BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
25 september - 9 oktober 2014
 
'Week van de bibliotheek'
20 - 24 oktober 2014
Programma
Lessen databanken tijdens de week van de bibliotheek:
STRADALEX EN EURLEX
Codex deontologie voor advocaten (OVB) inwerking 1 januari 2015

Vergaande samenwerking tussen Milieuhandhavingscollege, Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Handelaars kunnen afronden

Decreet betreffende het onderwijs XXIV

Omzetting aftrek uitgaven kinderoppas in een belastingvermindering

Wijzigingen in het KB/WIB 92 ingevolge invoering gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting.

Wijzigingen belastingvermindering voor uitgaven voor energiebesparende uitgaven in een woning en belastingvermindering voor energiezuinige woningen


Vreemdelingen – in eigen woning verblijven als alternatief voor de vasthouding

PUBLIEK RECHT

Organisatie en rechtspleging sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
4 APRIL 2014. - Decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 01/10/2014, bl. 77620
16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 08/10/2014, bl. 79056

Vreemdelingen - eigen woning verblijven als alternatief voor de vasthouding
17 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de inhoud van de overeenkomst die wordt gesloten en de sancties die kunnen worden opgelegd krachtens artikel 74/9, § 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 25/09/2014, bl. 76793

Onderwijs
25 APRIL 2014. - Decreet betreffende het onderwijs XXIV, BS 25/09/2014, bl. 76414

Organisatie secundair onderwijs
20 JUNI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, BS 02/10/2014, bl. 77804

Onderwijs allerlei
23 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs, wat betreft de vaststelling van de criteria met betrekking tot de controle van het huisonderwijs, BS 01/10/2014, bl. 77652.
20 JUNI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot de wijze waarop sommige bevoegdheden van de inspectie worden uitgevoerd, wat de werking van het paritair college en de controle van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne binnen de procedure voor de intrekking van de erkenning betreft, BS 01/10/2014, bl. 77665

Sport – doping – biologisch paspoort
20 JUNI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, wat betreft het biologisch paspoort, BS 29/09/2014, bl. 77193

Doel 3
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Kennisgeving. Wijziging van een vergunning van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, BS 09/10/2014, bl. 79262


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Orde van Vlaamse Balies
Codex deontologie voor advocaten, BS 30/09/2014, bl. 77350
Inwerking 1 januari 2015


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Beroep van auto-expert - omzendbrief
Omzendbrief van 16 september 2014 betreffende de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts, gewijzigd door de wet van 6 oktober 2011, BS 26/09/2014, bl. 77071

Indexcijfers kostprijs beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, bl. 78734


FINANCIEEL RECHT

Gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten – roerende voorheffing
19 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden en van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, BS 25/09/2014, bl. 76817

Handelaars kunnen afronden
22 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit houdende de inwerkingtreding en de uitvoering van sommige bepalingen van boek VI, XIV en XV van het Wetboek van economisch recht, met betrekking tot de afronding van betalingen in euro, BS 25/09/2014, bl. 76843
CBN-advies 2014/9 - Afronding van betalingen in euro
Inwerking 1 oktober 2014


STRAFRECHT

Benoeming leden commissies tot bescherming van de maatschappij gevangenis Leuven Hulp
6 OKTOBER 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een commissie tot bescherming van de maatschappij, BS 09/10/2014, bl. 79267


FISCAAL RECHT

Inkomstenbelastingen – voorafbetalingen aanslagjaar 2015
Algemene administratie van de fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Directe belastingen. Voorafbetalingen. Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. Aanslagjaar 2015, BS 30/09/2014, bl. 77385

Omzetting aftrek uitgaven kinderoppas in een belastingvermindering
30 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, wat de omzetting betreft van de aftrek voor uitgaven voor kinderoppas in een belastingvermindering, BS 06/10/2014, bl. 78514

Belastingverminderingen – gewestelijke aanvullende belasting – belasting niet-inwoners
30 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen en ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners, BS 09/10/2014, bl. 79205


SOCIAAL RECHT

Arbeidsongevallenwet – aangifte  verzekeringsonderneming certificatie met het oog op het verschaffen van een redelijke zekerheid (Reasonable Assurance)
13 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 30/09/2014, bl. 77269

Gedetacheerde werknemers en zelfstandigen –addendum  publicatie - Advies RvS
19 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen. Addendum, BS 03/10/2014, bl. 78282

Aanpassing buiten index op 1 september 2014 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen
Aanpassing buiten index op 1 september 2014 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 03/10/2014, bl. 78399

Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance
4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 21 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 07/11/2014, bl. 78663


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Verdrag maritieme arbeid
30 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 en tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst van 19 mei 2008 tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) inzake het verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006, BS 09/10/2014, bl. 79216
SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Wet economische expansie - Schending
Arrestnummer: 132/2014
Arrestdatum: 25/9/2014
Rolnummer(s): 5719
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie (art. 30, § 1, vierde lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Economisch recht - Economische expansie - Onroerende goederen - 1. Onteigening of verwerving door de overheid - 2. Geen recht van wederafstand van de onteigende - 3. Onteigeningsdoel - Industrialisatie van de verworven onroerende goederen. # Rechten en vrijheden - Eigendomsrecht - Beperkingen - Belangenafweging.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-132n.pdf

Vennootschappen – aansprakelijkheid – Geen schending
Arrestnummer: 133/2014
Arrestdatum: 25/09/2014
Rolnummer(s): 5722 • 5806
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek van vennootschappen (art. 265, § 2, en 409, § 2)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (onder voorbehoud van de in B.8 en B.9 vermelde interpretatie)
Trefwoorden: Handelsrecht - Vennootschapsrecht - Faillissement - Verschuldigde socialezekerheidsbijdragen - 1. CVBA - Persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders, gewezen bestuurders en van alle andere personen die bestuursbevoegheid hebben gehad - Voorwaarden - Betrokkenheid in de periode van vijf jaar voorafgaand aan een nieuw faillissement bij minstens twee andere faillissementen met schulden ten aanzien van een inningsinstelling van de socialezekerheidsbijdragen - Appreciatiebevoegdheid van de rechter - 2. BVBA - Persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die bestuursbevoegdheid hebben gehad - 3. Zaakvoerders, bestuurders, bedrijfsleiders of iedere andere persoon die ten aanzien van de zaken van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm een stichting of een vzw, werkelijke bestuursbevoegdheid heeft gehad - Onstentenis van aansprakelijkheid.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-133n.pdf

Fiscaal - uitgekeerde dividenden – roerende voorheffing – Verwerping van de beroepen
Arrestnummer: 134/2014
Arrestdatum: 25/9/2014
Rolnummer(s): 5725 • 5728
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Programmawet van 28 juni 2013 (art. 3, littera b), 5, littera b), en 7, tweede lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de beroepen
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelastingen - 1. Bijzondere stelsels van aanslag - Afzonderlijke aanslagen - Uitgekeerde dividenden - Verlaagd tarief - Voorwaarden - 2. Roerende voorheffing - Uitgekeerde dividenden - Verlaagd tarief - Voorwaarden.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-134n.pdf

Ziekte- en invaliditeitsverzekering – uitkering - De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Arrestnummer: 135/2014
Arrestdatum: 25/09/2014
Rolnummer(s): 5726
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Arbeidsongeschiktheid - Uitkering - 1. Loontrekkenden die na de pensioenleeftijd zijn blijven werken - 2. Zelfstandigen die na de pensioenleeftijd zijn blijven werken. # Prejudiciële vraag - Onbevoegdheid van het Hof - Getoetste norm - Koninklijk besluit.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-135n.pdf

Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening – Geen schending
Arrestnummer: 136/2014
Arrestdatum: 25/09/2014
Rolnummer(s): 5729
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Art. 111, eerste lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, zoals vervangen bij artikel 48 van het decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 2002
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Waals Gewest - Vergunningen - 1. Afwijkingen gewestplan - a. Gebieden die voor bebouwing zijn bestemd - b. Gebieden die niet voor bebouwing zijn bestemd - Groengebieden - 2. Mogelijkheden van vergroting van gebouwen in afwijking van de gewestplan - 3. Regeling van de marginale uitbreiding.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-136n.pdf

Groepsverzekering – De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Arrestnummer: 137/2014
Arrestdatum: 25/9/2014
Rolnummer(s): 5736
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen (art. 43)
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Huwelijksvermogensstelsels - Wettelijk stelsel - Eigen goederen - Kapitaal van een groepsverzekering.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-137n.pdf

Gemeentepersoneel – pensioenen – Geen schending
Arrestnummer: 138/2014
Arrestdatum: 25/9/2014
Rolnummer(s): 5743
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 156 en 160 van de Nieuwe Gemeentewet, in samenhang gelezen met de art. 1 en 6 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Gemeentepersoneel - Statutaire ambtenaren - Pensioenberekening - Grondslag - 1. Diensten gepresteerd als vast benoemd personeelslid - 2. Civiele diensten als tijdelijk beambte - 3. Prestaties in het kader van het bijzonder tijdelijk kader - Uitsluiting.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-138n.pdf

Betwisting vaderschap – Schending – Geen schending – Geen schending
Arrestnummer: 139/2014
Arrestdatum: 25/09/2014
Rolnummer(s): 5747 • 5781 • 5804
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 330)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending - Geen schending - Geen schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting ingesteld door de man die het kind heeft erkend - 1. Grond van niet-ontvankelijkheid - Bezit van staat - 2. Vervaltermijn - 3. Gebrek in de toestemming. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-139n.pdf

Faillissement – verschoonbaarheid – feitelijk samenwonende – Geen schending
Arrestnummer: 140/2014
Arrestdatum: 25/09/2014
Rolnummer(s): 5749
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Faillissementswet van 8 augustus 1997 (art. 80, derde lid, en 82, tweede lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (rekening houdend met wat in B.17.2 is vermeld)
Trefwoorden: Handelsrecht - Faillissement - Verschoonbaarheid en mogelijkheid tot bevrijding - Feitelijk samenwonende van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van die gefailleerde.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-140n.pdf

Ziekte- en invaliditeitsverzekering – uitkering – Schending of geen schending afhankelijk van de interpretatie
Arrestnummer: 141/2014
Arrestdatum: 25/09/2014
Rolnummer(s): 5761
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 103, § 1, 1°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Arbeidsongeschiktheid - Uitkeringen - Volledige schorsing van de uitkeringen die zijn berekend volgens een voltijdse betrekking in geval van ontslag met betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding - 1. Werknemers die een voltijdse betrekking hebben - 2. Werknemers die verschillende deeltijdse betrekkingen hebben die gelijkwaardig zijn aan een voltijdse betrekking, die in het kader van een van hun arbeidsovereenkomsten worden ontslagen, en van wie de compenserende opzeggingsvergoeding is berekend op basis van een deeltijds loon.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-141n.pdf
Vacante betrekkingen magistratuur
Arbeidsrechtbank te Gent

BS 30/09/2014
Benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken arbeidshof van Antwerpen , Arbeidsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen, Turnhout en Tongeren, arbeidshof Gent, arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Gent en Brugge, arbeidsrechtbank Leuven
Hoge Raad voor de Justitie – vervanging Nederlandstalig effectief lid (magistraat)
Vacante betrekkingen rechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel Antwerpen, Brussel, Leuven en Gent (ERRATUM BS 08/10/2014: voor Antwerpen 18 en géén 52 vacatures!)
Adreswijziging vredegerecht van Wervik

BS 02/10/2014
Rechtsgebied hof van beroep te Antwerpen – parket Leuven – parket Brussel - Franstalige rechtbank van koophandel Brussel - vredegerecht Anderlecht II - politierechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen - rechtsgebied van hof van beroep te Luik
Hoge Raad voor de Justitie- Vervanging lid-magistraat

BS 03/10/2014
Pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Benoemingen griffiers en parketsecretarissen
Hof van Cassatie

BS 06/10/2014
Advocaat-generaal hof van beroep te Antwerpen - van eerste substituut-procureur des Konings parket Antwerpen – benoemingen rechters  in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, Gent, afdeling Oudenaarde en Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel
Benoeming plaatsvervangend rechter bij het Benelux-Gerechtshof
Hof van Cassatie - hof van beroep te Gent - arbeidshof te Gent - rechtbank van eerste aanleg Limburg - rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - rechtbank van koophandel te Antwerpen - rechtbank van koophandel te Leuven - rechtbank van koophandel te Gent

BS 07/10/2014
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Vredegerechten en politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen