‘Love what you do and don’t settle for less!’ – Steve Jobs
Terugblik op het VNVA carrièreboost symposium ‘Agendeer (je)zelf!’ door Ineke Postma, commissielid Carrièreboost Symposium en ANIOS gynaecologie

 
Op zaterdag 25 april vond in architectuurpark Makeblijde in Houten het tweede VNVA Carrièreboost Symposium plaats met als thema ‘Agendeer (je)zelf!’. Met inspirerende sprekers, interessante en leerzame workshops, de mogelijkheid tot speeddaten met een coach en een enthousiast publiek was het symposium minstens zo succesvol als de vorige! Het regenachtige weer kon het plezier niet drukken, want na een heerlijke lunch zat de zaal vol met enthousiaste deelneemsters.
 
Oproep aanmelden voor nieuwe VNVA werkgroepen
‘Jonge klaren’ ‘mentorensysteem’ ‘gendersensitief symposium’ ‘framing’

 
In de voorjaarsledenvergadering werd enthousiast gereageerd op de vier nieuwe VNVA werkgroepen.
Mogelijk kon je niet bij de voorjaarsledenvergadering aanwezig zijn. Daarop ook een korte toelichting op deze werkgroepen in de Nieuwsbrief met de oproep om je aan te melden voor één of meer van deze werkgroepen via het secretariaat.
 
Werkgroep ‘Jonge klaren’ – deze werkgroep, onder leiding van Corrie Hermann en Caroline Schneeberger, zet zich in om de regelingen rond zwangerschapsverlof helder te maken .
Werkgroep ‘mentorensysteem’ – deze werkgroep zal zich beraden over het heropzetten en vernieuwen van deze netwerkfunctie.
Werkgroep ‘gendersensitief symposium’ – deze werkgroep zal het gendersensitief symposium voorbereiden dat in het voorjaar van 2016 gepland staat.
Werkgroep ‘framing’ -  deze werkgroep zal zich richten op de meerwaarde van diversiteit binnen de geneeskunde.
 
Op zaterdag 25 april 2015 vond de voorjaarsledenvergadering plaats.
Onderstaand een korte impressie van de vergadering.
De ledenvergadering staat stil bij het verlies van een aantal VNVA leden.
Vandaag wordt een borstbeeld van Aletta Jacobs in Den Haag onthuld waar de VNVA een kleine bijdrage aan heeft geleverd.
 
De jaarverslagen van bestuur, afdelingen, commissies, trainers en afgevaardigden passeren de revue waarbij geconstateerd kan worden dat er binnen de vereniging veel activiteiten worden ontplooid. Een kleine greep daaruit: het opzetten van intervisiegroepen, uitbrengen van een tweemaandelijkse digitale Nieuwsbrief, deelname aan de Alliantie Gender en Gezondheid en deelname aan de commissie Beleid en Belangenbehartiging van de NVR, subsidiëren van onderzoeksprojecten gericht op de positie van vrouwelijke (toekomstige) artsen en patiënten in de gezondheidszorg, eindejaarsactie voor Oxfam Novib, netwerkontbijt met minister Schippers, etc. etc.
 
De financiële administratie van de VNVA is gecontroleerd en in orde bevonden. Het jaar 2014 is met een positief saldo afgesloten. De vereniging is financieel gezond.
Het bestuur is verheugd om Ineke Postma voor te dragen en te benoemen tot bestuurslid. Na lange zittingstermijnen wordt er afscheid genomen van Lewi Vogelpoel, vicevoorzitter en Corrie Hermann, penningmeester. De VNVA dankt beide bestuursleden voor hun enorme inzet voor de vereniging. Extra aandacht wordt geschonken aan de bijzondere en lange carrière van Corrie Hermann en haar niet aflatende zorg voor de vrouwelijke arts en de gendersensitieve geneeskunde. In hun afzonderlijke afscheid speeches benadrukken zowel Lewi als Corrie het grote belang van de VNVA omdat het vak steeds verder onder druk komt te staan en er zaken ondergesneeuwd dreigen te raken die vrouwelijke artsen belangrijk vinden.
 
Afgelopen 24 maart werd de Els Borst Oeuvreprijs uitgereikt door Andra Neefjes-Borst. Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts ontvingen deze oeuvreprijs voor hun werk, vanaf eind jaren ’90 tot heden, voor Women on Waves dat later werd uitgebreid naar Women on Web. In samenwerking met het Movies that Matter Festival waar de film Vessel werd vertoond, is een succesvolle avond georganiseerd die een vervolg heeft gekregen door het op de markt brengen van een medicijn voor overtijdbehandeling. Mede door het symposium is er brede maatschappelijk aandacht voor dit thema waarbij de VNVA zichzelf heeft geprofileerd.
 
Er worden een aantal nieuwe VNVA werkgroepen gelanceerd waar enthousiast op wordt gereageerd. Meer hierover in deze Nieuwsbrief.
 
Cursus over de medicamenteuze overtijdbehandeling door Women on Waves
door Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts
Rond de uitreiking van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs werd bekend dat het voor huisartsen in Nederland nu ook mogelijk is de medicamenteuze overtijdbehandeling te gaan verrichten. Dit omdat er een registratie is afgegeven voor een nieuwe ‘abortuspil’ die ook via apotheken verstrekt kan worden.
 
Deze bekendmaking heeft tot de nodige opschudding, discussies en zelfs kamervragen geleid. Als belangrijkste conclusie kan gesteld worden dat Minister Schippers positief staat tegenover het idee van de medicamenteuze overtijdbehandeling en/of medicamenteuze abortus door de huisarts. Wel stelt zij terecht, dat goede kwaliteit van zorg van groot belang is. Women on Waves is het hier helemaal mee eens, en heeft daarom de handschoen opgepakt. Op 16 juni organiseert zij een inhoudelijke scholing voor huisartsen over dit onderwerp. Lees meer.
 
Overtijdbehandeling met de abortuspil hoort bij de huisarts thuis
Goede, veilige en toegankelijke abortuszorg met keuzemogelijkheden
In Nederland kon ik als huisarts tot voor kort geen pil voorschrijven waarmee een overtijdbehandeling of abortus is op te wekken. Tot 1 mei jongstleden, toen kwam namelijk een nieuw middel beschikbaar in Nederland. Medabon heet het, in de volksmond ook wel ‘de abortuspil’ genoemd. Medabon bestaat uit 1 tablet mifepriston van 200 mg die per os moet worden ingenomen, 24 -48 uur later gevolgd door 4 tabletten misoprostol, elk 200 mcg, vaginaal toe te dienen. In principe kan nu elke arts deze medicatie voorschrijven. In andere landen doen de huisartsen dit al, denk aan Frankrijk, de Verenigde Staten, India en op Curaçao.
Als huisarts ben ik een groot voorstander van het beschikbaar komen van deze medicatie voor mijn patiënten. Voor mijn jonge Turkse en Marokkaanse patiëntes bijvoorbeeld, die zich schamen om naar een abortuskliniek te gaan of bang zijn dat hun familie er achter komt.
 
De VNVA helpt Women on Waves vliegen
Uitbreiding activiteiten Women on Waves dankzij VNVA

 
Met het geld van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs zet Women on Waves de eerste stappen naar Women on Wings.
Het geld dat Women on Waves kreeg met de VNVA Els Borst Oeuvreprijs zal gebruikt worden voor een project waarbij abortuspillen met een drone Polen binnen gevlogen worden.
Symbolischer kan het haast niet. Voordat Women on Waves in 2003 naar Polen vertrok, maakte Els Borst het klip en klaar duidelijk dat Women on Waves legaal de medicamenteuze overtijdbehandeling kon verrichten. Zo kreeg Women on Waves toegang tot Mifepriston, het middel om jonge zwangerschappen af te breken. Nu, 12 jaar later, is er nog steeds gesteggel over de vraag of huisartsen dit mogen, maar het tij lijkt te keren. Eindelijk heeft de Minister van VWS gemeld dit een goed idee te vinden, al moeten nog wat randvoorwaarden verduidelijkt worden.
Lees meer.
 
VNVA Corrie Hermannprijs 2015 voor Jeanine Roeters van Lennep
Titel: “Gendersensitieve geneeskunde: van utopie naar klinische praktijk”

 
Bij dr. Jeanine Roeters van Lennep zit het thema ‘Gender’ en Hart en Vaatziekten min of meer in de genen. Ze promoveerde op het onderwerp in 2001, nog voordat ze afstudeerde als arts. Aanvankelijk wilde ze cardioloog worden, maar ze koos uiteindelijk voor de vasculaire geneeskunde om haar interesse voor gender & vasculaire schade beter vorm te kunnen geven.
In de afgelopen 15 jaar heeft zij zich ontwikkeld tot expert op het terrein van gender& lipidenstoornissen, diabetes en vrouwspecifieke hormonale problematiek. Sinds haar aanstelling in 2010 als staflid vasculaire interne in het ErasmusMC heeft zij een aantal belangrijke projecten geïnitieerd, zowel op het terrein van de patiëntenzorg, wetenschap als nascholing. Zij startte samen met de afdeling gynaecologie/obstetrie een multidisciplinaire polikliniek voor vrouwen na een doorgemaakte ernstige zwangerschapshypertensie en maakte de afgelopen jaren deel uit van de richtlijncommissie cardiovasculair risico binnen de NVOG. Samen met de afdeling epidemiologie heeft zij een jaarlijkse onderwijscyclus over Gender&Women’s Health opgezet, die ook vanuit het buitenland goed wordt bezocht. Zij richtte de multidisciplinaire werkgroep EVA op binnen het ErasmusMC, met als doel de multidisciplinaire samenwerking op het terrein van Womens’ Health te verbeteren. Haar wetenschappelijke prestaties zijn sterk groeiende.
 
Jeanine heeft een tomeloze inzet en is zeer getalenteerd om ook anderen te enthousiasmeren. Daarbij is ze oprecht, werkt ze graag samen en heeft zij een groot empatisch vermogen voor haar collega’s en haar patiënten. Zij raakte de CHP- commissieleden door haar grote enthousiasme en gedrevenheid, waarbij ze fungeert als een belangrijk rolmodel voor de huidige jonge generatie artsen. Als je maar wilt, is er blijkbaar ook veel mogelijk!  Jeanine combineert een jong gezin met een ambitieus carrièrepad, waarvan het einde nog niet in zicht is.  Ze spreekt aan doordat ze barrières doorbreekt met een goed oog voor het belang van anderen om haar heen.
 
Corrie Hermannprijs Symposium op zaterdag 10 oktober 2015 – SAVE-THE-DATE
 
Coaches aan het woord
Gelukkiger en gezonder leven door Mia Sol

 
Vraag: hebt u het afgelopen jaar een beetje stress gehad, matig of heel veel stress gehad ?
Of dat impact heeft op uw gezondheid hangt er maar van af: was de stressreactie behulpzaam bij de te leveren prestaties ? Of gaf het slapeloosheid waardoor u juist minder goed uw werk kon doen ?
Een aanrader is de bijzonder inhoudsvolle TED talk van Kelly McGonigal:
Kelly McGonigal: How to make stress your friend
 
Het begrip stress bevat zowel de stressor (de input op het lichaam) als de fysieke reactie vanuit de hypofyse en bijnieren die je kunt voelen als vecht of vluchtreactie. Wat Kelly McGonigal onder meer bespreekt is het onderscheid tussen eustress en disstress. Eustress is de ‘goede’ soort stress ? Waren het uitdagende maar haalbare doelen ?
Nieuw is de invalshoek dat je bewust je stressreactie kunt “ompolen” door tegen jezelf te zeggen dat het leuk is en stimulerend werkt wanneer je uitdagingen aangaat. Wanneer dat tot succes leidt dan geeft dat moed voor een volgende grensverleggende uitdaging.

Waar Kelly verder op in gaat is de rol van oxytocine als stresshormoon en tegelijkertijd knuffelhormoon. Oxytocine beschermt ons cardiovasculair systeem tegen stress-schade: het houdt de bloedvaten ontspannen, het heeft een anti-inflammatoir effect, en het helpt onze hartcellen regenereren na stress-schade. Dat gunstige effect komt voort uit de betekenis van oxytocine: het zorgt voor afstemming van je sociale instincten, het zorgt ervoor dat je nabije vriendschappen wil versterken, en behoefte voelt aan fysiek contact met vrienden en familie, het verhoogt je empathie en vergroot je bereidheid om degenen om wie je geeft daadwerkelijk te helpen en te steunen.

De TED talk kreeg ik doorgemaild van iemand uit de commerciële dienstverlening.
Hoe mensen onder stress met elkaar omgaan is afhankelijk van de cultuur van een bedrijf of organisatie. Bijzonder voor de gezondheidszorg is de opmerking van Kelly McGonigal dat andere mensen helpen, zorgen voor anderen, maakt dat er minder schadelijke effecten optreden ten gevolge van stress. Dat maakt tegelijkertijd dat in de zorg - in geval van aanhoudende disstress - relatief laat aan de bel getrokken wordt.
 
Korting voor VNVA leden!
5 juni 2015 MEDexperience (Hogeschool Rotterdam); hét inspiratiedok voor de zorg!
Een congres voor zorgprofessionals. Op dit congres gaat het om verbinding maken, samenwerken, kennis doorgeven, kwaliteit leveren. Verbinding met elkaar als professionals (artsen en managers) en verbinding maken met de patiënt.
Je hart volgen…..
Kenmerken die bij vrouwelijke artsen hoog op hun professionele verlanglijstje staan.
Om deze reden vinden wij het belangrijk dat vrouwelijke artsen aanwezig zijn op 5 juni. Voor hun inbreng, om gezamenlijk van gedachten te wisselen.
Als lid van de VNVA wordt je aanwezigheid en inbreng zeer op prijs gesteld. Om deze reden ontvang je
€ 30,- korting op de toegangsprijs. Je betaalt €195,-.
De opbrengst van het congres gaat naar 2 goede doelen; CliniClowns en Stichting Ubuntu.
 
Het congres is geaccrediteerd met 5 nascholingspunten (ABAN).
Ga naar www.medexperience.nl  naar inschrijving en vermeld bij opmerkingen ‘VNVA’.
 
Proefschriften Gender
21 april 2015 - J.J. Endendijk - Heroes and housewives: The role of genderand gender stereotypes in parenting and child development. Lees meer
 
Artikelen Gender
2015 - Zundert, R.M.P. van, e.a.: Reciprocal Associations Between Adolescents 'Night-Time Sleep and Daytime Affectand the Role of Genderand Depressive Symptoms. Samenvatting.
 
Mail deze nieuwsbrief naar je eigen netwerk!
De nieuwsbrieven staan ook op onze website
Voor meer informatie ga naar onze website www.vnva.nl of volg ons op
Jaargang 7,
nummer 4, 2015

 
 
 

BEZOEK ONZE SITE
 
 
 

 
 
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF
 

 
 
 

 
 
 

AGENDA

3-6-2015
 
5-6-2015
Congres Leiden of Lijden in de zorg?
 
16-6-2015
Women on Waves - cursus medicamenteuze overtijdbehandeling
 
10-10-2015
VNVA Najaarsledenvergadering met aansluitend Corrie Hermannprijs Symposium
 
Deadline aanleveren kopij Nieuwsbrief: 22 juni 2015
 
 
 

 
 
 

NIEUWE TRAINING VIA DE VNVA: LEERGANG ACADEMISCH LEIDERSCHAP
 
Effectief invloed uitoefenen in de academische context. Deze leergang is met korting te volgen door leden van de VNVA! De Leergang Academisch Leiderschap is bedoeld voor artsen en wetenschappers (vrouwelijke en mannelijke) die werkzaam zijn binnen een UMC of wetenschappelijk instituut. Deze leergang sluit aan bij de missie van de VNVA omdat je met deze leergang leert je eigen talenten optimaal te benutten én leert de medewerkers, waarvoor je verantwoordelijkheid draagt, goed te begeleiden. Ook wordt ingegaan op veranderingsprocessen.
 
 
 
 

 
 
 

VEEL NIEUWE BOEKEN OM TE RECENSEREN!
 
Op de VNVA website is een rubriek ‘te recenseren boeken’ opgenomen.
Kijk maar eens of er een boek bij staat dat je zou willen recenseren. Je vraagt een te recenseren boek eenvoudig aan via het secretariaat. Als dank voor je recensie, is het boek voor jou.
 
  Ambitie met een grote M
 
   
 
'Ambitie met een grote M' is een boek voor alle vrouwelijke artsen die hun werk op een eigen, positieve manier willen combineren met hun privéleven. En die daarbij willen vasthouden aan de drive en de dromen waarmee ze destijds aan hun studie geneeskunde begonnen: mensen helpen en beter maken, goed worden in hun vak, een bijdrage aan de maatschappij leveren.
 
 
 
 
 

 
 
 

 TWITTER FEEDS
 
Lewie Vogelpoel
Investeer in jezelf,
speedcoaching @VNVA1
Carriereboost symposium za 25 april a.s. met @Ziel_en_zorg
@de_specialisten
 
Marith Rebel
@j_rvl krijgt de Corrie Hermannprijs 2015 van de @VNVA1 Zeer verdiend!
 
Atria
Vanavond uitreiking Els Borst Oeuvreprijs van @VNVA1 aan @rebeccagomperts en Gunilla Kleiverda #Wow
 
 
 

 
 
 

OPROEP NIEUWSBRIEF!
 
Zou jij het leuk vinden om op een ad hoc basis een korte bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief?
Ook zijn we nog op zoek naar leden die af en toe (of vaker) een stukje coördinatie van de nieuwsbrief willen verzorgen.
Mail naar Joke Selhorst, vnvamail@vnva.nl
 
 
 

 
 
 

ALGEMENE OPROEP
 
Binnen de VNVA zijn veel leden actief op het gebied van onderzoek en implementatie van genderspecifieke geneeskunde, maar we weten vaak niet van elkaar waar we mee bezig zijn. Een aantal leden heeft naar aanleiding van de ledenraadpleging al aangegeven informatie te willen aanleveren over genderspecifieke zorg bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, symposia en best practices. Wil je ook een bijdrage delen?
 
Neem dan contact op met het secretariaat VNVA.