RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
14 - 31 MAART 2023
De bibliotheek is tijdens de Paasvakantie de normale uren geopend, met uitzondering van Paasmaandag
 
Wij wensen U prettige Paasdagen!

‘Bewijsverordening’ en ‘Betekeningsverordening’ – aanvullende regels en wijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek
 
Versoepeling beroepsgeheim van psychologen in Vlaamse Justitiehuizen
 
Wijziging van bepaalde registratieformaliteiten en van hypothecaire openbaarmaking -  wijzigingen akte van erfopvolging
 
De aangifte van een geboorte, huwelijk of erkenning kan elektronisch
 
Grondwettelijk Hof: Wanneer de gehuwde draagmoeder en haar echtgenoot bij een draagmoederschap geen wensouderschap hebben ten aanzien van het kind, moet het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot kunnen worden betwist
 
Grondwettelijk Hof: de onmogelijkheid voor vreemdelingen die analfabeet zijn om aan te tonen dat zij niet de schriftelijke taalkennis kunnen verwerven vereist voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit, is ongrondwettig
 
Grondwettelijk Hof: schending art. 23, §6 Wetboek van de Belgische Nationaliteit (vervallenverklaring
 
Grondwettelijk Hof inzake COVID-19 – overbruggingsrecht zelfstandigen - schending
 
Derde verlenging van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen wegens de cyberaanval op 6 december 2022
 
Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties eerste semester 2023: 10,5%
 
Afschaffing in Vlaanderen van de leur-en kermiskaarten ter ondersteuning van de lokale economie
 
Wegcode: vervanging definitie ‘fietsstraat door ‘fietszone’ en andere wijzigingen
 
Grondwettelijk Hof: De beroepsprocedure tegen het bevel tot betalen van verkeersboetes is niet in strijd met het recht op een eerlijk proces
 
Wet houdende hervorming van de fiscaliteit
 
KB tot toelating van elektronische verzending van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte aan belastingplichtigen
 
Belangrijke btw-hervormingen op het gebied van aangiften, teruggaven en procedurele regels - einde van de rekening-courant
 
Instemming Avenant bij Belgisch-Luxemburgs Dubbelbelastingverdrag: tolerantieregel voor grensarbeiders opgetrokken van 24 naar 34 dagen
 
Vlaamse Codex Fiscaliteit – erfbelasting kan betaald worden met cultuurgoederen
 
Grondwettelijk Hof inzake overbruggingsrecht zelfstandigen/tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 - Schending
 
Bewegingen in de rechterlijke orde

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN
 
KAMER

Wetsontwerp betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen
Parlementair Document 55K3152
Start lezing in de Commissie Kamer op 21 maart 2023
Dit wetsontwerp wil een wettelijk kader bieden inzake de strijd tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit door middel van gemeentelijke bestuurlijke handhaving

Wetsontwerp houdende hervorming van de fiscaliteit op de energiefactuur
Parlementair Document 55K3151
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 16 maart 2023

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen
Parlementair Document 55K3134
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 16 maart 2023

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen voor wat de aanpassing van de wettelijke maximale opzeggingstermijnen in het geval van opzegging door de werknemer betreft.
Parlementair Document 55K2562
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 16 maart 2023

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten
Parlementair Document 55K3096
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 16 maart 2023

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen
Parlementair Document 55K0373
Aangenomen in Commissie Kamer op 15 maart 2023

Wetsontwerp houdende de oprichting, de opdrachten en de samenstelling van een nationaal drugscommissariaat
Parlementair Document 55K3215
Indieningsdatum: 13 maart 2023
Dit wetsontwerp beoogt de oprichting van een nationaal drugscommissariaat. Dit onder het gezamenlijk gezag van de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken. Tevens bepaalt het de opdrachten en de samenstelling van het commissariaat.

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, teneinde de ondernemingen te verplichten contante betalingen door de consument te aanvaarden.
Parlementair Document 55K3162
Commissie Kamer aanvang bespreking op 15 maart 2023
Via een wijziging van het Wetboek van economisch recht strekt dit wetsvoorstel ertoe om de ondernemingen te verplichten contante betalingen door de consument te aanvaarden.

MINISTERRAAD

Wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
Ministerraad 24 maart 2023

VLAAMS PARLEMENT

Ontwerp van decreet over het hybride onderwijs in het secundair onderwijs
1578 (2022-2023) nr.1
Aangenomen in plenaire vergadering op 22 maart 2023
Afstandsonderwijs kan een integraal onderdeel worden in elke secundaire onderwijs

VLAAMSE REGERING

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft het beleidsvoerend vermogen en de versterking van risicomanagement
Vlaamse Regering VR 2023 1703 DOC.0258/2
Organisatoren van kinderopvang worden beoordeeld op beleidsvoerend vermogen


PUBLIEK RECHT
 
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGING

Oproep kandidaten plaatsvervangend lid van het Nederlandstalig lid Comité I
Oproep tot kandidaten voor het mandaat van eerste plaatsvervangend lid van het Nederlandstalig lid van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I), BS 30/03/2023, bl. 35386

AMBTENARENRECHT
 
Omzendbrief inzake TikTok-verbod voor federale ambtenaren
17 MAART 2023. - Omzendbrief nr. 716. - Tijdelijk verbod op het gebruik van de TikTok applicatie, BS 31/03/2023, bl. 35675

Omzendbrief inzake Tik tok-verbod voor personeel Brusselse gewestelijke overheden
17 MAART 2023. - Omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 maart 2023 betreffende het tijdelijke verbod op de installatie en het gebruik van de TikTokapplicatie voor het personeel van de Brusselse gewestelijke overheden, BS 24/03/2023, bl. 33901

Procedure evaluatiecommissie federaal openbaar ambt - huishoudelijk reglement van de evaluatiecommissie
9 FEBRUARI 2023. - Ministerieel besluit houdende huishoudelijk reglement van de evaluatiecommissie, BS 20/03/2023, bl. 32503

LOKALE OVERHEDEN

Wijzigingen decreet lokaal bestuur
17 FEBRUARI 2023. - Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, BS 30/03/2023, bl. 34739

Regels toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor klimaatacties
16 DECEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1, BS 30/03/2023, bl. 35237

Decreet over regiovorming – Erratum BS 09/03/2023: bijvoeging bijlage met referentieregio’s
3 FEBRUARI 2023. - Decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. - Erratum, BS 15/03/2023, bl. 31559

BURGERLIJKE STAND

De aangifte van een geboorte, huwelijk of erkenning kan elektronisch
21 DECEMBER 2022 - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden verbonden aan elektronische aangiften inzake burgerlijke stand, BS 14/03/2023, bl. 31164
17 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2022 tot bepaling van de voorwaarden verbonden aan elektronische aangiften inzake burgerlijke stand, BS 14/03/2023, bl. 31169
Inwerkingtreding 24 maart 2023

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten
Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en (vanaf 1 juli 2013) artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Bericht, BS 22/03/2023, bl. 33254

OMGEVINGSRECHT

Instemming samenwerkingsakkoord betreffende coördinatie beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen
12 MAART 2023. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 juli 2021 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen, BS 28/03/2023, bl. 34365

Derde verlenging van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen wegens de cyberaanval op 6 december 2022
28 FEBRUARI 2023. - Ministerieel besluit tot derde verlenging van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen, BS 14/03/2023, bl. 31176

ENERGIERECHT

Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal tarief
15 MAART 2023. - Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal tarief, BS 31/03/2023, bl. 35777

Verlenging uitbreiding maximumprijzen voor beschermde residentiële afnemers tot personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming tot 1 juli 2023
19 MAART 2023. - Koninklijk besluit houdende de verlenging van de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers tot personen met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming tot 1 juli 2023, BS 22/03/2023, bl. 33178

BELGISCHE NATIONALITEIT

De onmogelijkheid voor vreemdelingen die analfabeet zijn om aan te tonen dat zij niet de schriftelijke taalkennis kunnen verwerven vereist voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit, is ongrondwettig
GwH 53/2023 van 23 maart 2023
Rolnummer(s): 7832 • 7833
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek van de Belgische nationaliteit (artikelen 1, § 2, 5°, en 12bis, § 1)
Trefwoorden: Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verkrijging door nationaliteitsverklaring - Voorwaarden - Kennis van één van de drie landstalen - Vereist niveau en bewijs - Vreemdelingen die analfabeet zijn
Beschikkend gedeelte: Schending (artikelen 1, § 2, 5°, en 12bis, § 1, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, in zoverre die bepalingen niet voorzien in een uitzondering op het vereiste om over een minimale kennis van één van de landstalen te beschikken gelijk aan niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen, ten aanzien van de vreemdelingen die analfabeet zijn en die, hoewel zij over de vereiste mondelinge taalvaardigheid beschikken, door een gebrek aan taalkundige basiscompetenties en -inzichten niet in staat zijn de met dat niveau overeenstemmende schriftelijke vaardigheden te verwerven, ook niet door de daartoe ingerichte opleidingen te volgen)
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-053n-info.pdf


Grondwettelijk Hof: schending art. 23, §6 WBN (vervallenverklaring)
GwH 54/2023 van 23 maart 2023
Rolnummer(s): 7835
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de Belgische nationaliteit (artikel 23, § 6)
Trefwoorden: Publiek recht - Nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Vervallenverklaring - Cassatieberoep - Middelen ontvankelijk naar gelang van de procedure
Beschikkend gedeelte: Schending


RECHTEN VAN DE MENS

Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM)
Werft aan 1 juridisch medewerker arbeidsrecht en/of administratiefrecht A1 (v/m/x), door middel van een vergelijkend examen, BS 24/03/2023, bl. 33899

COVID-19 – GEGEVENSVERWERKING

Samenwerkingsakkoord tussen Federale Staat en Gemeenschappen inzake gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en inzake contactonderzoek
10 MAART 2023. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, BS 31/03/2023, bl. 35768
(N.a.v. arrest van het Grondwettelijk Hof van 22 september 2022 nr. 110/2022 dienden enkele wijzigingen te worden aangebracht aan het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020)

Wet houdende instemming samenwerkingsakkoord tussen Federale Staat en Gemeenschappen inzake gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en inzake contactonderzoek
27 MAART 2023. - Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 maart 2023 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, BS 31/03/2023, bl. 35767

Vlaams decreet houdende instemming samenwerkingsakkoord tussen Federale Staat en Gemeenschappen inzake gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en inzake contactonderzoek
24 MAART 2023. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 maart 2023 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, BS 31/03/2023, bl. 35795

Decreet Duitstalige gemeenschap houdende instemming samenwerkingsakkoord tussen Federale Staat en Gemeenschappen inzake gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en inzake contactonderzoek
27 MAART 2023. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 maart 2023 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, BS 31/03/2023, bl. 35803.

Waals decreet  houdende instemming samenwerkingsakkoord tussen Federale Staat en Gemeenschappen inzake gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en inzake contactonderzoek
23 MAART 2023. - Decreet houdend einstemming met het samenwerkingsakkoord van 10 maart 2023 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, bl. 35805

Brusselse ordonnantie houdende instemming samenwerkingsakkoord tussen Federale Staat en Gemeenschappen inzake gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en inzake contactonderzoek
30 MAART 2023. - Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 maart 2023 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, BS 31/03/2023, bl. 35806


BURGERLIJK RECHT

AFSTAMMINGSRECHT

Arrest Grondwettelijk Hof: Wanneer de gehuwde draagmoeder en haar echtgenoot bij een draagmoederschap geen wensouderschap hebben ten aanzien van het kind, moet het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot kunnen worden betwist
GwH 56/2023, 30 maart 2023
Rolnummer(s): 7746
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Oud Burgerlijk Wetboek (artikel 318, § 4)
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - Kind dat is geboren uit een draagmoederschap ingevolge een medisch begeleide voortplanting - Ontstentenis van wensouderschap tussen de draagmoeder en haar echtgenoot - Vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot van de draagmoeder, ingesteld door de biologische vader - Grond van niet-ontvankelijkheid van de vordering
Beschikkend gedeelte: - Schending (artikel 318, § 4, van het oud Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat het leidt tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap in het geval van een draagmoederschap door een gehuwde vrouw, wanneer die laatste, namelijk de draagmoeder, en haar echtgenoot geen wensouderschap ten aanzien van het nog ongeboren kind hebben, hetgeen het rechtscollege in concreto dient na te gaan)
- Geen schending (artikel 318, § 4, van het oud Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat het niet leidt tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap in het geval van een draagmoederschap door een gehuwde vrouw, wanneer die laatste, namelijk de draagmoeder, en haar echtgenoot geen wensouderschap ten aanzien van het nog ongeboren kind hebben, hetgeen het rechtscollege in concreto dient na te gaan)

Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-056n-info.pdf

AKTE VAN ERFOPVOLGING
– ONROERENDE ZAKELIJKE RECHTEN- HYPOTHECAIRE PUBLICITEIT

Wijziging van bepaalde registratieformaliteiten en van hypothecaire openbaarmaking
16 MAART 2023. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking, BS 23/03/2023, bl. 33335

Wijziging wat betreft de kosteloze inschrijving van akten van erfopvolging
21 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2022 houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister wat betreft de kosteloze inschrijving van akten van erfopvolging opgesteld met het oog op de overschrijving van onroerende goederen bedoeld in artikel 3.30, § 1, 7°, van het Burgerlijk Wetboek, BS 31/03/2023, bl. 35569


 
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

‘Bewijsverordening’ en ‘Betekeningverordening’ – aanvullende regels en wijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek
14 MAART 2023. - Wet tot uitvoering en aanvulling van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, en van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, BS 24/03/2023, bl. 33487

JUSTITIEHUIZEN

Versoepeling beroepsgeheim van psychologen in Vlaamse Justitiehuizen
17 MAART 2023. - Decreet tot wijziging van het decreet van 26 april 2019 houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand, wat betreft de indicatiestelling en de interne informatiedeling, BS 29/03/2023, bl. 34763

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT

Oproep tot kandidaten voor de mandaten van assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit
31 MAART 2023. - Oproep tot kandidaten voor de mandaten van assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit, BS 31/03/2023, bl. 35679

 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer van de consumptieprijzen maart 2023
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2023, BS 31/03/2023, bl. 35682

Elektronisch dagboek van ontvangsten – centralisatiedagboek – elektronische kastickets
17 MAART 2023. - Ministerieel besluit met betrekking tot de vaststelling van de modaliteiten voor het bijhouden van een elektronisch dagboek van ontvangsten en van een centralisatiedagboek enerzijds en de bewaring en de integriteit van de inhoud van de elektronische kastickets anderzijds, alsmede de modaliteiten voor de bewaring van de financiële rapporten, BS 23/03/2023, bl. 33340

Afschaffing in Vlaanderen van de leur-en kermiskaarten ter ondersteuning van de lokale economie
3 MAART 2023. - Decreet tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten en tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, BS 16/03/2023, bl. 31954

Arrest Grondwettelijk Hof inzake COVID-19 – overbruggingsrecht zelfstandigen - schending
GwH 43/2023, 16 maart 2023
Rolnummer(s): 7665
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 23 maart 2020 « tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen » (artikel 4quater, § 4)
Trefwoorden: COVID-19-pandemie - Zelfstandigen - Overbruggingsrecht - Uitsluiting - Gerechtigden op primaire ongeschiktheids- of invaliditeitsuitkeringen die een activiteit als zelfstandige met de toelating van de adviserend arts van hun verzekeringsinstelling uitoefenen
Beschikkend gedeelte: Schending 
FINANCIEEL RECHT
 
Uitgifte Staatsbons
13 MAART 2023. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 maart 2023-2026 en van de Staatsbon op 10 jaar- 4 maart 2023-2033, BS 31/03/2023, bl. 35536

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties eerste semester 2023: 10,5%
Algemene administratie van de Thesaurie. - Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 17/03/2023, bl. 32427

Hypothecaire kredieten - Referte-indexen maart 2023
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 17/03/2023, bl. 32427

Goedkeuring reglement autoriteit voor financiële diensten en markten inzake beperkende voorwaarden aan commercialisering van virtuele munten bij consumenten
5 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten dat beperkende voorwaarden verbindt aan de commercialisering van virtuele munten bij consumenten, BS 17/03/2023, bl. 32146
 
STRAFRECHT
 
VERKEERSRECHT

Wegcode: vervanging definitie ‘fietsstraat door ‘fietszone’ en andere wijzigingen
12 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, BS 16/03/2023, bl. 31789

Grondwettelijk Hof: De beroepsprocedure tegen het bevel tot betalen van verkeersboetes is niet in strijd met het recht op een eerlijk proces
GwH 50/2023 van 23 maart 2023
Rolnummer(s): 7784 • 7785 • 7786 • 7815 • 7816
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer » (artikel 65/1)
Trefwoorden: Strafvordering - Politie over het wegverkeer - Bevel tot betalen - Beroep - Beoordelingsbevoegdheid van de politierechtbank
Beschikkend gedeelte: Geen schending (artikel 65/1, § 2, van de wet van 16 maart 1968)

Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-050n-info.pdf
 
FISCAAL RECHT

Verlenging inzake aanpassingen diverse artikelen boek XX WER (insolventie)  en WIB 1992 inzake COVID-19-pandemie
20 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 31/03/2023, bl. 35567

Model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2023
16 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2023, BS 31/03/2023, bl. 35426

Wet houdende hervorming van de fiscaliteit
19 MAART 2023. - Wet houdende hervorming van de fiscaliteit, BS 30/03/2023, bl. 34683
Inwerkingtreding 1 april 2023

KB tot toelating van elektronische verzending van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte aan belastingplichtigen
15 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot toelating van de elektronische verzending van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte aan de belastingplichtigen, BS 24/03/2023, bl. 33756

Belangrijke btw-hervormingen op het gebied van aangiften, teruggaven en procedurele regels - einde van de rekening-courant
12 MAART 2023. - Wet tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën, BS 23/03/2023, bl. 33328
Inwerkingtreding vanaf 1 januari 2024 en ten laatste op 1 januari 2025

Instemming Avenant bij Belgisch-Luxemburgs Dubbelbelastingverdrag: tolerantieregel voor grensarbeiders opgetrokken van 24 naar 34 dagen
6 FEBRUARI 2023. - Wet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Luxemburg op 31 augustus 2021, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door de Avenanten van 11 december 2002, van 16 juli 2009 en van 5 december 2017, BS 20/03/2023, bl. 32502

Verantwoording van sommige beroepskosten
13 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de verantwoording van sommige beroepskosten, BS 17/03/2023, bl. 32141

Vlaamse Codex Fiscaliteit – erfbelasting betalen met cultuurgoederen
10 MAART 2023. - Decreet tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de inbetalinggeving van cultuurgoederen ter voldoening van de erfbelasting, BS 23/03/2023, bl. 33371

 
SOCIAAL RECHT

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen - "Terug Naar Werk-trajecten" onder de coördinatie van een "Terug Naar Werk-coördinator”
12 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten wat de invoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" onder de coördinatie van een "Terug Naar Werk-coördinator" betreft, bl. 3578

Arrest Grondwettelijk Hof inzake overbruggingsrecht zelfstandigen/tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 - Schending
GwH 43/2023 van 16 maart 2023
Rolnummer(s): 7665
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 23 maart 2020 « tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen » (artikel 4quater, § 4)
Trefwoorden: COVID-19-pandemie - Zelfstandigen - Overbruggingsrecht - Uitsluiting - Gerechtigden op primaire ongeschiktheids- of invaliditeitsuitkeringen die een activiteit als zelfstandige met de toelating van de adviserend arts van hun verzekeringsinstelling uitoefenen
Beschikkend gedeelte: Schending


Jaarlijke vakantie werknemers

8 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, 35, 46, 60, 64, 66 en 68 en de invoering van een artikel 67bis in het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 16/03/2023, bl. 31819

 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 14/03/2023
Raad van State. - Benoeming tot griffier

BS 15/03/2023
Griffie vredegerechten van het arrondissement West-Vlaanderen
Arbeidshof van Antwerpen. - Erratum

BS 17/03/2023
(Hernieuwing) benoemingen/pensioneringen/ontslagverleningen diverse magistraten

BS 20/03/2023
Benoemingen:  raadsheer Hof van Cassatie, raadsheren in hof van beroep Brussel en Gent, rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, federaal magistraat bij het federaal parket, afdelingsauditeur arbeidsauditoraat te Gent (en toekomstig substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent)
Benoeming plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof
Aanwijzing kamervoorzitter Hof van beroep te Brussel, ondervoorzitter Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
Vacante betrekking hof van beroep Gent . – Aanvulling BS 03/03/2023
Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank en van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep

BS 21/03/2023
Arbeidshof van Antwerpen

BS 22/03/2023
Benoemingen griffies
Griffie politierechtbank Limburg

BS 24/03/2023
Machtigingen om na 67 jaar ambt te blijven uitoefenen van magistraat- hernieuwing aanwijzingen functie afdelingsauditeur bij arbeidsauditoraten Antwerpen – aanwijzing plaatsvervangend magistraat na 72 jaar

BS 28/03/2023
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Leuven
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel

BS 29/03/2023
Benoemingen griffiers, parketsecretarissen, referendarissen, attachés en parketjuristen
Griffie politierechtbank Halle

BS 31/03/2023
Vergelijkende Nederlandstalige selectie secretarissen-hoofd van dienst bij het parket bij het hof van beroep Antwerpen
Vergelijkende Nederlandstalige selectie griffiers-hoofden van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg
Vergelijkende Nederlandstalige selectie griffiers-hoofden van dienst bij de politierechtbank Limburg
Benoeming raadsheer Hof van Cassatie – benoeming rechter ondernemingsrechtbank Gent
Vacante betrekkingen substituut-procureur voor de verkeersveiligheid bij het parket voor de verkeersveiligheid

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Antwerpen
www.balieantwerpen.be - els.haagsman@balieantwerpen.be