging verlaagd btw-tarief voor elektriciteit, aardgas en warmte
Ministerraad 24 juni 2022

Overgang van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona naar klassieke tijdelijke werkloosheidsregelingen vanaf 1 juli 2022
Ministerraad 24 juni 2022

Advies van Hoge Raad voor de Justitie over het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie II
Hoge Raad voor de Justitie 22 juni 2022

KAMER

Wetsontwerp houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning
Parlementair Document 55K2752
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 23 juni 2022, gepubliceerd in BS 29 juni 2022

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II
Parlementair Document 55K2774
Indieningsdatum: 22/06/2022

Wetsontwerp tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen en arresten
Parlementair Document 55K2754
Indieningsdatum 16/06/2022
Samenvatting:
Artikel 149, 2e lid van de Grondwet laat de wetgever vrij te bepalen hoe een vonnis wordt “bekendgemaakt”. De wet van 5 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bekendmaking van vonnissen en arresten had onder meer tot doel uitvoering te geven aan artikel 149 van de Grondwet door de openbare uitspraak van vonnissen en arresten te beperken tot de voorlezing van het beschikkend gedeelte, alsook de volledige tekst van rechterlijke beslissingen bekend te maken in een elektronische databank van voor het publiek toegankelijke vonnissen en arresten van de rechterlijke macht. De inwerkingtreding van deze wet is tweemaal uitgesteld wegens tekortkomingen in verband met het ontbreken van een duidelijk juridisch kader, het in aanmerking nemen van de gevolgen van massale toegankelijkheid, de archivering van reeds genomen beslissingen en de anonimisering van beslissingen. Dit ontwerp strekt er derhalve toe de bovengenoemde wet van 5 mei 2019 in te trekken en te vervangen. Het voornaamste doel van dit wetsontwerp bestaat er dus in een duidelijk en afdoende wettelijke kader te creëren voor de oprichting van een databank waarin alle beslissingen van de rechterlijk orde worden opgenomen, het Centraal register genaamd. Artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek wordt daartoe aangepast in twee fasen. In een eerste fase zal het Centraal register worden opgericht, dat zal fungeren als authentieke bron voor de beslissingen gewezen door de rechterlijke orde, en dat in die optiek de authentieke niet-gepseudonimiseerde (en dus integrale) vonnissen (in de meest ruime zin), komende van de rechterlijke macht, zal bevatten. In een tweede fase zal het Centraal register ook gepseudonimiseerde vonnissen en arresten bevatten, die dan publiek toegankelijk zullen zijn. In die fase zal het ook mogelijk worden voor de hoven en rechtbanken om hun beslissingen niet langer integraal uit te spreken, maar zich te beperken tot het beschikkend gedeelte, aangevuld met de publicatie van hun beslissingen in gepseudonimiseerde vorm via het Centraal register.

Wetsontwerp houdende dringende diverse bepalingen inzake de strijd tegen het witwassen van geld en houdende bepalingen inzake de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht van bedrijfsrevisoren en gecertificeerde accountants.
Parlementair Document 55K2669
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 16 juni 2022
N.a.v. GwH 07/2022 – beroepsverbod in de tijd beperkt voor bedrijfsrevisor
N.a.v. GwH 166/2021 – aanduiding toezichthouder voor niet-gereglementeerde belastingadviseurs: toezicht zal worden uitgeoefend door FOD Economie

Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG.
Parlementair Document 55K2608
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 16 juni 2022
Dit wetsontwerp strekt ertoe Richtlijn 2019/790/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/ EG en 2001/29/EG om te zetten in Belgisch recht. Verwant met de omzetting van deze richtlijn, strekt dit wetsontwerp er tevens toe aanzienlijke of grootschalige online inbreuken op het auteursrecht en de naburige rechten te bestrijden, door de invoering van een specifieke gerechtelijke procedure.

Wetsontwerp betreffende de uitvoering van het HNS-Verdrag 2010
Parlementair Document 55K2546
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 16 juni 2022
Het wetsontwerp betreft de uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (“het HNS-Verdrag 2010”).

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer
Parlementair Document 55K2687
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 16 juni 2022
Omzetting EU-Richtlijn 2020/1057 van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012

Wetsontwerp betreffende een eenmalige vermindering van sociale bijdragen voor bepaalde startende zelfstandigen
Parlementair Document 55K2700
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 16 juni 2022
Taxshift – onderdeel zelfstandigen.- aanvullend voordeel voor startende zelfstandigen in hoofdberoep

Wetsontwerp houdende budgettaire bepalingen inzake gezondheid
Parlementair Document 55K2721
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 16 juni 2022
Eenmalige vergoeding voor zorgverleners wiens honoraria gekoppeld zijn aan gezondheidsindex


 
PUBLIEK RECHT

Mandatenlijst en vermogensaangifte - uitbreiding van het toepassingsgebied tot districtsburgemeesters en -schepenen
1 JUNI 2022. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied tot districtsburgemeesters en -schepenen betreft, BS 17/06/2022, bl. 51244

VERKIEZINGEN

Verkiezing Europees Parlement, mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar te stemmen
1 JUNI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, teneinde de burgers vanaf de leeftijd van 16 jaar de mogelijkheid te geven om te stemmen, BS 28/06/2022, bl. 53150
Deze wet treedt in werking op 1 mei 2023.

HULP VAN DE STAAT AAN SLACHTOFFERS VAN TERRORISME

Arrest Grondwettelijk Hof inzake toekenning van financiële hulp in geval van opzettelijke gewelddaden - schending
GwH 91/202 van 30 juni 2022
Rolnummer(s): 7667
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 1 augustus 1985 « houdende fiscale en andere bepalingen » (art. 42quinquies, § 1, 2°)
Trefwoorden: Publiek recht - Toekenning van financiële hulp in geval van opzettelijke gewelddaden - Rechtstreekse slachtoffers van daden van terrorisme - Voorwaarden - Termijn om het verzoek in te dienen - Aanvangspunt
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending

WOONBELEID

Ondersteuning woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang
3 JUNI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 januari 2022, BS 30/06/2022, bl. 53897

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, - wijze van indexering van de huurprijs
3 JUNI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5.166 en 5.177 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de wijze van indexering van de huurprijs, BS 24/06/2022, bl. 52682

Tijdelijke huisvesting oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne – versoepeling woningkwaliteitsvereisten
14 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, BS 17/06/2022, bl. 51265

ENERGIE

Woon- en energiepremies
20 MEI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft flexibiliteit en renovatie- en energiepremies, BS 30/06/2022, bl. 53868

Toekenning toelage voor aanschaffen huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning
26 JUNI 2022. - Wet houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning, BS 29/06/2022, bl. 53506

Voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2026 niet meer mogelijk tot aansluiting op het aardgasdistributienet
17 JUNI 2022. - Decreet tot wijziging van artikel 4.1.16/2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, BS 28/06/2022, bl. 53202BURGERLIJK RECHT
Het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister
23 JUNI 2022. - Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister, BS 30/06/2022, bl. 53677
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Arrest Grondwettelijk Hof Strafrecht - Beroepsgeheim - Advocaten - Verzoek om de intrekking van de juridische bijstand – Geen schending
GwH 88/2022, 30 juni 2022
Rolnummer(s): 7551
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Strafwetboek (art. 458bis)
Trefwoorden: Strafrecht - Beroepsgeheim - Advocaten - Verzoek om de intrekking van de juridische bijstand - Voorwaarde van ontoereikende bestaansmiddelen niet voldaan - Verbod om de elementen van de vaststelling bekend te maken
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (art. 458 van het Strafwetboek, rekening houdend met hetgeen in B.13 en B.14 is vermeld)

Arrest Grondwettelijk Hof Collectieve schuldenregeling - Meedelen van akten van rechtspleging - Ontstentenis van de vermelding van de rechtsmiddelen en hun termijnen en van de naam en het adres van het bevoegde rechtscollege - Schending
GwH 92/2022 van 30 juni 2022
Rolnummer(s): 7772
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/16)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Collectieve schuldenregeling - Meedelen van akten van rechtspleging - Ontstentenis van de vermelding van de rechtsmiddelen en hun termijnen en van de naam en het adres van het bevoegde rechtscollege
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (art. 1675/16, in zoverre het niet erin voorziet dat, bij de kennisgeving van een vonnis tot herroeping van een collectieve schuldenregeling, de rechtsmiddelen, de termijn waarbinnen zij moeten worden aangewend, alsook de benaming en het adres van het rechtscollege dat bevoegd is om ervan kennis te nemen, moeten worden vermeld)
- De gevolgen van de kennisgevingen van vonnissen tot herroeping van een collectieve schuldenregeling die overeenkomstig artikel 1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek zijn of zullen worden gedaan, worden gehandhaafd tot de aanneming, door de wetgever, van een bepaling die verzekert dat, bij de kennisgeving van een dergelijk vonnis, de voormelde vermeldingen ter kennis worden gebracht van de rechtzoekende, en uiterlijk tot en met 31 december 2022

Wet tot wijziging van artikel 805, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek wat het verstek betreft
17 JUNI 2022. - Wet tot wijziging van artikel 805, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek wat het verstek betreft, BS 30/06/2022, bl. 53677

Verhoging met 10% van de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingvergoeding
22 JUNI 2022. - Ministerieel besluit tot indexering van de rechtsplegingvergoeding bedoeld in artikel 67 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, BS 29/06/2022, bl. 53512

Vacante betrekkingen voor advocaten en magistraten van mandaten bij Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Vacante betrekkingen, BS 17/06/2022, bl. 51363

Tuchtcommissies voor gerechtsdeurwaarders - Oproep tot kandidaten externe leden voor advocaten en universiteitsprofessoren in het recht
Tuchtcommissies voor gerechtsdeurwaarders. - Oproep tot de kandidaten externe leden ten einde de tuchtcommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen, BS 17/06/2022, bl. 51364

Oproep tot kandidaten voor lidmaatschap Adviescommissie voor benoemingen advocaten bij het Hof van Cassatie (voor hoogleraren rechten, docenten in het recht, advocaten en magistraten)
Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie als houder van een leeropdracht of hoogleraar rechten, benoemd in een universiteit die afhangt van de Vlaamse Gemeenschap (effectief lid en plaatsvervangend lid) en als houder van een leeropdracht of hoogleraar rechten, benoemd in een universiteit die afhangt van de "Fédération Wallonie-Bruxelles" (plaatsvervangend lid), BS 17/06/2022, bl. 51365HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2022
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2022, BS 30/06/2022, bl. 54029


BEMIDDELING IN FINANCIËLE EN VERZEKERINGSSECTOR

Wet houdende diverse bepalingen inzake bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector
8 MEI 2022. - Wet houdende diverse bepalingen inzake bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector, BS 23/06/2022, bl. 52232

VERVOERSRECHT

Indexcijfers kostprijs beroepspersonenvervoer mei en juni 2022
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 24/06/2022, bl. 52757
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 24/06/2022, bl. 52757

 
STRAFRECHT
 
Arrest Grondwettelijk Hof Bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen - Niet-toewijzing van de verbeurdverklaarde geldsom aan de burgerlijke partij – Geen schending
GwH 89/2022 van 30 juni 2022
Rolnummer(s): 7634
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): - Gerechtelijk Wetboek (art. 109bis)
- Strafwetboek (art. 43bis)
- Wetboek van strafvordering (art. 197bis en 199 tot 215)
Trefwoorden: Strafrecht - Bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen - Niet-toewijzing van de verbeurdverklaarde geldsom aan de burgerlijke partij - Beroep - Ontstentenis van tegenspraak voor de Belgische Staat, het openbaar ministerie en de bevoegde ambtenaar van de FOD Financiën
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (art. 43bis van het Strafwetboek en art. 197bis en 199 tot 215 van het Wetboek van strafvordering)

Verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers
3 JUNI 2022. - Decreet houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers, BS 24/06/2022, bl. 52679
 
FISCAAL RECHT

Omzendbrief nr. 705. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2022
23 JUNI 2022. - Omzendbrief nr. 705. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2022, BS 27/06/2022, bl. 53112

Arrest Grondwettelijk Hof - Inkomstenbelastingen - Vlaams Gewest - Onroerende voorheffing - Vermindering - Kinderlast - Woonplaats van het kind / Werkelijke verblijfplaats - Schending
GwH 83/2022 van 23 juni 2022
Rolnummer(s): 7600
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 2.1.5.0.1, § 1, 2°)
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vlaams Gewest - Onroerende voorheffing - Vermindering - Kinderlast - Woonplaats van het kind / Werkelijke verblijfplaats
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (2.1.5.0.1, § 1, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, in zoverre het de co-ouder die zijn kinderen op gelijkmatig gedeelde wijze huisvest, onder geen enkele voorwaarde de mogelijkheid biedt om een gedeeltelijke vermindering van de onroerende voorheffing te genieten voor het onroerend goed dat hij betrekt)

BTW

Vaststelling BTW-tarieven levering elektriciteit in het kader van residentiële contracten, van aardgas en van warmte via warmtenetten en sommige warmtepompen
27 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten, van aardgas en van warmte via warmtenetten en sommige warmtepompen betreft, BS 30/06/2022, bl. 53754


SOCIAAL RECHT
 
Verschillende sociale maatregelen ingevolge COVID-19-pandemie
26 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, tweede lid, en 19, tweede lid, van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, evenals van het artikel 9, tweede lid, van de wet van 23 december 2021 tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, BS 30/06/2022, bl. 53766

Vaststelling minimumbedrag van het loon om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd
17 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 28/06/2022, bl. 53197

Werkloosheidsreglementering – verhoging van de minima in het kader van de strijd tegen de armoede
17 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende het verhogen van de minima in het kader van de strijd tegen de armoede, BS 27/06/2022, bl. 52883

SOCIAAL STRAFRECHT

Arrest Grondwettelijk Hof - Inbreuken op de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling door de werkgever - Schending
GwH 84/2022 van 23 juni 2022
Rolnummer(s): 7604
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): - Wet van 29 juni 1964 « betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie » (art. 8, § 1, en 18bis)
- Sociaal Strafwetboek (art. 101, 103, 105, 116 en 181)
- Strafwetboek (art. 41bis)
Trefwoorden: Sociaal strafrecht - Inbreuken op de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling door de werkgever - Veroordeling van een rechtspersoon - Sanctie van niveau 4 - Onmogelijkheid van uitstel van de strafuitvoering
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (art. 18bis van de wet van 29 juni 1964, in samenhang gelezen met art. 41bis van het Strafwetboek, en met de art. 101, 103 en 181, § 1, eerste lid, 3°, en tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek)

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Wet houdende instemming Overeenkomst inzake  afgifte meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van de burgerlijke stand, en bijlagen
30 MAART 2017. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014. - Addendum, BS 21/06/2022, bl. 51749
Inwerkingtreding voor België, Duitsland en Zwitserland op 1 juli 2022

Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen België en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen
9 MAART 2017. - Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen, gedaan te Brussel op 29 juni 2012 en te Genève op 9 juli 2012, BS 27/06/2022, bl. 52847
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 17/06/2022
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Vacante betrekkingen griffiers arbeidshof Gent en arbeidsrechtbank Gent
Vacante betrekkingen secretarissen auditoraat-generaal Antwerpen, parket-generaal Antwerpen, arbeidsauditoraat Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen en arbeidsauditoraat Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Limburg
Vacante betrekkingen rechter ondernemingsrechtbank Antwerpen en Gent, substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij het parket: Brussel (Nederlandstalig)
Vacante betrekkingen rechters rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Brussel (Nl en F), Oost-Vlaanderen, substituten-procureurs des Konings parketten Antwerpen en Oost-Vlaanderen
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Vacante betrekkingen

BS 20/06/2022
Benoemingen rechters in vreemdelingenzaken en aanwijzing kamervoorzitter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

BS 22/07/2022
Arbeidshof van Antwerpen
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Benoemingen griffiers, parketjuristen, parketsecretarissen en referendarissen
Pensioneringen diverse magistraten
Vredegerecht kanton Waregem
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidshof van Antwerpen
Vacante betrekkingen rechters in strafuitvoeringsrechtbanken en substituten-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken

BS 24/06/2022
Benoemingen en ontslagnemingen diverse magistraten
Leden van de examencommissie – plaatsvervangende voorzitters
Vacante betrekkingen criminoloog parket Oost-Vlaanderen erratum BS 11/05/2022

BS 27/06/2022
Griffie hof van beroep en arbeidshof Gent (Erratum BS 06/05/2022) – griffie hof van beroep Brussel (erratum BS 13/05/2022) – benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen griffies en parketsecretariaten
Vacature Nederlandstalige referendaris bij Grondwettelijk Hof
Erratum BS 09/06/2022: annulering vacante plaats secretaris dossierbeheerder parket Antwerpen

BS 28/06/2022
Benoeming arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Benoeming arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Vacante betrekking secretaris hoofd van dienst bij de parket voor de verkeersveiligheid

BS 29/06/2022
Vacante betrekkingen verschillende raadsheren in Hof van Cassatie en hoven van beroep en rechters in rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken en vredegerechten – vacante betrekkingen federaal magistraat bij federaal parket, vacante betrekkingen substituut-generaal arbeidshof Antwerpen, substituten-procureur des Konings bij diverse parketten en substituut-arbeidsauditeur bij arbeidsauditoraten
Vacante betrekkingen secretarissen parket voor de verkeersveiligheid (Nederlandstalig)

BS 30/06/2022
Benoemingen rechters in ondernemingszaken in verschillende ondernemingsrechtbanken
Vacante betrekking assistent dossierbeheer vredegerechten Oost-Vlaanderen, kanton Eeklo, Lokeren en Zelzate

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be