STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 15 - 28 november 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer, jurisprudentie en wetgeving
De ministerraad keurt in tweede lezing het voorontwerp van programmawet goed
Ministerraad 27 november 2014

Minister Geens wil tijdrovende procedures afschaffen
De Standaard, 22/11/2014
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil volgend jaar een aantal tijdrovende procedures afschaffen. Onder meer misbruik van de ‘veroordeling bij verstek’ wordt aangepakt. Het doel: maximaal 1 jaar tussen dagvaarding en uitspraak.

Beleidsverklaring Minister van Justitie Koen Geens
17 november 2014 
 

Leden van het College van hoven en rechtbanken en vertegenwoordigers van de Raad van procureur des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie gepubliceerd in BS 17 november
Samenstelling van het College van de hoven en rechtbanken
Lijst van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie

Tussenarrest Grondwettelijk Hof - Advocaat – BTW
GwH 165/2014, 13/11/2014 
Het Grondwettelijk Hof heeft 4 prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie
Zie ook B. Buelens, Grondwettelijk Hof legt btw-plicht advocaten voor aan Europees Hof. Wat is de kans dat we terugkeren naar btw-vrijstelling voor advocaten?, Fisc.Act. nr. 39, week 20-26 november, 5
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

BTW en advocaten

J. Heirman, AFT 2014/10, 15

Hoe «wild» mag een staking zijn?
J. Peeters, RW 2014-15, nr. 13, 29/11/2014, 482

De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen
G. Jocqué, RW 2014-15, nr. 13, 29/11/2014, 483

‘Bestuurders-rechtspersonen’: BTW-plicht vanaf 1 januari 2015
I. Massin, Fiscoloog nr. 1408, 26/11/2014, 7
Beslissing Btw, nr. E.T.125.180, dd. 20.11.2014

Europese dimensie van bouwen in Vlaanderen

P. Devisscher, NJW nr. 311, 26/11/2014, 818

Kroniek vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap 2009-2013
A.Van Thienen, RW 2014-15, nr. 12, 22/11/2014, 442 

Overgangsrecht familierechtbank - beroep tegen beslissing vrederechter
G. de Leval, Le droit transitoire et la jurisdiction d’appel dans la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse, RNB , nov 2014, 844

De sociale bijdragen voor zelfstandigen in een nieuw kleedje vanaf 2015

SocialWeb, wekelijkse analyse 22 november 2014
Vanaf 1 januari 2015 zullen de bijdragen voor een jaar (het jaar N) berekend worden op het beroepsinkomen van datzelfde jaar (met uitzondering van het moment waarop men met pensioen gaat). De bijdragen worden dus niet meer berekend op de inkomsten van drie jaar eerder.
22 NOVEMBER 2013. - Wet houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen, BS 06/12/2013, bl. 96867 

Wetboek Economisch Recht – artikels in JT n° 6581-6582, 15-22 november 2014
Redactiecomité JT, Le Code de droit économique: une symphonie inachevée?, 705
A. Autenne, N. Thirion, Le Code de droit économique: une première évaluation critique, 706
Y. De Cordt, G. de Pierpont, Les libertés économiques dans le Code de droit économique, 711
B. van de Walle, de Ghelcke, Protection de la concurrence – La concurrence et les évolutions des prix (liveres IV et V), 716
H. Jacquemin, Les pratiques du marché et la protection du consommateur dans le Code de droit économique – Le point sur les nouvelles règles matérielles (livers VI et XIV) et procédurales (livres XVI et XVII), 722
B. Vanbrabant, L’ancrage de la propriété intellectuelle dans le droit économique: codification et régulation du marché (livre XI), 737
T. Delvaux, Instruments de gestion de crise (livre XVIII), 746

Advocaten en BTW: bal ligt bij het Europees Hof van Justitie
JVD, Fiscoloog nr. 1407, 19/11/2014, 4
GwH 165/2014, 13/11/2014 

Bewijs door opeenstapeling van vermoedens dan toch niet verboden.
L. Maes, Fiscoloog nr. 1407, 19/11/2014, 5
Bespreking Cass. 22 mei 2014

Punitive damages in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
I. Vrancken, TBBR 2014/9, 426

Omgevingsvergunning is (bijna) een feit   
P. De Smedt, Juristenkrant, 19/11/2014, nr. 298, 2
25 APRIL 2014. - Decreet betreffende de omgevingsvergunning, BS 23/10/2014, bl. 82085 

Youtube-video embedden mag zonder toestemming van de auteur
A. Van der Planken, Juristenkrant, 19/11/2014, nr. 298, 4
HvJ 21 oktober 2014, C-348/13, BestWater t. Michael Mebes, Stefan Potsch

Grondwettelijk Hof fluit Belgicistische partij terug
P. Cannoot, Juristenkrant, 19/11/2014, nr. 298, 4
GwH 157/2014, 23/10/2014

CCJE: ‘Evaluatie en onafhankelijkheid van rechters staan op gespannen voet’
B. Nelissen, Juristenkrant, 19/11/2014, nr. 298, 7

Zwemmen of verzuipen: innovatie bij advocaten en bedrijfsjuristen
A. Keereman, Juristenkrant, 19/11/2014, nr. 298, 8
25e editie van de Dag van de Bedrijfsjurist op 20/11/2014

Familierechtbank
P. Senaeve, Zijn de partijen nog meester van het geschil in de familierechtbank?, T.Fam. 2014/9, 206
S. Reisse, M. Bellefroid, Het maatschappelijk onderzoek: opheldering ten behoeve van de familierechtbank, T.Fam. 2014/9, 215
G. Decock, E. Van der Mussele, De familierechtbank: vooral veel gemiste kansen, TJK 2014/3, 231

Ouderlijk tuchtigingsrecht – lijfstraffen
A. Verstappen, Kan het ouderlijk tuchtigingsrecht (nog) gerechtvaardigd worden?, De plaats van de pedagogische tik binnen het strafrecht, TJK 2014/3, 234
J. Van Caeyzeele, ‘Papaatje die kan slaan’ of waarom lijfstraffen op kinderen (nog steeds) niet expliciet verboden worden naar Belgisch recht, , TJK 2014/3, 249

Groot nieuws: de aansprakelijkheid van notarissen kan eindelijk worden beperkt!
A. Reniers, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 16, november 2014, 1
25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14/05/2014, bl. 39045
HOOFDSTUK 14. - Wijzigingen van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt wat de verzekeringsverplichting van de notarissen, de uitoefening van het ambt in een notarisvennootschap en de beperking van de aansprakelijkheid betreft (artt. 130-138)

Milieuvergunning en bouwvergunning fusioneren tot omgevingsvergunning
Nieuwsbrief Notariaat, nr. 16, november 2014, 7

Themanummer ‘De omgevingsvergunning’
MER, jul-sep 2014, nr. 3

Concordantietabel Landverzekeringsovereenkomst – Verzekeringscodex
RGAR, N° 8, okt 2014, nr. 15114

Persoonsverzekeringen - overgangsbepalingen
Overgangsbepalingen betreffende formele aanpassing verzekeringsovereenkomsten en toe te passen wet, Verzekeringsnieuws nr. 42, 24-28 novembember 2014, 4

Nieuwe bevoegdheden voor de notaris
C. De Wulf, Nieuwe bevoegdheden voor de notaris – de akten van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en van verwerping van nalatenschappen, T.Not. 2014/9, 480

Wat is de waarde van mijn notariële akte in het buitenland, en vice versa?
Over de circulatie van notariële akten binnen de Europese Unie, , T.Not. 2014/9, 528

Schuldsaldoverzekering  - Verzekeringscodex 
K. Termote, Toegang tot schuldsaldoverzekering: uitvoeringsbesluit gepubliceerd, Balans nr.727, 31/10/2014, 5
10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet, BS 10/06/2014, bl. 43894

Meerderjarige beschermde persoon als erfgerechtigde
V. Vanderhulst, De meerderjarige beschermde persoon als erfgerechtigde: notariële aandachtspunten bij de uitoefening van het keuzerecht, Not.Fisc.M. 2014/8, 182

De notaris en de meldingsplicht in het kader van de Witwaswet
J. Rochtus, Not.Fisc.M. 2014/8, 203

Onteigening
Rechtspraak en noten inzake onteigeningen, TBO 2014/5, sep-okt 2014

De minnelijke schikking in strafzaken drie jaar na de ‘verruiming’
H. Van Bavel, T.Strafr. 2014/5, 279

Una via-principe – gedeeltelijke vernietiging door het Grondwettelijk Hof
K. Vanderhauwaert, Una via-principe ongrondwettelijk wegens schending van het non bis in idem-beginsel – Een aantal beschouwingen, T.Strafr. 2014/5, 303
Noot onder GwH 3 april 2014, nr. 61/2014

De probatie kan voortaan ook op eigen vleugels vliegen
M. Rozie, NC nr. 5, okt 2014, 349

Het elektronisch toezicht als autonome straf
C. Van Deuren, NC nr. 5, okt 2014, 359

Cassatierechtspraak Salduz
M. Minnaert, Een tweede inventaris van de Salduz-rechtspraak van het Hof van Cassatie, NC nr. 5, okt 2014, 363

RECHTSPRAAK 

Rechtspraak procesrecht
Rechtspraak inzake betekening-advocaat-nietigheid-bewijs-hoger beroep-cassatieberoep-beslag-mededeling van stukken
RABG 2014/17

Advocaat – balie – inschrijving op lijst stagiairs
Cass. 26/06/2014, RABG 2014/7, 1175
Balie – beroepsvoorwaarden – inschrijving op lijst stagiairs – appreciatiebevoegdheid – grenzen

Onrechtmatige betekening
Cass. 25/04/2014, noot M. Baetens-Spetschinsky, Onregelmatige betekening van een vonnis en termijn van hoger beroep, RABG 2014/7, 1171

Nietigheid – verschil met ontvankelijkheid
GwH 19 september 2014, 125/2014, RABG 2014/7, 1181

Bekentenis door advocaat in conclusie
Antwerpen 13/05/2013, noot E. Clijmans, Over bekennen in conclusies, RABG 2014/7, 1188

Beslag onder derden
Cass. 15/05/2014, noot S. Van Schel, Over het facultatieve karakter van de schuldenaarsverklaring bij beslag onder derden, RABG 2014/7, 1208

Mededeling van stukken
Cass. 12/05/2014, noot B. Maes, Tijdige mededeling van de stukken en laattijdige mededeling van de conclusie, RABG 2014/7, 1212

Rechtspraak schenkingen
JLMB 2014/37

Rechtspraak aansprakelijkheid – schadevergoeding – verzekering
JLMB 2014/38

Rechtspraak consumentenrecht
JLMB 2014/38

INTERESSANTE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA

Twitteraccount Minister van Justitie Koen Geens   
@Koen_Geens1
    

 
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
30ste Cyclus Permanente Vorming 2014 – 2015
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
 

STUDIEDAGEN

Juridisch seminar ONDERNEMINGEN : SOCIAALRECHTELIJKE ACTUALIA 2014

Larcier, Affligem – De Montil – Dinsdag 2 december 2014: 13u00-18u00
Programma

De herziene Brussel I-Verordening – Welke wijzigingen inzake de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken?
Lexalert online-seminarie 2 december 2014
Programma

Intern onderzoek binnen de onderneming met betrokkenheid van werknemers
Op dinsdagnamiddag 2 december 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag 'Intern onderzoek binnen de onderneming met betrokkenheid van werknemers: welke valkuilen vermijden? 
Programma

Wetboek van economisch recht: Kortrijk (KULAK)- 2 december 2014  
Intersentia
Programma

Beschermde werknemers: overzicht, analyse en actualia
Op woensdagnamiddag 3 december 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Beschermde werknemers: overzicht, analyse en actualia’.
Programma

Arbeidsrecht: 2 actuele topics
Op donderdag 4 december 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de
studiedag (2 aparte sessies) ‘Arbeidsrecht: 2 actuele topics’.
Programma

E-commerce: een update
Op donderdag 4 december 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studiedag (twee aparte sessies) ‘E-commerce: een update’.
Programma

Vastgoedrecht en de Kerk
Studiedag donderdag 4 december 2014, Norbertijnenabdij Grimbergen
Programma

Vastgoed: actuele topics
Op vrijdag 5 december 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag (twee aparte sessies) ‘Vastgoed: actuele topics’.
Sessie 1. De ruil-promotieovereenkomst en de opstalovereenkomst/Handelshuur: actuele ontwikkelingen
Sessie 2. Erfdienstbaarheden
Programma

Auteursrechten in de inkomstenbelastingen
Op vrijdagnamiddag 5 december 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Auteursrechten in de inkomstenbelastingen’
Programma

1ste Vlaams Interuniversitair Congres voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
CBR, Stadcampus UA, 5 december 2014
Programma

Patrimonium 2014, Actualia familiaal vermogensrecht
Hasselt, 8 december 2014
Programma

Recente ontwikkelingen intellectuele eigendom
CBR, Antwerpen 9 december 2014 en Gent 11 december 2014
Programma

Strafrecht: 4 actuele items
Op dinsdag 9 december 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studiedag ‘Strafrecht: 4 actuele items’.
Programma

Vereffening
Op dinsdagnamiddag 9 december 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Een deficitaire vereffening is geen faillissement. Een analyse van de vereffening aan de hand van 10 aandachtspunten’.
Programma

Juridisch seminar voor ondernemingen:  Knelpunten ONDERNEMINGSFISCALITEIT 2014
Larcier opleiding, Affligem, dinsdag 9 december 2014 -  13u00  – 18u00
Programma

Bankgeheim en wereldwijde informatieuitwisseling
Op woensdag 10 december 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag
‘Bankgeheim en wereldwijde informatieuitwisseling. ‘Juridische constructies’ en
'Private vermogensstructuren’ in het vizier’.
Programma

Update Strafrecht (Antwerpen)
Studipolis, woensdag 10 december 2014 , Antwerpen
Programma

Alimentatie, ouderlijk gezag, echtscheiding
Op woensdagnamiddag 10 december 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Alimentatie, ouderlijk gezag, echtscheiding (EOT in het bijzonder). Bespreking van diverse knelpunten’.
Programma

De nieuwe woningfiscaliteit na de zesde staatshervorming
Op donderdagnamiddag 11 december 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘De nieuwe woningfiscaliteit na de zesde staatshervorming: wegwijs in 10 vragen’.
Programma

Patrimonium 2014, Actualia familiaal vermogensrecht
Brugge, 11 december 2014
Programma

De nieuwe procedure voor de Raad van State
Juristenclub 30ste Cyclus Permanente Vorming 2014
Brugge 12 december 2014
Programma

Appartementsmede-eigendom - 2 sessies    
Studipolis, vrijdag 12 december 2014 , Antwerpen
Programma

REGELING LICHAMELIJKE SCHADE IN DE PRAKTIJK
Larcie studiedag 12/12/2014 ALM, Berchem
Programma

Actualia overheidsopdrachten
M & D Seminars(Gent) (Studiedag) – 12 december 2014
Programma

Appartementsmede-eigendom - 2 sessies
Studipolis, vrijdag 12 december 2014 , Antwerpen
Programma

Appartementsmede-eigendom - De syndicus als organieke vertegenwoordiger
Studipolis, vrijdag 12 december 2014 , Antwerpen
Programma

De vrederechter, de advocaat en de bewindvoerder, Dilbeek - 12 december 2014
Ghybo
Programma

Hoe de overdracht van roerende en onroerende goederen optimaliseren anno 2015? (bij leven én na overlijden)
M & D Seminars(Sint-Niklaas) (Studiedag)  - 16 december 2014
Programma

Aansprakelijkheid & beroepsgeheim in de zorgsector
Studipolis, dinsdag 16 december 2014 , Gent
Programma

Aansprakelijkheid in de zorgsector
Studipolis, dinsdag 16 december 2014 , Gent
Programma

Beroepsgeheim in de zorgsector
Studipolis, dinsdag 16 december 2014 , Gent
Programma

Transfer pricing: een stand van zaken
Op woensdagnamiddag 17 december 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Transfer pricing: een stand van zaken’.
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen
Op woensdagnamiddag 17 december 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Handelshuur: actuele ontwikkelingen. Een update na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 27 maart 2014 en 22 mei 2014’.
Programma

Erfpacht en opstal: een civiel- en fiscaalrechtelijke stand van zaken
Een analyse na de nieuwe Opstalwet van 25 april 2014
M & D Seminars(Gent) (Studienamiddag) – 18 december 2014
Programma

Toegepast juridisch onderzoek op maat van de advocaat
Studipolis, donderdag 18 december 2014 , Gent
Programma

De architect in de 21ste eeuw: beschermde ondernemer of (vogel)vrij beroep? Brussel - 18 december 2014
Intersentia
Programma

Europees burgerlijk procesrecht
KULeuven - 12 januari 2015 (focus handelsrecht)
Programma

De gerechtelijke hervorming - Welke praktische gevolgen?
Lexalert online-seminarie
15 januari 2015 - Stefan RUTTEN (Universiteit Antwerpen)
Programma

Detachering en uitzendarbeid: best practices één jaar na de wetswijziging
Lexalert online-seminarie
20 januari 2015 -  Mr. Emmanuel WAUTERS (De Wolf & Partners)
Programma

Wet Breyne - op maat van de architect en de aannemer 
Studipolis, donderdag 22 januari 2015 , Gent
Programma

De watertoets
Studipolis, dinsdag 27 januari 2015 , Gent
Programma

Europees burgerlijk procesrecht
CBR, Antwerpen 27 april 2015 (focus familierecht)
Programma

Bewind over meerderjarige onbekwamen - Een praktische invalshoek
Studipolis, donderdag 29 januari 2015 , Gent
Programma 

Advocaten: Hoe mijn praktijk commercieel optimaliseren?
Studipolis, vrijdag 6 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Schijnzelfstandigheid – opsporing, controle, verbalisering, betwisting en bestraffing
Prof. Kristof SALOMEZ (VUB | Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) en dhr. Gerrit VAN DE MOSSELAER (FOD Sociale Zekerheid)
Lexalert online-seminarie 10 februari 2015
Programma

Loonbeslag – Loonoverdracht
Studipolis, dinsdag 24 februari 2015 , Gent
Programma

Appartementsmede-eigendom - 2 sessies
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Appartementsmede-eigendom - De syndicus als organieke vertegenwoordiger
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Appartementsmede-eigendom - Klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen 
Studipolis, vrijdag 6 maart 2015 , Antwerpen  
Programma

Vijftig jaar jeugdbeschermingsrecht: strafrechtelijke perspectieven  
CBR, Antwerpen 10 maart 2015 en Gent 12 maart 2015
Programma

Verkeersdossiers: tips en tricks voor optimale bijstand van 
Studipolis, dinsdag 17 maart 2015 , Mechelen
Programma

Het eenheidsstatuut: actuele knelpunten
CBR, Antwerpen 21 april 2015 en Gent 23 april 2015
Programma

Appartementsmede-eigendom: klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen
Studipolis, vrijdag 24 april 2015 , Zwijnaarde
Programma

De rol en de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
CBR, Antwerpen 12 mei 2015 en Gent 21 mei 2015
Programma