Nieuwsbrief 64 Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd

30 september 2018
Kansen in regio Utrecht voor duurzame mobiliteit en klimaatbeleid
Stop verbreding Ring Utrecht en werk aan de alternatieven 
 
Belangrijk nieuws van de afgelopen tijd, is het nieuw gepubliceerde Tracébesluit voor de A27/A12 verbreding, met plannen om nog eens duizenden bomen extra te kappen. Het is dus belangrijker dan ooit om te stoppen met dit waanzinnige plan. Stoppen betekent ruimte om te werken aan wél duurzame alternatieven. Wil je daar meer over weten? Lees verder in de nieuwsbrief en kom naar de bijeenkomsten van de Kerngroep Ring Utrecht op 8, 9 en 10 oktober
 
Klimaatspecial: naar een regionale klimaataanpak
 
Verder in onze nieuwsbrief een lange Klimaatspecial over een regionale invulling van het Klimaatakkoord. Wat betekent het Klimaatakkoord voor de Utrechtse regio? Hoeveel CO2 stoot autoverkeer eigenlijk uit in Utrecht? Welke duurzame scenario's zijn er? Om deze vragen te beantwoorden, hebben wij het initiatief genomen voor een Regionaal Platform Klimaataanpak, Ruimte en Duurzame Mobiliteit. Interesse om mee te doen? Lees verder voor alle info! 
 
 
Opschorting verbreding A27 nu het beste alternatief
Bescherm het Bos!Nog altijd houdt het Rijk vast aan een verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) naar 2x7 rijstroken. Inmiddels is zo ongeveer elke verkeerskundige er achter dat meer asfalt niet helpt tegen files. Het verkeer loopt al spoedig net zo hard weer vast bij de knooppunten en afslagen.
 
Zeker in de snel groeiende Utrechtse regio helpt alleen een schaalsprong van het fiets- en openbaar vervoernetwerk. Na de gemeente Utrecht is nu ook de provincie daar steeds sterker van overtuigd.
 
Opschorten Tracébesluit schept ruimte voor duurzame alternatieven
 
Het kabinet heeft zich inmiddels vastgelegd op een vermindering van 49% van de CO2 uitstoot in 2030. Daar zal het autoverkeer – in de provincie Utrecht de grootste (!) producent van CO2 - flink aan moeten bijdragen. Wij roepen kabinet en Tweede Kamer op om het totaal achterhaalde Tracébesluit op te schorten en alle inzet te richten op het uitwerken van verstandige alternatieven. Zo is binnen de bak in Amelisweerd ruimte voor 2x6 rijstroken, zeker als we uitgaan van een maximum snelheid van 80 km/uur. Gezonder, veiliger en zelfs beter voor de doorstroming.
 
 
Nieuw Tracébesluit kost nog eens duizenden bomen
Kom naar de infobijeenkomsten op 7, 8 en 9 oktober
 
Bijeenkomst Kerngroep Ring UtrechtOp 3 september publiceerde het Rijk een aanvullend Tracébesluit voor verbreding van de A12 en A27. Het is haast niet te geloven, maar bij de voorbereiding van de aanbesteding kwam Rijkswaterstaat er achter dat ze nog eens 28 hectare (meer dan 40 voetbalvelden) aan bomen moeten kappen.
 
Daarmee komt de kaalslag langs de Ring in totaal op zo’n 64 hectare, vele duizenden bomen. In Amelisweerd, in en bij Lunetten, Hoograven, de Voorveldse Polder, kortom de hele Ring.
 
Dinsdag 9 oktober is er nog een inloopbijeenkomst van Rijkswaterstaat in het Oude Tolhuys (aan de Weg naar Rhijnauwen), van 17.00 - 19.00 uur. De plannen zijn ook te zien op de website Ik ga Verder bij documenten onder het kopje 'Tracébesluit 2018'.
 
Bijeenkomsten Kerngroep Ring Utrecht op 8, 9 en 10 oktober
 
Ook de Kerngroep Ring Utrecht, waarin de Kracht van Utrecht samenwerkt met andere organisaties, houdt bijeenkomsten: op 8 oktober in Voordorp (Voorveldse Hof, 19.30 uur), 9 oktober in Oost (Daltonschool Rijnsweerd, 19.30 uur) en 10 oktober in Lunetten (Musketon, 19.30 uur). Daar presenteert de Kerngroep Ring Utrecht samen met De Luchtwachters de gevolgen op het gebied van gezondheid, luchtkwaliteit, geluidhinder, verkeersoverlast en natuurverlies van de plannen en bespreken we welke acties we kunnen ondernemen.
 
Meer informatie over de wijkbijeenkomsten vind je bij de Kerngroep Ring Utrecht 
 
 
Regionaal Platform klimaataanpak en duurzame mobiliteit
kvu klimaatplatform logoKlimaatspecial, door Jan Fransen en Jan Korff de Gidts
 
Het nog te sluiten Klimaatakkoord vergt regionale invulling. Dat blijkt uit de reactie van de vijf Klimaattafels, die hebben bijgedragen aan het eerste ontwerp van het Klimaatakkoord, dat op 10 juli j.l. aan het kabinet is aangeboden.
 
Inmiddels is duidelijk dat er 33 regio's komen, die met elkaar een Regionale Energie Strategie gaan opstellen. Interessant is hoe de Leidse regio het heeft aangepakt. Daar zijn overheden, bewoners en bedrijven aan het uitwisselen welke maatregelen mogelijk zijn. Ook de Utrechtse regio gaat een Regionale Energie Strategie opstellen.
 
Daarom hebben we als Kracht van Utrecht het initiatief genomen een Regionaal Platform Klimaataanpak, Ruimte en Duurzame Mobiliteit te vormen. Doel: het beleid voor compact ruimtebeleid met duurzame mobiliteit positief beïnvloeden en reizigers een stem te geven. Het platform richt zich op de samenhang van ruimtegebruik en mobiliteit. CO2-reductie van het energiegebruik van woon- en werklocaties, de gebouwde omgeving, "wijken van het gas" e.d. laten we aan anderen over. 
 
Scenario's over verduurzaming van mobiliteit 
 
Het platform wil scenario's in beeld brengen. Wat zou het effect zijn als regio en stad Utrecht een louter auto-scenario zou volgen? Als Amelisweerd 14-baans + 100 km/u wordt? Wat is het effect op emissies van snelweg en stadswegen, ruimtegebruik, files? Welk effect bereiken we als we alleen koersen op een (e)fiets- of OV-scenario? Of een e-deelauto-op zonne-energie scenario? Welke elementen gebruiken we om een samenhangend Utrechts scenario met compact ruimtelijk beleid te schetsen? Hoe kunnen we het Rijk overtuigen dat we het in Utrecht kunnen fixen... Allemaal vragen voor het platform. We werken aan een stuurgroep met een kring van correspondenten op thema's en reizigers, die ervaringen en dromen uitwisselen over hun woonverkeer. Groen en Gezond Stedelijk Leven.
 
Interesse?
Interesse in deelname aan het Platform als correspondent of reiziger? Aanspreekpunt is Jan Korff de Gidts (mobiel: 06 3363 0344 of via e-mail te bereiken). Mail ons en u krijgt een uitnodiging en meer informatie over onze eerste bijeenkomst in The Green House in Utrecht, op 24 oktober van 20.00 tot 22.00 uur.
 
 
Dansen door de schalen
 
Het kabinet wil de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verlagen t.o.v. 1990. Deze klimaateisen vormen nog geen onderdeel van snelwegplannen, OV-studies en MER-rapportages. Klimaatbeleid vergt zowel een capaciteitssprong als een transitie, ook in Midden Nederland. Station Utrecht CS heeft bijvoorbeeld zowel een landelijke, regionale als Europese OV-functie. Reserveer dus ruimte op het spoor voor ICE/TGV-treinen naar Berlijn, Frankfurt en München. Ontwerp een regionaal robuust netwerk met knooppunten voor naadloze overstap en maak dit mogelijk met viersporigheid vanuit Utrecht CS in alle richtingen voor de vier stromen op het spoor: Europees, landelijk, regionaal en metropolitaan. Want de regio Utrecht groeit sterk naar bijna 1 miljoen inwoners in 2030 - van Woerden tot Zeist en van De Bilt tot Vianen.
 
U10 CO2 voetafdruk
 
Stad en regio werken samen in de U10, waar keuzes worden gemaakt in ruimtegebruik, mobiliteit en bebouwde omgeving. Klimaatbeleid vergt een compact ruimtelijk beleid met verkorting van reisafstanden en scherpe parkeernormen en lagere emissies.  Daarbij hoort een schaalsprong voor fietsnetwerken, OV-rail en ketens van beide (de bekende first en last mile). Stuur dus op een sterke en slimme overstap voor OV-, rail-, fiets-, en autogebruik. Reistijden voor woonwerkverkeer in de Utrechtse regio en van/naar elders in de Randstad per OV moeten maximaal 45 minuten tot 1 uur zijn. Verhoog de betrouwbaarheid en reissnelheid voor fiets en openbaar vervoer en geef de effecten weer.
 
Feiten over Utrechts verkeer en CO2-emissies
 
Nog weinig mensen beseffen hoeveel CO2 het autoverkeer uitstoot. Mobiliteit veroorzaakt 40% (!) van de CO2-emissies in de provincie Utrecht. Voor mobiliteit in heel Nederland ligt dat lager, ruim 20%. Het CBS meldde afgelopen week dat de CO2-emissie van verkeer en vervoer in de periode 1990–2004 met ongeveer een kwart is gestegen, waarna deze tot en met 2015 vrijwel gelijk bleef. In 2017 was de emissie van kooldioxide door verkeer en vervoer weer 4 procent hoger dan in 2015. De groei is vooral toe te schrijven aan de toename van het wegvervoer. Autosnelwegen vormen het grootste aandeel in de CO2-emissie op het grondgebied van U10+, inclusief gemeente Utrecht. Want daar worden in hogere snelheden enorm veel autokilometers gereden. Zie de onderstaande grafiek van de Klimaatportal van Rijkswaterstaat. Je zou bijna het Parijse Klimaatakkoord uit 2015 vergeten en de doelstelling van het kabinet van 49% CO2-reductie t.o.v. 1990. 
 
CO2 verkeer en vervoer U10 regio
 
Argumenten om een platform te vormen 
 
We kennen in stad en regio veel initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van CO2-emissies. Denk aan het aanleggen van een doorfietsnetwerk (incl. fietsfilevrijroutes) door overheden, aan ruimte geven aan e-deelautoplekken, liefst opgeladen met zonne-energie. Maar ook aan initiatieven van bewoners en experts, Rover en ROCOV, die voorstellen doen voor een beter OV. In stad en regio is veel kennis aanwezig. Onze stadsregio kent ook veel zakelijke dienstverlening. Prorail en NS hebben hun hoofdkantoren vol met experts in onze stad.
 
Reizigers geven zélf het goede voorbeeld qua duurzame mobiliteit. Omdat ze fietsen naar hun werk op 10 km afstand en daarover het gesprek aangaan met collega's en vrienden; of omdat ze buurtmobiliteit organiseren in hun eigen straat. De Luchtwachters spelen een belangrijk rol, door inzichten uit te wisselen over de gezondheidsgevaren van roet uit de uitlaat, van remmen en autobanden. Er zijn initiatieven van bedrijven en organisaties, die het verdienen zichtbaarder te worden. Allemaal trends, die passen in duurzame scenario's voor onze stadsregio met heel veel werkgevers. Daar willen wij als platform aan werken. 
 
Wanneer pak jij de fiets?
 
Bedrijven in regio Utrecht - wanneer pak jij de fiets?
 
Crowdfunding
Hartelijk dank voor de ontvangen donaties. Wij ontvangen geen subsidie en kunnen de donaties goed gebruiken voor onze activiteiten. 
 
U kunt uw gift of donatie overmaken op:
  • Triodosbank - rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. Wilt u specifiek aan de Kerngroep Ring Utrecht doneren? Vermeld er dan "donatie KRU" bij. 
  • ING - NL21 INGB 0004 0565 70 t.n.v. Penningmeester van Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
SOESA is een ANBI-erkende instelling; zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Neem contact op als u meer informatie wilt. 
 
Mail ons als u een bedrag heeft overgemaakt, dan kunnen wij u via e-mail bedanken. Twijfelt u over de hoogte van het bedrag? U helpt ons al met €10,- per jaar.
 
 
 
Sociale Media
Twitter en Facebook logo
 
Like de Vrienden van Amelisweerd op Facebook

Twitter: Volg de Kracht van Utrecht (@KrachtvanU) en de Vrienden van Amelisweerd (@Amelisweerd) voor interessante links, snelle reacties op de actualiteit en de laatste nieuwsupdates.
 
--
 
Tot ziens,
Olivier Beens, Jan Fransen, Jan Korff de Gidts en Jos Kloppenborg
 
U ontvangt deze e-mail, omdat u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven of omdat u een vast contact van ons bent. Uitschrijven of wijzigen van uw gegevens kan via de link onderaan deze e-mail.
 
Wilt u ons ontmoeten om een idee of initiatief te bespreken? Graag! Mail ons voor een afspraak