Nieuwsbrief 19 mei - 22 juni 2020
 
Recente tijdschriftartikelen,
nieuwe boeken en
juridische actualiteiten
Openingstijden bibliotheek
8.30u - 13u en van 13.30u - 16.30u ook tijdens juli en augustus
PUBLIEK RECHT
BESTUURSRECHT

Grondwettelijk Hof – schending wegens geen mogelijkheid tot beroep bij RvS tegen beslissing Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Arrestnummer: 74/2020
Arrestdatum: 28/05/2020
Rolnummer(s): 7130
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 14, § 1, eerste lid, 2°)
Trefwoorden: Administratief recht - Raad van State - Bevoegdheid - Beroep tot nietigverklaring - Beroep tegen een beslissing van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Uitsluiting
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 14, § 1, eerste lid, 2°, in zoverre het de adressaat van een beslissing van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake toegang tot het Rijksregister niet de mogelijkheid biedt om bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van een weigeringsbeslissing in te stellen)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-074n.pdf

LOKAAL BESTUUR


Het bestuurlijk toezicht in een nieuw jasje
J. Goris, T. Gem. 2020/1, 3

Fiscaliteit in de strijd tegen leegstand van woningen en gebouwen: een overzicht na de totale ‘vergemeentelijking’
T. Bonne, T.Gem. 2020/1, 17

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - handelskarakter
M. Decock, Intercommunales hebben ‘geen handelskarakter’: naar een uitholling van dit begrip, T.Gem. 2020/1, 34

Themis 114 - Actualia Gemeenterecht
Van Garsse Steven, Willems Kurt (eds.), die Keure 2020, 112 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het nieuwe decreet gemeentewegen: wie, wat, waar en hoe?
J. Geens, V. Wanten, Bericht aan het Notariaat 2020/1, 19

OVERHEIDSOPDRACHTEN


Overheidsopdrachten en  -Overeenkomsten
Driemaandelijks tijdschrift 2019/4
Inhoudstafel

OMGEVINGSRECHT


Themanummer Overheid en Eigendom
S. Verbist (ed.), TBO 2020/2
Inhoudstafel

Milieuheffingen en –subsidies
Zakboekje editie 2020-2021, Wolters Kluwer 2020, 401 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak milieurecht
JLMB 2020/22
Inhoudstafel

Tijdschrift voor ruimtelijke ordening, omgeving en stedenbouw (TROS)
nr. 2019/96
Inhoudstafel

MEDISCH RECHT

De huidige Euthanasiewet: daar komt moord en doodslag van?
E. Delbeke, Redactioneel, T. Gez. 2019-2020/5, 302

Rechtspraak medisch recht
JLMB 2020/23
Inhoudstafel

ONDERWIJSRECHT

Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid (TORB)
Nr. 2019-2020/4
Inhoudstafel

Toelating tot een masteropleiding in een andere EU-lidstaat
S.J.F.J. Claessens, De Bayerische Formel: anatomie van een belemmering bij de toelating tot masteronderwijs voortvloeiende uit culturele verschillen tussen lidstaten, SEW nr. 5, mei 2020, 211

GRONDRECHTEN – MENSENRECHTEN

Rechtspraakoverzicht EHRM
F. Krenc, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (1er juillet – 31 décembre 2019), JT N° 6815, 16/05/2020, 389

Recht tegenover armen/Le droit face aux pauvres
Ter gelegenheid van de toetreding tot het honorariaat van rechter Grondwettelijk Hof Jean-Paul Snappe
Daoût François, Rigaux Marie-Françoise (eds.), die Keure 2020, 244 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GEGEVENSBESCHERMING
De toepassing van de Algemene Verordening - Gegevensbescherming in de Belgische context 
D. De Bot, Reeks Recht en Praktijk nr. 102, Wolters Kluwer 2020, 1314 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Marktenhof fluit Gegevensbeschermingsautoriteit terug over e-ID als klantenkaart
T. Van Gremberghe, Juristenkrant nr. 410, 27/05/2020, 4
BURGERLIJK RECHT
PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Wetsontwerp ontvangstmachtiging voor onderhoudsbijdragen voor kinderen ten gunste van onderhoudsgerechtigde bij niet-betaling door schuldenaar
Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 203ter van het Burgerlijk Wetboek, teneinde een machtiging tot het ontvangen van onderhoudsbijdragen in te stellen - 55K0295
Bespreking Commissie Kamer: 16 juni 2020

Grondwettelijk Hof eist volwaardige beroepsmogelijkheid in wet tegen schijnerkenningen
E. De Bock, Juristenkrant nr. 411, 10/06/2020, 1
GwH nr. 58/2020 van 7 mei 2020

De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap getoetst aan de Grondwet
I. Boone, RW 2019-2020, nr. 39, 30/05/2020, 1523

Hoe het recht op identiteit wettelijk verankeren?
P. Senaeve, Editoriaal, T. Fam. 2020/5, 122

Notarieel Fiscaal Recht - Deel 2. De aangifte van nalatenschap
L. Weyts, 4e herwerkte uitgave, Reeks Notarieel Recht, Wolters Kluwer 2020, 796 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wetsvoorstel relatievermogensrecht (boek 2, titel 3 BW) en Nalatenschappen, schenkingen en testamenten (Boek 4 BW)

Wetsvoorstel houdende boek 2, titel 3, "Relatievermogensrecht" en boek 4 "Nalatenschappen, schenkingen en testamenten" van het Burgerlijk Wetboek - 55K1272
Indieningsdatum: 20/05/2020

Rechtspraak huwelijksvermogensrecht

JLMB 2020/19
Inhoudstafel

Beschermde personen

W. Pintens, D. De Bie, Een model van lastgeving voor de buitengerechtelijke bescherming van wilsonbekwamen, T. Not. 2020/5, 353

VERBINTENISSENRECHT


Verbintenissenrecht
S. Stijns, Leerboek, Boek 1, die Keure 2020, 283 p.
S. Stijns, Leerboek, Boek 2, die Keure 2020, 416 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Coronavirus: Force majeure? Hardship? Report d’execution des obligations?
Quelques éléments pratiques, conseils pour l’analyse et la rédaction des clauses
D. Philippe, DAOR 2020/2, 3

Coronavirus: Force majeure? Hardship? Deferral of obligations?
Some pratical elements advice fort he analysis and redaction of clauses
D. Philippe, DAOR 2020/2, 12

Begroting schadevergoeding bij ontbinding koop-verkoop onroerend goed
B. Gregoir, Alternatieven voor de 10%: een onderzoek naar de begroting van schadevergoeding bij ontbinding van koop-verkoop van onroerend goed wegens wanprestatie, TBH 2020/2, 113

BEWIJSRECHT

Het nieuwe bewijsrecht
N. Clijmans, Nieuwsbrief Notariaat nr. 8, weken 20-21 2020, 1

Bewijsuitsluiting in civiele zaken: rechter, blijf bij de les
R. Boone, Juristenkrant nr. 410, 27/05/2020, 6

Over het nut van hoge schotten in het bewijsrecht
S. Declercq, Juristenkrant nr. 410, 27/05/2020, 11

ZAKENRECHT

De opname van openbaar domein in een basisakte: een contradictio in terminis?
V. Sagaert, T. Not. 2020/5, 379

Hervorming goederenrecht
N. Bernard, V. Defraiteur, La réforme 2020 du droit des biens. La modernisation dan la continuité (1re partie), JT N° 6816, 23/05/2020, 413
N. Bernard, V. Defraiteur, La réforme 2020 du droit des biens. La modernisation dan la continuité (2e partie), JT N° 6817, 30/05/2020, 429

Appartementsrecht
T. Van Stiphout, B. Stroobants, De notariële informatie- en inhoudingsverplichting en het voorrecht van de vereniging van mede-eigenaars binnen het gewijzigde appartementsrecht, Nieuwsbrief Notariaat nr. 7, weken 18-19 2020, 1

Het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot: omzetbaar en belast?
N. Labeeuw, E. Janssens, Bericht aan het Notariaat 2020/1, 31

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN

Het voorrecht van de onbetaalde verkoper van onroerend goed in gerechtelijke verkopen en de zogeheten ‘verkorte’ rangregeling
C. Engels, T. Not. 2020/5, 391

Grondwettelijk Hof - Handelshuur
Arrestnummer: 77/2020
Arrestdatum: 28/05/2020
Rolnummer(s): 7225
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 26 en 28 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten)
Trefwoorden: Handelshuurwet - Vergoeding wegens uitzetting - Termijn voor het instellen van een rechtsvordering tot betaling van een uitzettingsvergoeding - Verjaringstermijn van één jaar - Toepassingsgebied - Uitzettingsvergoeding verschuldigd door de verhuurder / Uitzettingsvergoeding verschuldigd door de verkrijgende verhuurder
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 28 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek (de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten), aldus geïnterpreteerd dat de termijn van één jaar erin vermeld, enkel van toepassing is op rechtsvorderingen tot het betalen van de uitzettingsvergoeding in geval van de weigering van een huurhernieuwing door de verhuurder)
- Geen schending (artikel 28 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek (de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten), aldus geïnterpreteerd dat de termijn van één jaar erin vermeld, van toepassing is op alle rechtsvorderingen tot het betalen van de uitzettingsvergoeding)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-077n.pdf

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT


Het verbod op de gelijktijdige toepassing van de artikelen 1384, eerste lid, en 1386 BW
J. Tanghe, RW 2019-2020, nr. 41, 13/06/2020, 1603

De wet van 8 juni 2017: een versnelling hoger voor foutloze aansprakelijkheidsvorderingen?
I. Samoy, C. Borucki en P. Gillaerts, RW 2019-2020, nr. 40, 06/06/2020, 1563

Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht inzake artificiële intelligentie (AI) en robots

N. Al Ganim, J. De Bruyne, Aansprakelijkheid en sciencefiction. De wetten van Asimov en het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht  NJW nr. 422, 20/05/2020, 374

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Arrestnummer: 80/2020
Arrestdatum: 4/06/2020
Rolnummer(s): 6737 • 6739
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand » (art. 4, § 2, tweede lid, 4°)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Juridische bijstand - Financiering - Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand - Verplichte bijdrage - Vrijstelling - Collectieve schuldenregeling
Beschikkend(e) gedeelte(n): 1. - Schending (artikel 4, § 2, tweede lid, 4°, van de wet van 19 maart 2017, indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het geen betrekking heeft op de vordering inzake de toelating tot de collectieve schuldenregeling ingeleid bij het arbeidshof);
- Geen schending (dezelfde bepaling, indien zij in die zin wordt geïnterpreteerd dat ze ook betrekking heeft op de vordering inzake de toelating tot de collectieve schuldenregeling ingeleid bij het arbeidshof)
2. Het tweede onderdeel van de eerste prejudiciële vraag en de tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 6737 behoeven geen antwoord.
3. Schending (artikel 4, § 2, tweede lid, 4°, van de wet van 19 maart 2017, in zoverre het niet voorziet in een vrijstelling van de bijdrage aan het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor een persoon die is toegelaten tot een collectieve schuldenregeling en in het kader van die regeling hoger beroep instelt tegen een beslissing van de arbeidsrechtbank die geen betrekking heeft op de toelating tot de collectieve schuldenregeling bedoeld in artikel 1675/4 van het Gerechtelijk Wetboek)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-080n.pdf

Essentials voor alledaags procederen: termijnen, rolrecht en rechtsplegingsvergoeding
D. Scheers, P. Thiriar, Intersentia 2020, 55 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Hof van Justitie verruimt vrije keuze advocaat
N. Leys, Juristenkrant nr. 410, 27/05/2020, 1
HvJ zaak C-667/18 van 14 mei 2020

Today’s Lawyer
2020/1
Inhoudstafel

De beroepskosten van stafhouders
F. Ledain, Taxwin 22 mei 2020
Bespreking Brussel 11 september 2007:
Installatiekosten als Stafhouder zijn receptiekosten en bijgevolg slechts voor 50% aftrekbaar - geen belastingverhoging bij principiële discussies
Circulaire nr. Ci.RH.842/596.566 (AAFisc Nr. 37/2011) d.d. 13 juli 2011.

Vrije keuze van advocaat ook voor procedures van (buiten)gerechtelijke bemiddeling
Stradalex Nieuws 20/05/2020
Bespreking HvJ 14 mei 2020, C-667/18 (procedure OVB, OBFG tegen Ministerraad) inzake prejudiciële vraag betreffende de uitlegging van artikel 201 van richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings‑ en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II).

JUSTITIE

Quel modèle pour l’informatisation de la Justice?
S. Baudoin, J.-B. Hubin, P&B 2020/2, 42

NOTARIAAT

De ombudsdienst voor het notariaat
A. Michielsens, Not.Fisc.M. 2020/5, 115

Le criminel tient le civil en état en de notaris-vereffenaar
B. Van den Bergh, Bericht aan het Notariaat 2020/1, 15

GERECHTELIJK RECHT

Rechtspraak procesrecht
RABG 2020/7
Inhoudstafel

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
ONDERNEMINGSRECHT

Update COVID 19: Verlenging van de steunmaatregelen voor bedrijven in moeilijkheden tot 31.12.2020
Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot 31.12.2020 steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën
Bron: FOD Financiën 8 juni 2020

Praktische gids Privacy in de onderneming
Update 2019
M. Caproni, S. De Smedt, Wolters Kluwer 2019, 323 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak handelsrecht

JLMB 2020/21
Inhoudstafel

VENNOOTSCHAPPEN


Le régime transitoire du Code des sociétés et des associations. Questions pratiques
V. Simonart, JT N° 6819, 13/06/2020, 465

Fiscaliteit in tijden van corona en erna
W. Panis, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 583, juni 2020, 459

De impact van de vooropgestelde hervorming van het Strafwetboek op het fiscaal strafrecht
J. Rozie, , TFR nr. 583, juni 2020, 461

Het organiseren van raden van bestuur en aandeelhoudersvergaderingen in tijden van corona
J.-F. Mouchet, A. Coninx, Accountancy & Fiscaliteit, nr. 20, 20/05/2020

Handboek vennootschappen – Algemeen deel
D. Van Gerven, tweede editie, Larcier 2020, 1545
Beschrijving + inhoudstafel

CBN over corona-uitstel van goedkeuring en neerlegging van de jaarrekening
S. Van Crombrugge, Balans nr. 851, 31/05/2020, 1

Vrijwillige ontbinding en vereffening van vennootschappen onder het WVV
M. Roelants, Balans nr. 851, 31/05/2020, 3

Omzetting Aandeelhoudersrichtlijn en reparatie WVV: wet gepubliceerd

K. Van Tilborg, Balans nr. 850, 15/05/2020, 1
28 APRIL 2020. - Wet tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de lange-termijn-betrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen, BS 06/05/2020, bl. 30488

De stichtingen in het nieuwe WVV

D. Van Gerven, Bericht aan het Notariaat 2020/1, 4

INSOLVENTIERECHT


Handboek faillissementsrecht & insolventiestrafrecht
Joris J. De Smet, Skribis 2020, 1067 p. + deel bijlagen
Beschrijving + inhoudstafel

Beslagzakboekje 2020
V. Van Herreweghe, Wolters Kluwer 2020, 721 p.
Beschrijving + inhoudstafel

ELEKTRONISCHE ECONOMIE

Digitale dienstenplatformen
L. Grozdanovski, Les services fournis par les plateformes numériques: quelle qualification juridique pour quels enjeux?, JT N° 6818, 06/06/2020, 449

CONSUMENTENRECHT

Consumentenrechten in tijden van corona – een delicate evenwichtsoefening
E. Terryn, Actualiteit, RW 2019-2020, nr. 42, 20/06/2020, 1642

TRANSPORTRECHT

Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht
2020/1
Inhoudstafel

INTELLECTUELE EIGENDOM

Octrooien in België
André Clerix, Véronique Pede, Nele D'Halleweyn, Harry Kraft, Pieter Callens, Michaël Beck en Glenn Vinck, die Keure 2020, 480 p.
Beschrijving + inhoudstafel

MEDEDINGINGSRECHT


Overzicht van de beslissingspraktijk van de Belgische Mededingingsautoriteit in 2019
Tijdschrift voor Belgische Mededinging (Competitio), 2020, vol. 15/1, 4

FINANCIEEL RECHT
Duurzaam beleggen: de   motor van de 21ste-eeuwse economie?
K. Byttebier, R. Kenis, RW 2019-2020, nr. 42, 20/06/2020, 1643

De invloed van artikel 22 AVG op het gebruik van robo-advies binnen de beleggingssector. Met de rug tegen de muur?
J. Goetghebuer, TB 2020/2, 135

STRAFRECHT
Seksuele misdrijven op minderjarigen. Enkele kritische overwegingen over de onverjaarbaarheid
D. Deferme, H. Otgaar, NJW nr. 424, 17/06/2020, 474

Themanummer Radicalisering

W. Hardyn, G. Vermeulen (eds.), Panopticon nr. 2020/3
Inhoudstafel

Inleiding tot het bijzonder strafrecht

A. De Nauw, F. Deruyck, Wolters Kluwer 2020,658 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Strafrechtelijk beslag

S. Royer, die Keure 2020, 480 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wetboek Salduz

Die Keure 2019, 599 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De bestraffing van personen die een vrouw willen belemmeren een abortus te ondergaan: de Belgische situatie

P. Garré,  RW 2019-2020, nr. 39, 30/05/2020, 1522

Herziening Grondwet – afschaffing juryrechtspraak voor terroristische misdaden
Herziening van de Grondwet - Voorstel tot herziening van artikel 150 van de Grondwet teneinde de juryrechtspraak voor terroristische misdaden af te schaffen - 55K1287
Indieningsdatum: 27 mei 2020

Wetsvoorstel houdende het Wetboek van Strafprocesrecht ingediend in de Kamer

Wetsvoorstel houdende het Wetboek van Strafprocesrecht - 55K1239
Indieningsdatum: 11/05/2020

Rechtspraak Straf- en strafprocesrecht

RABG 2020/8
Beschrijving + inhoudstafel

VERKEERSRECHT


Les véhicules autonomes et le droit de la circulation
D.-A. Sauvage, TBBR 2020/5, 258

Rechtspraak verkeersrecht
JLMB 2020/20
Inhoudstafel

Rechtspraak verkeersrecht

T. Pol. 2020/2
Inhoudstafel

FISCAAL RECHT
Fisconetplus is opnieuw vrij  toegankelijk via de portaalsite van FOD Financiën
Ten gevolge van een beslissing van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) wordt de toegang tot het portaal Fisconetplus via een Microsoft-account vanaf vrijdag 29 mei gedeactiveerd. Gebruikers worden uitgenodigd om gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is op het portaal MyMinfin - Fisconetplus, databank.
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet

Een coronahervorming?

F. Vanistendael, Editoriaal, AFT 2020/5, 2

Lang verwachte circulaire over groepsbijdragen brengt minder verduidelijking dan gehoopt
S. Verdonck, AFT 2020/5, 6

Fiscale aspecten van het hervormde vennootschapsrecht: nationaliteit en mobiliteit van vennootschappen

P.-J. Wouters, L. Dermine, AFT 2020/5, 11

De Deense ‘uiteindelijk gerechtigde’-arresten van het Hof van Justitie
L. De Broe, S. Gommers, AFT 2020/5, 29

Esthetische chirurgie, chiropractors en osteopaten: nieuwe regeling op komst

I. Massin, Fiscoloog nr. 1661, 17/06/2020, 1

Beurstaks
CB, Ook het gelijkheidsbeginsel haalt ‘verruimde’ beurstaks niet onderuit, Fiscoloog nr. 1661, 17/06/2020, 4

Meerwaarden

CB, Grondmeerwaarden: rem op belasting als beroepsinkomen houdt stand, Fiscoloog nr. 1661, 17/06/2020, 6

Coronacrisis
JVD, 50%-vrijstelling doorstorting BV in het zog van tijdelijke werkloosheid, Fiscoloog nr. 1661, 17/06/2020, 8

Opnieuw aangifte bij ontbinding op andere dan statutaire afsluitingsdatum

W. Willems, Fiscoloog nr. 1660, 10/06/2020, 1

Verwarring rond uitsluiting ‘inkoop’ en ‘variabele remuneraties’
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1660, 10/06/2020, 3

Interne vereffening in combinatie met kapitaalvermindering: misbruik

K. Janssens, Fisc. Act. nr. 21, week 4-10 juni 2020, 1

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2020

CB/JVD, Fiscoloog nr. 1659, 03/06/2020, 1

Grondwettelijk Hof – gevolgen van vernietigde fiscale bepalingen

R. Smet, Legitimiteit en effectiviteit van het Grondwettelijk Hof en het behoud van de gevolgen van vernietigde fiscale bepalingen. Enkele kritische bedenkingen vanuit rechtsfilosofisch en juridisch perspectief, TFR nr. 582, mei 2020, 410

In voorontwerp: twee nieuwe fiscale maatregelen in de strijd tegen de coronacrisis

P. Van den Berghe, E. De Schepper, Fisc. Act. nr. 20, week 28 mei – 3 juni 2020, 1

Hoger beroep door onbevoegde ambtenaar maakt procedure onontvankelijk

B. Ameye, Fisc. Act. nr. 20, week 28 mei – 3 juni 2020, 9

‘Vervroegde verliesaftrek’ en vrijgestelde ‘wederopbouwreserve’

JVD, Fiscoloog nr. 1658, 27/05/2020, 1

Investeringsaftrek: tarievenlijst voor aanslagjaar 2021
CB, Fiscoloog nr. 1658, 27/05/2020, 10

Onroerende zakelijke gebruiksrechten

P. Salens, Nieuw goederenrecht heeft ook fiscale implicaties, Fisc.Act. nr. 19, week 14-20 mei 2020, 1

Personenbelasting

G. Valkenborg, De aangifte voor inkomstenjaar 2019 (aj. 2020): wat is er nieuw?, Fisc.Act. nr. 19, week 14-20 mei 2020, 6

WCO opgeschort
T. Vanraes, B. Bogaerts, Nieuw volmachtbesluit: pauzeknop voor ondernemingen in moeilijkheden, Fisc.Act. nr. 18, week 7-13 mei 2020, 1

Vennootschapsbelasting
C. Van Biervliet, Liquidatiereserve aanleggen voor aj. 2020: ook corona gooit roet in het eten, Fisc.Act. nr. 18, week 7-13 mei 2020, 4

Wettelijke compensatie

F. Desterbeck, Wie andermans belasting betaalt, riskeert zijn geld kwijt te zijn, Fisc.Act. nr. 18, week 7-13 mei 2020, 8

Onroerende doorgeefschenking
H. Pelgroms, Onroerende doorgeefschenking: welke onroerende goederen genieten van de vrijstelling, in welke mate genieten ze van de vrijstelling en hoe worden de limieten berekend?, Bericht aan het Notariaat 2020/1, 8

Rechtspraak fiscaal recht

RABG 2020/6
Inhoudstafel

BTW


BTW-vrijstelling medische diensten
J. Opreel, Medische beroepen: ingrijpende hervorming op komst, Fisc. Act. nr. 20, week 28 mei-3 jun 2020, 5

Btw en de inkomsten van influencers – Afwijkend regime
J. Brouckaert, Taxwin 12/06/2020
Bron: Parl. Vr. nr.146, Benoît Piedboeuf, 10.01.2020 ; Kamer, Vr. en Antw., 2019-2020, QRVA 55/014, d.d. 24.03.2020, blz.170

Informatieplicht nieuw gebouw:
fiscus publiceert formulier
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 18, week 7-13 mei 2020, 6

Nieuwe reisbureauregeling: thuiskomen na een lange reis?
S. Kerkhove, L. Wyffels, Btw Brief nr. 5, mei 2020, 1

LOKALE BELASTINGEN


Bezwaartermijn: gelden WIB-regels ook voor gemeentebelastingen?
B. Engelen, Fisc. Act. nr. 21, week 4-10 juni 2020, 4

Bezwaar tegen gemeentebelasting: wat is de datum van indiening?
L. Maes, Fiscoloog nr. 1658, 27/05/2020, 7

Lokale & Regionale Belastingen
nr. 2020/1
Inhoudstafel

DOUANE EN ACCIJNZEN

Douanezakboekje

Met uitgebreide praktische leidraad voor Brexit
D. De Vlieger, Wolters Kluwer 2020, 280 p.
Beschrijving + inhoudstafel

INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT

Buitenlandse roerende inkomsten: ‘contra legem’ instructie
P. Smet, Fiscoloog nr. 1658, 27/05/2020, 4

De impact van corona op de dubbelbelastingverdragen
T. Wustenberghs, H. Begian, Fiscoloog Internationaal nr. 437, 30/04/2020, 5

SOCIAAL RECHT
De impact van de coronacrisis op overlijdensdekking en pensioenrechten
E. Duden, N. Montoisy, RW 2019-2020, nr. 41, 13/06/2020, 1602

Wet op de bouwwerken

F. Blomme, Belgica non uno die aedificata est – 60 jaar wet op de bouwwerken, OR 2020/5, 161

De gevolgen van een faillissement voor het personeel
J. De Vreese, M. De Greve, OR 2020/5, 172

Covid-19: arbeidsgeval of beroepsziekte?

C. Persyn, RW nr. 40, 06/06/2020, 1562

Vrijheid van vakvereniging
Geschonden door de algemeen verbindend verklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten?

I. Van Hiel, NJW nr. 423, 03/06/2020, 426

Europese richtlijn evenwicht werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Wat is de impact in België?
A. Bries, S. De Groof, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2020, 2
Zie ook: A. Bries, S. De Groof, Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers met een nieuwe richtlijn, OR 2020/5, 150
Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad

Grondwettelijk Hof vernietigt ‘Bijkluswet’
I. Verdonck, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2020, 5
GwH nr. 53/2020 van 23 april 2020

Uitbreiding tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht
N. de Groot, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2020, 8

Sociale verkiezingen in tijden van corona: opschorting en de gevolgen hiervan
 
E. Clerckx, C. D’hollander, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2020, 15

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in het onderwijs: update van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie

E. Timbermont, SK 2020/2, 45

Mobiliteitsvergoeding: gevolgen van het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof

B. Mariscal, Sociale Wegwijzer nr. 10, mei 2020, 14
GwH nr. 11/2020 van 23/01/2020

Pensioenzakboekje 2020
Mark Deeren, Greet van Gool, Bernard Vandenbussche, Mieke Bruyninckx, Wolters Kluwer 2020, 415 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
IPR

Wetboek Internationaal Privaatrecht
Kruger Thalia, Van Calster Geert, Verhellen Jinske, Wautelet Patrick (eds.), Die Keure 2020, 736 p.
Beschrijving + inhoudstafel
STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be