Nieuwsbrief 4 - 16 mei 2019
Blockchain en smart contracts: het einde van de vertrouwde tussenpersoon?
Jurgen Goossens & Kristof Verslype
Vorming in de Bib op 21 mei 2019
Meer info
 
ACTUEEL

Wet invoering Burgerlijk Wetboek en invoeging boek 8 ‘Bewijs’ gepubliceerd
13 APRIL 2019. - Wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek, BS 14/05/2019, bl. 46353

Openbare uitspraak vonnissen en arresten
5 MEI 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft, BS 16/05/2019, bl. 47030
Inwerkingtreding uiterlijk op 1 september 2020
De openbare uitspraak van vonnissen en arresten wordt beperkt tot het voorlezen
van het beschikkend gedeelte en de integrale tekst van de rechterlijke beslissingen worden bekend gemaakt in een voor het publiek toegankelijke, elektronische databank van vonnissen en arresten van de rechterlijke orde. Deze wet moet worden samen gelezen met 22 APRIL 2019. - Herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft, BS 02/05/2019, BS 02/05/2019, bl. 42442
 
 PUBLIEK RECHT
LOKAAL BESTUUR

Lokale besluiten opmaken: hoe doe je dat?
W. De Cock, die Keure 2019, 136 p.
Beschrijving + inhoudstafel

WOONBELEID

De sociale huur als instrument ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen
T Vandromme, RW 2018-2019, nr. 38, 18/05/2019, 1483

ONDERWIJS

De vrijheid van onderwijs
J. Lievens, Intersentia 2019, 596 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GEGEVENSBESCHERMING

Procedurele mogelijkheden onder het Belgisch Gegevensbeschermingsrecht na de AVG
J. Clinck, Computerrecht 2019/2, april 2019, 78

Le domaine d’application du GDPR: de sa portée hors de l’Union à sa mise en oeuvre dans l’Union
N. Michail, TBH 2019/1, 52

BURGERLIJK RECHT
NIEUW BURGERLIJK WETBOEK

Wet invoering Burgerlijk Wetboek en invoeging boek 8 ‘Bewijs’

13 APRIL 2019. - Wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek, BS 14/05/2019, bl. 46353
1° boek 1. Algemene bepalingen;
2° boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht;
3° boek 3. Goederen;
4° boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten;
5° boek 5. Verbintenissen;
6° boek 6. Bijzondere overeenkomsten;
7° boek 7. Zekerheden;
8° boek 8. Bewijs;
9° boek 9. Verjaring.
Inwerkingtreding 1 november 2020

BURGERLIJKE STAND
 

De modernisering en informatisering van de burgerlijke stand
S. Heylen, RW 2018-2019, nr. 37, 11/05/2019, 1443

FAMILIAAL(VERMOGENS)RECHT

Wijziging van het samenwerkingsakkoord inzake adoptie
Ministerraad 10 mei 2019

Onderhoudsbijdragen: de buitengewone kosten werden opgelijst door de Koning
Strada lex Nieuws 7 mei 2019
22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203, § 1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging ervan, BS 02/05/2019, bl. 42556

Personen- en Familierecht
Verslagboek permanente vorming Vlaamse Conferentie Gent
Geert De Cock, Marie-Anne Devenyn, Tim De Vogelaere, Larcier 2019, 275 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Schenkingen en testamenten voor goede doelen
A. Maelfait, B. Bossaerts, Goed geregeld Goed gegeven. Voor een betere wereld, Editie 2019/2020, vzw testament.be
Informatie

Familiaal vermogensrecht
A.-L. Verbeke, C. Declerck, J. Du Mongh (eds.), Themis Academiejaar 2018-2019, nr. 109, die Keure 2019, 97 p.
deel 1: Bemiddeling – collaboratief advocaat
deel 2: Erfrecht en huwelijksvermogensrecht
deel 3: Minderjarigen
Beschrijving + inhoudstafel

Bewind 2.0
Artikelsgewijze commentaar bescherming meerderjarige personen na de wet van 21 december 2018
D. Scheers, C. Scheers, Intersentia 2019, 282 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De vereffening-verdeling van een nalatenschap na de (gerepareerde) hervorming van het erfrecht

S. Seyns, A.-S. Raes, VIP 2019/1, 4

De doorschenking van geërfde goederen kan voortaan zonder schenkbelasting
M. Delboo, C. De Bruyn, VIP 2019/1, 21

VERBINTENISSENRECHT


Verbintenissenrecht
S. Stijns (ed.), Themis Academiejaar 2018-2019, nr. 108, die Keure 2019, 153 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Omzethuur bij huurprijsherziening en handelshuurhernieuwing

K. Vanhove, rubriek ‘Kanttekening’, RW 2018-2019, nr. 37, 11/05/2019, 1478

Nieuwe woninghuur in Vlaanderen en Brussel: uw 60 antwoorden

K. De Puydt, U. Beuselinck, S. De Keyzer, Intersentia 2019, 187 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Overmacht
F. Glansdorff, La force majeure, JT N° 6772, 11/05/2019, 355

BOUWRECHT

Multidisciplinair (samen) werken in bouwteam
D. Petosa, NJW nr. 402, 15/05/2019, 358

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Verlies van een kans
S. Goldman, R. Jafferali, La perte d’une chance à la croisée des chemins – Évolutions et applications jurisprudentielles, TBBR 2019/4, 191

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Exceptie van borgstelling vreemdeling-eiser
A. Gillet, La caution judicatum solvi, une institution en sursis (?), JT N° 6772, 11/05/2019, 349
GwH 2018/135, 11 oktober 2018

De vonnissen en arresten zullen gemakkelijker kunnen bekendgemaakt worden
Strada lex Nieuws 7 mei 2019
22 APRIL 2019. - Herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft, BS 02/05/2019, BS 02/05/2019, bl. 42442
5 MEI 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft, BS 16/05/2019, bl. 47030

De traditionele motivering van de cassatierechtspraak: je t’aime, moi non plus

M. Van der Haegen, RW 2018-2019, nr. 38, 18/05/2019, 1482

Het burgerlijk proces opnieuw hervormd
P. Taelman, B. Allemeersch (eds.), Intersentia 2019, 284 p.
Gerechtelijke organisatie, bevoegdheid en taal  - Regels van het geding en van de rechtspleging - De onderzoeksmaatregelen en het nieuwe burgerlijk bewijsrecht - De gewone rechtsmiddelen en de voorlopige tenuitvoerlegging  - De Europese Bankbeslagverordening  - Bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenoplossing
Beschrijving + inhoudstafel

Conflictafhandeling buiten de rechtbank
Theo De Beir, Edwin Jacobs, Eric Lancksweerdt, Willem Meuwissen, Stanislas Ossieur
Stefan Rutten, Luc Demeyere (eds.), Intersentia 2019, 356 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2019/19
Inhoudstafel
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Brussels International Business Court (BIBC)
M. Fallon, L’attractivité internationale comme moteur des projets de loi sur la BIBC et sur le futur Code des sociétés et associations au regard du droit international privé, TBH 2019/1, 7

VENNOOTSCHAPSRECHT

Het koninklijk besluit tot uitvoering van het WVV is gepubliceerd

Strada lex Nieuws 6 mei 2019
29 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 30/04/2019, bl. 42246
Het KB is van toepassing op nieuwe rechtspersonen vanaf 1 mei 2019. en op bestaande rechtspersonen vanaf 1 januari 2020

Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 11 en 12 2019, 1

WVV – Doelstellingen en krachtlijnen – Inwerkingtreding
Y. Desmyttere, Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 11 en 12 2019, 2

Uitvoerings-KB voor ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ op het nippertje in het Staatsblad

Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 11 en 12 2019, 8

Het nieuwe WVV en het UBO-register
TaxWin, Actua VZW Actueel 17 mei 2019

Opbouw en uitvoering nieuwe wetboek van vennootschappen
De Vennootschap mei 2019, 4

De kapitaalloze BV
De Vennootschap mei 2019, 6

HANDELSPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENRECHT
 

Handels- en Economisch recht
Beginselen van Belgisch Privaatrecht XIII.
Deel 2. Mededingingsrecht.A. Handelspraktijken (vijfde editie)
J. Stuyck, B. Keirsbilck, Wolters Kluwer 2019, 684 p.

Betere bescherming van de consument bij de verkoop van een autovoertuig

Strada lex Nieuws 15 mei 2019
Regeling algemene voorwaarden van de verkoop van autovoertuigen. Uitbreiding tot de verkoop van tweedehandsvoertuigen
5 APRIL 2019. - Koninklijk besluit betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen, BS 08/05/2019, bl. 44214


IT-RECHT

Nieuwe technologieën en recht
T. de Graaf, Tom Poes, verzin een list voor inpassing nieuwe tech in bestaand systeem, rubriek ‘Editoriaal’, Computerrecht 2019/2, april 2019, 77

VERZEKERINGSRECHT

De impact van het nieuwe ondernemingsrecht op het verzekeren van de bestuurdersaansprakelijkheid binnen een vzw

TaxWin Actua VZW Actueel 17 mei 2019

De opzeggingstermijnen van bepaalde verzekeringen kunnen korter worden
Strada lex Nieuws 6 mei  2019
22 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, teneinde de voorschriften in verband met de opzegging van de verzekeringsovereenkomsten te wijzigen, om de consumenten beter te beschermen, BS 30/04/2019, bl. 41615

Behoorlijke en spoedige schadeafwikkeling: zijn nieuwe wettelijke initiatieven noodzakelijk of gewenst?

L. Schuermans, M. Van Dongen, Verzekeringsnieuws nr. 5, mei 2019, 1

INTELLECTUELE EIGENDOM

Themanummer bedrijfsgeheimen
IRDU 2018/3-4
Inhoudstafel

MEDEDINGING

Competitio - Tijdschrift voor Belgische Mededinging
2019 Volume 14/1
Inhoudstafel
FINANCIEEL RECHT
Invoering van een eed en een tuchtrechtelijke regeling voor bankiers  
Strada lex Nieuws 14 mei 2019
22 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, betreffende de invoering van een bankierseed en een tuchtrechtelijke regeling, BS 02/05/2019, bl. 42442

Crowdfunding

C. Botman, Aspects contractuels du crowdfunding, Les Dossiers du Journal des tribunaux, nr. 110, Larcier 2019, 180 p.
Beschrijving + inhoudstafel
STRAFRECHT
Openbare uitspraak vonnissen en arresten
5 MEI 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft, BS 16/05/2019, bl. 47030
Inwerkingtreding uiterlijk op 1 september 2020
De openbare uitspraak van vonnissen en arresten wordt beperkt tot het voorlezen
van het beschikkend gedeelte en de integrale tekst van de rechterlijke beslissingen worden bekend gemaakt in een voor het publiek toegankelijke, elektronische databank van vonnissen en arresten van de rechterlijke orde. Het moet worden samen gelezen met 22 APRIL 2019. - Herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft, BS 02/05/2019, BS 02/05/2019, bl. 42442

Opsporen en lokaliseren van telecommunicatie – telefoontap – onrechtmatig verkregen bewijs
F. Verbruggen, S. Royer, Veroordeling Skype niet verbroken, vele vragen blijven onbeantwoord , RW 2018-2019, nr. 37, 11/05/2019, 1442

Hervorming Strafwetboek
J. Rozie, D. Vandermeersch,J. De Herdt, Un nouveau code pénal pour le futur? La proposition de la commission de réforme du droit pénal, la Charte 2019, 575 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Medewerkingsplicht registratie- en afluistermaatregel

F. Verbruggen, S. Royer, Veroordeling Skype niet verbroken, vele vragen blijven onbeantwoord, rubriek ‘Actualiteit’, RW 2018-2019, nr. 37; 11/05/2019, 1442

Sociale hulpverlening aan rechtszoekenden en gedetineerden

O. Nederlandt, C. Remacle, L’aide sociale aux justiciables et aux détenus: un secteur invisibilisé par la complexité institutionnelle belge?, RDP 2019/4, Avril 2019, 379

Nullum Crimen
Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht nummer 2, april 2019
Inhoudstafel

Nullum Crimen

Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht, Dossier april 2019
Nullum Crimen Prijs
Meesterproeven: Buitengewoon verzet: een adequaat rechtsmiddel? - Naar nieuwe verbale uitingsmisdrijven in de strijd tegen terreur?- Een analyse omtrent de draagwijdte van het geheime karakter van het vooronderzoek in strafzaken in tijden van sociale media

FISCAAL RECHT
Aanvullend pensioen voor zelfstandigen en belastingvermindering
Strada lex Nieuws 16 mei 2019
2 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 1453/1, § 1, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 13/05/2019, bl. 45628

Adoptiekosten geven voortaan recht op een belastingvermindering

Strada lex Nieuws 16 mei 2019
2 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure als bedoeld in artikel 14548, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 14/05/2019, bl. 46395

De oude dame in het hippe discokleedje
N. Luyten, Jubel 15/05/2019
Aanpassing van de oude Domaniale wet van 22 december 1949 door
13 APRIL 2019. - Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 30/04/2019, bl. 41412

Rechtsbijstandsverzekering: nieuw fiscaal voordeel vanaf 1 september

CB, Fiscoloog nr. 1612, 15/05/2019, 1

Nog getouwtrek rond wie schuldenaar is van de roerende voorheffing
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1612, 15/05/2019, 4

Successierechten
CB, Belastingplichtigen kunnen niet steeds het kind van de rekening zijn, Fiscoloog nr. 1612, 15/05/2019, 10

Lijfrenteovereenkomst door levensverzekering verbonden aan beleggingsfondsen: een nooit eerder gezien verrichting?
C. Devoet, Verzekeringsnieuws nr. 5, mei 2019, 11

UBO-register: tweede FAQ geeft amper antwoord op prangendste vragen

K. Brys, Fisc. Act. nr. 17, week 9-15 mei 2019, 1

De PB-aangifte voor inkomsten 2018 (aj. 2019): wat is er nieuw?
G. Valkenborg, Fisc. Act. nr. 17, week 9-15 mei 2019, 6

Successierechten - Voorafgaande schatting - Kosten ten laste van de belastingplichtige
GwH 2019/063, 8 mei 2019
Art. 20 Wetboek der successierechten – schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Overdracht erfpacht en opstal: nieuwe opportuniteit voor optimalisaties?

JVD, Fiscoloog nr. 1611, 08/05/2019, 1

Brussels Gewest
CB, Langere aanslagtermijn en opmerkelijke bezwaarprocedure, ook voor OV, Fiscoloog nr. 1611, 08/05/2019, 3

Het Invorderingswetboek is er !
 
Strada lex Nieuws 6 mei 2019
13 APRIL 2019. - Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 30/04/2019, bl. 41412

Het nieuwe Invorderingswetboek: eerste algemene beschouwingen

M. Delanote, Fisc. Act. nr. 16, week 25 apr-1 mei 2019, 1

Melding grensoverschrijdende constructies
L. Vanneste, DAC 6 leidt tot diverse interpretaties, Fisc. Act. nr. 16, week 25 apr-1 mei 2019, 8

Toepassing beroepskostenforfait
Voor zelfstandige ondernemers
De Vennootschap nr. 5, mei 2019
Circulaire 2019/C/15 van 8 februari 2019, 8

Fiscale consolidatie in België
De Vennootschap nr. 5, mei 2019, 9

Wat is successief vruchtgebruik?
De Vennootschap nr. 5, mei 2019, 11

Europese verkiezingen, belastingen en democratisering
F. Vanistendael, rubriek ‘Editoriaal’, AFT 2019/4, 2

De invoering van CFC-wetgeving in het WIB 1992
L. De Broe, AFT 2019/4, 7

Fiscolex Provinciale belastingen 2019

Wolters Kluwer 2019, 239 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De bekendmaking van de gemeentelijke en provinciale belasting- en retributiereglementen

B. Engelen, LRB 2019/1, 4

BTW

BTW-vrijstelling online kans- en geldspelen
A. Visschers, Moedigt het Grondwettelijk Hof burgerlijke ongehoorzaamheid aan?, rubriek ‘Vrijgesteld’, TFR nr. 561, mei 2019, 427
GwH nr. 2018/34, 22 maart 2018

SOCIAAL RECHT
Werkgever kan vanaf 15/5/2019 arbeidsreglement online neerleggen op www.arbeidsreglement.belgie.be

Mobiliteitsvergoeding: voortaan ook voor werknemers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen

B. Mariscal, Sociale Wegwijzer nr. 9, mei 2019, 8

Het beheer van het mobiliteitsbudget

B. Mariscal, Sociale Wegwijzer nr. 9, mei 2019, 12

De invoering van een winstpremie voor de werknemers
S. Stenuick, Sociale Wegwijzer nr. 9, mei 2019, 14

KB moet positieve actie meer rechtszekerheid bieden

I. Verdonck, Sociale Wegwijzer nr. 9, mei 2019, 18

Heeft u werknemer recht op klein verlet voor een communie?
M. Hemeleers, Sociale Wegwijzer nr. 9, mei 2019, 20

Definitieve regeling Wijninckx-bijdrage: process ongoing
De Vennootschap nr. 5, mei 2019, 7

Elektronische arbeidsovereenkomsten

C. Vanlaere, Elektronische arbeidsovereenkomsten: een pas op de plaats of toch niet? Wet van 15 januari 2018 en Digital Act II van 20 september 2018, OR 2019/4, 94

Tewerkstelling buitenlandse werknemers

M. Baert, S. Maes, Tewerkstelling buitenlandse werknemers: Single Permit en grondige Vlaamse inhoudelijke wijzigingen, OR 2019/4, 108

De winstpremie: de berekeningsregels verduidelijkt en aangepast

Y. Stox, OR 2019/4, 129

Schorsing van de opzeggingstermijn en vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn
S. Vitse, Nieuwsbrief Ontslag nr. 2, april 2019, 1

STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be