Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #17 - 24/09/2020
Onze ambities voor de komende jaren

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Dit schooljaar begon toch echt anders dan andere jaren. De coronacrisis zorgt voor onrust in Nederland en daarmee voor onrust bij ons. Desinfectiestations en leerlingvrije zones. Er komt veel kijken bij het zo veilig mogelijk maken van een school. Het zal u niet ontgaan zijn dat enkele leerlingen en medewerkers van het Minkema College positief getest zijn op COVID-19. Dit heeft niet alleen consequenties voor hen en hun familie, maar ook voor klasgenoten en collega's. Wij begrijpen de zorgen en vinden het fijn dat u deze met ons deelt.
 
Het afwezig zijn van leerlingen of docenten stelt ons voor nieuwe vraagstukken:
Hoe zorgen wij dat het onderwijsproces door kan gaan en hoe pakken we eventuele opgelopen achterstanden aan? Dit schooljaar staat - naast de omgang met corona - in het teken van de voorbereiding op het 70 minutenrooster in schooljaar 2021-2022. Wij geloven dat de verlengde lesduur een positieve bijdrage levert aan de effectiviteit van de lessen. Dat is waar wij voor staan: uitstekend onderwijs. Niet voor niets is onze slogan: “Jouw toekomst vraagt erom”. Daar geloven wij in. Ook dit schooljaar zullen wij ons uiterste best doen om deze belofte zo goed mogelijk te vervullen.
 
Ik wens u samen met uw kinderen een mooi schooljaar toe!
 
Eén Ouderraad voor het College
Samen sterker. Sinds de start van het nieuwe schooljaar heeft de Minkema één Ouderraad voor beide locaties! Een oudervertegenwoordiging van de vmbo-locatie en de havo/vwo-locatie trekken samen op; waar maatwerk per locatie nodig is, is daar oog voor.
 
Wat doet de Ouderraad eigenlijk?
De Ouderraad is een klankbord tussen ouders, leerlingen en school. Activiteiten waaraan de Ouderraad een bijdrage levert, zijn bijv. de thema-avonden (in verband met corona moeten we mogelijk zoeken naar alternatieven), de jaarlijkse corsages bij de uitreiking van de diploma’s, het jaarboek en cadeaubonnen voor bijzondere profielwerkstukken. Ook kunnen wij net die extra financiële bijdrage leveren aan “spontane” activiteiten zoals het aanleggen van het watertappunt op het schoolplein van de Minkemalaan of het financieren van de “fish and chips” voor de laatste les Engels. In het lustrumjaar droeg de Ouderraad ook financieel bij aan het lustrumfeest.
 
Schoolfotograaf 4 november
Woensdag 4 november komt de schoolfotograaf voor leerjaar 2 en hoger én voor de klassenfoto’s van het brugjaar. Helpt u uw kind eraan herinneren?

Per klas wordt een rooster gemaakt. De leerlingen gaan in principe samen met hun mentor naar de fotograaf.


 
Check aub AVG in Magister i.v.m. klassenfoto 
Voor de klassenfoto is het van belang dat u in Magister - in verband met de AVG privacywet - heeft aangegeven of uw kind wel of niet op de klassenfoto mag. Uitsluitend leerlingen waarvoor de ouders expliciet toestemming hebben gegeven, mogen op de klassenfoto. Controleer dit a.u.b. nog even!
 
Boekenpakket 2020-2021
Door middel van een mail bent u op de hoogte gebracht van de problemen die er zijn ontstaan bij het uitleveren van de boekenpakketten.Wij zijn ons ervan bewust dat nog niet alle problemen zijn opgelost, maar door de leverancier OsingaDeJong en de school is hard gewerkt om veel problemen op te lossen.

Hoewel dit jaar het uitleveren van de boekenpakketten niet de schoonheidsprijs verdient, hopen wij dat vanaf week 40 iedereen met de goede boeken in zijn/haar opleiding zit. Mochten er toch nog problemen zijn, neemt u gerust contact op via de mail met: leermiddelen@minkema.nl.
 
Oproep kandidaatstelling MR
De Medezeggenschapsraad (MR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad bij een bedrijf. In het kort heeft MR de volgende taken:
 • adviseren over of instemmen met beleidsvoorstellen van het bestuur, 
 • initiatieven nemen, 
 • de gevolgen van besluiten evalueren, 
 • de belangen van alle geledingen (personeel, ouders, leerlingen) en de school als geheel behartigen, 
 • en de achterban over voorstellen, adviezen en instemmingen informeren en raadplegen. 
MR-structuur op het Minkema College
De MR op het Minkema College bestaat in totaal uit 16 leden, te weten 6 onderwijsgevende personeelsleden (OP), 2 onderwijsondersteunende personeelsleden (OOP), 4 ouders en 4 leerlingen. De verdeling van de leden is gelijk over het havo/vwo en vmbo. De MR vergadert circa 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden altijd plaats op woensdagavond. In het Minkema Nieuws brengt de MR indien nodig verslag uit.
 
Gezocht: 2 enthousiaste havo/vwo-ouders en 1 vmbo-ouder
Door het vertrek van Mark van Zaale (h/v) en het einde van de zittingstermijn van Eveline Rosendaal (h/v) en Patrick Verharen (vmbo), zijn in de MR 3 vacatures voor ouders ontstaan. Het gaat om 2 vacatures voor ouders van het havo/vwo en 1 vacature voor een ouder van het vmbo.
 
Wij zijn dus op zoek naar enthousiaste ouders die hun bijdrage willen leveren aan de school. Elke ouder met een kind op het havo/vwo of vmbo mag zich kandidaat stellen voor deze vacatures. Wanneer meer kandidaten zich hebben aangemeld dan plaatsen beschikbaar zijn, volgen verkiezingen.
 
Aanmeldingsprocedure
Kandidaten kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Wilfred van der Weijden (w.vanderweijden@minkema.nl), voorzitter van de MR.
 
Tijdpad kandidaatstelling
De kandidaatstelling start op donderdag 24 september en sluit op vrijdag 2 oktober om 16:00 uur. Eventuele verkiezingen zullen hierna plaatsvinden.
 
Post & belangrijke informatie
 
Post voor leerlingen en ouders sturen we meestal per e-mail, net zoals andere belangrijke documenten. We vragen dan ook vriendelijk om met regelmaat in de mailbox te kijken naar berichten van school.
 
Het is dan ook belangrijk dat we beschikken over de juiste mailadressen. Ouders kunnen hun persoonlijke gegevens zo nodig zelf aanpassen door in het eigen account van Magister in te loggen.
 
Als van beide ouders het mailadres bekend is, gaat de post ook naar beiden (behalve die voor de intekening op de oudergespreksmomenten). 
 
Hiernaast is onze website een rijke bron van informatie. Graag brengen we in elk geval de volgende documenten onder uw aandacht:
 • Omgangscode school en ouders
 • Schoolgids 2020-2021
 • Leerlingenstatuut 2018-2020
 • Overzicht schoolkosten 
Al deze (en nog meer) documenten kunt u vinden op de website. De overgangsnormen voor dit schooljaar staan op de agenda van de eerste MR-vergadering op 28 oktober. Zodra instemming is verleend, zullen we deze ook op de website plaatsen.
 
Ouderavonden
Op 10 en 17 september vonden de ouderavonden plaats. In verband met de RIVM-richtlijnen konden deze niet op school plaatsvinden, maar via een livestream informeerden wij de ouders van onze vmbo-leerlingen over de belangrijkste onderwerpen van dit schooljaar.
 
Heeft u de ouderavonden helaas gemist?
Bekijk dan op de websites de presentaties. Tijdens de ouderavonden konden ouders vragen stellen. Zoals beloofd zouden wij hier nog even op terugkomen. De antwoorden op uw vragen staan ook op de website.
 
 
OLC
De brugklassen hebben allemaal hun introductie in het Open leercentrum (OLC) gehad en zij kunnen u nu precies vertellen wat het OLC is en wat je er allemaal kunt doen. Ook zijn de meeste brugklassen al samen met hun docent Nederlands langsgekomen om een leuk boek uit te kiezen voor in de les.
 
 
 
 
Het lenen van de boeken is voor alle leerlingen gratis maar het is wel de bedoeling dat het boek weer op tijd ingeleverd wordt. De inleverdatum staat op een briefje dat wij in het geleende boek meegeven maar je kunt het ook vinden in de aura app of op de website.
 
Via de website van school kunnen leerlingen naar de Aura-pagina gaan om online in onze bibliotheek te snuffelen, te kijken wat ze nog thuis hebben, hun boek te verlengen, informatie te vinden voor een werkstuk en nog vele andere zaken. Neem gerust eens met uw zoon en dochter een kijkje op deze pagina.
 
 
Jeugdgezondheidszorg op het Minkema College 
Aan elke school in het voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD regio Utrecht verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige. Leerlingen uit alle klassen, ouders én de school kunnen bij hen terecht met vragen of zorgen over gezondheid, leefstijl en gevoelens.
 
Tijdens de schoolperiode volgt en ondersteunt de GGD alle jongeren om zo gezond en veilig mogelijk op te groeien. Dit gebeurt onder meer door het standaard gezondheidsonderzoek in klas 2 en klas 4. Ouders/verzorgers en leerling krijgen hieraan voorafgaand een brief toegestuurd. Het onderzoek richt zich op gezondheid en verschillende leefstijlthema's, zoals weerbaarheid, voeding en beweging.
 
Mavo Tech naar Tech Campus
 
Vanaf donderdag 17 september gaan de leerlingen uit leerjaar 4 van Mavo Tech 14 weken lessen volgen op de Tech Campus in Nieuwegein. De Tech Campus is vorig jaar geopend door Koning Willem Alexander. De Tech Campus richt zich op de ICT opleidingen en digitale technieken. Centraal in het programma staan de 21-eeuwse vaardigheden.
In leerjaar 3 is gewerkt aan technieken voor de toekomst zoals: programmeertalen; ozobots, microbits en arduino. Hiernaast hebben ze gewerkt met drones, Lego Mindstorm, zonne- en windenergie. De lessen die op de Tech Campus worden aangeboden zijn een vervolg op de gevolgde lessen uit het derde leerjaar.
In de komende weken wordt een uitdagend programma geboden en worden er 2 modules gekozen uit de volgende drie: ethisch hacken, programmeren van een zorgrobot en een weerstation.
 
Kennismakingsactiviteiten groep 7/8
Online webinar ouders groep 7/8: 29 oktober en 11 november
De ouders van groep 7/8 willen we in de gelegenheid stellen om alvast een indruk op te doen van ons onderwijs. Hiervoor staan informatieavonden gepland op donderdag 29 oktober en woensdag 11 november. Deze kennismaking gaan we volledig digitaal aanbieden met presentaties en interactieve elementen.
 
Open Lesmiddag: 4 november
Vooruitlopend op de Open Dag mogen groep 7/8’ers op woensdagmiddag 4 november twee voorbeeldlessen komen volgen. We hopen dat het te zijner tijd binnen de RIVM-richtlijnen nog steeds mogelijk is om hen in de school te ontvangen. Met een havo-/vwo-advies volgen zij deze lessen op de Minkemalaan. Leerlingen met een vmbo-/mavo-advies kunnen lesjes volgen op de Steinhagenseweg.
 
Het is voor de basisschoolleerlingen in hun oriëntatie op het voortgezet onderwijs belangrijk om een eerste indruk op te doen van onze didactiek en het pedagogische klimaat. Dat helpt bij het maken van een bewuste keuze voor een middelbare school. De intekening voor de Open Lesmiddag gebeurt digitaal op onze website en staat vanaf maandag 12 oktober open.
 
Open Dag: 15 en 16 januari
Op dit moment staat bij de gemeente de vraag uit aan welke richtlijnen onze Open Dag moet voldoen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we wél bezoekers mogen ontvangen, maar hierbij uiteraard maatregelen moeten treffen. We denken bijv. aan het reserveren van een tijdslot (om zo de toestroom van mensen te reguleren) en het creëren van een vaste looproute door school (om zo ‘gekrioel’ door school te voorkomen).
 
Om er zeker van te zijn dat wij alle geïnteresseerde toekomstige leerlingen en hun ouders op een verantwoorde manier welkom kunnen heten tijdens onze open dag, verspreiden we de kennismakingsmomenten over 2 dagen: vrijdag 15 januari (17.00 - 20.30 uur) en zaterdag 16 januari (09.00 - 16.00 uur). Uiteraard is dit alles onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.
 
Strategische beleidsplan 2021-2025
Jonge mensen toerusten voor hun verdere leven is een prachtige taak waar wij als school graag een bijdrage aan leveren.
 
De schoolomgeving waarin dit plaatsvindt is dynamisch; er gebeuren op een schooldag allerlei betekenisvolle, interessante, mooie en soms ook minder fijne dingen. Hoe houden we met elkaar in die drukte van alledag onze doelen voor de langere termijn voor ogen?
 
Ons nieuwe strategisch beleidsplan helpt ons daarbij en geeft de route aan die we willen volgen. 

 
 
Kernwaarden, ambities én beloftes
We hebben (nieuwe) kernwaarden met elkaar afgesproken, een aantal concrete ambities geformuleerd en we hebben ervoor gekozen om beloftes te doen aan onze leerlingen en medewerkers. Het plan licht deze thema’s toe via de metafoor van het maken van een reis. Deze metafoor komt tevens terug in de titel van het plan: “Bagage voor het leven”. De komende maanden vertalen we het strategisch plan naar een schoolplan en onze jaarlijkse activiteitenplannen.

 
Gezonde school
Aan het begin van de zomervakantie hebben we goed nieuws mogen ontvangen: Het Minkema College, locatie vmbo, mag zich voor de komende drie jaar officieel een Gezonde School noemen! We hebben van de GGD het vignet Gezonde School ontvangen op het gebied van voeding.
 
Dit wil zeggen dat wij op het gebied van educatie, signaleren, schoolomgeving en beleid aan de eisen voldoen van het kwaliteitskeurmerk; een kwaliteitskeurmerk waarmee wij kunnen laten zien actief met de gezondheid van onze leerlingen bezig te zijn. Op donderdag 15 oktober onthult wethouder Becht de plaquette van de Gezonde School.
 
Cito volgtoets 0
In de week van 28 september zal bij de brugklassen de Cito Volgtoets 0 worden afgenomen. Door middel van deze toets krijgen we meer inzicht in de didactische vaardigheden van uw dochter/zoon.
 
In april van dit schooljaar zal Cito Volgtoets 1 worden afgenomen, we kunnen op deze manier de vorderingen goed monitoren. De toets bestaat uit 6 deeltoetsen waar per toets 50 minuten aan besteed mag worden.
 
De toetsen worden tijdens de vaklessen afgenomen, alle leerlingen zitten dus gewoon in hun eigen klas, bij hun eigen vakdocent of mentor. De ingeplande lesuren staan in magister, in het leerlingrooster. De leerlingen met een Steinpas, die langer over de toetsen mogen doen, krijgen gelegenheid om de toetsen af te maken op 6 oktober. Leerlingen die hiervoor in aanmerkingen komen ontvangen per mail een uitnodiging.
 
In de mentorlessen zal de toets worden voorbereid, belangrijk punt dat hierbij besproken zal worden is dat leerlingen zich geen zorgen moeten maken: er kan immers niet voor geleerd worden, het is een meting van ‘de stand van zaken’.
 
We nemen de toets digitaal af. Leerlingen maken de toetsen op hun Chromebook. Belangrijk is dus dat zij deze geladen en wel meenemen! Leerlingen die volgens de Steinpas bij de afname van de toets spraakondersteuning mogen gebruiken moeten ‘oortjes’ meenemen.
 
Loopbaanbegeleiding en het decanaat
Op het vmbo is de mentor de belangrijkste aanspreekpersoon voor onze leerlingen als het gaat om LOB. LOB staat voor LoopbaanOriëntatie en -keuzeBegeleiding. Tijdens de mentorlessen wordt er aandacht aan besteed.
 
Daarnaast coördineert de decaan, mevr. José van der Heijden, de activiteiten rondom LOB en kan zij de mentoren ondersteunen waar dat nodig is. In de onderbouw gaat het vooral nog over de vraag: Wie ben ik en wat zijn mijn kwaliteiten? In de bovenbouw zijn de activiteiten meer gericht op het kiezen van de juiste vervolgopleiding. Dit jaar zullen we, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM, onze leerlingen zoveel mogelijk activiteiten aanbieden waar mogelijk.
 
MBO-markt 29 oktober gaat niet door in huidige vorm
Waar het Minkema College elk jaar een grote mbo-markt in huis organiseerde moeten we dit jaar, samen met de mbo’s, nagaan wat er mogelijk is. Zo’n grote markt in elk geval niet. Dat geldt ook voor andere activiteiten. Zodra er voor de examenkandidaten meer duidelijk is, worden zij hierover geïnformeerd.
 
Week tegen Pesten
 
Deze week, de week van 21 t/m 25 september, is het de Nationale Week tegen het Pesten. Ook dit jaar besteedt het Minkema College daar met verschillende acties aandacht aan:
 • Inloopspreekuur in de aula waar onze leerlingbegeleiders een luisterend oor bieden;
 • Dresscode afgelopen dinsdag: door een blauwe spijkerbroek en een wit t-shirt te dragen, lieten leerlingen zien dat pesten niet thuis hoort op onze school.
 • En nog veel meer!
 
Ook in de mentorlessen wordt dit onderwerp behandeld

Samen aan zet!
 
AVG-privacymodule in Magister
Wij laten u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen en in lessen. Ook maken wij aan het begin van elk schooljaar klassenfoto's.

Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.

Toestemming wijzigen of kenbaar maken in Magister
Magister biedt een module waarin u zelf de toestemming kunt doorgeven en wijzigen. Zodra u inlogt in Magister wordt u verwezen naar deze module.

Als u deze module al heeft ingevuld, hoeft u niets te doen, tenzij u uw toestemming wilt wijzigen.
 
Agenda
28/09: Start Cito-0 Brugjaar
29/09: Oudergesprekken vmbo
01/10: Oudergesprekken vmbo
05/10: Rooster met verkorte lesduur
 
Nieuwsbrief #17, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.