Nieuwsbrief 1 - 15 juni 2021
De bibliotheek heeft dezelfde openingstijden in juli en augustus.
Van 8.30u - 13.00u en van 13.30u -16.30u.
Nieuw in onze bibliotheek:


De nieuwe databank Omnilegie die de volledige die Keure-verzameling van geannoteerde wetgeving bevat (de bekende blauwe wetboeken).
Deze databank is te consulteren vanuit de pc’s in de bibliotheek
Meer info: www.omnilegie.be
 
 NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
 met een link naar de webpagina van de uitgever
 


 
Uw eigen bibliotheek aanvullen?
Indien u juridische boeken wenst te bestellen met 10% korting, kan dat via een e-mail naar bib@balieprovincieantwerpen.be (afhalen in de bibliotheek, geen verzendkosten)

ACTUEEL
Sabine de Bethune wordt benoemd tot Nederlandstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof
Ministerraad 11 juni 2021

Wetsontwerp houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg.
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 10 juni 2021 - Parlementair Document 55K1929

Rechtsbasis coronamaatregelen - Pandemiewet
Hof van beroep hervormt de uitspraken kort geding en bevestigt wettigheid rechtsbasis waarop de maatregelen genomen zijn.
Hof van Beroep Brussel 7 juni 2021

COVID-19: verlenging van sommige maatregelen binnen Justitie

Ministerraad 4 juni 2021
Concreet gaat het om de verlenging tot en met 30 september 2021 van:
de eedaflegging bij schriftelijke verklaring voor gerechtsdeskundigen, beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders
de tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels
gratis notariële volmachten
aanpassingen aangaande het authentiek testament
de bepaling betreffende het Wetboek van Strafvordering inzake de schriftelijke behandeling van de hogere beroepen voor de kamer van inbeschuldigingstelling
de tijdelijke versoepeling van de vereisten voor de identificatie van de ondertekenaars van authentieke akten die een gerechtelijk ambt of een ambt bij het Grondwettelijk Hof uitoefenen
de wettiging van de tijdelijke maatregelen betreffende de neerlegging van verzoekschriften
de termijnen om bewijsstukken over te leggen in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand
tijdelijke maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars
maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de sanitaire crisis in de gevangenissen

 
ALGEMEEN
‘Il n’est pas mort’
(Over muziekgeschiedenis en algoritmes)
Séance solennelle de rentrée du 4 juin 2021
P.-Y. Thoumsin, JT N° 6860, 05/06/2021, 401
Réponse de Me Panagiota Baloji, p. 405
Conclusion de Me Maurice Krings, p. 408
PUBLIEK RECHT
Het bestuursrecht in perspectief
Steven Van Garsse, Sofie Hennau, Dennis Fransen, Intersentia 2021, 321 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Taalgebruik in bestuurszaken in een rechtsempirisch perspectief: huidige praktijken en uitdagingen. Nood aan een ‘nieuw’ regelgevend kader?
J. Bernaerts, TBP 2021/5, 256

WETGEVINGSTECHNIEK

Werking van de wet in de tijd: een stappenplan
Thijs Vancoppernolle, RW 2020-2021, nr. 42, 1643

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten
Inhoudstafel 2020/4

OMGEVINGSRECHT

De vergunning van windturbines in het Vlaamse Gewest
L. De Brucker, Intersentia 2021, 786
Beschrijving + inhoudstafel

Milieuheffingen & -subsidies Editie 2021-2022
Wolters Kluwer 2021, 422 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GEZONDHEIDSRECHT

Artsen en deontologie
Naar een basiscode voor medische deontologie
Coralie Herijgers, Reeks Gezondheidsrecht nr. 24, Intersentia 2021, 901 P.
Beschrijving + inhoudstafel

GRONDRECHTEN - MENSENRECHTEN – DIERENRECHTEN - ANTIDISCRIMINATIE

Correctionele rechtbank veroordeelt Voorpostleden voor betoging met anti-islamiseringsopschriften
L. Claes, V. Verbelen, Juristenkrant nr. 431, 09/06/2021, 2

Rechtbank neemt Grondwet opnieuw in beschouwing bij beoordeling coronamaatregelen
C. Gysens, Juristenkrant nr. 431, 09/06/2021, 1

Godsdienstvrijheid versus dierenwelzijn

Over het mijlpaalarrest van het Hof van Justitie aangaande het ritueel slachten
E. Verniers, G. Van Hoorick, NJW nr. 444, 09/06/2021, 470

 BURGERLIJK RECHT
Chronique de législation en droit privé
(1er juillet – 31 décembre 2020) (première partie)
C. Botman (coord.), JT N° 6861, 12/06/2021, 421

FAMILIAAL(VERMOGENS)RECHT

Alimentatievorderingen
S. Brouwers, M. Govaerts, Recht en Praktijk nr. 106, Wolters Kluwer 2021, 414 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak familaal(vermogens)recht
JLMB 2021/23
Inhoudstafel

De toepassing van de notariële praktijk van het erfrechtelijke vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot – onduidelijke en onredelijk complexe wetsbepalingen
C. De Wulf, T.Not. 2012/5, mei 2021, 401

Niets is wat het lijkt: over de verwerping van de nalatenschap en het behoud van bepaalde rechten en plichten door de verwerper
B. Van den Bergh, T.Not. 2012/5, mei 2021, 433

De Deense zaken: retroactiviteit vs. rechtszekerheid
L. Brosens, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 602, mei 2021, 463

Vermogensbelasting
R. Baete, Op zoek naar de grenzen van de vermogensbelasting: een overzicht van de Belgische, Europese en buitenlandse rechtspraak inzake de verhouding tussen de grondrechten en belastingen op het vermogen, TFR nr. 602, mei 2021, 468

De interpretatie van de Erfrechtverordening: evolutie of revolutie?
T. De Roo, noot bij HvJ 16 juli 2020, Bericht aan het Notariaat 2021/1, 19

De erfrechtelijke verrekening van de schenking van gemeenschapsgoederen – Cassatie spreekt zich uit
D. De Bie, L. Goossens, Bericht aan het Notariaat 2021/1, 37
Cassatie 7 december 2020

De gesplitste aankoop: een praktische vergelijking tussen de drie gewesten
C. Vandenhoeck, K. Verhaeghe, VIP 2021/2, 4

De inwerkingtreding van het Verdrag van Den Haag over de internationale bescherming van volwassenen: wat verandert er voor zorgvolmachten?
W. Bodvin, J. Wolters, VIP 2021/2, 13

Waardering van geschonken goederen onder het oude recht: een discussie zonder einde?
H. Casier, S. Ceusters, VIP 2021/2, 40

JEUGDRECHT

Minderjarigen en hun vermogen
Silke Timmermans, Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht, Intersentia 2021, 125 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten
Inhoudstafel nr. 2021/2

Wijzigingsdecreet jeugddelinquentierecht: Langdurige gesloten begeleiding
Ministerraad 4 juni 2021

GOEDERENRECHT

Digitaal goederenrecht: een verkenning
J. Baeck, RW 2020-2021, nr. 41, 12/06/2021, 1603

Het hervormde opstalrecht onder het nieuwe goederenrecht: naar een optimaal grondgebruik via volume-eigendom
K. Meert, Nieuwsbrief Notariaat nr. 8, weken 23-25 2021, 1

Regels voor registratie en hypothecaire openbaarmaking van akten bijgestuurd na recente wetswijzigingen
Nieuwsbrief Notariaat nr. 8, weken 23-25 2021, 6

VERBINTENISSENRECHT

Genereren de dringende COVID-19-maatregelen een grondslag voor overmacht, opschorting en verlenging van lopende bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars?
R. Timmermans, T.App. 2021/2, 3

De impact van het nieuwe bewijsrecht op de plaatsbeschrijving bij in- en uittrede
R. Timmermans, Huur 2021/2, 55

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Indicatieve tabel 2020
T. Pol. 2021/2, mei 2021
Inhoudstafel

Lichamelijke schade
Repertorium rechtspraak 2019-2020-2021
Michel Sommerijns, Intersentia 2021, 319 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak aansprakelijkheidsrecht
JLMB 2021/22
Inhoudstafel
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Today’s Lawyer
De advocaat, ethisch ondernemer
nr. 2021/2, juni 2021
Digitalisering: is the medium the message? – Breekt nood Grondwet? – Digitalisering in strafzaken. Absoluut, maar graag als middel en niet als doel – Les derniers développements en France en matière d’audience par visioconférence à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel – Stuur u een uitnodiging? – De digitale toekomst van justitie – Er is een andere vorm van regulering nodig om het internet veilig te houden – Perfectionisme: van hinderlijk naar nuttig

JUSTITIE

De strijd voor het Brusselse Justitiepaleis
Jean-Pierre Buyle, Dirk Van Gerven, RW 2020-2021, nr. 42, 19/06/2021, 1642

Jaarlijkse statistieke hoven en rechtbanken 2020
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-de-hoven-en-rechtbanken#statistiek
- Hoven van beroep (correctionele zaken) 2020
- Rechtbanken van eerste aanleg (correctionele zaken) 2020
- Rechtbanken van eerste aanleg (jeugd zaken) 2020
- Rechtbanken van eerste aanleg (strafuitvoering) 2020
- Rechtbanken van eerste aanleg (kabinettenonderzoek) 2020

GERECHTELIJK RECHT

Nationaliteitsprocedures zijn voor het openbaar ministerie niet kosteloos
J. De Mets, Juristenkrant nr. 431, 09/06/2021, 7
GwH 72/2021, 20 mei 2021

Themanummer Procesrecht
T. Vred. 2021/3-4, mrt-apr 2021
Inhoudstafel

Tegenspraak bij evenredige verdeling, de weg kwijt tussen formalisme en pragmatisme
K. Slabbaert, RW 2020-2021, nr. 41, 12/06/2021, 1602

ARBITRAGE EN BEMIDDELING

Bemiddeling in balans
Tom Wijnant, Intersentia 2021, 829 p.
Beschrijving + inhoudstafel

NOTARIAAT

De certificatiebevoegdheid van de notaris
S. Roeland, Wat certifieert de notaris wanneer hij certifieert?, T. Not. 2021/5, mei 2021, 479

Digitaal, het nieuwe normaal – bespiegelingen omtrent de akte via videoconferentie
A. Laga, Bericht aan het Notariaat 2021/1, 16

De informatie- en raadplegingsplicht van de notaris bij het opstellen van de statuten van een appartementsgebouw
N. Janssens, Bericht aan het Notariaat 2021/1, 33
Noot bij Cassatie 7 mei 2020

Verplichte raadpleging door notaris van het register van herstelvorderingen
F. Tack, Bericht aan het Notariaat 2021/1, 44

 HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Actualia handelstussenpersonen
K. Van den Broeck, E. Ulrix, Intersentia – Nexus, 2021, 93 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Wijziging WVV – De algemene vergadering op afstand, ook na COVID-19?
A. Dom, T. Not. 2021/5, mei 2021, 473

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap
TRV/RPS nr. 2021/3
Inhoudstafel

TRANSPORTRECHT

Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT)
nr. 2021/1
Inhoudstafel

VERZEKERINGEN

Verzekeringen in de bouw
K. Uytterhoeven (ed.), Intersentia 2021, 519 P.
Beschrijving + inhoudstafel

Ontbreken van een antidiefstalsysteem auto: verzekeraar, verzekerde, makelaar, wie is aansprakelijk?
J. Vermeiren, Verzekeringsnieuws nr. 06, juni 2021, 1
(Bespreking Luik 26 april 2021)

Verkeer, Aansprakelijkheid, Verzekering (VAV)

Inhoudstafel nr. 2021/3

INTELLECTUELE RECHTEN

Kroniek intellectuele rechten (2019-2020) – Deel II
F. Brison, M.C. Janssens, P. Maeyaert, H. Vanhees, RW nr. 40, 05/06/2021, 1562

FINANCIEEL RECHT
Het Register van kredieten aan ondernemingen vervangt de Centrale voor kredieten aan ondernemingen
Ministerraad 21 mei 2021
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed tot organisatie van een register van kredieten aan ondernemingen.

Een basisbankdienst voor ondernemingen
H. Swennen, TBH 2021/2, 113
STRAFRECHT
Freefighters verliezen eerste ronde in Antwerpse rechtbank
J. Flo, Juristenkrant nr. 431, 09/06/2021, 4

Kunnen en mogen personen onder invloed van alcohol verhoord worden?
M. Bockstaele, T.Strafr. 2021/3, 116

Rechtspraak in kort bestek van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
W. Michiels, C. Gysels, T.Strafr. 2021, afl. 3, 155

Rechtspraak kroniek straf- en strafprocesrecht 1/2021
F. Kuty, N. Colette-Basecqz, E. Delhaise, O. Nederlandt, H.D. Bosly, V. Bosly, L. Kennes, D. Vandermeersch, Chronique semestrielle de jurisprudence 1/2021, RDP 2021/5, mei 2021, 413

 FISCAAL RECHT
Het Misdrijf & Fiscale fraude
F. Desterbeck, Intersentia 2021, 130 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Hervorming elektronische handel in werking op 1 juli 2021
Y. Bernaerts, E-commerce – Ontwerp van wijziging koninklijke besluiten – Wijzigingen aan het koninklijk besluit nr. 1, Taxwin 4 juni 2021
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/koninklijk-besluit-ter-uitvoering-van-de-omzettingswet-van-de-%E2%80%9Ce-commerce%E2%80%9D-richtlijnen
(In het besef dat het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 2 april 2021 pas eind juni 2021 in het Belgisch Staatsblad kan worden gepubliceerd, heeft de administratie het ontwerp van koninklijk besluit en het verslag aan de Koning online gezet)
https://financien.belgium.be/sites/default/files/e-Commerce_AR-KB.pdf

Jaarboek registratierechten

J. Espeel, H. Pelgroms (eds.), F. Werdefroy, 12de editie, Wolters Kluwer 2021, 781 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Buitenslands betaald successierecht op roerend erfgoed ook verrekenbaar
JVD, Fiscoloog nr. 1705, 09/06/2021, 1
(Bespreking GwH 80/2021, 3 juni 2021)

Diverse fiscale coronamaatregelen verlengd tot eind september 2021
CB, Fiscoloog nr. 1705, 09/06/2021, 2

Versoepeling mobiliteitsbudget en incentive voor laadstations
JVD, Fiscoloog nr. 1704, 02/06/2021, 1

Aangifte vennootschappen en andere rechtspersonen voor aanslagjaar 2021
CB, Fiscoloog nr. 1704, 02/06/2021, 5

Erfbelasting
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1704, 02/06/2021, 9

Autofiscaliteit

I. Rosseel, Akkoord over ‘groene mobiliteit’, Fisc.Act. nr. 19, week 27 mei – 2 juni 2021, 1

Belastingvermindering voor kinderopvang wordt iets voordeliger
W. De Visscher, Fisc.Act. nr. 19, week 27 mei – 2 juni 2021, 9

Gelijkheid voor de wet
F. Vanistendael, AFT 2021/4, 2

Van duolegaat naar vriendenlegaat en private stichting
R. Deblauwe, AFY 2021/4, 6

De "vriendenerfenis" in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021

J. Soetaert, TaxWin 28/05/2021

Personenbelasting
W. De Visscher, De aangifte voor inkomstenjaar (aj. 2021): wat is er nieuw?, Fisc.Act. nr. 18, week 13-19 mei 2021, 1

Na veroordeling ‘activiteitsval’ door Grondwettelijk Hof
C. Hendrickx, Automatische ontheffing voor gepensioneerden met geringe bijverdienste, Fisc.Act. nr. 18, week 13-19 mei 2021, 8

Vennootschapsbelasting
P.-J. Wouters, Wederopbouwreserve in reorganisatiecontext: minister geeft duiding, Fisc.Act. nr. 18, week 13-19 mei 2021, 10

Fiscale behandeling beding van aanwas
R. Elsermans, De werking in de tijd van het VLABEL-standpunt 17044 met betrekking tot het beding van aanwas, Bericht aan het Notariaat nr. 2021/1, 10

De gesplitste aankoop: een praktische vergelijking tussen de drie gewesten
C. Vandenhoeck, K. Verhaeghe, VIP 2021/2, 4

De doorgeefschenking in het Vlaams Gewest
Vlabel vult haar standpunt nr. 19021 m.b.t. de doorgeefschenking verder aan
S. Lievens, VIP 2021/2, 27

BTW

Hoe de complexe nieuwe BTW-regels voor afstandsverkopen toepassen?
I. Massin, Fiscoloog nr. 1705, 09/06/2021, 11

Fiscus licht 6% btw voor horeca toe
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 19, week 27 mei – 2 juni 2021, 4

Verhuur zaal met afnameverplichting drank
Deels vrijgestelde onroerende verhuur of één restaurantdienst?
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 19, week 27 mei – 2 juni 2021, 8

De tijdelijke regeling 2021-2022 voor het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw in België (deel 1)
F. Borger, M. Govers, Not.Fisc.M. 2021/5, 134

Cultuurcontracten en btw
S. Ruysschaert, Huur 2021/2, 65

BTW en (para)medische beroepen
J. Opreel, Fiscus blijft worstelen met btw-vrijstelling voor psychotherapeuten, Fisc.Act. nr. 18, week 13-19 mei 2021, 4

Afbraak en heropbouw (6% btw): voorwaarde eigen woning die hoofdzakelijk wordt gebruikt als eigen woning en aandachtspunten voor de notariële praktijk
C. Bohyn & S. De Maeijer, Bericht aan het Notariaat 2021/1, 4

LOKALE BELASTINGEN


Bezwaartermijn lokale belastingen: Grondwettelijk Hof ziet grondwetsconforme interpretatie
T. De Jonckheere, Fisc.Act. nr. 19, week 27 mei – 2 juni 2021, 6

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Langverwachte circulaire over FBB en Franse dividenden gepubliceerd
D. Noré, C. Vandepitte, Fiscoloog nr. 1705, 09/06/2021, 5
Circulaire 2021/C/49 - FAQ betreffende het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) en dividenden van Franse oorsprong
 SOCIAAL RECHT
Welzijn op het werk voor ambtenaren
W. Appels, Tewerkstellen Topics 2021/1, Wolters Kluwer 2021, 83 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Nieuwe en verlengde arbeidsrechtelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
C. Priem, E. Verhaegen, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2021, 2

Brexit: toegang tot het Belgische grondgebied en de Belgische arbeidsmarkt na de overgangsperiode (deel 1)
I. De Gols, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2021, 8

Het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden in aanvullende pensioenen: tijd om de eindspurt in te zetten
S. Knoops, SK 2021/5-6, 181
 STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
Op onze website vind u een selectie van interessante juridische vormingen:
 
Studiedienst Bibliotheek Balieprovincieantwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - bib@balieprovincieantwerpen.be
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kunt zich altijd uitschrijven, dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief.