Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
11 december 2015 - 5 januari 2016
We wensen u een gelukkig, gezond en succesvol 2016!
Ook in dit nieuwe jaar hoopt onze bibliotheek-studiedienst
u wegwijs te maken in het juridisch landschap zonder einder!

STAATSBLAD PUBLICATIES INZAKE JUSTITIE

Tarief erelonen en kosten voor deskundigen arbeidsgerechten

Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2016, BS 23/12/2015, bl. 77335

Specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal
9 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende de specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal, BS 28/12/2015, bl. 79585

Tarief 2016 akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken
Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2016, BS 28/12/2015, bl. 79746

Begeleiding van een dienstverlening, een werkstraf, een opleiding of een behandeling in het kader van een gerechtelijke maatregel
26 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, BS 31/12/2015, bl. 81914
26 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, BS 31/12/2015, bl. 81914

 

Elektronisch verrichten van akten buiten openingsuren griffie
18 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot het elektronisch verrichten van akten buiten de openingsuren van de griffie, BS 31/12/2015,  bl. 81567

 

 

 
 
Statuut van spoedeisende zaken familierechtbank
18 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie met betrekking tot het statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank, BS 31/12/2015, bl. 81567Vaststelling verkiezingsprocedure leden magistraten Hoge Raad voor de Justitie
26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 31/12/2015, bl. 81568

Oproep kandidaten mandaat lid niet-magistraat Hoge Raad voor de Justitie
Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 31/12/2015, bl. 81679

Oproep kandidaten mandaat van lid-magistraat Hoge Raad voor de Justitie
Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 31/12/2015, bl. 81734

Ministerraad december 2015

Ministerraad 23 december 2015

Juridische documentatie voor de magistratuur en de diensten van de rechterlijke stand
Overheidsopdracht voor FOD Justitie: uitbreiding van de applicatie Sidis Suite
Aanpassingen wetgeving Tax Shelter-stelsel
Bijkomende opvangplaatsen en nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers

Ministerraad 18 december 2015
Hervorming van het systeem van juridische tweedelijnsbijstand
Vergoedingen van de advocaten belast met de tweedelijnsbijstand
Aanwijzing van de magistraten van de commissie belast met het toezicht op het inzamelen van gegevens door de inlichtingendiensten
Verblijfsrecht erkende vluchtelingen van onbeperkt naar tijdelijk verblijfsrecht van vijf jaar
Behandelingstermijn aanvraag voor gezinshereniging met derdelanders verlengd tot negen maanden

 

 

 
Centralisatie van de gerechtelijke consignaties
Persbericht FOD Financiën 28/12/2015
De FOD Financiën centraliseert vanaf 1 januari 2016 de behandeling van gerechtelijke consignaties op de hoofdzetel van de Deposito- en Consignatiekas (DCK) in Brussel.
Wetsvoorstel wijziging aanhoudingstermijn 72 uur
Herziening van de Grondwet. Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde voor bepaalde misdrijven een aanhoudingstermijn van tweeënzeventig uren mogelijk te maken - 54K1529 – Indieningsdatum 16 december 2015
De Grondwet bepaalt dat de aanhouding van een verdachte hoogstens 24 uur mag duren. Volgens de indieners is deze termijn echter ontoereikend voor een efficiënte bestrijding van complexe misdrijven zoals terrorisme. Zij stellen daarom voor de Grondwet aan te passen teneinde de wetgever toe te laten om,
waar hij het nodig acht, in een aanhoudingstermijn tot tweeënzeventig uren te voorzien.
 
Verhoging van de maaltijdcheques en niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen – gepubliceerd in het Staatsblad van 17 december
Verhoging netto koopkracht van de werknemers.
Verhoging van het maximumbedrag van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques van 5,91 naar 6,91 euro. Verder wordt het bedrag van de als beroepskost aftrekbare tussenkomst van de werkgever verdubbeld van 1 naar 2 euro.
Inwerkingtreding 1 januari 2016


 

 

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Sleutelen aan de gerechtelijke stage - de lange stage verlengd en gekortwiekt?
B. Willockx, RW 2015-2016, nr. 19, 09/01/2016, 722

De strafrechtelijke uitvoeringshandelingen: principes en vergelijking met klassieke strafonderzoekshandelingen
A. Bailleux, RW 2015-2016, nr. 19, 09/01/2016, 723  

Aanvangspunt en eindpunt van de tienjarige aansprakelijkheidstermijn
P. Parmentier, RW 2015-2016, nr.18 , 02/01/2016, 682

Nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen op til - Preview van de krijtlijnen
B. Stragier,  S. Deryckere, Lexalert, 25 december 2015

Recht op arbeid voor personen met handicap
Sébastien VAN DAMME, "Recht op arbeid voor personen met handicap. Het recht op redelijke aanpassingen als hoeksteen", NjW 2015, afl. 333, 23/12/2015, 882-891

Op weg naar een up-to-date strafregister als katalysator voor een accuratere straftoemeting
J. Rozie, RW 2015-2016, nr. 17, 26/12/2015, 642

Intellectuele rechten in het Wetboek Economisch Recht
M.C. Janssens, H. Vanhees, V. Vanovermeire, 643

Assisen in de potpourri: een aperitief voor het galgenmaal?
S. Van Overbeke, RW 2015-2016, nr. 16, 19/12/2015, 602

Samenwerkingsakkoorden in het Belgische staatsrecht
Y. Peeters,  , RW 2015-2016, nr. 16, 19/12/2015, 603

Bevoegdheidsincident hoger beroep (art. 1070 Ger.W.)
J.-S. Lenaerts, L’examen de la compétence d’attribution selon l’ojet de la demande et l’article 1070 du Code judiciaire: faut-il abroger cette disposition surannée?, JT N° 6627, 12/12/2015, 853

Advocaat kan sterke en zwakke partij zijn
http://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/28485-advocaat-kan-sterke-en-zwakke-partij-zijn
Nieuwsbrief Mr-online, 09/12/2015, door redactie
Bespreking HvJ 15 januari 2015, C-537/13 - Šiba v. Devėnas
een advocaat die zijn diensten verleent aan een consument is te beschouwen als een ‘verkoper’ in de zin van art. 2 onder c van de richtlijn 93/13/EG) en
Bespreking HvJ 3 september 2015, C-110/14 - Costea v. SC Volksbank România SA. :
de advocaat die een hypotheek afsluit met een bank kan als consument worden aangemerkt.
Zie ook: Coen E. Drion, ‘If you don’t walk like a lawyer’, NJB, afl. 43, 11/12/2015, 2169

Fiscaal strafrecht - minnelijke schikking
N. Delvigne, La transaction pénale et son application aux infractions fiscales, JDF sep-okt 2015, verschijningsdatum dec 2015, 257

Sancties in het sociaal strafrecht
A. Jackers, Les sanctions en droit pénal social, Dr. pén. Entr. 2015/4, 271

Europese Verordening Internationale Nalatenschappen
L. Weyts, Een notariële blik op de Europese Verordening Internationale Nalatenschappen: ‘Is it that big step forward’, T. Not. 2015/10, 649

Motivering ontslag

W. Van Eeckhoutte, Een kennelijk redelijker ontslagrecht. De rechten van de werknemer i.v.m. de motivering van zijn ontslag, TSR 2015/4, 653

Het Nederlandse arbeidsrecht op de schop
F. Van Overbeeke, Het Nederlandse arbeidsrecht op de schop. Het belang ervan voor België via het Internationaal privaatrecht en de hoofdlijnen van het nieuwe Nederlandse arbeidsrecht uitgelegd, TSR 2015/4, 769

6 % BTW voor scholenbouw en –renovatie vanaf begin volgend jaar
JVD, Fiscoloog nr. 1456, 16/12/2015, 1

Ontwerp ‘tax shift-wet’ – ‘speculatiebelasting’
J. Van Dyck, Speculatiebelasting: toch beperkte verrekening minderwaarden mogelijk, Fiscoloog nr. 1456, 16/12/2015, 3
(Wetsontwerp houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht
54K1520)

Nieuwe regels BTW-opeisbaarheid: wie paste het wetsontwerp alsnog aan?
JVD, Fiscoloog nr. 1456, 16/12/2015, 7
6 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de opeisbaarheid van de belasting, BS 17/12/2015, bl. 75660

Ziekte en het eenheidsstatuut
O. Deweerdt, Ziekte en het eenheidsstatuut: een praktische vergelijking tussen hoe het was vóór 2014 en hoe het is vanaf 2014 (3), Sociale Wegwijzer nr. 21, 1-15 december 2015, 2

De bevoegdheden van de sociale inspectiediensten (1)
E. Verhaegen, een praktische vergelijking tussen hoe het was vóór 2014 en hoe het is vanaf 2014 (3), Sociale Wegwijzer nr. 21, 1-15 december 2015, 5

BTW-aftrek auto’s
J. Opreel, Nieuwe circulaiee brengt enkele welkome versoepelingen voor btw-aftrek autors, Fisc. Act. nr. 41, week 3-9 december 2015, 1

Melden en klokkenluiden: weten waar de klepel hangt
Themanummer ‘Orde van de Dag’, nr. 72, dec 15

Maritiem recht
Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT), 2015/4
2015/4

De kaaimantaks: geen paradijselijke maatregel
N. Appermont, AFT 2015/11, 5

Mededeling van notariële akten
F. Debucquoy, Algemene beschouwingen inzake de mededeling van notariële akten en de beoordelingsbevoegdheid van de minuuthoudende notaris, LR 2015/4, 263

Arbeiders, bedienden en sociale verkiezingen
L. Lenaerts, OR 2015/10, 278

Intellectuele eigendom en insolventie

J.-C. Troussel, C. Berckmans, G. de Villegas, Licentieovereenkomsten en intellectuele eigendomsrechten in het licht van collectieve insolventieprocedures, TBH 2015/9, 865

Vermogensplanning in de praktijk
2015/3
Beschrijving + inhoudstafel

Organisatie van de bouwwerf - sociaalrechtelijke aandachtspunten Themanummer TBO
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraakkroniek Raad van State
J. Vanhaeverbeek, Chronique de jurisprudence du Conseil d’État, RDC 2015/4, 15

Themanummer ‘Verbintenissenrecht’
T.Vred. 2015/9-10, sep-okt 2015

De impact van de zesde staatshervormimng op de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt: een kijk van juristen
O.l.v. D. Dumont, BTSZ 2015/2
Inhoudstafel

Vlaamse rechtenopleidingen
K. Van Aeken, Wetgeving, regulering en governance in de curricula van de Vlaamse rechtenopleidingen, TVW2015/4, 278

Wetgevingstechniek
J. Van Nieuwenhove, Regeling van de verhouding tot gelijksoortige rechtsregels, TVW 2015/4, 290

Parlementair recht
M. Elst, Reglementswijziging over vereenvoudigde verdragswijzigingen in het Vlaams Parlement, TVW 2015/4, 293

Wetgeving lokale besturen – slotbepalingen op het einde van een reglement
W. De Cock, De aanschouwelijke wijziging als alternatieve slotbepaling, TVW 2015/4, 298

Advies 2/13 en de constitutionele identiteit van de EU
Over de (niet-)toetreding tot het EVRM van een federale ‘non-staat’
T.A.J.A. Vandamme, SEW nr. 12, dec 2015, 616

Beslechting van consumentengeschillen in het Belgisch Wetboek van economisch recht
S. Voet, SEW nr. 12, dec 2015, 628


BOEKEN

Overmacht
J. Rozie, S. Rutten, A. Van Oevelen (eds.), Intersentia 2015, 169 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gemeentelijk Zakboekje Bestuur 2016
B. Warnez, Wolters Kluwer 2016, 673
Beschrijving + inhoudstafel

Droit administratif et contentieux
A.L. Durviaux, M. Pâques, CUP vol. 162, Larcier 2016, 399 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Fiscale Rechtspraakoverzichten BTW 2009-2014
W. Panis (coörd.),  vzw Fiskofoon (ed.), Larcier 2015, 344 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wetgevingsbundel Ondernemingsrecht 2015-2016 (Deel I en II)
H. Braeckmans, M. Bervoets (eds.), Mijnwetboek.be 2015, 2131 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wetgeving verzekeringen
H. Cousy, C. Van Schoubroeck, Wolters Kluwer 2016, 983 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Ik word verhoord. Wat nu?

Wat te doen bij een politioneel, gerechtelijk of ander verhoor
F. Koning, Wolters Kluwer 2015, 140 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Death of a law firm
Why many business law firms will collapse in the next five years
J. Bosman, JBLH, Den Haag 2015, 205 p.
Informatie

Kan dit zomaar?
Schoolrecht voor ouders

F. Delporte, G. Delporte, INNI Publishers 2015, 359 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De nieuwe Bankwet

V. Colaert (ed.), Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht, Jan Ronse Instituut, 275 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting
R. Deblauwe, Knops Publishing 2015, 1117 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Praktische gids. Handleiding voor de projectontwikkelaar

W. Neven (ed.), Lydian – Wolters Kluwer 2015, 510 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verbintenissenrecht
W. Van Gerven†, A. Van Oevelen, Acco, 4e herwerkte uitgave, 2015, 728 p.
Beschrijving + inhoudstafel


MASTERPROEVEN

De bevoegdheid van de Raad van State om schadevergoedingen toe te kennen
Masterproef Universiteit Hasselt
Derya Kilavuz
Promotor: dr. Stijn VERBIST

Het beroepsverbod voor gefailleerden en bepaalde veroordeelden: dura lex sed lex?
Masterproef Universiteit Hasselt
Janiek Henry
Promotor: Prof.dr. Veerle COLAERT


RECHTSPRAAK

Rechtspraak verjaring
JLMB 2015/41
Beschrijving + inhoudstafel

Euthanasie minderjarigen
GwH 29/10/2015 + noot G. Genicot
JLMB 2015/41
Beschrijving  + inhoudtafel

Rechtspraak Intellectuele rechten
RABG 2015/18
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak fiscaal recht
RABG 2015/19
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak verzekeringsrecht
JLMB 2015/42
Beschrijving + inhoudstafel


ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

Cyclus straf- en verkeersrecht
Larcier, Tussen 17 november 2015 en 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding 2015-2016
Confocus
Programma

Opleidingsoverzicht Verzekeringen Voorjaar 2016
Escala
Programma


STUDIEDAGEN

Opeisbaarheid BTW – Gevolgen voor facturatie en BTW-aangifte
Lexalert online seminarie 7 januari 2016
Programma

Opeisbaarheid BTW – Gevolgen voor facturatie en BTW-aangifte
Lexalert online seminarie 14 januari 2016
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning: klaar voor de start (Gent) (Studiedag)
M&D Seminars, 14 januari 2016
Programma

Cijferberoepers & de WCO - de interinstitutenaanbeveling voor u uitgelegd
Lexalert online seminarie 14 januari 2016
Programma

Contracteren met de overheid: Hoe valkuilen bij overheidsopdrachten vermijden? (Gent) (Studienamiddag)
M&D Seminars, 15 januari 2016
Programma

Na de echtscheiding: de vereffening-verdeling van een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen
M&D Seminars, Hasselt 19 januari 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Hasselt 21 januari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Hasselt 21 januari 2016
Programma

Een ‘slim’ huwelijkscontract en een ‘slim’ testament anno 2016 (Leuven) (Studiedag)
M&D Seminars, 21 januari 2016
Programma

Actualia intellectuele eigendomsrechten (Gent) (Studiedag)
M&D Seminars, 22 januari 2016
Programma

Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht (JAN 2016)
Lexalert online seminarie 22 januari 2015
Programma

Balans lezen voor juristen en hun medewerkers
Intersentia, Mortsel, 25 januari 2016 en 1 februari 2016 (17u30-21u30)
Programma

De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest (Gent) (Studienamiddag)
M&D Seminars 26 januari 2016
Programma

Curator opleiding: faillissementsrecht in de praktijk – rangconflicten
Confocus, Berchem 26 januari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: het nieuwe pandrecht en zakelijke zekerheden op roerende goederen | raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
Confocus, Berchem 26 januari 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: raakvlakken tussen familierecht en vreemdelingenrecht
Confocus, Gent 28 januari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: het nieuwe pandrecht en zakelijke zekerheden op roerende goederen | raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
Confocus, Gent 28 januari 2016
Programma

Ondernemingen in moeilijkheden: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&D Seminars Sint-Niklaas 28 januari 2016
Programma

Curator opleiding: faillissementsrecht in de praktijk – rangconflicten
Confocus, Gent 28 januari 2016
Programma

Curator opleiding: wet continuïteit ondernemingen * EXTRA EDITIE
Confocus, Hasselt 28 januari 2016
Programma

Vermogensstructurering via levensverzekeringen: wat is nu mogelijk in 2016?
M&D Seminars, Edegem 28 januari 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: verkeersaansprakelijkheidsrecht en schadebegroting
Donderdag 28 januari 2016, Holiday Inn UZ, Gent
Dinsdag 23 februari 2016, Hogeschool PXL, Hasselt
Programma

Auteursrechten in de inkomstenbelastingen (Kontich) (Studienamiddag)
M&D Seminars 29 januari 2016
Programma

Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules (Gent)
M&D Seminars 29 januari 2016
Programma

Aanbestedende overheid
4 februari 2016 (Radisson Blu Hotel - Antwerpen)
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: Actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Hasselt 21 januari 2016
Programma

Alimentatie, het ouderlijk gezag, de echtscheiding en de EOT in het bijzonder: bespreking van diverse knelpunten
M&D Seminars(Leuven) (Studienamiddag) 2 februari 2016
Programma

Woninghuur (Sint-Niklaas) (Studiedag)
M&D Seminars, 3 februari 2016
Programma

Na de echtscheiding: de vereffening-verdeling van een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen
M&D Seminars, Edegem 3 februari 2016
Programma

De burgerlijke maatschap, de gewone commanditaire vennootschap en de private stichting als controleorgaan in het kader van een familiale vermogensplanning
M&D Seminars  (Edegem) 3 februari 2016
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat – Vastgoed
KULeuven Leuven en Kortrijk 15 februari 2016
Programma

Aanbestedingen in de bouwsector: hoe gaat u praktisch om met deze nieuwe regelgeving?
Confocus, Antwerpen 16 februari 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Berchem 16 februari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Berchem 16 februari 2016
Programma

De nieuwe Insolventieverordening 2016: grensoverschrijdende insolventieprocedures en gevolgen naar nationaal recht
M&D Seminars(Sint-Niklaas) 18 februari 2016
Programma

Negatieve verrassingen na een bedrijfsovername zoveel mogelijk vermijden : het belang van (goede) verklaringen en waarborgen
Lexalert online seminarie 18 februari 2016
Programma

Aanvullende pensioenen voor werknemers. Een nieuw wettelijk kader sedert 1 januari 2016
M&D Seminars (Edegem) 18 februari 2016
Programma

Meerderjarige beschermde personen, onbekwaamheid en bewind
CBR workshop 19 februari 2016
Info
Inschrijving

Outplacement: een stand van zaken
M&D Seminars (Gent) 19 februari 2016
Programma

Vennootschapswinst: beleggen, reserveren of uitkeren?
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 19 februari 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: verkeersaansprakelijkheidsrecht en schadebegroting
Confocus, Hasselt 23 februari 2016
Programma

Gegevensuitwisseling over de belastingen heen (btw, douane, directe belastingen) en binnen en buiten de landsgrenzen
M&D Seminars (Edegem) 23 februari 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: de nieuwe wet vereffening-verdeling in de praktijk getoetst
Confocus, Hasselt 23 februari 2016
Programma

Bouwrecht: beroepsaansprakelijkheid en buitencontractuele aansprakelijkheid
Confocus, Hasselt 23 februari 2016
Programma

Lunchseminarie rond digitale nalatenschap
Intersentia, Mortsel 24 februari 2016
Programma

Valkuilen van estateplanning
Gent, 25 februari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Curator opleiding: faillissementsrecht in de praktijk – rangconflicten
Confocus, Hasselt 25 februari 2016
Programma

Bouwrecht: bemiddeling in bouwgeschillen
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: het nieuwe pandrecht en zakelijke zekerheden op roerende goederen | raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
Confocus, Hasselt 25 februari 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht en forensisch onderzoek
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: de nieuwe wet vereffening-verdeling in de praktijk getoetst
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Rechtspraakoverzicht Overheidsopdrachten
M&D Seminars (Gent) 26 februari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: hoe menswaardig leven in tijden van schuldbemiddeling?
Confocus, Berchem 8 maart 2016
Programma

Curator opleiding: arbeidsrecht en insolventie
Confocus, Berchem 8 maart 2016
Programma

De toekomst (?) van het afstammingsrecht
CBR studieavond 8 maart 2016
Programma 

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Leuven) 15 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: raakvlakken tussen schuldbemiddeling en het verblijfsrecht van vreemdelingen
Confocus, Hasselt 17 maart 2016
Programma

Curator opleiding: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gefailleerde en de bestuurders van een gefailleerde vennootschap
Confocus, Hasselt 17 maart 2016
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen
M&D Seminars (Edegem) 17 maart 2016
Programma

Aanbestedingen in de zorgsector: hoe gaat u als ziekenhuis om met deze nieuwe regelgeving?
Confocus, Edegem 17-18 maart 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: raakvlakken tussen familierecht en vreemdelingenrecht
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht en forensisch onderzoek
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding: balanslezen voor curatoren
Confocus, Berchem 22 maart 2016
Programma
Bouwrecht: bemiddeling in bouwgeschillen
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Vennootschappen en dwangmaatregelen: bijzondere aspecten van geschillen met vennootschappen
Confocus, Antwerpen 22 maart 2016
Programma

studiereeks voor schuldbemiddelaars: van opstart tot afwerking van het CSR-dossier
Confocus, Berchem 22 maart 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: Salduz en actualia strafrechtshervormingen
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Bouwrecht: beroepsaansprakelijkheid en buitencontractuele aansprakelijkheid
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: hoe menswaardig leven in tijden van schuldbemiddeling?
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Curator opleiding: arbeidsrecht en insolventie
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Colloquium 2016: ‘Discriminatie: voorkomen en genezen. De juridische pistes in de strijd tegen discriminatie’
Brussel 25 maart 2016
Inschrijvingen starten begin januari

De omgevingsvergunning | due diligence: operationeel, aansprakelijkheden en risico's
Confocus, Kortrijk 25 maart 2016
Programma

De omgevingsvergunning
Confocus, Berchem 12 april 2016
Programma

Het Wetboek Economisch Recht herbezocht
CBR studieavond 19 april 2016
Programma 

De nieuwe wet internering
CBR studieavond 10 mei 2016
Programma 

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2016
Info
Inschrijving

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2016
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 2 juni 2016
Programma

Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 10 juni 2016
Programma