Nieuwsbrief 16 februari - 30 maart 2020
ACTUEEL
Eerste pakket volmachtsbesluiten justitie
Gepubliceerd in BS 30/03/2020:
27 MAART 2020. - Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), BS 30/03/2020, bl. 22054
27 MAART 2020. - Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), BS 30/03/2020, bl. 22056

Persbericht Koen Geens 29 maart 2020
Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) - 55K1104 – Aangenomen op 26 maart 2020, gepubliceerd BS 30/03/2020

Omzendbrief College PG COL 06/2020 maatregelen coronavirus van 25 maart 2020
Richtlijnen van het College van Procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke handhaving van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Geen bijdrage meer aan het Begrotingsfonds voor de juridische bijstand voor mensen in CSR

GwH 12 maart 2020, nr. 38/2020

PUBLIEK RECHT
WETGEVINGSTECHNIEK

Uitbesteding van regelgevende bevoegdheid aan autonome agentschappen, private en hybride actoren
C. Jenart, TBP 2020/2, 63

Wie is er bang van verzamelwetten? Een empirisch onderzoek
P. Popelier, TVW 2020/1, 2

De nieuwe Vlaamse omzendbrief wetgevingstechniek
J. Van Nieuwenhove, TVW 2020/1, 23

PARLEMENTAIR RECHT


Honderd jaar vertrouwensstemmingen in de regering (1919-2018): een gewoonte die de crisis over het Marrakesh-pact overleeft
J. Velaers, TBP 2020/1, 4

Een wetsontwerp indienen bij de Kamer van volksvertegenwoordigers in een periode van lopende zaken: een uniek praktijkvoorbeeld
P.D.G. Caboor, H. Mussely, TVW 2020/1, 28

OMGEVINGSRECHT


Urgenda: mijlpaal of dode mus?
M.-L. Degrootte en K. Dewaele, RW 2019-2020, nr. 29, 21/03/2020, 1122
(Hoge Raad 20 december 2019)

Klimaatverandering in de rechtbank
Een blijver na de Urgenda-rechtspraak?
H. Schoukens, A. Soete, NJW nr. 417, 26/02/2020, 142

Dertig jaar Bosdecreet: kaderwetgeving voor het behoud van de Vlaamse bossen?
K. Kempeneers, MER 2019/4, 224

WONEN


Het nieuwe gezicht van de Vlaamse woningkwaliteitsbewaking: de wijzigingen door het decreet van 29 maart 2019
T. Vandromme, RW 2019-2020, nr. 27, 07/03/2020, 1043

GEZONDHEIDSRECHT

Huisregels in de residentiële geestelijke gezondheidszorg. Orde op zaken gesteld
M. Noteliers, T. Opgenhaffen, T. Gez. 19/20, nr. 3, 169

ONDERWIJSRECHT

Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB)
2019-2020 nr. 03
Inhoudstafel

ENERGIERECHT

Energierecht in België en Vlaanderen 2020
Frederik Vandendriessche (ed.), Intersentia 2020, 394 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het nieuwe AREI in 3 delen gepubliceerd in BS 28 oktober 2019 in drie boeken en treedt in werking op 1 juni 2020:

AREI Laagspanning
(Boek 1) Wolters Kluwer 2020
Beschrijving + inhoudstafel

AREI Hoogspanning
(Boek 2) Wolters Kluwer 2020
Beschrijving +inhoudstafel

AREI Transmissie & Distributie Editie 2020
(Boek 3) Wolters Kluwer 2020
Beschrijving + inhoudstafel

MIGRATIERECHT


Recht en asiel
F. Fleerackers, R. Van Ransbeeck (eds.), AdVocare, Interdisciplinair Cahier 24.1, Boek 1., Larcier2019
Inhoudstafel

RECHTEN VAN DE MENS


Rechtspraak rechten van de mens
JLMB 2020/6
Inhoudstafel

Rechtspraak mensenrechten
JLMB 2020/12
Inhoudstafel

De rechtspositie van transgender personen in België
J. Motmans, G. Verschelden, Intersentia 2020, 225 p.
Beschrijving + inhoudstafel
GEGEVENSBESCHERMING
Le droit d’accès aux banques de données policières
F. Dumortier, C. Forget, JT N° 6806, 07/03/2020, 176

METARECHT
Recht en Asiel – Recht en Waarheid
F. Fleerackers, R. Van Ransbeeck (eds.), AdVocare, Interdisciplinair Cahier 24.1 (Recht en Asiel) en 25.1 (Recht en Waarheid) , Larcier2019, 163 p.
Inhoudstafel

BURGERLIJK RECHT
Boek 8 «Bewijs»: het eerste boek van het nieuw Burgerlijk Wetboek
J. Baeck, RW 2019-2020, nr. 29, 21/03/2020, 1123

Het Nieuw BW, een tussentijds verslag

E. Dirix en P. Wéry, RW 2019-2020, nr. 27, 07/03/2020, 1042

FAMILIAAL (VERMOGENS)RECHT

Het personen- en familierecht

F. Swennen, 6e editie, Intersentia 2019, 585 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De rechtspositie van transgender personen in België

J. Motmans, G. Verschelden, Intersentia 2020, 225 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Een vergelijkend overzicht van de verschillende samenlevingsvormen naar Belgisch recht

L. Franck, E. Janssens, Nieuwsbrief Notariaat nr. 3-4, weken 12-15 2020

Afstamming – zaak Delphine Boël
J.-P. Masson, Une paternité royale hors mariage, JT N° 6808, 21/03/2020, 209

De dading in het kader van de vereffening en verdeling van een nalatenschap: quid erfbelasting?

O. Claes, TFR nr. 578, mrt 2020, 209

Brengt de dood «bevrijding»? Over schulden en nalatenschappen

B. Van den Bergh, RW 2019-2020, nr. 25, 22/02/2020, 963

De verzegeling en ontzegeling
H. Casman, E. Alofs, P.-J. De Decker, A.-S. Vandenbosch, NFM 2020/1-2, 3

Rechtspraak familie- en familiaal vermogensrecht
RABG 2020/4
Inhoudstafel

De burgerrechtelijke heling
O. Claes, TEP 2019/4, 641

De ouderlijke boedelverdeling: is er leven na de globale erfovereenkomst?
B. Van den Houtte, TEP 2019/4, 669

JEUGDRECHT


Toevertrouwen van minderjarigen aan een instelling op basis van het Vlaamse Jeugddelinquentierecht
B. De Smet, RW 2019-2020, nr. 28, 14/03/2020, 1083

Actualia rond de poort van het jeugdrecht naar het strafrecht: de uithandengeving
B. De Smet, RW 2019-2020, nr. 26, 29/02/2020, 1002

Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK)
Nummer 2020/1
Inhoudstafel

ZAKENRECHT


Mede-eigendom – vernietiging door GwH
Arrestnummer: 30/2020
Arrestdatum: 20-02-2020
Rolnummer(s): 7084
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 18 juni 2018 « houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing » (art. 167, 7°, wijziging van artikel 577-7 van het Burgerlijk Wetboek)
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Mede-eigendom - Appartementsgebouwen - Vereniging van mede-eigenaars / Algemene vergadering - Besluitvorming - Vereiste meerderheden - Beslissing tot afbraak of volledige heropbouw van het gebouw
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-030n.pdf

Vastgoedrecht

Sagaert Vincent (ed.), Themis nr. 112, die Keure 2020, 212 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VERBINTENISSENRECHT


Handboek bijzondere overeenkomsten
Dambre Maarten, Die Keure 2020, 618 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak verbintenissenrecht

RABG 2020/3
Inhoudstafel

De redactie van een opschortende financieringsvoorwaarde

M. De Potter de ten Broeck, NFM 2020/3, 66

Rechtspraak bouwrecht
 
JLMB 2020/9
Inhoudstafel

Themanummer Huur

T.Vred. 2020/1-2
Inhoudstafel

Rechtspraak kroniek huur (2016-2018)

B. Kohl, C. Baré,Le bail – Chronique de jurisprudence 2016-2018, JT N° 6809-6810, 28/03/2020 en 04/04/2020, 225

Rechtspraak huur
JLMB 2020/11
Inhoudstafel

Hervorming huurrecht Waals Gewest

M. Barbier, Hervorming van het huurrecht in het Waals Gewest: het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst, T. Not. 2020/2, feb 2020, 89

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

OVB - Nieuw reglement van inwendige orde
18 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies, bl. 17664

OBFG – wijziging reglement van inwendige orde
8 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van wijzigingen van het reglement van inwendige orde van de "Ordre des barreaux francophones et germanophone", BS 24/03/2020, bl. 17671

Onafhankelijksregels voor advocaten uitgebreid tot kantoorgenoten
I. Vogelaere, Jura Nieuws 06/03/2020
Reparatiereglement tot wijziging van diverse bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 06/03/2020, bl. 14004

Strengere regels voor advocaten bij witwasvermoeden
I. Vogelaere, Jura Nieuws 06/03/2020
Reglement tot wijziging van artikel 70 van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 06/03/2020, bl. 14004

Rechtspraak advocatuur
JLMB 2020/7
Inhoudstafel

Deontologie voor advocaten - Recente evolutie - en hoe moet het verder? - Lexalert online seminarie 27 augustus 2020: Programma

JURIDSCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND

Wetsvoorstellen versoepeling recht op juridische tweedelijnsbijstand
Wetsvoorstel tot waarborging, middels een wettelijke bepaling, van het recht op juridische tweedelijnsbijstand en ter facilitering van de toegang ertoe door een verhoging van de toegangsbegrenzingen. 55K0463
Wetsvoorstel tot verbetering van de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen 55K0175
Op 10 maart 2020 worden deze twee samengevoegde wetsvoorstellen besproken in de Commissie voor Justitie.

JUSTITIE

Justitie wil beter zicht op nevenfuncties van magistraten die kandidaat zijn voor aanwijzing of benoeming tot korpschef
Jura Nieuws 19 maart 2020
In BS van 19 maart 2020 standaardformulieren:
9 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2005 tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259ter, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 19/03/2020, bl. 16077

9 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2003 tot vaststelling van het standaardformulier van het curriculum vitae bedoeld in artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek, BS 19/03/2020, bl. 16101

9 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259quater, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 augustus 2017 tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259quater, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 19/03/2020, bl. 16120

Statuut en deontologie van de magistraat
De Riemaecker Xavier, Van Ransbeeck Raf (eds.), die Keure 2020, 625 p.
Beschrijving + inhoudstafel

NOTARIAAT

Notariële erelonen
A. Van den Bossche, J. Van Thielen, A. Van den Bossche, NFM 2020/1-2, 23

GERECHTELIJK RECHT

Gemeenrechtelijke vordering van collectieve belangen door rechtspersonen
C. Romainville, F. de Stexhe; JT N° 6807, 14/03/2020, 189

Veroordeling tot rechtsplegingsvergoeding voor in het ongelijk gestelde tussenkomende verzekeraar van beklaagde
Cassatie 3 maart 2020, P.19.1212N

Alleenrechtsprekende rechters of collegialiteit: Wat verdient waarom de voorkeur en bracht Potpourri overal duidelijkheid?

E. De Smet,RW 2019-2020, nr. 26, 29/02/2020, 1003

De impact van een dading op het recht op toegang tot een rechter: de exceptie van dading
N. Portugaels, J. Bruccoleri, TBH 2019/10, 1183
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Het ondernemingsbegrip
Aanknopingsfactor van economisch recht (Deel 1.)

G. Straetmans, NJW nr. 419, 25/03/2020, 234

Wijzigingen Wetboek van Economisch Recht: een overzicht

I. Van den Bosch, m.m.v. E. Meyermans Spelmans, NNK 2019/2, 9

De nieuwe uitdagingen voor de onderneming/ l'entreprise face à ses nouveaux défis
Brahim Bénichou, Hakim Boularbah, Ihsan Karatas e.a., Jaarboek Dag van de bedrijfsjurist 2019 - Annuaire Journée du juriste d'entreprise 2019, 1ste editie 2019, IJE/IBJ, Larcier 2019, 230 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Onrechtmatige bedingen en arbitrageclausules

M. Berlingin, La clause d’arbitrage dans les contrats entre entreprises n’est pas abusive, JT N° 6806, 07/03/2020, 173

Sancties voor onrechtmatige bedingen in ondernemingscontracten in het licht van de b2b-wet van 4 april 2019

T. Tanghe, TBH 2019/10, 1194

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN


De coöperatieve vennootschap 2.0: verankering van de coöperatieve gedachte of wedergeboorte van de oneigenlijke coöperatieve?
E. Callens, L. De Meulemeester, TRV-RPS 2020/1, 5

Geen CV meer voor vrije beroepers?
De Vennootschap nr. 02, feb 2020, 6

Le droit des sociétés après l’entrée en vigueur du CSA.
Quelles innovations dans la pratique notariale?
A. Navez, RNB feb-mrt 2020, 95

Fusies van vennootschappen onder WVV: wat is nieuw?
M. Roelants, Balans nr. 845, 29/02/2020, 1

De overdracht van aandelen op naam
Let’s keep it simple
M. Wyckaert, B. Van Baelen, NFM 2020/1-2, 33

Het UBO-register uitgelegd
T. Eeckman, NNK 2019/2, 18

INSOLVENTIE

Het nieuwe insolventierecht in vogelvlucht

A. Van Hoe, Intersentia – Uantwerpen – CBR 2019, 37 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak insolvabiliteit

JLMB 2020/8
Inhoudstafel

Definiëring (buiten)gewone schuldvorderingen in de opschorting (of hoe het heden het verleden is)
F. De Leo, TBH 2019/10, 1211

De (provisionele) aangifte van schuldvordering ontleed
V. Verlaeckt, TBH 2019/10, 1231

BOEKHOUDRECHT

Boekhoudrecht in essentie aangevuld met financiële analyse
I. Van De Woesteyne, Intersentia 2020, 344 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Europees Hof van Justitie veroordeelt cumulverbod voor boekhouders
K. Van Tilborg, Balans nr. 846, 15/03/2020, 1
(HvJ C-384/18 van 27 februari 2020, Europese Commissie / Koninkrijk België)

VERZEKERINGEN


Vrijstelling(en) van de brandverzekeringsovereenkomst bij gedwongen mede-eigendom
J. Fernandez, Verzekeringsnieuws nr. 02, feb 2020, 1

INFORMATICA EN RECHT

Kunstmatige intelligentie in Belgisch recht: een stand van zaken
S. De Schrijver, Editoriaal,Themanummer AI en Recht, Computerrrecht 2020/1, 1

INTELLECTUELE EIGENDOM


Kunstmatige Kunst
Bedenkingen bij de toepassing van het auteursrecht op Artificiële Intelligentie
F. Gotzen, M.-C. Janssens, Auteurs & Media 2018-2019/3, 323

MEDEDINGING


Competitio – Tijdschrift voor Belgische Mededinging
2019 Volume 14/3
2019 Volume 14/4

De nieuwe Belgische Mededingingswet

D. Vandermeersch, SEW , nr. 2, feb 2020, 54

STRAFRECHT
Onmiddellijke aanhouding
L. Van den Steen, De wet van 21 december 2017 met betrekking tot de invoering van een beveiligingsperiode en wijzigingen inzake de onmiddellijke aanhouding: veel geblaat, weinig wol, RW 2019-2020, nr. 30, 28/03/2020, 1162

Omzendbrief College PG COL 06/2020 maatregelen coronavirus van 25 maart 2020
Richtlijnen van het College van Procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke handhaving van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Overzicht van het Belgisch strafprocesrecht
Deruyck Filiep, m.m.v.Van Landeghem Yannic, die Keure 2020, 330 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gemeenschappelijke omzendbrief opsporen potentiële verbanden tussen feiten met seksueel en/of gewelddadig motief
Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van  Justitie, de minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken en het College van procureurs-generaal inzake het opsporen van potentiële verbanden tussen feiten met seksueel en/of gewelddadig motief
COL.04/2020 van 27 februari 2020

Strafrechtelijk onderzoek in informaticasysteem

M. Corhay, L’extension de la recherche dans un système informatique: du droit belge à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, JT N° 6804, 22/02/2020, 133

Requiem voor de decumulregel (oud artikel 5, lid 2 Strafwetboek)

M.J. Horseele, S. Van Dyck, V. Franssen, TS 2020/1, 3

Tijdschrift voor Strafrecht

2020/1
Inhoudstafel

De leugendetector zal uiterlijk op 1 januari 2021 officieel in gebruik zijn

Strada lex Nieuws 24/02/2020
4 FEBRUARI 2020. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het gebruik van de polygraaf betreft, BS 21/02/2020, bl. 10239

Grondwettelijk hof
Arrestnummer:
28/2020
Arrestdatum: 20-02-2020
Rolnummer(s): 7075
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van strafvordering (art. 88quater, §§ 1 en 3)
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Ambtsverrichtingen van de onderzoeksrechter - Schriftelijke bewijzen, overtuigingsstukken, opsporen en lokaliseren van telecommunicatie - Bevel betreffende de toegang tot informaticasystemen en tot data - Strafbaarstelling van de weigering - Informatieplicht / Medewerkingsplicht
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-028n.pdf

Nullum Crimen – Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht

Nr. 1, feb 2020
Inhoudstafel

Overlevering
S. De Wulf, APR-reeks Wolters Kluwer 2020, 280 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Processen-verbaal

M. Bockstaele, Maklu 7e herziene uitgave, 2019, 500 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het Misdrijf & Forensisch bewijs

Een algemene en juridische introductie in de forensische wereld
Steven Van Overbeke, Larcier 2019, 114 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het Misdrijf & Fiscale fraude

Francis Desterbeck, Larcier 2019, 113 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
RABG 2020/1
Inhoudstafel

Gsm’en achter het stuur: de geest van de letter van de wet
S. Van Overbeke, RW 2019-2020, nr. 28, 14/03/2020, 1082

FISCAAL RECHT
Publicitaire receptiekosten: fiscus wil van geen wijken weten
JVD, Fiscoloog nr. 1650, 25/03/2020, 1

Voorstel vereenvoudigde aangifte: ook soms bij onroerend inkomen
JVD, Fiscoloog nr. 1650, 25/03/2020, 2

Bedrijfsvoorheffing
JVD, Fiscoloog nr. 1650, 25/03/2020, 4

Registratierecht
B. Cardoen, ‘Toebedeling’ vastgoed uit BV als dividend: altijd verkooprecht?, Fiscoloog nr. 1650, 25/03/2020, 6

Beroepskosten
CB, Woning aan de kust: ook nieuw geluid in hof Antwerpen?, Fiscoloog nr. 1650, 25/03/2020, 9

Roerende inkomsten
C. Hendrickx, Buitenlandse spaarboekjes: fiscus legt veroordeeld standpunt toch neer in circulaire, Fisc. Act. Nr. 11, week 19-26 mrt 2020, 1

Vennootschapsrecht en fiscaliteit
T. Wuyts, K. Martens, Wat met de wettelijke reserve bij fiscale kapitaalverminderingen na inwerkingtreding van het WVV?, Fisc. Act. Nr. 11, week 19-26 mrt 2020, 4

Coronacrisis
T. Vandeweyer, D. Engelbos, Carry back voor corona-verliezen als ideale fiscale steunmaatregel voor getroffen ondernemingen?, ?, Fisc. Act. Nr. 11, week 19-26 mrt 2020, 7

Inbreng in nijverheid

S. Van Crombrugge, CBN-ontwerpadvies inbreng in nijverheid: tweede versie, Fiscoloog nr. 1649, 18/03/2020, 1

Bedrijfsleiders
CB, Fiscaal statuut vaste vertegenwoordiger: Cassatie hakt knoop definitief door, Fiscoloog nr. 1649, 18/03/2020, 4
(Cass. 23/01/2020)

Meerwaarden
JVD/SVC, Gespreide taxatie: wat met nalatigheidsinteresten bij niet-herbelegging?, Fiscoloog nr. 1649, 18/03/2020, 6

Fiscus mag onbetrouwbaar bewijs gebruiken
K. Janssens, Fisc. Act. Nr. 10, week 12-18 mrt 2020, 1

Vrijstelling doorstorting BV in bouw: ook voor gemeentelijke ‘groendienst’

JVD, Fiscoloog nr. 1648, 11/03/2020, 1

Dividenden
CB, VVPRbis: inbreng pas volstorten na ‘equity call’ belet verlaagde RV niet, Fiscoloog nr. 1648, 11/03/2020, 4

Onderzoek en controle

K. Janssens, Actie patat: fiscus schendt zijn beroepsgeheim, Fisc.Act. nr. 9, week 5-11 mrt 2020, 1

Brexit-akkoord en vennootschapsbelasting
P.-J. Wouters, Wat betekent het Brexit-akkoord voor de vennootschapsbelasting?, Fisc.Act. nr. 9, week 5-11 mrt 2020, 4

De ernst van fiscale fraude – even ernstig blijven

S. De Raedt, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 577, mrt 2020, 171

Verkrijging van eigen aandelen: het huidige juridische en fiscale speelveld
P.-J. Wouters, E. Baekelant, TFR nr. 577, mrt 2020, 174

Beroepsgeheim

SVC, Televisie-uitzending van controle schendt beroepsgeheim, Fiscoloog nr. 1647, 04/03/2020, 6

Langverwachte circulaire over ‘Diamant Stelsel’: niet alle vragen opgelost
Fiscoloog nr. 1647, 04/03/2020, 8

Inbreng van schuldvordering aan nominale waarde
M. Dhaene, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 578, mrt 2020, 207

De dading in het kader van de vereffening en verdeling van een nalatenschap: quid erfbelasting?
O. Claes, TFR nr. 578, mrt 2020, 209

Fiscaal recht in essentie 2020
I. Van De Woesteyne, Intersentia 2020, 426 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vennootschapsbelasting toegepast 2020
P. Behin, A. Roggeman, Intersentia 2020, 338 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Openbaarmaking van fiscale informatie door ondernemingen als teken van respect ten aanzien van stakeholders

A. Van de Vijver, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 575, feb 2020, 95

De evenredigheid van het bewijs m.b.t. een aftrekbare beroepskost
J. Vanden Branden, TFR nr. 575, feb 2020, 98

De imperfecte symmetrie: inbreng van schuldvordering
J. Van Gompel, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 576, feb 2020, 131

Fiscaal misbruik
-A. Bouwe,, Een algemeen principe van verbod op fiscaal misbruik in harmonie met Europa, TFR nr. 576, feb 2020, 134
-Bernard Peeters, Koen Morbée, Het verbod van fiscaal misbruik: risico op overinterpretatie vs. terug naar de essentie, TFR nr. 576, feb 2020, 140

Vennootschapsbelasting

S. Gommers, W. Willems, Nieuwe aanrekeningsregels voor (buitenlandse) verliezen, Fiscoloog nr. 1647, 04/03/2020, 3
JVD, Opneming belastingvrije reserves: oude wijn in nieuwe zakken, Fiscoloog nr. 1646, 26/02/2020, 1
S. Gommers, W. Willems, Nieuwe regels aftrekbaarheid buitenlandse verliezen, Fiscoloog nr. 1646, 26/02/2020, 4

De big bang van een grote hervorming

F. Vanistendael, Editoriaal, AFT 2020/2, 2

De wet van 5 mei 2019 (non) bisnummer voor het una via-principe
J. Vanden Branden, K. Hens, AFT 2020/2, 4

Misbruik van rechtszekerheid

M. Delanote, K. Janssens, Geldt nieuwe belasting nooit voor bestaande toestanden?, Fisc.Act. nr. 7, week 20-26 feb 2020, 1

Registratiebelasting

-P. Salens, Uitbreng onroerend goed: Vlabel schept duidelijkheid, Fisc.Act. nr. 8, week 27 feb – 4 mrt 2020, 1
-E. Spruyt, Verkooprecht voor woningen daalt van 7% naar 6%, ?, Fisc.Act. nr. 7, week 20-26 feb 2020, 5
-H. Dhont, De beroepsverkoper van onroerende goederen: soms is een dubbele erkenning en zekerheid vereist, NNK 2019/2, 25

Realiteitsbeginsel
T. Vandeweyer, Fiscus kan rechtspersoonlijkheid vennootschap niet zomaar negeren, Fisc.Act. nr. 8, week 27 feb – 4 mrt 2020, 5

Aftrek voor risicokapitaal
M. De Munter, Fiscoloog nr. 1645, 19/02/2020, 8

Kroniek Vlaamse erfbelasting 2019

M. Delanote, T. Not. 2020/2, feb 2020, 122

Over giften en belastingen
F. Vanistendael, Editoriaal, AFT 2020/1, 2

Dertig jaar registratie- en successierechten in Vlaanderen
N. Geelhand de Merxem, B. Medaer, NFM 2020/1-2, 41

Dubbele belasting bij successierechten
M. Maus, P. Smeyers, NFM 2020/1-2, 51

Voordelen van alle aard

-T. Vandeweyer, Minister ondervraagd over forfaitaire voordelen en marktconforme vergoedingen, Fisc.Act. nr. 5, week 7 – 12 feb 2020, 1
-Goedkope leningen: referentie-rentevoeten voor 2019, Fiscoloog nr. 1646, 26/02/2020, 9

Pensioenen
C. Hendrickx, Gunstregime pensioenkapitalen: wat is nu ‘volledige loopbaan’?, Fisc.Act. nr. 5, week 7 – 12 feb 2020, 4

Roerende inkomsten
E. Verraes, Vergoeding auteursrechten voor bedrijfsleider: alweer een bijkomend criterium, Fisc.Act. nr. 5, week 7 – 12 feb 2020, 7

De afschaffing van de Vlaamse woonbonus: aandachtspunten

P. Heymans, H. Dhont, NNK 2019/2, 3

LOKALE BELASTINGEN

Opcentiemen OV
JVD, Differentiatie opcentiemen OV: Gistel en Sint-Pieters-Leeuw bijten spits af, Fiscoloog nr. 1647, 04/03/2020, 1

Belasting op elektriciteitsverbruik
M. De Jonckheere, T. De Jonckheere, Een belasting op elektriciteitsverbruik van bedrijven als alternatief voor de belasting op drijfkracht?, LRB 2019/4, 4

BTW

Dankzij tolerantie geen afronding voor btw

S. Vandermarliere, R. De Cock, Btw Brief nr. 3, mrt 2020, 1

Update administratieve commentaren voor btw-eenheden
S. Vandermarliere,A. De Scheerder, Btw Brief nr. 3, mrt 2020, 3

Versnelde teruggaaf btw-tegoed voor startende ondernemingen
T. Hermie, K. Thomas, Btw Brief nr. 3, mrt 2020, 6

‘Samengestelde bloemstukken’: nieuwe regels onmiddellijk van kracht

JVD, Fiscoloog nr. 1649, 18/03/2020, 9

Projectvennootschap in de bouw: opnieuw geen btw-misbruik

F. Debelva, S. Gommers, Fisc. Act. Nr. 10, week 12-18 mrt 2020, 3

Administratieve toelichting bij nieuwe herzieningsregels voor (o.m.) gebouwen

I. Massin, Fiscoloog nr. 1648, 11/03/2020, 6

Arrestnummer:
32/2020
Arrestdatum: 20-02-2020
Rolnummer(s): 7272
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (art. 70, § 1bis)
Trefwoorden: Fiscaliteit - Belasting over de toegevoegde waarde - Sanctie - Administratieve geldboeten - Onmogelijkheid om de geldboete gepaard te doen gaan met uitstel
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (art. 70, § 1bis, in zoverre het het de burgerlijke rechtbank niet mogelijk maakt om de geldboete waarin het voorziet, gepaard te laten gaan met een uitstel)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-032n.pdf

Brexit- uitstel is geen afstel
 
J. Gobbin, N. Pichal, Btw Brief nr. 2, feb 2020, 1

Terugbetaling btw-tegoeden

J. Opreel, Fiscus verstrengt regime voor terugbetaling, Fisc.Act. nr. 6, week 13-19 feb 2020, 1

Nieuwe regels onroerende verhuur nopen tot algemene aanpassing herzieningsregels

J. Opreel, Fisc.Act. nr. 4, week 30 jan – 6 feb 2020, 1

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT


Hervorming vennootschapsbelasting en DBI: nieuwe ‘Cobelfret’ in de maak?
A. Haelterman, N. Van Robbroeck, Fiscoloog Internationaal nr. 435, 29/02/2020, 1

Dividenden aan niet-inwoners: begrip ‘notionele vaste inrichting’ maakt school
P. Delacroix, O. Hermand, Fiscoloog Internationaal nr. 435, 29/02/2020, 4


Brexit-akkoord: rechtstreekse werking inzake inkomstenbelastingen
A. Haelterman, N. Van Robbroeck, Fiscoloog nr. 1645, 19/02/2020, 1

Hof van Justitie

L. Vanneste, Beurstaks voor verrichtingen in buitenland: Europese vrijheden niet geschonden, Fisc. Act. Nr.6, week 13-19 feb 2020, 6

State aid and (ind)direct taxation

Report of the 12th Prof. Em. Fr. Vanistendael Lectures in International and European Tax Law
AFT 2020/1, 5

SOCIAAL RECHT
Coronavirus - Uitstel van de sociale verkiezingen naar de herfst van 2020 - Advies van de NAR
Advies NAR nr. 2160 van 24 maart 2020

CAO 147 tijdelijke werkloosheid door coronacrisis

CAO nr. 147, NAR 18 maart 2020
Advies 2159 van 18 maart 2020 ‘Tijdelijke werkloosheid in het kader van de corona-crisis’

Arbeidsrecht
Hendrickx Frank, Engels Chris (eds.), Derde editie die Keure 2020
Deel 1.- Beschrijving + inhoudstafel
Deel 2.- Beschrijving + inhoudstafel
Deel 3.- Beschrijving + inhoudstafel
Deel 1 , 2 en 3: Beschrijving + inhoudstafel

Discriminatie op de arbeidsmarkt. Na meer dan tien jaar: het KB Positieve Actie
S. Vancleef, NJW nr. 418, 11/03/2020, 190

Naar een halftijds pensioen en verminderde beroepsactiviteit vanaf de wettelijke pensioenleeftijd
Wetsvoorstel met betrekking tot het halftijds pensioen - 55K0414
In bespreking Commissie Kamer 12/02/2020

Ontslagmotivering: een vraaggericht overzicht

I. Verdonck, Sociale Wegwijzer nr. 6, mrt 2020, 2

Toegelaten arbeid na pensioen: aanpassing van de grensbedragen vanaf 1 januari 2020
E. Van Grunderbeek, M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer nr. 6, mrt 2020, 8

De zaak Matzak: na een Europees arrest, nu ook een Belgische uitspraak over wachtdiensten
M. De Gols, Sociale Wegwijzer nr. 6, mrt 2020, 10

Detachering

Verschueren Herwig, die Keure 2020, 258 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak Sociaal recht

RABG 2020/2
Inhoudstafel

Rechtspraak arbeidsrecht

JLMB 2020/10
Inhoudstafel

Ouderschapsverlof, mantelzorgverlof en het Vlaams opleidingsverlof
Claeys & Vanrobays bvba, Sociale Praktijkstudies 2019/5, Wolters Kluwer 2020, 147 p.

Handboek socialezekerheidsrecht

Jef Van Langendonck, Yves Jorens, Freek Louckx, Yves Stevens, Intersentia, 10e editie, 2020, 744 p.
Beschrijving + inhoudstafel (gebonden of paperback editie)

De conciërge, een rara avis in het arbeidsrecht (deel 1)
F. Blome, OR 2020/2, 34

De Europese klokkenluidersrichtlijn: luidt de klok weldra overal hetzelfde?
OR 2020/2, 51

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie
G. De Baere, J. Meeusen, Intersentia, 1e editie, 2020, 378 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Recht van de Europese Unie – Bronnen
J. Meeusen, Intersentia, 1e editie, 2020, 556 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Recht van de Europese Unie –Basisjurisprudentie
J. Meeusen, Intersentia, 4e editie, 2020, 946 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Zeventig jaar Noord-Atlantisch Bondgenootschap: enkele volkenrechtelijke aspecten
A. Verhelst, J. Wouters, RW 2019-2020, nr. 31, 04/04/2020, 1202

STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be