WETGEVING 25 mei - 9 juni 2016 
Codex Deontologie voor advocaten hernummering

Aanwijzing van leden van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie

Wet inzake het hergebruik van overheidsinformatie

Wijziging wettelijke definitie van de ambachtsman


WER - Vaststelling voorwaarden hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie

Strafbaarstelling van het zonder machtiging of toestemming binnenkomen of binnendringen in een goed in het havengebied

Omzetting EU-richtlijnen seksuele uitbuiting kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening aan illegalen
 
PUBLIEK RECHT

Kamer - Federale Deontologische Commissie. – Benoemingen
Federale Deontologische Commissie. - Benoemingen, bl. 33347


Vreemdelingen
17 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 27/05/2016, bl. 33419

Samenwerkingsakkoord zware ongevallen met gevaarlijke stoffen
20 MEI 2016. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, BS 30/05/2016, bl. 33543

Goedkeuring huishoudelijk reglement Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu
22 APRIL 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld in artikel 16.2.9 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 31/05/2016, bl. 33734

Afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren
19 FEBRUARI 2016. - Wet houdende instemming met de Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren, gedaan te Londen op 7 juni 1968, BS 03/06/2016,  bl. 34145

Wet inzake het hergebruik van overheidsinformatie
4 MEI 2016. - Wet inzake het hergebruik van overheidsinformatie, BS 03/06/2016, bl. 34149
Deze wet vormt de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PB EG 31 december 2003, L 345/90) zoals gewijzigd door de richtlijn 2013/37/EU van 26 juni 2013 (PB EU 27 juni 2013, L 175)
Onmiddellijke inwerkingtreding

Omzendbrief betreffende uitzenden van voetbalwedstrijden op groot scherm en organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal
25 MEI 2016. - Omzendbrief OOP 42bis betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal, BS 09/06/2016, bl. 35160


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Benoemingscommissies notariaat
20 MEI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 27 avril 2016 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat, BS 27/05/2016, bl. 33417

Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid niet-notaris van de Benoemingscommissies voor het notariaat
Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid niet-notaris van de Benoemingscommissies voor het notariaat, BS 27/05/2016, bl. 33434

Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid notaris van de benoemingscommissies voor het notariaat
Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid notaris van de benoemingscommissies voor het notariaat (8 effectieve leden en 8 plaatsvervangende leden), BS 27/05/2016, bl. 33443

CODEX DEONTOLOGIE VOOR ADVOCATEN HERNUMMERING
CODEX DEONTOLOGIE VOOR ADVOCATEN HERNUMMERING, BS 31/05/2016, bl. 33784

Aanwijzing van leden van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie
20 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van leden van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie, zoals bedoeld in artikel 478bis van het Gerechtelijk Wetboek, BS 09/06/2016, bl. 35073


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Erkenning aannemers van werken
13 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, BS 26/05/2016, bl. 33303.

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 30/05/20156, bl. 33561

Wijziging wettelijke definitie van de ambachtsman
4 MEI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman, BS 31/05/2016, bl. 33680
26 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van toezicht op de naleving van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet, BS 31/05/2016,  bl. 33682
26 MEI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het formulier voor de aanvraag van de hoedanigheid van ambachtsman, BS 31/05/2016, bl. 33684
26 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens opgenomen in het register van de ambachtslieden en tot bepaling van de gebruiksvoorwaarden ervan, BS 31/05/2016, bl. 33688
26 MEI 2016. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Raad "Ambachtslieden", BS 31/05/2016, bl. 33748
26 MEI 2016. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie "Ambachtslieden", BS 31/05/2016, bl. 33748
26 MEI 2016. - Ministerieel besluit betreffende het logo dat de ambachtslieden kunnen gebruiken om hun hoedanigheid van ambachtsman bekend te maken, BS 07/06/2016, bl. 34471

Algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen
20 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, BS 08/06/2016, bl. 34604

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 08/06/2016, bl. 34799

WER - Vaststelling voorwaarden hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie
31 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor ambtenaren om overeenkomstig artikel XV.8 van het Wetboek van economisch recht, te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, BS 09/06/2016, bl. 35032


FINANCIEEL RECHT

Verslag over de werking van de centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2015
Verslag over de werking van de centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2015, BS 26/05/2016, bl. 33350

Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, wordt benoemd tot plaatsvervangend gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds
20 MEI 2016. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds, BS 06/06/2016, bl. 34329

Goedkeuring reglement NNB erkenning macroprudentiële maatregelen
20 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 24 februari 2016 van de Nationale Bank van België betreffende de erkenning van macroprudentiële maatregelen, BS 09/06/2016, bl. 34922

Goedkeuring reglement NNB extra eigen vermogensvereisten voor specifiek systeemrisico
31 MEI 2016. - koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 24 maart 2016 van de Nationale Bank van België houdende extra eigen vermogensvereisten voor specifiek systeemrisico, BS 09/06/2016, bl. 34926

Bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop
1 JUIN 2016. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop, BS 09/06/2016, bl. 34928


STRAFRECHT

Strafbaarstelling van het zonder machtiging of toestemming binnenkomen of binnendringen in een goed in het havengebied
20 MEI 2016. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het zonder machtiging of toestemming binnenkomen of binnendringen in een havenfaciliteit of onroerend dan wel roerend goed binnen de grenzen van een haven, BS 02/06/2016, bl. 33999

Omzetting EU-richtlijnen seksuele uitbuiting kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening aan illegalen
31 MEI 2016. - Wet tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf, BS 08/06/2016,  bl. 34574


FISCAAL RECHT

Inkomstenbelastingen – horecasector – flexi-job arbeidsovereenkomst
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de werkgevers in de horecasector. - Bezoldigingen toegekend in uitvoering van een flexi-job arbeidsovereenkomst en bezoldigingen met betrekking tot vrijgestelde overuren, BS 27/05/2016, bl. 33441

Model aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2016
26 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2016, BS 30/05/2016, bl. 33611

Model aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2016
26 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2016, BS 30/05/2016, bl. 33624

Model aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.)
26 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2016, BS 30/05/2016, bl. 33647

Taks Shelter audiovisuele werken
26 MEI 2016. - Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het Tax Shelter stelsel ten gunste van audiovisuele werken, BS 07/06/2016,  bl. 34441

BTW-vrijstelling zelfstandige groepering
26 MEI 2016. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de vrijstelling van de diensten verricht aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen, BS 09/06/2016, bl. 34919

Overdracht van de dienst van de gewestelijke registratierechten aan het Vlaamse Gewest
26 MEI 2016. - Wet houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevolge de overdracht van de dienst van de gewestelijke registratierechten aan het Vlaamse Gewest, BS 09/06/2016, bl. 34920.


SOCIAAL RECHT

Collectief ontslag
13 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag en tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2015/1794 van 6 oktober 2015, BS 25/05/2016, bl. 33221

Betaalde sportbeoefenaar
13 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 25/05/2016,  bl. 33222

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Errata
16 MEI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Errata, BS 26/05/2016, bl. 33303.

Strijd tegen sociale fraude
13 MEI 2016. - Wet tot wijziging van de programmawet (I) van 29 maart 2012 betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale prestaties, met het oog op de invoering van het systematisch doorzenden naar de KSZ van bepaalde verbruiksgegevens van nutsbedrijven en distributienetbeheerders tot verbetering van de datamining en de datamatching in de strijd tegen de sociale fraude, BS 27/05/2016, bl. 33415.

Adviesraad van het sociaal strafrecht
23 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2011 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek, BS 31/05/2016, bl. 33690
23 MEI 2016. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, BS 31/05/2016, bl. 33745
28 MEI 2016. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de deskundigen van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, BS 31/05/2016,  bl. 33747

Verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen
31 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 09/06/2016, bl. 35030


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Overeenkomst tussen België en Korea inzake werkvakantieprogramma
10 APRIL 2016. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea inzake een werkvakantieprogramma, gedaan te Brussel op 14 april 2014, BS 08/06/2016,  bl. 34571

Instemming Verdrag Raad van Europa tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
1 MAART 2016. - Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011, BS 09/06/2016, bl. 34897

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

2016-091


09-06-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 22 november 2013 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft

Schending (lacune in de wetgeving)

Rolnummer(s): 6221
Handelsrecht - Vennootschapsrecht - Kapitaalvermindering - Bescherming van de schuldeisers voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken - a. Naamloze vennootschap - Recht tot zekerheidstelling - b. BVBA -Ontstentenis van recht tot zekerheidstelling.
2016-090


09-06-2016

Prejudiciële vragen
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 57, in samenhang gelezen met art. 197, tweede lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6212 • 6257
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Grondslag van de belasting - Vaststelling van het netto-inkomen - Aftrekbaarheid van beroepskosten - Bijzondere verantwoordingsplicht - 1. Personenbelasting - 2. Vennootschapsbelasting.
2016-089


09-06-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de in B.9.4.4 vermelde interpretatie)

Rolnummer(s): 6078
Economisch recht - Consumentenbescherming - Gedragsregels - Reorganisatie van het toezicht op de verzekeringssector - Verzekeringsbemiddeling - 1. Identieke behandeling van de bank- en financiële sector en de sector van de verzekeringsbemiddeling - Uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijnen - 2. Delegatie aan de Koning - a. Mogelijkheid - b. Beperkingen - 3. Toepassing van de MiFID-regels op alle activiteiten die worden verricht op het Belgische grondgebied of in een andere lidstaat van de Europese Unie - 4. Geschiktheidstest - 5. Wettelijke bekrachtiging - Ontstentenis van een parlementair debat - 6. Toepassingsgebied - Verbonden verzekeringsagenten - 7. Beleggingsondernemingen - " Execution order only " - Vrijstelling van de verplichting om een passendheidstest uit te voeren - 8. Informaties aan de cliënten - Soorten overeenkomsten - 9. Professionele of niet-professionele cliënten - 10. Delegaties aan de FSMA - 11. Aansprakelijkheid van de verzekeringtussenpersonen - 12. Aanpassingstermijn. # Rechten en vrijheden - 1. Vrijheid van handel en nijverheid - 2. Vrijheid van ondernemen - 3. Algemene rechtsbeginselen - a. Rechtszekerheid - b. Scheiding der machten - c. Gewekt vertrouwen. # Europees recht - 1. Vrijheid van vestiging - 2. Vrij verrichten van diensten.
2016-088


02-06-2016

Prejudiciële vraag
Wet betreffende de politie over het wegverkeer (art. 38, § 2bis)

Geen schending

Rolnummer(s): 6220
Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Verval van het recht tot sturen - Uitvoering van de straf tijdens het weekend.
2016-087


02-06-2016

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (Artikel 318, § 2, eerste lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6202
Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - Vermoeden van vaderschap - Betwisting door de biologische vader van het kind - Vervaltermijn van één jaar - Startpunt - Ontdekking van het feit dat hij de biologische vader van het kind is - Kind jonger dan twaalf jaar. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - 2. Rechten van het kind.
2016-086


02-06-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (art. 59 en 82)

Schending - Handhaving van de gevolgen

Rolnummer(s): 6201
Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Ontslag - Opzeggingstermijn - 1. Verschillen in behandeling tussen arbeiders en bedienden - 2. Gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden - Inwerkingtreding - Ontstentenis van terugwerkende kracht.
2016-085


02-06-2016

Prejudiciële vragen
Wetboek van de Belgische nationaliteit (art. 1, § 2, eerste lid, 4°, d), in samenhang gelezen met de art. 1, § 2, eerste lid, 8° en 9°, en 15, § 3, eerste lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6192
Publiek recht - Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verkrijging door nationaliteitsverklaring - Beletsel - Gewichtige feiten eigen aan de persoon - 1. Veroordeling wegens een inbreuk op de sociale wetgeving - 2. Veroordeling wegens een inbreuk op de fiscale wetgeving.
2016-084


02-06-2016

Prejudiciële vraag
Art. 323 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van kracht vóór de opheffing ervan bij art. 24 van de wet van 1 juli 2006

Schending

Rolnummer(s): 6182
Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap - Kind geboren tijdens het huwelijk - Onmogelijkheid om aan de rechter te vragen om zijn afstamming vast te stellen ten aanzien van een andere man dan de echtgenoot van zijn moeder die als zijn biologische vader wordt voorgesteld, indien het niet voldoet aan een van de voorwaarden van artikel 320 van het Burgerlijk Wetboek. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
2016-083


02-06-2016

Prejudiciële vragen
Wetboek van strafvordering (art. 216bis, § 2)

Schending - Geen schending - Handhaving van de gevolgen

Rolnummer(s): 6158
Strafrecht - Strafrechtspleging - Strafvordering - Verval van de strafvordering - Minnelijke schikking - Discretionaire bevoegdheid van het openbaar ministerie - Afwezigheid van daadwerkelijike rechterlijke controle.
2016-082


02-06-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid (art. 51)

Geen schending

Rolnummer(s): 6142
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Overzeese sociale zekerheid - Ouderdomsrente - Indexering - 1. Belgische gerechtigden of onderdanen van landen waarmee een wederkerigheidsakkoord is gesloten - 2. Buitenlandse gerechtigden die niet in België verblijven. # Rechten en vrijheden - Bescherming van de eigendom.
2016-081


02-06-2016

Prejudiciële vragen
Art. 2, c) tot e), 49 en 57 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van ondernemingen en vóór de invoeging door die wet van het art. 49/1 in de wet van 31 januari 2009

Geen schending (onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.16) - De derde prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 6035
Economisch recht - Continuïteit van de ondernemingen - Procedure van gerechtelijke reorganisatie - Schuldvorderingen in de opschorting - Opzeggingsvergoeding - 1. Vermindering of betalingstermijnen - Schuldvordering die haar grondslag vindt in een opzeggingsvergoeding van een werknemer die werd ontslagen vóór de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie - 2. Het al dan niet strafbaar zijn van de niet-betaling van een dergelijke vergoeding.
2016-080


25-05-2016

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 132bis en 136)

Geen schending

Rolnummer(s): 6260
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Belastingvrije som - Toeslagen voor kinderen ten laste - Verdeling over de ouders die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin - 1. Ouders van een gezin met kinderen die uit verschillende verbintenissen zijn geboren, van wie sommigen alternerend of op gelijkmatig verdeelde wijze onder hun hoede staan en zijn gedomicilieerd in dat gezin - 2. Ouders van een gezin met kinderen die uit verschillende verbintenissen zijn geboren, van wie sommigen alternerend of op gelijkmatig verdeelde wijze onder hun hoede staan en niet zijn gedomicilieerd in dat gezin.
2016-079


25-05-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (art. 30bis, § 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6225
Sociale zekerheid - Financiering - Socialezekerheidsbijdragen - Inning en invordering - Betaling door een hoofdelijk aansprakelijke - Opdrachtgever die een beroep doet op een aannemer met sociale schulden - Vordering tot betaling van het bedrag van de niet betaalde sociale bijdragen - Rechterlijke toetsing met volle rechtsmacht.
2016-078


25-05-2016

Beroepen tot vernietiging
Afdeling 6 (Bepalingen betreffende de belastingen op masten, pylonen en antennen) van hoofdstuk IX van het programmadecreet van het Waalse Gewest van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit - Basisartikel 36 01 90 van de organisatieafdeling 17 van sector I van titel I van de tabel als bijlage bij het decreet van 11 december 2014 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

Vernietiging

Rolnummer(s): 6214 • 6236 • 6240
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Waals Gewest - Gewestelijke fiscaliteit - a. Belasting op masten, pylonen of antennen bestemd voor de uitvoering, rechtstreeks met het publiek, van een mobiele telecommunicatieverrichting door de operator van een openbaar telecommunicatienet - b. Impliciete bevoegdheden - 2. Federale bevoegdheden - Gemeentelijke fiscaliteit - Uitzonderingen bij wet bepaald - Noodzakelijkheid.
2016-077


25-05-2016

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 330, § 1, vierde lid)

Schending

Rolnummer(s): 6209
Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming langs vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting door het kind ouder dan 22 jaar - Termijn - Aanvang - Ontdekking van het feit dat de persoon die het heeft erkend zijn vader niet is.
2016-076


25-05-2016

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 577)

Geen schending

Rolnummer(s): 6177
Gerechtelijk recht - Bevoegdheid van de rechtscolleges - Volstrekte bevoegdheid - Rechtbank van eerste aanleg - Hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter -Handelaar betrokken in een huurgeschil.
2016-075


25-05-2016

Beroep tot vernietiging
Vlaams decreet van 19 december 2014 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (art. 172 en 175)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6171
Fiscaal recht - Registratierechten - Vlaams Gewest - Verdeelrecht - 1. Verdeling van een onroerend goed ingevolge de beëindiging van een feitelijke samenwoning - Geen fiscale voordelen - 2. Verdeling van een onroerend goed ingevolge een echtscheiding of beëindiging van een wettelijke samenwoning - Fiscale voordelen - a) Verlaagd tarief - b) Abattement.
2016-074


25-05-2016

Prejudiciële vraag
Art. 1, 3°, van artikel 3 (" Overgangsbepalingen ") en art. 47 van artikel 4 (" Opheffings- en wijzigingsbepalingen ") van de wet van 14 juli 1976

Geen schending

Rolnummer(s): 6168
Burgerlijk recht - Huwelijksvermogensstelsels - Overgangsrecht - Vereffening en verdeling - Echtgenoten die, vóór de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976, het bij huwelijkscontract vastgelegde stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten hebben aangenomen - Voorrang van de gescheiden vrouw om haar vooruitnemingen te doen vóór die van de man.
2016-073


25-05-2016

Prejudiciële vragen
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (artikel 7, § 1, derde lid)

Onbevoegdheid van het Hof - Schending (in de gegeven interpretatie) - Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6166 • 6167
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - a. Ruimtelijke ordening - Stadsvernieuwing - Onteigeningen ten algemenen nutte - Vrijstelling voor de Regering om in een specifiek besluit dat de onteigening toestaat, vast te stellen dat de onmiddellijke inbezitneming van het onteigende goed onontbeerlijk is ten algemenen nutte - b. Impliciete bevoegdheden - 2. Federale bevoegdheden - a. Gerechtelijke onteigeningsprocedure - Vaststelling van de voorwaarden inzake uiterst dringende noodzakelijkheid en algemeen nut - b. Residuaire bevoegdheid - Bescherming van de rechten van de bestuurden - Uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. # Bestuursrecht - Ruimtelijke ordening en stedenbouw - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Stedelijke herwaardering - Onteigeningen - 1. Besluit van de Regering ter goedkeuring van het herwaarderingsprogramma - Waarde - Toestemming om te onteigenen - Ontstentenis van een geïndividualiseerd onderzoek - 2. Motivering van de toestemming om te onteigenen. # Rechten en vrijheden - Bescherming van de eigendom.
2016-072


25-05-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen (art. 2 en 3)

Gedeeltelijke vernietiging (Franse versie) - Verwerping van het beroep voor het overige, onder voorbehoud van de in B.23.2 vermelde interpretatie

Rolnummer(s): 6145
Bestrijding van discriminatie - Nieuwe strafbaarstelling - Seksisme - 1. Redactionele verschillen tussen de Franse en de Nederlandse versie van de wet - 2. Ernstige aantasting van de waardigheid van de beoogde persoon - 3. Een persoon als minderwaardig " beschouwen " - 4. Uitdrukking van " minachting " jegens een persoon - 5. Reductie van een persoon tot diens geslachtelijke dimensie - 6. Identieke behandeling van verschillende situaties. # Rechten en vrijheden - 1. Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten - 2. Vrijheid van meningsuiting - 3. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - 4. Economische, sociale en culturele rechten - a. Recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid.
2016-071


25-05-2016

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 11 april 2014 tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt (art. 12, 2°)

Vernietiging

Rolnummer(s): 6118
Publiek recht - Energie - Waals Gewest - Elektriciteitsmarkt - Vaststelling van de tariefmethodologie door de CWaPE - Pensioenlasten van de personeelsleden onder openbaar statuut van de netbeheerder of haar (klein)dochteronderneming - Kwalificatie van niet-beheersbare kosten. # Europees recht - Energie - Functionele onafhankelijkheid van de energieregulator.

RECHTERLIJKE ORDE

BS 26/05/2016
Benoemingen – pensioneringen – ontslagneming diverse magistraten
Plaatsvervangende magistraten en rechters

BS 27/05/2016
Parket rechtsgebied hof van beroep Gent en arbeidsauditoraat Antwerpen
Oproep tot kandidaten voor de beroepscommissie die bevoegd is voor de beroepen inzake evaluatie en stage
Vacante betrekkingen griffier en secretaris dossierbeheerder
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheer griffie en parket
Vacante betrekkingen medewerker administratieve ondersteuning bij de griffie - medewerker dossierbeheer bij het parket -  medewerker chauffeur bij het parket

BS 30/05/2016
Tijdelijke verplaatsing zetel vredegerecht van 8ste kanton Antwerpen naar de zetel van het vredegerecht Kontich
Benoeming substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent en tevens aangewezen tot het mandaat van procureur-generaal
Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel
Arbeidshof te Brussel
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever van het Nederlands taalstelsel bij het Arbeidshof van Brussel  

BS 03/06/2016
Samenstelling van het evaluatiecollege van de korpschefs. - Leden aangeduid in de hoedanigheid van specialisten in het beheer van human resources

BS 06/06/2016
Examen met het oog op de werving van assessoren in interneringszaken gespecialiseerd in klinische psychologie. - Oproep tot kandidaten
31 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Overijse van het vredegerecht van het kanton Overijse en Zaventem naar Zaventem
Pensionering advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie – pensionering vrederechter van het kanton Kontich – ontslagneming  rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

BS 07/06/2016
Aanwijzing onderzoeksrechter  Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel -  ontslagneming plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Elsene. – benoeming raadsheer in het Hof van Cassatie. – benoeming  raadsheer in het hof van beroep te Brussel - benoeming twee plaatsvervangende raadsheren in het hof van beroep te Antwerpen -  benoeming twee plaatsvervangende raadsheren  in het hof van beroep  te Brussel – aanwijzing plaatsvervangend magistraat bij het hof van beroep te Gent
Hof van beroep te Brussel  - Rechtbank van koophandel te Gent

BS 08/06/2016
Tijdelijke opdrachten griffiers en parketsecretarissen
Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

BS 09/06/2016
Openstaande betrekking van hoofdgriffier bij de Raad van State