NOVEMBER 2017
In deze Bijblijver
 • Onderzoeksverantwoording NSE 2017 online
 • Reactie op gestelde vragen over GUO
 • Ontvangstbevestiging/reminder NSE overeenkomsten verstuurd aan CvB/directie
 • Overzicht wijzigingen NSE overeenkomsten
 • Pilots en deelprojecten
 • Instructies aanleveren studentgegevens en instellingsvragen online
 • Belangrijke aankomende data
 
 
Onderzoeksverantwoording NSE 2017 online
Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de NSE, een Onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE-traject zijn genomen. De Onderzoeksverantwoording NSE 2017 staat nu online.
 
Reactie op gestelde vragen over GUO
Instellingen hebben de mogelijkheid gekregen om te reageren op de GUO en hebben vragen kunnen stellen. De antwoorden op deze vragen zijn gebundeld in een toelichting. Lees de toelichting.
 
Ontvangstbevestiging / reminder NSE overeenkomsten verstuurd aan CvB/directie
Op donderdag 19 oktober jl. zijn alle overeenkomsten voor deelname aan de NSE verstuurd aan de CvB's en directies van alle hoger onderwijsinstellingen die NVAO-gaccrediteerd onderwijs aanbieden. 
 
Vandaag versturen we per post een reminder aan de instellingen waar we nog geen getekende overeenkomsten van ontvangen hebben. In deze brief verwijzen we ook naar de toelichting op de GUO en de Onderzoeksverantwoording.
De instellingen waar we al getekende overeenkomsten van ontvangen hebben, krijgen een ontvangstbevestiging. Ook in deze brief verwijzen we naar de toelichting op de GUO en de Onderzoeksverantwoording.
 
Overzicht wijzigingen NSE overeenkomsten
Dit jaar is een aantal minimale wijzigingen doorgevoerd aan de overeenkomsten:
 • Het woord "Ondergetekende" is toegevoegd op pagina 1;
 • Het jaartal is overal bijgewerkt naar 2018;
 • Op pagina 1 is onder "In aanmerking nemende dat" de omschrijving van Studiekeuze 123 aangepast vanwege een wijziging in de organisatie van Studiekeuze123; 
 • Hiermee verband houdende is de functie van mevrouw I. Kolkhuis Tanke gewijzigd in "directeur-bestuurder";
 • Artikel 2 is aangepast in verband met de nieuwe GUO-overeenkomst. Artikelen 2.4 en 2.5 zijn nieuw;
 • Een aantal eerder over het hoofd geziene spelfouten is gecorrigeerd. 
Bekijk de overeenkomsten zoals CvB/directie deze ontvangen heeft. 
 
Pilots en deelprojecten
Naast het reguliere veldwerk voert Studiekeuze123 ieder jaar een aantal pilots en deelprojecten uit waarbij we de mogelijkheden voor nieuwe dingen bekijken. We kijken wat de impact is van een wijziging, voeren analyses uit en nemen op basis daarvan een besluit of we de wijziging in de toekomst zullen voortzetten in de NSE. Ook dit jaar voeren we een aantal pilots en deelprojecten uit.
 
Tijdens de NSE Startbijeenkomst is gesproken over de mogelijkheid om studenten via andere kanalen dan e-mail te benaderen. Vanwege onder andere de privacyaspecten lijkt het te omvangrijk en te complex om deze pilot dit jaar te kunnen oppakken, naast alle andere activiteiten. Daarom stellen we dit uit tot de NSE 2019.
 
Instructies aanleveren studentgegevens en instellingsvragen online
Na 17 november (deadline terugsturen getekende overeenkomsten) nodigt GfK alle deelnemende instellingen uit voor het aanleveren van de studentgegevens. De instructie hiervoor is inmiddels bijgewerkt en online geplaatst. 
 
Ook is de instructie voor het aanleveren van instellingsvragen bijgewerkt. De deadline voor het aanleveren van de instellingsvragen is 24 november 2017.
 
Belangrijke aankomende data
 • Vrijdag 17 november
  Deadline terugsturen getekende overeenkomsten NSE 2018

 • Woensdag 22 november
  Uitnodigingsteksten gereed
 • Vrijdag 24 november
  Deadline aanleveren instellingsvragen
 • Maandag 27 november t/m vrijdag 8 december
  Deadline aanleveren studentgegevens (volgens het schema van GfK)
 • Donderdag 30 november 
  Promotiemateriaal NSE 2018 gereed
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.