Nieuwsbrief 74 Kracht van Utrecht initiatief 

11 december 2020
Kracht van Utrecht initiatief: FOCUS
Waarom deze nieuwsbrief?
 
In corona-tijd konden we elkaar niet makkelijk ontmoeten. Maar het werd juist makkelijker om elkaar 1 op 1 spreken, want thuiswerken was het devies. Goed voor meer focus!

Focus van de Kracht van Utrecht op stad & regio
 
Een nieuw Tracébesluit van minister Cora van Nieuwenhuizen voor verbreding van de A27 door Amelisweerd kreeg veel media-aandacht. De Kerngroep Ring Utrecht besloot om het beroep bij de Raad van State voor te bereiden. In tegenstelling tot de minister kiezen wij als Kracht van Utrecht een regionaal perspectief: wij ontwikkelen klimaatvriendelijk mobiliteitsbeleid in onze eigen leefomgeving. In het concept-mobiliteitsplan 2040 van de gemeente Utrecht krijgen wij intussen een oplossingsrichting te zien die beter is dan ooit te voren. Toch houdt ook dit concept nog te weinig rekening met een echt duurzaam regionaal perspectief. De gemeente wil het plan als uitgangspunt gaan voorleggen aan regionale gemeenten. Er is tot 1 februari 2021 gelegenheid voor reacties. Des te meer reden om jou als Nieuwsbrieflezer een uitnodiging te sturen – zie punt 1!


Inhoudsopgave

1. Heb je tot half januari een paar uur tijd?
 
Gemeente en Provincie zijn nu allebei tegen verbreding van de A27. Hetzelfde geldt voor experts en voor 89% van de mensen die reageerden op een poll in het AD. Tegelijkertijd ligt nu het concept-mobiliteitsplan 2040 van de gemeente Utrecht voor. Daarom zenden we jou als Nieuwsbrieflezer een uitnodiging om tussen nu en half januari 2021 een paar uur van je tijd te reserveren: voor jouw bijdrage aan een gezamenlijke visie in regionaal perspectief op dit concept-mobiliteitsplan van Gemeente Utrecht.
 

 
2. Ons vernieuwde verhaal en agenda
 
Michiel van Weele uit de Bilt heeft na onze herijkingsbijeenkomst op 30 juni (corona-proof in Podium Oost) de basis voor ons vernieuwde verhaal met agenda voor regio & stad gelegd. Hier de link naar ons verhaal

Agendapunt A gaat over invloed uitoefenen op regionaal beleid. Gemeente Utrecht zou meer en beter moeten nadenken over duurzame mobiliteit in de regio en de gevolgen van maatregelen (of het ontbreken daarvan) in de regio voor de mobiliteit in de stad. Maar liefst 70% van het verkeer op de Ring Utrecht is regionaal & stadsverkeer. Fiets, stads- en streekbussen vechten om voorrang in de stad. Doorfietsroutes gaan op de gemeentegrens soms over in een hobbelpad of worden niet gestrooid bij gladheid. 
 
Agendapunt B is gericht op wat inwoners aan bewustwording in hun eigen leefomgeving kunnen doen. Vooral ook in de wijken en in de kernen rondom Utrecht. Voorzieningen dicht bij huis, of pendelen naar het centrum voor sport, cultuur, bibliotheek? En andersom vanuit de stad naar de autovriendelijke regionale industrieterreinen? De helft van de inwoners in de regio woont op fietsafstand van Utrecht centrum! 3. Hoe kwamen we tot deze focus?
 
De in maart 2020 geplande Regionale Klimaattafel hebben we vanwege Corona afgelast. Ben Slijkhuis moest door privé-omstandigheden helaas stoppen. Maar op 30 juni hebben we in Podium Oost met een elftal ons gedachtegoed herijkt. Jan Korff de Gidts verwerkte reacties op het verhaal van Michiel. Dit verhaal hebben we in een kleine werkgroep verwerkt in een zienswijze op de provinciale Omgevingsvisie en in ons Agendapunt A.
 
En Jan Hoogenraad uit Houten werkte uit hoe hij in zijn gemeente met wijkbewoners en ondernemers in gesprek konden komen. Dat gaat in Houten starten: "Hoe reis jij in Houten?" Het is een nadere invulling van ons Agendapunt B geworden. Ook In Utrecht is belangstelling voor deze aanpak. Wibo Senders en Jan Korff de Gidts maakten een fotoverkenning in Utrecht-Oost en schreven een artikel. Dat artikel gaat nu rond voor commentaar.
 
 
 
 
4. "Storyboard Videoclip Kracht van Utrecht"
 
Een videoclip maken is een belangrijk middel als toelichting op ons verhaal (a.h.w. agendapunt C). Sebastian Egberts maakte voor studenten en docenten van Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht een storyboard voor een clip. Voor de opnames krijgen we de beschikking over een videostudio van de Hogeschool. Een van de docenten van de Universiteit Utrecht /Geosciences heeft aangeboden de clip in het online-onderwijs te vertonen.
 
Kans om studenten en docenten te laten zien waarom het leuk & belangrijk is naast je studie kennis te maken met de helicopterview van de Kracht van Utrecht. En om iets bij te dragen aan een oordeel over de manier waarop gemeenten in de regio het Klimaatakkoord van Parijs invullen. Dat komt goed uit, want 12 december is het vijf jaar geleden dat dit akkoord in Parijs werd getekend.  
 

5. Ons collectief behoeft uitbreiding, in regio en stad!
 
Jan Korff de Gidts heeft ons laten weten dat hij zijn coördinerende activiteiten in het initiatief wil overdragen. Hij blijft echter zijn medewerking geven aan de hierboven geschetste lijnen. En Sebastiaan Egberts heeft tijd ingeruimd tot 1 februari 2021. Kortom:
 
 
 
Tenslotte
 
We geven je graag de link mee naar meer informatie van de Kerngroep Ring Utrecht: Bijna 2000 deelnemers zorgden met hun fietsdemonstratie, georganiseerd door veel meer groepen in de stad voor extra media-aandacht. “Tracébesluit A27 is gebaseerd op drijfzand, daar kun je Amelisweerd niet aan uitleveren.”
 
Meer info bij de Kerngroep Ring Utrecht en Vrienden van Amelisweerd (foto-impressie).

We zien uit naar jullie reacties, tijd en tips! 

Met dank aan Arend Smilde voor de tekstadviezen. 


De samenstellers

Jan Korff de Gidts, Utrecht
Sebastiaan Egberts, Utrecht
Jan Hoogenraad, Houten
Michiel van Weele, de Bilt
Paul Bijlsma, Driebergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Zie je je eigen gemeente hierboven niet staan, meld je dan ook aan voor jouw bijdrage aan het regionale perspectief! Aanmelding en reacties via contactenkvu@gmail.com
 
Oproep: Heb jij tot half januari 2021 een paar uur tijd voor ons regionale initiatief? 
         
Jij bent aan zet. Jan vraagt van jou tot half januari een paar uur bijstand. 
 
Met Sebastiaan Egberts (jonge master in Sustainable Development/UU) sprak Jan Korff de Gidts vorige week over het concept- Mobiliteitsplan van de gemeente Utrecht. Daar weten we nu samen veel van. Jan ziet voor het eerst meer positieve punten in het concept dan zorgen/minpunten, dat laatste vooral omdat de gemeente nog te weinig denkt vanuit een regionaal mobiliteitsperspectief.
 
 
Het concept-plan is opgesteld om gemeenten in de regio en de provincie te informeren en mee te krijgen in de transitie naar een meer duurzame mobiliteit. Regionale gemeenten kunnen het concept gebruiken om er hun eigen beleid mee te ijken en duurzamer te maken, juist ook omdat we zien wat er in andere gemeenten en G4 (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) in beweging is. 
Maar is dit voldoende? Wat is de zienswijze van ons als Kracht van Utrecht en wat vindt de gemeenteraad van dit plan, gehoord alle ingediende zienswijze uit stad en regio?
 
Via deze link vind je alle relevante stukken van het Mobiliteitsplan van de stad Utrecht.
 
Inspraak en tijdlijn:

De inspraaktermijn loopt van 8 december 2020 t/m 1 februari 2021. 1 februari is de laatste dag om een zienswijze in te dienen, reden dat we jou vragen om bijstand tussen vandaag en half januari 2021. Via deze link kun je je inschrijven voor één van de digitale informatiebijeenkomsten van de gemeente op 15 december en 11 januari a.s.
 
Reageer via contactenkvu@gmail.com met onderwerp "Bijdrage Mobiliteitsplan" 
 
 
 
Voor een gezonde, groene en klimaatvriendelijke regio & stad Utrecht
Wordt dit ons nieuwe verhaal met agenda voor regio en stad Utrecht?

“Maak ruimtegebruik en verplaatsingen duurzamer”

Ideaal dichtbij 
De Kracht van Utrecht wordt gevormd door een groep mensen uit regio en stad Utrecht. Hun gemeenschappelijk ideaal is: een gezonde en groene stedelijke leefomgeving in een klimaatvriendelijke regio & stad Utrecht. In het gebruik van de schaarse ruimte is jarenlang de focus gelegd op “bereikbaarheid” en meer infrastructuur voor de auto. In de regio zijn wonen en werken zo ver uit elkaar gehaald dat er dagelijks grote regionale autoverkeersstromen ontstaan. Wij vinden dat die autoverkeersstromen juist vanuit regio & stad te beïnvloeden zijn. Belangrijk is dan vooral een centrale plaats voor je leefomgeving en de nabijheid van andere plaatsen waar je geregeld wilt of moet zijn, en niet alleen streeft naar bereikbaarheid per auto.

Duurzame mobiliteit en gezonde actieve mobiliteit in regio en stad bieden aantoonbaar meer keuze en scheppen ruimte – fysiek en mentaal. Vanuit de eigen leefomgeving in straat, buurt of wijk willen we deze inzichten extra betekenis geven als we een visie op regio, stad en provincie Utrecht uitdragen. Wij vinden dat burgers, gemeenten en provincie aan een trendbreuk toe zijn: werken in de nabijheid van wonen, meer lopen, fietsen en OV per bus en trein, minder autoritten. Minder CO2-uitstoot van het autoverkeer betekent ook minder uitstoot van stikstof, fijnstof en lawaai. Daarom werken we met ons burgerinitiatief vanuit o.a. de Bilt, Houten, Zeist, Nieuwegein, Driebergen en de stad Utrecht aan onze eigen groene, gezonde en klimaatvriendelijke leefomgeving in regio en stad. Werk mee!
 
Reageren?
 
Meld je aan om zelf bij te dragen via contactenkvu@gmail.com
 
 
Hoe kun je bijdragen aan ons collectief?
 
Hoe kun je bijdragen aan ons collectief, ons burgerinitiatief? Op allerlei manieren. Je kunt het afleiden uit ons nieuwe verhaal en de agenda A en B.

Agenda A voor ons zelf en voor politici/bestuurders van onze overheid
We spelen in op een veranderend krachtenveld. We zien de totstandkoming van de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening als een strategisch en tactisch belangrijke impuls. Ons verhaal en ons streven bieden argumenten voor een trendbreuk in de provinciale visie.   
We hebben op 1 november 2020 een reactie vanuit de regio en stad gegeven op de Ontwerp-Omgevingsvisie en Verordening. Ook hebben we het provinciebestuur aangeboden hier overleg over te voeren op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau.

Nu hebben we zicht op het concept-mobiliteitsplan 2040 van de Gemeente Utrecht.
Voor dit agendapunt doen wij een oproep aan de lezers. Een voordelige manier voor een tijdelijk project met de Kracht van Utrecht. Zie onze oproep elders in deze Nieuwsbrief.

Agenda B voor ons zelf en wijkbewoners & ondernemers in de wijk
Vanuit onze proeftuingedachte hebben we op basis van Burgerwetenschap/Citizen Science een werkvorm gevonden waarmee burgers en ondernemers de waarde van hun verplaatsingen in de eigen leefomgeving (in buurt, wijk  of bedrijf) in kaart brengen, en op eigen keuzes beoordelen, en daarop zo nodig actie te ondernemen. Dit nieuwe concept gaan we voorleggen aan bewoners en ondernemers in Houten en in Utrecht Stad. 
 
Contact
 
Heb je belangstelling? Of heb je een idee voor je rol in het versterken van de organisatie in communicatie, of voor het verbeteren van deze webkrant?

Leg contact via contactenkvu@gmail.com of bel Jan Korff de Gidts, 0633630344
 
 
Crowdfunding
Hartelijk dank voor de ontvangen donaties. Wij ontvangen geen subsidie en kunnen de donaties goed gebruiken voor onze activiteiten.
 
We zoeken sponsoren voor het maken van onze videoclip, we komen nog € 500 tekort! U kunt uw gift of donatie overmaken op:
  • Triodosbank - rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. 
  • ING - NL21 INGB 0004 0565 70 t.n.v. Penningmeester van Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
SOESA is een ANBI-erkende instelling; zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Neem contact op als u meer informatie wilt. 
 
Mail ons als u een bedrag heeft overgemaakt, dan kunnen wij u via e-mail bedanken. Twijfelt u over de hoogte van het bedrag? U helpt ons al met €10,- per jaar.
 
Sociale Media
Twitter en Facebook logo
 
Like de Vrienden van Amelisweerd op Facebook

Twitter: Volg de Kracht van Utrecht (@KrachtvanU) en de Vrienden van Amelisweerd (@Amelisweerd) voor interessante links, snelle reacties op de actualiteit en de laatste nieuwsupdates.
 
--
 
Tot ziens,

Jan Korff de Gidts, Utrecht
Sebastiaan Egberts, Utrecht
Jan Hoogenraad, Houten
Michiel van Weele, de Bilt
Paul Bijlsma, Driebergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug

 
U ontvangt deze e-mail, omdat u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven of omdat u een vast contact van ons bent. Uitschrijven of wijzigen van uw gegevens kan via de link onderaan deze e-mail.
 
Wilt u ons ontmoeten om een idee of initiatief te bespreken? Graag! Mail ons voor een afspraak