Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
17 FEBRUARI - 17 MAART 2017
 

ACTUEEL

Kamer heeft wetsontwerp  pro-deofonds aangenomen op 10 maart
Wetsontwerp houdende de regeling van de oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft. - 54K2350

Identificatie advocaat - elektronische CCBE-advocatenkaart
Reglement tot invoeging van artikel 193bis in de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 01/03/2017, bl. 31146
Art. 193bis. De advocaat moet voor zijn identificatie en voor de authenticatie beschikken over de elektronische CCBE-advocatenkaart.
Goedgekeurd op de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van 22 februari 2017
De tijdelijke fiscale regularisatie van erf- en registratiebelasting start op 6 maart 2017
Vlaamse Belastingdienst
10 FEBRUARI 2017. - Decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie, BS 23/02/2017, bl. 29919

Afschaffing kwartaalvoorschotten btw vanaf 1 april 2017
16 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient, BS 23/02/2017, bl. 29877


Aangenomen wetsontwerpen op 14 maart 2017
Wetsontwerp betreffende het Europees beschermingsbevel.
005 Datum : 14/03/2017 AANGENOMEN TEKST
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende de oprichting van een DNA-gegevensdatabank "Vermiste Personen".
007 Datum : 14/03/2017 AANGENOMEN TEKST
Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechtenis.
005 Datum : 14/03/2017 AANGENOMEN TEKST
Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk gepubliceerd in Staatsblad op 15 maart 2017
5 MAART 2017. - Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 15/03/2017, bl. 35718

Ministerraad

Regels voor de terbeschikkingstelling van ambtenaren van de algemene administraties bij de parketten
Ministerraad 17 februari 2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 21 januari 2007 wijzigt tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitvoering van hun taken.

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake economie - Tweede lezing
Ministerraad 17 februari 2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake economie.

Omzetting van de richtlijn over het Europees onderzoeksbevel in strafzaken
Ministerraad 24 februari 2017

Innen van retributies door de gemeenten voor bepaalde verblijfsvergunningen - Tweede lezing
Ministerraad 24 februari 2017

 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN


Opheffingsbepalingen in Potpourri IV: het is niet altijd wat het lijkt
T. De Jaeger, P. Taelman, , RW 2016-2017, nr. 29, 18/03/2017, 1122

De invloed van de wil van partijen op de kwalificatie van goederen
A. Apers, RW 2016-2017, nr. 29, 18/03/2017, 1123

Elektronische archivering
Jos DUMORTIER, Elektronische archivering. Wet van 21 juli 2016 (deel 1), NjW 2017, afl. 357, 01/03/2017, 130-137
Jos DUMORTIER, Elektronische archivering. Wet van 21 juli 2016 (deel 2), NjW 2017, afl. 358, 15/03/2017, 170-177

VZW (gratis verstrekken culturele diensten) en inkomstenbelastingen
S. Van Crombrugge, RPB versus Venn.B.: een Vlaamse VZW is Woodstock niet, Fiscoloog nr. 1513, 15/03/2017, 1
(Rb. Leuven 14/10/2016, nog niet gepubliceerd)

Aangiftetermijn papieren en elektronische aangifte personenbelasting
JVD, Dwingt rechtspraak tot langere termijn aangifte in
personenbelasting?, Fiscoloog nr. 1513, 15/03/2017, 4
(Antwerpen 14 februari 2017)

Vlaamse regularisatie: ‘verjaard’ en dan toch weer ‘niet verjaard’?

JVD, Fiscoloog nr. 1513, 15/03/2017, 6

‘Vaste vertegenwoordiger’ oefent niet pr definitie ‘analoge functies’ uit
JVD, Fiscoloog nr. 1513, 15/03/2017, 7
(Rb. Namen 19 januari 2017)

Bekendmaking van de adviezen van de Raad van State
P. Popelier, De bekendmaking van de adviezen van de Raad van State in tien categorieën: over de bevoegdheid van de federale wetgever en de twijfels van de Raad van State, RW 2016-2017, nr. 28, 11/03/2017, 1082

BTW - Advocaten en de kostendelende vereniging
S. Ruysschaert, FiscalNet, Wekelijkse analyses van 11/03/2017 – 5

Numerieke mede-eigendom
J. Van De Voorde, La copropriété par quantité (numerieke mede-eigendom) comme effet du mélange de biens fongibles, JT N° 6680, 11/03/2017, 181

Binnenkort vaderschapsverlof voor zelfstandigen?
L. Ferreira, SocialWeb, Wekelijkse analyses van 11/03/2017 – 1
Wetsvoorstel van 15 september 2016 tot instelling van een vaderschapsverlof voor zelfstandigen (K54 2037)

De onbetaalde advocaat handelt beter goed dan laat
J. Flo, Juristenkrant nr. 345, 08/03/2017, 9
Cass. C.15.0417.N, 13/01/2017

Grondwettelijk Hof handhaaft btw op advocatendiensten
H. Lamon, Juristenkrant nr. 345, 08/03/2017, 1
GwH nr. 27/2017, 23/02/2017

Omgevingsvergunning slechts gedeeltelijk uit de startblokken

B. De Becker, Juristenkrant nr. 345, 08/03/2017, 3
3 FEBRUARI 2017. - Decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning, BS 09/02/2017, bl. 19531
10 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, BS 23/02/2017, bl. 30026

EHRM herbevestigt recht op (beperkte) internettoegang in de gevangenis
D. Voorhoof, Juristenkrant nr. 345, 08/03/2017, 5
EHRM 17/01/2017, Jankovskis t. Letland

Acht misverstanden over nieuwe Europese privacyverordening
E. Jacobs, Juristenkrant nr. 345, 08/03/2017, 13
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Goedkope leningen: referentie-rentevoeten voor 2016
Fiscoloog, nr. 1512, 08/03/2017, 5
20 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, BS 03/03/2017, bl. 31515

‘Vlaamse’ regularisatie: opgelet met verjaringstermijnen
JVD, Fiscoloog, nr. 1512, 08/03/2017, 6
10 FEBRUARI 2017. - Decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie, BS 23/02/2017, bl. 29919

Belastingen – aftrek of vrijstelling
M. Dhaene, Een aftrek of vrijstelling toepassen: een recht van de belastingplichtige, geen plicht, in rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 517, mrt 2017, 191

Buitenlandse bronheffing op dividenden – verrekening forfaitair gedeelte buitenlandse belasting (FBB)
E. Maes, Weigering verrekening FBB op buitenlandse dividenden, alle middelen uitgeput? Brengt de bronstaat alsnog soelaas?, TFR nr. 517, mrt 2017, 193

Misbruik van procesrecht
M. Stassin, L’amende civile, JT N° 6679, 04/03/2017, 165

Een vaste boekenprijs in Vlaanderen: de redding van de kwaliteitsboekhandel?
D. Geernaert, RW 2016-2017, nr. 27, 04/03/2017,1042
Zie ook:
P. Van Cleynenbreugel, Prix fixe du livre: les propositions belges contredisent-elles le droit européen de la concurrence?, TBM 2016/4, 381

Voorstellen tot modernisering van de cassatieprocedures
D. Thijs, Van wandelstok naar zwaard - Voorstellen tot modernisering van de cassatieprocedures in het licht van het proceseconomisch gebruik van middelen, RW 2016-2017, nr. 27, 04/03/2017, 1043

De wet natuurlijke rechter: de eerste rechtspraak
P. Vanhelmont, LR, 1e kwartaal 2017, 3

Geërfd goed verkopen aan hogere prijs dan aangegeven waarde
Eigenaarsmagazine, nr. 444, maart 2017, 4

Verzekeringsgift
W. Vetters, J. Bonné, Verzekeringsgift: geen dubbele taxatie meer na decretaal ingrijpen… einde verhaal?, Nieuwsbrief Notariaat nr. 3, weken 8-9 2017, 1

Bekendmakingskosten
P. Van Melkebeke, Bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen vanaf 1 maart 2017 – aanvulling, Nieuwsbrief Notariaat nr. 3, weken 8-9 2017, 7
Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen, BS 14/02/2017, bl. 24256

De omgevingsvergunning
B. Schelstraete, M. Strubbe, De omgevingsvergunning: aandachtspunten voor de notariële praktijk, T. Not.nr. 2, feb 2017, 107

Inkomen uit ‘meerdere’ werkstaten: pro rata toepassing Schumacker-leer
M. Perez Van Gaeveren, Fiscoloog Internationaal nr. 399, 28/02/2017, 1

Exits door natuurlijke personen: gelijkschakeling met vennootschappen
N. Lenaerts, W. Oepen, G. Van Dyck, Fiscoloog Internationaal nr. 399, 28/02/2017, 5
(HvJ 21 december 2016, zaak C-503/14)

Hervorming arbeidsrecht: hoe werk en privé beter op mekaar afstemmen?
K. Van Tilborg, Balans nr. 779, 28/02/2017, 1
5 MAART 2017. - Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 15/03/2017, bl. 35718

Uitbreiding bescherming spaarders bij faillissement van hun bank
J. Baeck, RW 2016-2017, nr. 26, 25/02/2017, 1002

Gastprofessoren en het arbeidsrecht: de visie van het Grondwettelijk Hof onder de loep genomen
E. Timbermont, RW 2016-2017, nr. 26, 25/02/2017, 1003

Grondwettelijk Hof snelt ‘vergeten’ vennootschappen te hulp
JVD, Fiscoloog nr.1510, 22/02/2017, 1
GwH nr. 20/2017, 16 februari 2017

Wijzigingen aan boek I van het Strafwetboek
J. Rozie, D. Vandermeersch, J. De Herdt, M. Debauche, M. Taeymans, La proposition d’avant-projet de nouveau Livre 1er du Code pénal. Après 150 ans, une réforme bien nécessaire!
JT N° 6677, 18/02/2017, 129

Zakelijke borg
A. Toussaint, Le cautionnement réel, JT N° 6677, 18/02/2017, 135

Belangenconflicten van meerderheidsaandeelhouders
N. Hallemeersch, Belangenconflicten van meerderheidsaandeelhouders. Zoektocht naar betere minderheidsbescherming vanuit rechtseconomisch en rechtsvergelijkend perspectief, TRV-RPS 2017/1,5

Voordelen van alle aard
K. Janssens, Forfaitair voordeel gebruik woning is ongrondwettelijk: Hof Antwerpen treedt Gent bij, Fisc. Act. nr. 5, week 2-8 feb 2017, 1

Het nieuwe statuut van de student-zelfstandige
N. De Groot, Sociale Wegwijzer nr. 4, feb 2017, 2
18 DECEMBER 2016. - Wet tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige, BS 30/12/2016, bl. 91946
22 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 10/01/2017, bl. 1087
22 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit, wat het sociaal statuut van de student-zelfstandige betreft, tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 10/01/2017, bl. 1090

Uitbreiding tax shelter voor film naar podiumkunsten
A. Ottoy, Uitbreiding tax shelter voor film naar podiumkunsten: staande ovatie of kort applaus?, Fisc. Act. nr. 6, week 9-15 feb 2017, 1
A. Ottoy, Producenten van tax shelter-podiumkunsten: knelpunten en suggesties, Fisc. Act. nr. 6, week 9-15 feb 2017, 4
25 DECEMBER 2016. - Wet houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk, BS 17/01/2017, bl. 2730
27 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen betreft en de in artikel 194ter/2, van de zelfde Wetboek bedoelde bevoegde Instantie van de Federale Staat, BS 31/01/2017, bl. 15203

Van Eurovignet naar kilometerheffing in het complexe België
T. De Jonckheere, M. De Jonckheere, LRB 2016/3-4, 5

Roerende inkomsten van lokale overheden
B. Westen, LRB 2016/3-4, 43

Grensoverschrijdende huwelijkscontracten
P. Wautelet, Grensoverschrijdende huwelijkscontracten: goed nieuws uit Europa, met een aantal knipperlichten, TEP 2016/5, 510

De Vlaamse visie op de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling en de wettelijke verdeling
F. Sonneveldt, B. Verdickt, TEP 2016/5, 519

Fiscale regularisatie
G.D. Goyvaerts, Samenwerkingsakkoorden over fiscale regularisatie zijn in aantocht, Fisc.Act. nr. 8, week 23-28 feb 2017, 1

Overzicht rechtspraak btw 2006-2009
S. Reynders, AFT 2017/2, 5

5 x niet te missen! De vreemdelingenwetgeving en de praktijk
(vt), @burger,nr. 9, jan-feb-mrt 2017, 4

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen
L. Vankrunckelsven, @burger,nr. 9, jan-feb-mrt 2017, 6

Het nieuwe Belgische Naamrecht – Episode II
M. Goffart, @burger,nr. 9, jan-feb-mrt 2017, 9

Modernisering en informatisering burgerlijke stand uit de startblokken
(sh), , @burger,nr. 9, jan-feb-mrt 2017, 11

Vlaams Gewest – Een evaluatie van het woninghuurrecht – samenvatting
B. Hubeau, D. Vermeir, Jurim Pratique, 2016/3,111

Today’s Lawyer, nr. 1, feb 2017
Disclaimer – legal online platformen – digitaal advocatenkantoor – eerlijke en oneerlijke concurrentie tussen advocaten – marketing – winstverdeling tussen vennoten – artificial intelligence en de jurist
Inhoudstafel

De motivering van het ontslag van contractueel overheidspersoneel
A. Witters, W. Van Loon, De motivering van het ontslag van contractueel overheidspersoneel: een afgesloten debat?, TBP 2017/2, 67

Kroniek rechtspositie overheidspersoneel
I. Verheven, TBP 2017/2, 82

Bemiddeling-mediation
R. Jagtenberg, A. de Roo, Bemiddeling-mediation: (ontwerp)regelgeving in België, Nederland en de EU met een impressie van de TMD-congresmiddag op 1 december 2016, TMD 2016/4, 3

Het toekomstig wettelijk kader van bemiddeling in België
Toespraak van Minister Koen Geens, gehouden op de TMD-studienamiddag over ‘Bemiddeling-mediation (ontwerp)regelgeving in België, Nederland en de EU: de actuele stand van zaken’, TMD 2016/4, 10

Bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken
K. Vandekerckhove, De evaluatie van Richtlijn 2008/52 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken, TMD 2016/4, , 28

Vervolging en bestraffing van douanemisdrijven
A. Visschers, P. Heeren, Vervolging en bestraffing van douanemisdrijven onder druk: abandon ship!, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 516, feb 2017, 147

Schenkingen onder voorbehoud van vruchtgebruik
B. Verdickt, De sniper van artikel 2.7.1.0.7 VCF en schenkingen let voorbehoud van vruchtgebruik, TFR nr. 516, feb 2017, 149

Ouderlijke pedagogische tik
G. Marlier, Naar een burgerlijk (en dus ook strafrechtelijk) verbod op de ouderlijke pedagogische tik?, T.Fam. 2017/2, 38

Afschaffing van de speculatietaks
S. Seré, K. Hellinckx, AFT 2017/1, 9

Recht op expressievrijheid en wobben door journalisten, ngo’s en bloggers

D. Voorhoof, rubriek ‘Vrije tribune’, AM 2016/3,219

 
NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Schadevergoeding wegens wanprestatie in Europees perspectief
B. Verkempinck, Recht en Onderneming nr. 49, die Keure, 1147 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De zelfinrichtingsbevoegdheden van de deelstaten
M. Elst, J. Van Nieuwenhove, Bibliotheek Grondwettelijk Recht, Algemene rereks, die Keure 2016, 209 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Misbruik van vennootschapsgoederen
B. Gillard, Bibliotheek Handelsrecht Larcier, Vennootschaps- en financieel recht nr. 12, Larcier 2017, 460 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Energierecht in België en Vlaanderen
F. Vandendriessche (ed.), Bibliotheek Publiek Recht Larcier nrn. 4, Larcier 2017, 300 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Ontwikkelingen inzake arbeidsdiscriminatie, detachering van werknemers, kinderontvoering en Dublinverordening
D. Vanheule (ed.), Reeks Migratie- en migrantenrecht nr. 17, die Keure 2017, 207 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtskroniek voor het Notariaat deel 29
A. Wylleman (ed.), die Keure 2016, 161 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Personen- en familierecht
P. Senaeve, I. Boone, C. Declerck,  J. Dumongh (eds.), Themis nr. 98, Academiejaar 2016-2017, die Keure 2017, 133 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Le droit des obligations dans la vie de l'entreprise/Het verbintenissenrecht in het leven van de onderneming
C. Delforge, S. Stijns, P. Wéry (eds.), die Keure 2017, 647 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Questions juridiques d’actualité en lien avec la défense/Actuele juridische vraagstukken met betrekking tot defensie
V. De Saedeleer, N. Lagasse, E. Vandenbossche (eds.), die Keure 2017, 424 p.
Beschrijving + inhoudstafel

La distribution commerciale / Commercial distribution / Commerciële distributie
Brussels distribution conference 2015
Pierre Demolin, Leonard Hawkes, Benoit Simplaere (eds.), 258 p.
Beschrijving + inhoudstafel

La séparation du couple non marié
J. Sosson, Larcier 2017, 276 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Les infractions
Volume 1 – Les infractions contre les biens
Larcier (ed.), 2016, 944 p.
Beschrijving + inhoudstafel

 
RECHTSPRAAK

Advocaat – Ereloon – Begroting – Partijbeslissing
Kh. Antwerpen, afd. Antwerpen 22 maart 2016, RW 2016-2017, nr. 26, 25/02/2017,
1. Advocaat – Ereloon – Begroting – Partijbeslissing – Marginale toetsingsbevoegdheid van de rechter – Begroting op basis van gepresteerde uren – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Bedrag – Verhoging wegens kennelijk onredelijk karakter van de situatie – Betwisting over ereloon van advocaat – Verzoek van cliënt om advies van de Raad van de Orde van Advocaten te vragen – Nadien halsstarrig op standpunt blijven staan


Internationaal fiscaal recht - Automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau - Mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen - Principe, draagwijdte en modaliteiten
Verwerping van het beroep
GwH nr. 32/2017, 9 maart 2017

Hoofddoek en arbeidsrecht - Hof van Justitie
PERSCOMMUNIQUÉ nr. 30/17, Luxemburg, 14 maart 2017
Arresten in de zaken C-157/15 Achbita, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding / G4S Secure Solutions en C-188/15
Bougnaoui en Association de défense des droits de l’homme (ADDH) / Micropole
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/cp170030nl.pdf

Rechtspraak procesrecht
T. Vred. themanummer ‘procesrecht, 2017/1-2, jan-feb 2017
Inhoudstafel

Rechtspraak rechten van de mens
JLMB 2017/10
Inhoudstafel

Rechtspraak familierecht
JLMB 2017/9
Inhoudstafel

Rechtspraak arbeidsongevallen
JLMB 2017/8
Inhoudstafel
ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Langdurig verzuim en re-integratie van werknemers
Lexalert online seminarie 20 maart 2017
Programma

Kostenaftrek in de vennootschapsbelasting – fundamentele beginselen en enkele hete hangijzers
Lexalert online seminarie 21 maart 2017
Programma

Vennootschapsrecht: update wetgeving en rechtspraak
Lexalert online seminarie 22 maart 2017
Programma

De digitale revolutie - Digitale zakenmodellen
KULeuven, Brussel 23 maart 2017
Programma

Aftrek voor innovatie-inkomsten
Lexalert online seminarie 23 maart 2017
Programma

Themadag Huur
M&D Seminars, Holiday Inn Gent Expo 24 maart 2017
Programma

Update ontslagrecht – Aandachtspunten voor de werkgever
Lexalert online seminarie 24 maart 2017
Programma

De rechtsplegingsvergoeding en andere gerechtskosten
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 27 maart 2017
Programma

Actuele juridische en fiscale aandachtspunten bij de oprichting, bestaan en ontbinding van de burgerlijke maatschap
M&D Seminars(Diegem) (Studienamiddag) 29 maart 2017
Programma

Studieavond  Echtelijke moeilijkheden & De vennootschap en de echtscheiding

Larcier, Mechelen 30 maart 2017
Programma

Wettelijke verplichtingen aankoop vastgoed
Lexalert online seminarie 30 maart 2017
Programma

6DE TBM JAARCONFERENTIE OVER RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET BELGISCH MEDEDINGINGSRECHT
The Arc at Square Brussels, 19 april 2017
Programma

Colloquium Rechtsstaat onder druk
Progress Lawyers Network, Brussel, Tour & Taxis 20 april 2017
Programma

Het kwaliteitscharter schattingsverslagen voor de aangifte van de nalatenschap

Larcier, Sint-Niklaas 20 april 2017
Programma

Motivering ontslag
CBR studiavond 25 april 2017
Programma

Flexibel werken in een arbeidsrelatie en in een relatie met zelfstandigen M&D Seminars(Sint-Niklaas) 25 april 2017
Programma

Tendensen Vermogensrecht 2017
Intersentia - UAntwerpen 27 april 2017
Programma

Themadag Zakelijke zekerheden en Financieel recht
M&D Seminars (Gent) 27 april 2017
Programma

Intellectuele rechten, waar vindt u ze in uw onderneming?
Larcier, Brussel 9 mei 2017
Programma

Capita Selecta Energierecht 2016
Intersentia, 11 mei 2017
Programma

Leasing en fiscus. Een praktijkgerichte benadering van de fiscale aspecten van leasing
M&D Seminars(Kontich) 16 mei 2017
Programma
 
Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL
Larcier, Leuven 18 mei 2017
Programma

Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II
CBR studieavond 23 mei 2017
Programma

Themadag “Internationale Fiscaliteit” met bijzondere aandacht voor maatregelen ter voorkoming van belastingontduiking
Op donderdag 1 juni 2017 in Sint-Niklaas organiseert M&D Seminars in samenwerking met LegalNews.be de themadag “Internationale Fiscaliteit” met bijzondere aandacht voor maatregelen ter voorkoming van belastingontduiking.
Programma

Studievoormiddag Nederbelgen
Larcier, Herentals 6 juni 2017
Programma

Studienamiddag Nieuwe Zekerheden
Larcier, Mechelen 10 oktober 2017
Programma

De berekening van de aandelen van de privatieve kavels in mede-eigendom
Larcier, Zwijnaarde 19 oktober 2017
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL

Larcier, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

Studienamiddag OTR: de contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier, Antwerpen 21 november 2017
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017
Programma