BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 10 - 23 januari 2014
      Selecties van recent gepubliceerde federale en Vlaamse wetgeving en van de arresten van het Grondwettelijk Hof
Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties – eerste en tweede semester 2013
eerste semester 2013:  in uitvoering van overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013 :8 %
tweede semester 2013  in uitvoering van overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013 : 7,50 %
eerste semester 2013: in uitvoering van overeenkomsten gesloten,vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013 tot 30 juni 2013 bedraagt : 9 %.
tweede semester 2013: in uitvoering van overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013 : 8,50 %
Wettelijke intrestvoet  2014: 2,75 %
Algemene administratie van de Thesaurie. Mededeling over de wettelijke interestvoet, BS 20/01/2014, bl. 4208

Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties – eerste semester 2014
in uitvoering van overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013 : 7,50 %
in uitvoering van overeenkomsten gesloten,vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013 : 8,50 %
   
 
Kwaliteitsrekening van advocaten - In het Gerechtelijk Wetboek wordt een artikel 446quater ingevoegd

Orde van Vlaamse Balies – Reglement over advocaat en media

Wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders

Cassatie-procedure bij de Raad van State – invoering elektronische rechtspleging

Indexering bedragen inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn

Invoeging Boek XII Wetboek van economisch recht – ‘Recht van de elektronische economie’

Meewerkende echtgenoot zijn en een zelfstandige activiteit in bijberoep hebben

Benoeming Eerste Voorzitter Raad van State

Vreemdelingen – Asielprocedure – Gedeeltelijke vernietiging
  door Grondwettelijk Hof
PUBLIEK RECHT

Cassatie-procedure bij de Raad van State – invoering elektronische rechtspleging

13 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State en het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State, met het oog op de invoering van de elektronische rechtspleging, BS 16/01/2014, bl. 2993

Wet houdende het Consulair Wetboek
21 DECEMBER 2013. - Wet houdende het Consulair Wetboek, BS 21/01/2014, bl. 4987.

Elektronische communicatie  - Vereenvoudiging vergelijking tariefplannen  via informatiefiches

15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches, bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005 en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007, BS 10/01/2014, bl. 1472

Preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen - Rechtzettingen

12 JULI 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Rechtzetting, BS 10/01/2014, bl. 1012
12 JULI 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Rechtzetting, BS 10/01/2014, bl. 1016

Onderwijs – Protocol verdrag Nederland-Vlaanderen accreditatie opleidingen hoger onderwijs
29 NOVEMBER 2013. - Decreet houdende goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs, BS 10/01/2014, bl. 1028

Rechten en plichten exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten
6 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, BS 10/01/2014, bl. 1036

Sociale maximumprijzen levering elektriciteit
Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2014 tot en met 31 juli 2014 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 22/01/2014, bl. 5490

Sociale maximumprijs levering aardgas

Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2014 tot en met 31 juli 2014 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 22/01/2014, bl. 5490

Benoeming Dominique Leroy als gedelegeerd bestuurder Belgacom
10 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Belgacom », BS 13/01/2013bl. 1517

Bevolkings- en vreemdelingenregisters. Mogelijkheid om uittreksels en getuigschriften te bekomen voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke redenen
5 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, BS 17/01/2014, bl. 3706

Overheidsopdrachten
9 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, BS 20/01/2014, bl. 4128

Dienst vreemdelingenzaken - Indexering van de kosten die voortvloeien uit de opsluiting in een gesloten centrum
15 JANUARI 2014. - Dienst Vreemdelingenzaken. Bericht, BS 20/01/2014, bl. 4188

Tarieven De Lijn
10 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juli 2013 tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij, BS 20/01/2014, bl. 4098

Milieubeleid
22 NOVEMBER 2013. - Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 21/01/2014, bl. 5092


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Kwaliteitsrekening van advocaten
21 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft, BS 16/01/2014, bl. 2991

Orde van Vlaamse Balies – Reglement over advocaat en media
Reglement over advocaat en media, BS 16/01/2014, bl. 3095

Wijziging statuut gerechtsdeurwaarders
7 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders, BS 22/01/2014, bl. 5204

Benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders – Oproep kandidaten
Benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders. Oproep tot de kandidaten magistraten, hoogleraren en docenten recht en kandidaten externe leden ten einde de Benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen, BS 22/01/2014, bl. 5488

Wettelijke intrestvoet  2014: 2,75 %
Algemene administratie van de Thesaurie. Mededeling over de wettelijke interestvoet, BS 20/01/2014, bl. 4208

Indexering bedragen inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn
Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1erbis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 16/01/2014, bl. 3097


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties – eerste semester 2014
in uitvoering van overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013 :
7,50 %
in uitvoering van overeenkomsten gesloten,vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013 :
8,50 %

Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 23/01/2014, bl. 5765.

Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties – eerste en tweede semester 2013
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 23/01/2014, bl. 5765
eerste semester 2013:  in uitvoering van overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013 :8 %
tweede semester 2013  in uitvoering van overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013 : 7,50 %
eerste semester 2013: in uitvoering van overeenkomsten gesloten,vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013 tot 30 juni 2013 bedraagt : 9 %.
tweede semester 2013: in uitvoering van overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013 : 8,50 %

Invoeging Boek XII Wetboek van economisch recht – ‘Recht van de elektronische economie’
15 DECEMBER 2013. - Wet houdende invoeging van Boek XII, ''Recht van de elektronische economie'', in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XII, in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 14/01/2014, bl. 1524
26 DECEMBER 2013. - Wet houdende invoeging van artikel XII.5 in het Boek XII, ''Recht van de elektronische economie'' van het Wetboek van economisch recht, BS 14/01/2014, bl. 1532

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 20/01/2014, bl. 4208


FINANCIEEL RECHT

Nationale Bank van België - reglement
26 DECEMBER2013. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 23 december 2013 van de Nationale Bank van België tot wijziging van het reglement van 15 november 2011 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen, BS 10/01/2014, bl. 1010

Lineaire obligaties – Staatsbons - Euro Medium Term Notes
5 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2014, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes", BS 13/01/2014, bl. 1283

Beroepsvereniging – model van de rekeningen te bewaren op zetel
21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot bepaling van het model van de rekeningen die de beroepsvereniging op haar zetel moet bewaren overeenkomstig artikel 8 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen, BS 13/01/2014, bl. 1283

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Rentenfonds. Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht, BS 17/01/2014, bl. 3938

Prijscourant
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 20/01/2014,  bl. 4032


Uitgifte Lineaire obligaties
17 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 2.60 % - 22 juni 2024 », BS 23/01/2014, bl. 5648


STRAFRECHT

Organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

13 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van hoofdstuk 3 van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, BS 16/01/2014,  bl. 3015


FISCAAL RECHT

Successierechten – wettelijke terugkeer
6 DECEMBER 2013. - Decreet houdende wijziging van het Wetboek der Successierechten, wat de wettelijke terugkeer betreft, BS 14/01/2014, bl. 1543

Tarief inzake successie- en schenkingsrechten voor goede doelen betreft
6 DECEMBER 2013. - Decreet houdende wijziging van het Wetboek der Successierechten en het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, wat het tarief inzake successie- en schenkingsrechten voor goede doelen betreft, BS 14/01/2014, bl. 1548

Vlaamse Codex Fiscaliteit
Vaststelling  administratieve boete bij overtreding wetten op de verkeersbelasting

6 JANUARI 2014. - Besluit van de administrateur-generaal tot vaststelling van de administratieve boete bij overtreding van de wetten op de verkeersbelasting, BS 21/01/2014, bl. 5120

Tussenkomst werkgever voor gebruik privé-internetaansluiting en/of -computer
Met de Circulaire nr. Ci.RH.241/616.975 (AAFisc Nr. 2/2014) van 16.01.2014 verduidelijkt de fiscus haar standpunten inzake het telewerk.


SOCIAAL RECHT

Voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen
20 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, BS 10/01/2014, bl. 1022

Ontslagcompensatievergoeding
9 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de ontslagcompensatievergoeding, BS 20/01/2014, bl. 4138

Meewerkende echtgenoot zijn en een zelfstandige activiteit in bijberoep hebben
7 JANUARI2014. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat het statuut van de meewerkende echtgenote betreft, BS 21/01/2014, bl. 5010


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Instemming verdrag Raad van Europa voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

29 NOVEMBER 2013. - Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel, opgemaakt in Istanboel op 11 mei 2011 en ondertekend in Straatsburg op 11 september 2012, BS 17/01/2014, bl. 3825

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Vreemdelingen – Asielprocedure – Gedeeltelijke vernietiging
Arrestnummer: 1/2014
Arrestdatum: 16/01/2014
Rolnummer(s): 5488
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging [en de verwijdering van vreemdelingen] en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging
Trefwoorden: Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Asielprocedure / Subsidiaire bescherming - Veilig land van herkomst - Beslissing tot niet-inoverwegingneming die de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft genomen - Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. # Rechten en vrijheden - 1. Verbod van onmenselijke of vernederende behandelingen - 2. Recht op een daadwerkelijk beroep.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-001n.pdf


Goedkeuring octrooirechtverdragen - Schending
Arrestnummer: 3/2014
Arrestdatum: 16/01/2014
Rolnummer(s): 5506
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van volgende internationale akten : 1. Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, opgemaakt te Straatsburg op 27 november 1963; 2. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Washington op 19 juni 1970; 3. Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag), Uitvoeringsreglement en vier Protocollen, opgemaakt te München op 5 oktober 1973; 4. Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt (Gemeenschapsoctrooiverdrag), en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Luxemburg op 15 december 1975 (art. 5, § 2)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Intellectueel eigendomsrecht - Europees octrooi - Houder van een Europees octrooi verleend in het Engels en gepubliceerd vóór 13 december 2007, vervolgens in stand gehouden, na die datum, door het Europees Octrooibureau na een oppositieprocedure - Verplichting om een vertaling te bezorgen - Sanctie. # Rechten en vrijheden - Eigendomsrecht.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-003n.pdf

Hoger beroep – Onsplitsbaar geschil – Geen schending
Arrestnummer: 4/2014
Arrestdatum: 16/01/2014
Rolnummer(s): 5566
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 1053, tweede lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Rechtsmiddelen - Hoger beroep - Onsplitsbaar geschil - Verplichting om alle niet in beroep komende of niet in beroep gedagvaarde partijen in de zaak te betrekken - Termijn. # Rechten en vrijheden - Recht op een eerlijk proces - Recht op toegang tot de rechter.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-004n.pdf

Geluidshinder – Vordering tot uitlegging Arrest nr. 134/2012 van 30 oktober 2012
Arrestnummer: 5/2014
Arrestdatum: 16/01/2014
Rolnummer(s): 5679
Rechtspleging: Vordering tot uitlegging
Getoetste norm(en): Arrest nr. 134/2012 van 30 oktober 2012
Beschikkend(e) gedeelte(n): Uitlegging
Trefwoorden: Leefmilieu - Strijd tegen geluidshinder - Overtredingen - Administratieve geldboeten - Onmogelijkheid om verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-005n.pdf
RECHTERLIJKE ORDE

BS 10/01/2014
Griffiers en parketsecretarissen - Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen
Vacante betrekking griffier hof van beroep te Brussel

BS 13/01/2014
Openstaande plaats werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen
Arbeidsrechtbank te Antwerpen

BS 14/01/2014
Hof van beroep te Brussel

BS 15/01/2014
Hof van beroep te Gent - rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde - arbeidshof te Brussel

BS 16/01/2014
Raad van State. Benoeming van de Eerste Voorzitter

BS 17/01/2014
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven - rechtbank van koophandel te Brussel
Benoemingen/pensioneringen griffiers
Organisatie van een vergelijkend examen met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve voor het ambt van Nederlandstalig referendaris
Werving van kandidaat-magistraten. Oproep tot de kandidaten. Erratum

BS 22/01/2014
Ontslag plaatsvervangend rechter ivredegerecht kanton Sint-Truiden – benoeming raadsheer hof van beroep te Gent – benoeming rechters  rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen  - benoeming rechter  Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel en tevens aangewezen in het mandaat van voorzitter van deze rechtbank  - benoeming substituten-procureur des Konings bij het parket te Brussel

BS 23/01/2014
Eervol ontslag rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hasselt - benoeming plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent
 
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen