Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #9 - 26/09/2019
Schooljaar is feestelijk begonnen!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
De kennismakingsactiviteiten zijn achter de rug. De vakantie lijkt alweer ver weg. Vorige week stond aan de Minkemalaan de eerste activiteitenweek alweer op de rol. Brugklasleerlingen gingen op kamp, examenleerlingen waren op werkweek in het buitenland en ook voor de andere klassen werden er activiteiten georganiseerd. Mooie programma's die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen!

Als ik terugkijk op de afgelopen weken valt me vooral de positieve, prettige en open sfeer op. Dat geldt voor beide locaties. Het belooft een mooi schooljaar te worden.
 
Post & belangrijke informatie
 
Post voor leerlingen en ouders sturen we meestal per e-mail, net zoals andere belangrijke documenten. We vragen dan ook vriendelijk om met regelmaat in de mailbox te kijken naar berichten van school. Het is hierom ook belangrijk dat we beschikken over de juiste mailadressen.

Ouders kunnen hun persoonlijke gegevens zo nodig zelf aanpassen door in het eigen account van Magister in te loggen.

Als van beide ouders het mailadres bekend is, gaat de post ook naar beiden (behalve die voor de intekening op de oudergespreksmomenten). 

Hiernaast is onze website een rijke bron van informatie. Graag brengen we in elk geval de volgende documenten onder uw aandacht:
 • Omgangscode school en ouders
 • Schoolgids 2019-2020
 • Overgangsnormen 2019-2020
 • Leerlingenstatuut 2019-2020
 • Overzicht schoolkosten 

 
Ouderavonden
In oktober vindt er voor elk leerjaar een ouderavond plaats. Hiervoor is in de week van 9 september per mail aan alle ouders een uitnodiging gestuurd. Inschrijven kan nog!
klas 1 donderdag 3 oktober 19.30 uur in diverse lokalen
*19.00 uur presentatie in de aula over O & O voor geïnteresseerde ouders 1Ba t/m 1Bf
*21.00 uur presentatie in de aula over O & O voor geïnteresseerde ouders 1Aa t/m 1Ga
klas 2 havo & vwo maandag 7 oktober
19.00 uur aula: Cambridge English Masterclass
20.00 uur ouderavond in diverse lokalen
klas 3 havo dinsdag 8 oktober 19.00 uur aula, daarna diverse lokalen
klas 3 vwo dinsdag 8 oktober 20.00 uur aula, daarna diverse lokalen
klas 4 havo donderdag 17 oktober 19.00 uur start in aula, daarna diverse lokalen
klas 5 havo donderdag 17 oktober 19.45 uur in diverse lokalen
klas 4 vwo maandag 14 oktober 19.00 uur start in aula, daarna diverse lokalen 
klas 5 vwo woensdag 9 oktober 19.00 uur in diverse lokalen samen met de mentor; daarna presentatie in aula 
klas 6 vwo maandag 14 oktober 19.45 uur in de aula (ook voor leerlingen)
 
Wij horen graag uw mening voor het nieuwe strategische beleidsplan
De komende periode werken wij aan een nieuw strategisch beleidsplan en vervolgens aan een nieuw schoolplan. Hierin worden onze wensen en plannen voor de komende vier jaar benoemd. Belangrijke plannen dus.

Wij nemen hierbij ook graag de ideeën van u als ouder(s)/verzorger(s) mee en vragen u daarom mee te denken. Vanwege het belang van dit onderzoek mogen wij daarvoor eenmalig uw e-mailadres delen met B&T, het bureau dat ons begeleidt.

B&T heeft het privacyconvenant onderwijs ondertekend. Uw privacy is daardoor gewaarborgd. Na afloop van het onderzoek zullen de e-mailadressen worden verwijderd.

Deelname duurt 5 minuten
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Deelname kost u per onderdeel niet meer 5 minuten. U krijgt binnenkort per e-mail een uitnodiging van B&T (via noreply@dialogue.councilwise.com), het bureau dat ons begeleidt.

U kunt van 7 oktober tot en met 14 oktober reageren, door het inbrengen van uw ideeën. Daarna volgt per e-mail een tweede ronde, waarin u gevraagd wordt om een score toe te kennen aan de ideeën van andere ouders.

Het onderzoek is anoniem. Wij kunnen niet zien wie welk antwoord heeft gegeven. School neemt de meest gewaardeerde ideeën mee in zijn plannen voor de toekomst.

We zijn heel benieuwd naar uw inbreng en hopen dat we op uw medewerking mogen rekenen. Mocht u bezwaar hebben tegen het verstrekken van uw e-mailadres aan B&T, dan kunt u dat voor woensdag 2 oktober laten weten door een e-mail te sturen aan post@minkema.nl. Vermeld daarin a.u.b. naam, leerlingnummer en klas van uw kind(eren).
 
Nieuws uit de brugklas
Brugklaskamp
Van 17 tot en met 20 september zijn onze nieuwe bruggers op kamp geweest in Leusden. Tijdens het brugklaskamp leren de brugklasleerlingen elkaar en hun mentor goed kennen. Romaysa, Milou en Noysa hebben van de eerste en derde dag een leuk verslag gemaakt!

 
Citotoetsen
In deze periode maken de kinderen van de brugklassen vier citotoetsen op hun chromebook: 2 toetsen begrijpend lezen (incl. woordenschat) en 2 toetsen rekenen/wiskunde. Ook maken zij een spellingtoets. Voorbereiden is niet nodig en het gaat ook niet om een cijfer: deze toetsen zijn bedoeld om het vaardighedenniveau in kaart te brengen en te kijken welke leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor de ondersteuningslessen die in de week van 18 november van start gaan.
 
Onderwijsvernieuwingen
 
Vorig jaar is er op de locatie havo/vwo heel hard gewerkt aan de onderwijsontwikkeling. Opeens bevinden we ons in het nieuwe schooljaar en zijn de veranderingen in klas 1 een feit.

Vanaf dit schooljaar:
 • werken alle brugklassers met een chromebook;
 • starten we met de talentmodules (genaamd Minkema Discovery);
 • hebben we een langere lestijd van 75 minuten;
 • is het aantal toetsen voor een cijfer teruggedrongen.
 
 
 
Vacature Ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad die meedenkt over afspraken met betrekking tot bijv. begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Het Minkema College werkt hiervoor samen met andere scholen in een samenwerkingsverband.

Elke school heeft een vertegenwoordiging in de ondersteuningsplanraad, bestaande uit 2 personeelsleden en 2 ouders of leerlingen. Deze leden worden door de medezeggenschapsraad (MR) van de school afgevaardigd. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders, leerlingen en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten.

Heeft u interesse?
Bekijk de uitgebreide toelichting en/of neem contact op met de voorzitter van de MR.
 
 
Trainingen voor leerlingen
Het Minkema College heeft de begeleiding van zijn leerlingen hoog in het vaandel staan. We leggen de lat hoog voor onze leerlingen, maar zij doen het niet alleen. Wij proberen - zoveel als mogelijk - ondersteuning te bieden om de leerlingen verder te helpen en het optimale uit zichzelf te halen. Onze school biedt diverse trainingen om uw kind dat extra steuntje in de rug te bieden, bijvoorbeeld de training sociale vaardigheden of faalangstreductietraining. 
 
Muziekensemble The Tracks zoekt leden
Het Minkema College beschikt over een eigen muziekensemble: The Tracks! Dit is een groep enthousiaste leerlingen die elke maandag vanaf 15.50 uur repeteert en ook regelmatig optredens verzorgt binnen én buiten school. Zo stonden zij recent nog op Akoestival in Woerden.

The Tracks zoekt nieuwe leden!
 • Bespeel je een muziekinstrument en lijkt het je leuk om na de reguliere lessen te repeteren met medemuzikanten van de school? 
 • Lijkt het je leuk om op te treden op momenten als Minkema Live, Akoestival, de dagen voor Kerst en de Open Dag?
 • Heb je genoeg van alleen maar thuis jouw instrument te bespelen? Er is plaats voor alle types: blazer, strijker, tokkelaar, bassist of drummer.
 • Het repertoire omvat: pop, film, musical. Een kleine selectie: Viva la vida (Coldplay), Abba Medley, Numb (Dotan), Arcade (Duncan Laurence), Who wants to live forever (Queen) 
Als je interesse hebt, kom dan eens op maandagmiddag om 15.50 uur kijken in lokaal 023 of meld je aan bij muziekdocent dhr. Harmsen.
 
Jubileumactiviteiten september
We zijn het nieuwe schooljaar meteen gestart met de jubileumfeestmaand!

Woensdag 4 september: verrassing!
Op woensdag 4 september was de échte verjaardag van onze school en werden alle leerlingen 's morgens welkom geheten door harmonie De Vriendschap met een aubade op het schoolplein van de Minkemalaan.
 
's middags was er ook nog een optreden door feestband 'Helemaal Top'. Het dak van de aula ging eraf!
 

Donderdag 26 september: jubileumfeest! 
Vanavond is het jubileumfeest waar grote artiesten (Maan, Snelle en Freddy Moreira) zullen optreden. Bijna 2.000 leerlingen hebben een kaartje gekocht, dus het belooft een prachtig feest te worden! 

Meet & greet met Snelle
Tien leerlingen mogen tijdens het jubileumfeest rapper Snelle ontmoeten tijdens een meet & greet! Leerlingen konden zich hier de afgelopen dagen voor opgeven en via loting zijn de 10 winnaars bepaald. 
 
AVG-privacymodule in Magister -
nu ook in de app!
Wij laten u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals de diploma-uitreikingen en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen  en in lessen. Ook maken wij aan het begin van elk schooljaar klassenfoto's. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s.
 
Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.

Toestemming invoeren in Magister - ook beschikbaar in app!

Afgelopen schooljaar hebben wij deze toestemming via een e-mail met toestemmingsformulier aan u gevraagd. Met ingang van dit schooljaar biedt Magister een module waarin u zelf de toestemming kunt doorgeven en wijzigen. Zodra u inlogt in Magister (let op: deze module werkt nu ook in de app), wordt u verwezen naar deze module. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw toestemming kenbaar te maken.
 
Ouderraad zoekt leden!
De Ouderraad werkt als een klankbord voor ouders, leerlingen en schoolleiding. Activiteiten waaraan de Ouderraad een bijdrage levert zijn o.a. de thema-avonden, de jaarlijkse corsages bij de uitreiking van de diploma’s, het jaarboek, een cadeaubon voor de beste profielwerkstukken, het watertappunt op het schoolplein. En dit bijzondere lustrumjaar draagt de Ouderraad ook financieel bij aan het lustrumfeest.
 
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden!
 
Gezondheidsmonitor GGD
GGD regio Utrecht onderzoekt de gezondheid en leefstijl van jongeren. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmonitor Jeugd. Het wordt uitgevoerd in september-oktober 2019 met een online vragenlijst onder leerlingen in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. De vragen in de vragenlijst gaan onder andere over gezondheid, stress, leefgewoonten (roken, alcohol, voeding), sociale mediagebruik en school. De leerling zal deze vragenlijst tijdens een mentoruur invullen.

Dit onderzoek staat los van de reguliere GGD-onderzoeken in klas 2 en 4 die starten in oktober-november.
 
Mediatheek zoekt vrijwilligers
Wij zoeken voor de mediatheek nieuwe vrijwilligers. De mediatheek wordt druk bezocht door diverse leerlingen en vrijwilligers zijn onmisbare hulpkrachten in de mediatheek.
 
Werkzaamheden van de vrijwilliger in de mediatheek zijn:
 • Innemen en uitlenen van de boeken
 • Begeleiden van leerlingen in hun werkzaamheden
 • Zorgen voor een prettige werksfeer binnen de mediatheek 
Wat bieden wij?
Een plezierige werksfeer en een werkomgeving waar je betrokken bent bij de school, leerlingen en docenten.

Heb je interesse?
Voor vragen of om een afspraak te maken om eens langs te komen, kun je bellen met Anita van de Staaij of Juliëtte Teekman, telefoon: 0348-484122. Een e-mail sturen kan ook: mediatheekmink@minkema.nl.
 
MR-structuur wordt gewijzigd
Vanwege grote ontwikkelingen binnen het Minkema College de afgelopen jaren (zoals het gewijzigde onderwijsaanbod en de vernieuwing van de organisatiestructuur) is het wenselijk dat de MR zich aanpast aan de nieuwe situatie.

Hiertoe heeft de MR, in samenspraak met het bestuur, besloten dit schooljaar een werkgroep in te stellen die de aanpassing gaat voorbereiden. In deze werkgroep zullen o.a. de deelraden, de vertegenwoordiging van de opleidingen en de vergaderstructuur tegen het licht worden gehouden.

Namens de MR zullen Mark van Zaale (ouder), Patrick Verharen (ouder), Ruben Cohen (leerling), Yort de Vaal (leerling), Bert Scholten (docent) en Wilfred van der Weijden (docent, tevens voorzitter) deel uitmaken van de werkgroep. Het College van Bestuur heeft de plicht er zorg voor te dragen dat de medezeggenschap overeenkomstig de wettelijke regels wordt georganiseerd. Vanuit die verantwoordelijkheid zal het bestuur de totstandkoming van een nieuwe MR-structuur monitoren en als klankbord dienen.

Om hiervoor de kennis en ervaring te behouden heeft de MR besloten de leden waarvan de zittingstermijn afgelopen zomer is geëindigd, te vragen nog aan te blijven als MR-lid, maximaal voor 1 jaar. Zodra de nieuwe structuur een feit is, worden de leden vervangen volgens de vertegenwoordiging zoals die in de nieuwe structuur wordt vastgelegd.
 
Reünie Minkema College op 2 november 2019
Op de foto: de heer F.A. Minkema
 
 
Bij een 100-jarig jubileum mag een reünie natuurlijk niet ontbreken! Op zaterdag 2 november 2019 is het zover. De reünie is voor alle oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van het Minkema én haar voorlopers (HBS Minkema, RSG F.A. Minkema, St Jozef scholengemeenschap en Ambachtsschool LTS). We kijken ernaar uit om er samen een onvergetelijke dag van te maken. Meer informatie op de speciale reüniewebsite.

 
 
 
 
Agenda
26/09: Jubileumfeest
27/09: Lessen begin later i.v.m. jubileumfeest
03/10: Ouderavond leerjaar 1
03/10: High Tea 4 vwo
 
Nieuwsbrief #9, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.