BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
4 juli - 14 augustus 2014
 
Maggy De Block wordt tijdelijk Minister van Justitie
Maggie De Block (Open VLD) wordt tijdelijk minister van Justitie in de federale regering in lopende zaken, nu Annemie Turtelboom naar het Vlaamse niveau overstapt om er viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie te worden
 


Wet houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder

Voorkoming van internationale kinderontvoeringen door een ouder (nieuw art. 374/1 BW)

Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie

Procedure verkiezing korpschefs zetelend in het College van hoven en rechtbanken

Verkiezing vertegenwoordigers Raad van procureurs des Konings en Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie

Benoemingen afdelingsvoorzitters rechtbanken  

Wet betreffende de internering van personen

Wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken

Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling

OCMW - Omzendbrief minimumvoorwaarden sociaal onderzoek

Het Vlaams beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin heeft ook betrekking op juridische eerstelijnsbijstand

Bevoegdheid Vlaams Minister-President om federale minister van Justitie te verzoeken om vervolgingen te bevelen

GIPOD-decreet (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein)

Vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen

Wettelijke aansprakelijkheid op gebied van kernenergie


Bestrijding seksisme in openbare ruimte en in arbeidsbetrekkingen
Vlaamse voorkooprechten

Gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Omzendbrief overheidsopdrachten

Aanvulling sociaal statuut kunstenaars

Goedkeuring verdrag maritieme arbeid

Omzendbrief nieuwe regelgeving gemeentelijke administratieve sancties
 
ALGEMEEN

Indexcijfer consumptieprijzen juli 2014
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2014, BS 31/07/2014, bl. 56559

Wet ter verbetering van verschillende wetten
5 MEI 2014. - Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, BS 08/07/2014, bl. 51967
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 19 juli 1945 strekkend tot het voorzien in de uitvoering van artikel 82 van de Grondwet
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek


PUBLIEK RECHT

Bestrijding seksisme in openbare ruimte en in arbeidsbetrekkingen
22 MEI 2014. - Wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen, BS 24/07/2014, bl. 55452
22 MEI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar genderidentiteit en genderexpressie, BS 24/07/2014, bl. 55453

Gewestgrensoverschrijdende intercommunales
25 APRIL 2014. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, BS 04/07/2014, bl. 51332 (Erratum BS 07/07/2014)

OCMW - Omzendbrief minimumvoorwaarden sociaal onderzoek
14 MAART 2014. - Omzendbrief betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek in het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en in het kader van de maatschappelijke dienstverlening door de O.C.M.W.'s die overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 april 1965 door de Staat terugbetaald wordt, BS 04/07/2014,  bl. 51594

Omzendbrief maatschappelijke dienstverlening EU-burgers
5 AUGUSTUS 2014. - Omzendbrief betreffende de interpretatie van artikel 3, 3°, 2de streepje van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en artikel 57quinquies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 08/08/2014, bl. 58165

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)
4 APRIL 2014. - Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest, BS 07/07/2014, bl. 51733

Regelgeving inzake natuur en bos
9 MEI 2014. - Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos, BS 07/07/2014,  bl. 51739

Dringende medische hulp illegalen
12 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven, BS 10/07/2014, bl. 53049

Opvang asielzoekers
15 MEI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang, BS 25/07/2014, bl. 55788

Vlaamse voorkooprechten
28 MAART 2014. - Decreet tot wijziging van diverse decreten met het oog op een verdere harmonisering van de procedures van voorkooprechten, BS 10/07/2014, bl. 53060

Natuurbehoud – wildschade
25 APRIL 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu, BS 10/07/2014, bl. 53064

Woonbeleid
16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, BS 11/07/2014, bl. 53272
19 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van de werkzaamheden die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als vermeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij het realiseren van een nieuwe woning, BS 11/07/2014, bl. 53276

Overheidsopdrachten
Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden. Vanaf 1 juli 2013 : artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Bericht, BS 15/07/2014, bl. 53878
13 JULI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen, BS 18/07/2014, bl. 54385
22 JULI 2014. - Omzendbrief overheidsopdrachten. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer die illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt. Uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale en sociale schulden naar bepaalde fraudegevoelige dienstensectoren, BS 04/08/2014, bl. 57012

Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen
29 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek statuut van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel, BS 18/07/2014, bl. 54393.

Armoedebestrijding
7 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding, BS 18/07/2014, bl. 54511
29 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel, BS 18/07/2014, bl. 54657

Omzendbrief nieuwe regelgeving gemeentelijke administratieve sancties
22 JULI 2014. - Omzendbrief waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties, BS 08/08/2014, bl. 58115

Misdaad of wanbedrijf door bewakingspersoneel - aangifte
22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot regeling van de melding van feiten die een misdaad of een wanbedrijf opleveren, begaan door een persoon die een functie uitoefent zoals bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 13/08/2014, bl. 58820

Voordracht kandidaat-schepenen en leden van de raad voor maatschappelijk welzijn
25 APRIL 2014. - Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 14/08/2014, bl. 58862

Verplichte mandatenlijst en vermogensaangifte
REKENHOF
Publicatie in uitvoering van artikel 7, § 3, van de bijzondere en de gewone wetten van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (tiende toepassingsjaar), BS 14/08/2014, bl. 59006

Modellen inburgeringscontract
14 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van attest, van inburgeringscontract en van bijlage bij het inburgeringscontract in het kader van het inburgeringsbeleid, BS 13/08/2014, bl. 58880


VLAAMSE ADMINISTRATIE - WIJZIGINGEN

Het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin heeft ook betrekking op juridische eerstelijnsbijstand
20 JUNI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de verdeling van de bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming, BS 30/07/2014, bl. 56139 (art. 6)

Bevoegdheid Vlaams Minister-President om federale minister van Justitie te verzoeken om vervolgingen te bevelen
20 JUNI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, wat betreft de verdeling van de bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming, BS 30/07/2014, bl. 56142

Ontslagen diverse Vlaamse (adjunct-)kabinetschefs
BS 30/07/2014, p. 56279-56289
BS 01/08/2014, p. 56710
BS 04/08/2014, p. 56972

Bevoegdheden leden van de Vlaamse Regering
25 JULI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, BS 01/08/2014, bl. 56696

 

BURGERLIJK RECHT

Wet houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder
5 MEI 2014. - Wet houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder, BS 07/07/2014, bl. 51703

Voorkoming van internationale kinderontvoeringen door een ouder (nieuw art. 374/1 BW)
22 MEI 2014. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen door een ouder, BS 23/07/2014, bl. 55037

Wettelijke aansprakelijkheid op gebied van kernenergie
29 JUNI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, BS 18/07/2014, bl. 54381


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie
5 MEI 2014. - Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie, BS 08/07/2014, bl. 51963
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de hypotheekwet van 16 december 1851
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het Strafwetboek
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de uitleveringswet van 15 maart 1874
HOOFDSTUK 6. - Wijziging van de wet van 25 augustus 1885 die de wetgeving betreffende de koopvernietigende gebreken herziet
HOOFDSTUK 7. - Wijziging van de wet van 25 maart 1891 houdende bestraffing van de aanzetting tot het plegen van misdaden of wanbedrijven
HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen
HOOFDSTUK 9. - Wijziging van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap
HOOFDSTUK 10. - Wijziging van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten
HOOFDSTUK 11. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 12. - Wijzigingen van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst
HOOFDSTUK 13. - Wijziging van het Wetboek van vennootschappen
HOOFDSTUK 14. - Wijzigingen in de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden

Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling
13 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2010 houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek,  BS 23/07/2014, bl. 55039

Procedure verkiezing korpschefs zetelend in het College van hoven en rechtbanken
13 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de korpschefs zetelend in het College van de hoven en rechtbanken bedoeld in artikel 181 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 25/07/2014, bl. 55781

Verkiezing vertegenwoordigers Raad van procureurs des Konings en Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie
21 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 29/07/2014, bl. 56051

Benoeming leden van de Commissie voor de gerechtskosten
2 JULI 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten, BS 13/08/2014, bl. 58932


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Rechten van autobus- en touringcarpassagiers
10 JUNI 2014. - Wet houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004, BS  09/07/2014, bl. 52136

Toelating tot het luchtverkeer van paramotoren – bijzondere voorwaarden
10 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren, BS 09/07/2014, bl. 52142.

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg juni 2014
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 09/07/2014,  bl. 52445

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer) juni 2014
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 09/07/2014, bl. 52446

Reizigersvervoer over de weg
22 MEI 2014. - Koninklijk besluit betreffende het reizigersvervoer over de weg, BS 15/07/2014, bl. 53622
23 MEI 2014. - Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg, BS 15/07/2014, bl. 53749

Goederenvervoer over de weg
22 MEI 2014. - Koninklijk besluit betreffende het goederenvervoer over de weg, BS 15/07/2014, bl. 53667
23 MEI 2014. - Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg, BS 15/07/2014, bl. 53710
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 18/07/2014, bl. 54735.
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 14/08/2014, bl. 60393

Gereglementeerde vastgoedvennootschappen
13 JULI 2014. - Koninklijk besluit met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen, BS 16/07/2014, bl. 53932

Verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling – distributie van verzekeringen
17 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de door de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en de verzekeringsondernemingen aan te wijzen verantwoordelijken voor de distributie betreft, van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, BS 28/07/2014, bl. 55918


FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Rentenfonds. Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht, BS 16/07/2014, bl. 54084
Rentefonds. Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht, BS 14/08/2014, bl. 60386

Prijscourant
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 18/07/2014, bl. 54344


Prudentieel toezicht op kredietinstellingen
30 JUNI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de dekking van de kosten van de Nationale Bank van België verbonden aan de uitgebreide beoordeling, inclusief balansbeoordeling, bedoeld in artikel 33, paragraaf 4, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, BS 13/08/2014, bl. 58825


STRAFRECHT

Wet betreffende de internering van personen
5 MEI 2014. - Wet betreffende de internering van personen, BS 09/07/2014, bl. 52159

Aanwijzing of erkenning assessoren en griffiers-rapporteurs
27 JUNI 2014. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008 houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie, BS 25/07/2014, bl. 55847

Identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken
3 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, BS 29/07/2014, bl. 56049

Wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken
15 MEI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 07/08/2014, bl. 57496


VERKEERSRECHT

Ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen
21 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen, BS 28/07/2014, bl. 55915


FISCAAL RECHT

Circulaire invoering gewestelijke aanvullende belasting – belasting niet-inwoners
Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424) d.d. 07.07.2014
Invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting en wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners ingevolge de uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten in het kader van de zesde staatshervorming.

Vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen
29 JUNI 2014. - Koninklijk besluit nr. 19 met betrekking tot de vrijstellingsregeling van belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen, BS 09/07/2014, bl. 52188

Belastingvermindering voor  onderhoud en restauratie  beschermde monumenten en landschappen, de eigen woning en dakisolatie – bevoegdheid naar Gewesten
30 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen met betrekking tot de in artikel 5/5, § 4, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten bedoelde uitgaven, BS 10/07/2014, bl. 52941

Terugbetaling FOD Justitie kosten uitvoering werkstraf en dienstverlening
24 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van de terugbetaling en het model van schuldvordering bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 2007 betreffende de terugbetaling door de Federale Overheidsdienst Justitie van de kosten in het kader van de uitvoering van de werkstraf en de dienstverlening, BS 11/07/2014, bl. 53214

Bedrijfsvoorheffing
Algemene administratie van de Fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Bericht aan de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing die in artikel 228, § 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) bedoelde inkomsten betalen of toekennen aan niet-rijksinwoners, BS 23/07/2014, bl. 55254


SOCIAAL RECHT

Werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen
13 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, BS 07/07/2014, bl. 51729

Legitimatiebewijs  sociaal inspecteurs
15 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 20 van het Sociaal Strafwetboek, BS 10/07/2014, bl. 52937

Werkloosheidsreglementering
26 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 36, 51, 52bis, 59bis, 59bis/1, 59ter, 59ter/1, 59quater, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies, 59quinquies/1, 59quinquies/2, 59sexies, 59septies, 59octies, 59nonies, 70 en 94 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 10/07/2014, bl. 52956
29 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 63 van het koninklijk besluit van 25november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 10/07/2014, bl. 52985
26 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot invoeging van een artikel 32quater en tot opheffing van artikel 38bis in het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van de modellijst opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit van 5 juli 2004 tot regeling van de wijze van berekening van de werkloosheidsduur van bepaalde werklozen en tot vaststelling van de modellijst van de acties bedoeld in de artikelen 59quater, § 5, tweede lid, en 59quinquies, § 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 10/07/2014, bl. 52986
1 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 160 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 15/07/2014, bl. 53789
1 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, 148 en 167 van het koninklijk besluit van 25november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 134ter in hetzelfde besluit, BS 15/07/2014, bl. 53790
1 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen, BS 15/07/2014, bl. 53791

Rust- en overlevingspensioen voor werknemers
29 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 10/07/2014, bl. 52988
29 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 23 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 10/07/2014, bl. 52996
3 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten, BS 10/07/2014, bl. 52997

Omzetting moederschapsverlof in vaderschapsverlof
8 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1994 betreffende de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder, BS 18/07/2014, bl. 54397

Werkloosheidsreglementering
1 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 30, 36, 37, 42, 42bis, 63, 68, 71, 94, 99, 106, 114 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 25/07/2014, bl. 55772

Elektronische maaltijdcheques
29 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 24/07/2014, bl. 55539

Huisarbeid - occasionele arbeid
13 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot opheffing van de artikelen 5 en 18 en tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 28/07/2014, bl. 55916

Werkloosheidsreglementering in kader van overgangsuitkering bij overlevingspensioen
8 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 29, 38, 65 en 100 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering toegekend in geval van een overlevingspensioen, BS 01/08/2014, bl. 56624
8 JULI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 70 en 71 van het ministerieel besluit van 26november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering toegekend in geval van een overlevingspensioen, BS 01/08/2014, bl. 56625

Hervorming overlevingspensioen en overgangsuitkering zelfstandigen
29 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor zelfstandigen, BS 11/08/2014, bl. 58232

Arbeidsongevallenverzekering
27 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 05/08/2014, bl. 57167

Loopbaanonderbreking openbare sector
9 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft, BS 07/08/2014, bl. 57500

Aanvulling sociaal statuut kunstenaars
17 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering en tot bepaling van de inwerkingsdatum van artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart, BS 07/08/2014, bl. 57603

Maritieme arbeid
13 JUNI 2014. - Wet tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006, BS 11/07/2014, bl. 53176
17 AUGUSTUS 2013. - Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende maritieme arbeid, aangenomen te Genève op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 94ste zitting, BS 08/08/2014, bl. 57762

Leerovereenkomst
29 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 08/08/2014, bl. 57875


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Gemeenschappelijk centrum voor politie- en douanesamenwerking in de gemeenschappelijke grensstreek België-Duitsland-Frankrijk-Luxemburg
26 FEBRUARI 2014. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de inwerkingstelling en de exploitatie van een gemeenschappelijk centrum voor politie- en douanesamenwerking in de gemeenschappelijke grensstreek, gedaan te Luxemburg op 24 oktober 2008, BS 14/04/2014, bl. 53349

Wapenhandel
22 MEI 2014. - Wet houdende instemming met het Verdrag inzake handel in wapens, gedaan te New York op 2 april 2013, BS 14/07/2014, bl. 53358

Goedkeuring verdrag maritieme arbeid
17 AUGUSTUS 2013. - Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende maritieme arbeid, aangenomen te Genève op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 94ste zitting, BS 08/08/2014, bl. 57762

Economische, sociale en culturele rechten – instemming Facultatief Protocol
5 MEI 2014. - Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen te New York op 10 december 2008, BS 08/08/2014, bl. 57862

 
SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
 
Strafrechtspleging – verhaalbaarheid gerechtskosten – terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter
Arrestnummer: 100/2014
Arrestdatum: 10/07/2014
Rolnummer(s): 5622
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van strafvordering (art. 162, tweede lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Verhaalbaarheid van de gerechtskosten - Op gang brengen van de strafvordering door een burgerlijkepartijstelling - Burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld - Verhaalbaarheid ten laste van de burgerlijke partij - 1. Correctionele rechtbank - Ontstentenis van beoordelingsbevoegheid - 2. Hof van Assisen - Beoordelingsbevoegdheid.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-100n.pdf

Handelsvertegenwoordiger – uitwinningsvergoeding – geen schending
Arrestnummer: 101/2014
Arrestdatum: 10/7/2014
Rolnummer(s): 5639
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 101 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in samenhang gelezen met de art. 4 en 88 van dezelfde wet
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Handelsvertegenwoordiger - 1. Begrip - 2. Ontslag - Uitwinningsvergoeding.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-101n.pdf

Ruimtelijke ordening Waals Gewest – geen schending
Arrestnummer: 102/2014
Arrestdatum: 10/07/2014
Rolnummer(s): 5649
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Decreet van het Waalse Gewest van 30 april 2009 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid (art. 109)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Waals Gewest - Vergunning - Afwijking - Aanvragen die vóór de inwerkingtreding van het decreet het voorwerp hebben uitgemaakt van een bericht van ontvangst - Beslissingsbevoegde overheid.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-102n.pdf

Pensioenen overheidssector – vernietiging – handhaving van de gevolgen
Arrestnummer: 103/2014
Arrestdatum: 10/7/2014
Rolnummer(s): 5669 • 5670
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector (art. 3)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen van de openbare sector - Personeelsleden van de geïntegreerde politie - 1. Verhoging van de vervroegde pensioenleeftijd - 2. Verlenging van de loopbaanvoorwaarde - 3. Officieren - a. Gewezen rijkswachtofficieren - b. Gewezen personeelsleden van de gemeentepolitie en van de gerechtelijke politie.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-103n.pdf

Waals Gewest – groene elektriciteit – verwerping van het beroep
Arrestnummer: 104/2014
Arrestdatum: 10/07/2014
Rolnummer(s): 5675
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van het Waalse Gewest van 19 december 2012 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Energie - Groene elektriciteit - Groene certificaten - Inhouding ten laste van de producenten van groene elektriciteit - 1. Kwalificatie - a. Retributie - b. Belasting - 2. Fiscaal wettigheidsbeginsel - Essentiële elementen - 3. Belastingplichtigen - a. Producenten van elektriciteit die een installatie met een nominaal vermogen van meer dan 10 kW exploiteren - b. Producenten van elektriciteit die een installatie exploiteren met een nominaal vermogen dat lager is dan of gelijk is aan 10 kW - 4. Aanslagvoet. # Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Energie - Nieuwe energiebronnen - 2. Federale bevoegdheden - Energiebeleid - Tarieven - 3. Economische en monetaire unie. # Europees recht - 1. Vrij verkeer van goederen - 2. Verbod van heffingen van gelijke werking.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-104n.pdf

Ondernemingsraden – personeelsafgevaardigden - schending
Arrestnummer: 105/2014
Arrestdatum: 10/07/2014
Rolnummer(s): 5693
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Art. 6 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, in samenhang gelezen met artikel 5, § 3, van dezelfde wet
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomst - Ontslagbescherming - Ontslag om dringende reden van een beschermde werknemer - Procedure - Einde van de onderhandelingsperiode - Handhaving door de werkgever van zijn beslissing om te ontslaan - Saisine van de voorzitter van de arbeidsrechtbank - Aanvangspunt van de termijn. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 1. Rechten van de verdediging - 2. Recht op toegang tot de rechter.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-105n.pdf

Kernenergie – verwerping van de beroepen
Arrestnummer: 106/2014
Arrestdatum: 17/07/2014
Rolnummer(s): 5663 • 5685 • 5686
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Wet van 27 december 2012 tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de beroepen
Trefwoorden: Kernenergie - Repartitiebijdrage - Belastingplichtigen - 1. Kernexploitanten  - 2. Vennootschappen die een aandeel hebben in de industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen. # Rechten en vrijheden - 1. Eigendomsrecht - 2. Rechtsbeginselen - Algemene rechtsbeginselen - a. Niet-retroactiviteit - b. Rechtszekerheid - c. Gewekt vertrouwen. # Europees recht - Economische mededinging - Steunmaatregelen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-106n.pdf

Toegankelijkheid gezondheidszorg – verwerping van de beroepen
Arrestnummer: 107/2014
Arrestdatum: 17/07/2014
Rolnummer(s): 5672 • 5680 • 5682 • 5684 • 5688 • 5689
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (art. 23 tot 29)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de beroepen
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen - Gezondheidsbeleid - Beleid inzake zorgverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen - 2. Federale bevoegdheden - Organieke wetgeving inzake het ziekenhuisbeleid - Toegang van de patiënten tot de zorgverstrekking in de ziekenhuizen. # Ziekenhuizen - Honoraria van ziekenhuisartsen - Verbod van supplementen. # Europees recht - 1. Vrijheid van vestiging - 2. Vrij verrichten van diensten. # Rechten en vrijheden - Economische, sociale en culturele rechten - Standstillverplichting - 1. Recht op arbeid en op een billijke vergoeding - 2. Recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en geneeskundige bijstand.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-107n.pdf

Cassatieberoep in strafzaken – derdenverzet - schending
Arrestnummer: 108/2014
Arrestdatum: 17/07/2014
Rolnummer(s): 5678
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van strafvordering (art. 418, eerste lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (in de gegeven interpretatie)
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Buitengewone rechtsmiddelen - Cassatieberoep in strafzaken - Vormvoorschriften voor de derdenverzetdoende partij - Betekening. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op een eerlijk proces - Wapengelijkheid - 2. Rechten van de verdediging.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-108n.pdf

Vlaams onderwijs – investeringen in schoolgebouwen – verwerping van het beroep
Arrestnummer: 109/2014
Arrestdatum: 17/07/2014
Rolnummer(s): 5687 • 5707
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van 21 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 (art. 20, § 2)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Gemeenschapsonderwijs - Middelen voor investeringen in schoolgebouwen - Eenmalige vermindering.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-109n.pdf

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – annulatieberoep – verwerping van het beroep
Arrestnummer: 110/2014
Arrestdatum: 17/07/2014
Rolnummer(s): 5690
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Art. 39/81 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Annulatieberoep - Rechtspleging - Verplichting voor de vreemdeling om de griffie in kennis te stellen van zijn wens om een synthesememorie neer te leggen - Termijn van acht dagen. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht op een eerlijk proces - Recht op daadwerkelijke rechtshulp.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-110n.pdf

Burgerlijke aansprakelijkheid – vergoeding schade – geen schending
Arrestnummer: 111/2014
Arrestdatum: 17/07/2014
Rolnummer(s): 5695
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 1382)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Burgerlijke aansprakelijkheid - Ongeval veroorzaakt door de samenlopende fouten van het slachtoffer en van een derde - Onmogelijkheid om de derde te verplichten de schade door weerkaatsing die een andere persoon lijdt wegens de affectieve banden die deze met het rechtstreekse slachtoffer heeft, integraal te vergoeden.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-111n.pdf

Solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuigen – geen schending – schending (lacune in de wetgeving)
Arrestnummer: 112/2014
Arrestdatum: 17/07/2014
Rolnummer(s): 5700
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (art. 38, § 3quater, 10°, vierde lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending - Schending (lacune in de wetgeving)
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Financiering - Werkgeversbijdragen - Solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuigen - Niet-aangifte of valse aangifte - Sanctie - Forfaitaire vergoeding - 1. Werkgever die strafrechtelijk wordt vervolgd - 2. Werkgever die voor de arbeidsrechtbank beroep instelt tegen de in het geding zijnde forfaitaire vergoeding - Geen mogelijkheid van uitstel.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-112n.pdf

Ordonnantie Brussels Hoofdstedelijke Gewest – begroting 2013 – gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen - Verwerping van de beroepen
Arrestnummer: 113/2014
Arrestdatum: 17/07/2014
Rolnummer(s): 5701
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 21 december 2012 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2013
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen - Verwerping van de beroepen
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen - Culturele aangelegenheden - a. Beleid inzake beroepsopleiding - b. Gemeentelijke sportopleidingen en gemeentelijke sportinfrastructuren - Aanvullende financiering - 2. Bevoegdheden van de gewesten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - a. Financiering van de gemeenschapscommissies - Financiering van beroepsopleidingen - b. Algemene financiering van gemeenten.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-113n.pdf

Vennootschapsbelasting – vrijstelling autonome gemeentebedrijven, intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – vernietiging (lacune in de wetgeving)
Arrestnummer: 114/2014
Arrestdatum: 17/07/2014
Rolnummer(s): 5703
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Art. 180, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in samenhang gelezen met art. 220, 2°, van hetzelfde Wetboek
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging (lacune in de wetgeving)
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - Aan de belasting onderworpen vennootschappen - 1. Autonome gemeentebedrijven - 2. Intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Vrijstelling.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-114n.pdf

Fiscale regularisatie – verwerping van het beroep
Arrestnummer: 115/2014
Arrestdatum: 17/07/2014
Rolnummer(s): 5709
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie (art. 6, 3°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (Niet-ontvankelijkheid van het beroep)
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Fiscale regularisatie. # Rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Niet-ontvankelijkheid - Gebrek aan belang.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-115n.pdf

Vermindering arbeidsprestaties – recht op uitkering – schending (lacune in de wetgeving)
Arrestnummer: 116/2014
Arrestdatum: 17/07/2014
Rolnummer(s): 5712
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (art. 102)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (lacune in de wetgeving)
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Vermindering van arbeidsprestaties - Recht op een uitkering - 1. Voltijds tewerkgestelde werknemers bij één enkele werkgever - 2. Voltijds tewerkgestelde werknemers door de cumulatie van twee halftijdse betrekkingen bij twee werkgevers - Uitsluiting.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-116n.pdf

Geneesmiddelen – bereidingsvergunning – verwerping van de vordering tot schorsing
Arrestnummer: 117/2014
Arrestdatum: 17/07/2014
Rolnummer(s): 5915
Rechtspleging: Vordering tot schorsing
Getoetste norm(en): Programmawet (I) van 26 december 2013 (art. 42 tot 46)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing (klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid van de vordering)
Trefwoorden: Volksgezondheid - Geneesmiddelen - Bereidingsvergunning. # Voorafgaande rechtspleging - Vordering tot schorsing - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Vordering ingesteld buiten de termijn.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-117n.pdf

Erkenning vaderschap - schending
Arrestnummer: 118/2014
Arrestdatum: 17/07/2014
Rolnummer(s): 5892
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan (art. 25, § 1)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming langs vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting door de persoon die de afstamming opeist - Vervaltermijn - Aanvang.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-118n.pdf

Dierenwelzijn – verwerping van de vordering tot schorsing
Arrestnummer: 119/2014
Arrestdatum: 30/07/2014
Rolnummer(s): 5907
Rechtspleging: Vordering tot schorsing
Getoetste norm(en): Wet van 7 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en dierengezondheid (art. 2 en 4)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing
Trefwoorden: Welzijn der dieren - Verbod van het houden en het gebruik van dieren in circussen en rondreizende tentoonstellingen. # Schorsing - Geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-119n.pdf

 
RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 04/07/2014
Hernieuwing benoemingen rechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel – hernieuwing benoeming onderzoeksrechter rechtbank van eerste aanleg te Leuven

BS 09/07/2014
Vacante betrekkingen. Errata BS 25/06/2014

BS 10/07/2014
Rechtbank van koophandel te Antwerpen

BS 11/07/2014
2 JULI 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken
2 JULI 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken
2 JULI 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, bl. 53290
Griffiers en parketsecretarissen/pensioneringen en benoemingen
Arbeidshof te Gent

BS 14/07/2014
Dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie
Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel

BS 15/07/2014
Diverse benoemingen/pensioneringen magistraten
Diverse benoemingen/pensioneringen magistraten

BS 17/07/2014
Griffiers/refendarissen – benoemingen/ontslagnemingen
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

BS 22/07/2014
Benoeming substituut-procureur des Konings bij het nieuwe parket Limburg en parket Antwerpen - hernieuwing functie van beslagrechter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

BS 25/07/2014
13 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de korpschefs zetelend in het College van de hoven en rechtbanken bedoeld in artikel 181 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 25/07/2014, bl. 55781
Griffiers/parketjuristen - Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen

BS 28/07/2014
Maggy De Block wordt Minister van Justitie, , belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.
Ontslagverleningen diverse magistraten   
Benoemingen gerechtelijk stagiairs met ingang van 1 oktober 2014

BS 29 juli 2014
21 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek

BS 04/08/2014
Pensioneringen diverse magistraten
Hof van Cassatie – benoeming voorzitter van de vrederechters en van de rechters in de politierechtbank Waals-Brabant – ontslagneming plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – benoeming substituut-procureur des Konings bij het nieuwe parket Oost-Vlaanderen - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, bij het hof van beroep te Gent
Benoemingen afdelingsvoorzitters rechtbanken  

BS 05/08/2014
Benoemingen rechters in handelszaken
Vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen
Hof van beroep te Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - Rechtbank van koophandel te Leuven -
Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Rechtbank van koophandel te Nijvel - Rechtbank van koophandel te Gent


BS 08/08/2014
Griffies en parketten

BS 11/08/2014
Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. Tweede oproep tot het gerechtspersoneel van niveau A en B en tot de personeelsleden die aangewezen zijn in de Nationale Tuchtraad ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

BS 13/08/014
Benoemingen werkend raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof van Antwerpen  - werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen - werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen afdeling Mechelen - werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen afdeling Turnhout - werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen afdeling Tongeren - werkend raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof van Gent - werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Gent afdeling - werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Gent afdeling Dendermonde
Benoemingen werkend raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof van Antwerpen  - werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen  - werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen afdeling Mechelen  - werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen afdeling Hasselt  - werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen afdeling Tongeren  - werkend raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof van Gent  - werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Gent afdeling Gent  - werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Gent afdeling Oudenaarde  - werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Gent afdeling Brugge  - werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Gent afdeling Kortrijk, Ieper en Veurne  
 
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen