Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #21 - 01/04/2021
Inspiratie en motivatie voor onze leerlingen!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Nog een paar weken en dan is het meivakantie. En nog vier maanden en dan is het schooljaar alweer ten einde. Gek eigenlijk hoe dit jaar loopt. Als we dit van tevoren hadden geweten...
 
Met de meivakantie in zicht naderen ook de bevorderingsvergaderingen. Ik kan me voorstellen dat de bevordering van uw kind u bezig houdt. Dit jaar houden wij opnieuw rekening met de impact van de pandemie op de resultaten. Dat gebeurt ook bij de landelijke examens.
 
Anderhalve week geleden hebben we onze leerlingen gevraagd welke ideeën zij hebben voor verbindende activiteiten, omdat motivatie ontzettend belangrijk is! We willen hun meer bieden dan alleen schoolwerk. We krijgen op dit moment veel mailtjes binnen met goede ideeën, heel leuk! Ook zelf organiseren we activiteiten zoals De Grote Minkema Quiz op vrijdag 16 april voor alle havo/vwo-leerlingen en onlangs de motivation speech van breakdancer Redo.
 
Dit weekend vieren we Pasen. Veel mensen vieren met Pasen het begin van de lente. Christenen herdenken de dood en de opstanding van Jezus. In een opinieartikel van de Volkskrant las ik dat met Pasen hoop, waarde, zin en lef het winnen van hopeloosheid, waardeloosheid , zinloosheid en angst. Ik hoop dat de paasdagen ons perspectief op en vertrouwen in de toekomst bieden!
 
Ik wens u een fijn paasweekend!
 
Oudertevredenheidsonderzoek
Omdat de mening van ouders voor de school belangrijk is, vragen wij uw medewerking voor een onderzoek naar oudertevredenheid. Het onderzoek strekt zich uit over alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de eerste en derde klassen op het vmbo en het havo/vwo. Ook onder de leerlingen uit leerjaar 3 én onder de brugklassers wordt dit onderzoek afgenomen.
 
Eind maart ontvangen de ouders die het betreft een mail waarmee zij kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Het resultaat van dit onderzoek kunnen wij vergelijken met dat van andere scholen en zo krijgen wij inzicht in onze sterke punten, maar ook in onderdelen waar wij ons op kunnen verbeteren.
 
Het onderzoek bestaat uit een enquête met een beperkt aantal vragen, die door Scholen op de Kaart/Kwaliteitscholen is georganiseerd. U kunt hierover meer lezen op www.kwaliteitscholen.nl.
 
Wij stellen uw deelname aan deze enquête bijzonder op prijs.
 
Alternatief voor MaS: draag jouw steentje bij tegen eenzaamheid
 
Veel ‘gewone’ stageplekken zijn nu helaas niet beschikbaar voor jongeren. Denk aan de ijsbaan, de Woerdense vakantieweek, koningsdag, plekken bij evenementen als de triatlon. Maar we weten dat jongeren zich wèl betrokken voelen bij hun gemeente en iets willen betekenen voor anderen!
 
 
We bieden daarom enkele alternatieven aan. Op het vmbo lopen binnen school diverse projecten waarmee leerlingen MaS-uren kunnen behalen zoals het maken van kaarten voor ouderen in Woerden en het waterproject met de Rotary Woerden.
 
Daarnaast biedt Hart voor Woerden in samenwerking met de gemeente Woerden en de twee vo-scholen in Woerden het bijzondere project ‘Draag je steentje bij’. Met dit alternatieve MaS-project (Maatschappelijk stage) richten we ons op eenzaamheid, omdat dat een groter wordend probleem is dat versterkt is door corona. Veel mensen zijn bang om de straat op te gaan en zien bijna niemand meer. Dit speelt onder ouderen, maar ook onder kinderen met een beperking of statushouders.
 
Meld je aan!
Hart voor Woerden, de gemeente Woerden, het Kalsbeek College en het Minkema College roepen leerlingen op om met ideeën te komen om hun steentje bij te dragen tegen eenzaamheid. Een kaartje sturen, een coronaproof event organiseren of ..... Bedenk iets en kom in actie!
 
Keuzeproces klas 2 en 3
In ons vorige Minkema Nieuws berichtten wij u over het keuzeproces in aanloop naar leerjaar 3 en leerjaar 4. Inmiddels heeft in maart de voorlichting aan ouders plaatsgevonden en tijdens de oriëntatielessen (OL) zijn alle 2e klas leerlingen meegenomen in de keuzes die gemaakt moeten worden.
 
De leerlingen in klas 2 bk-km hebben het keuzeformulier met betrekking tot de keuzevakken meegekregen in de Oriëntatieles. De leerlingen in klas 2 m-h kregen de keuzeformulieren m.b.t. Mavo Ondernemen, Mavo Tech en de mavo/havo-stroom mee naar huis. Deze formulieren moeten uiterlijk 2 april ondertekend worden ingeleverd bij dhr. Rob Immerzeel.
 
Op de ouderavonden in week 14 (6 en 8 april) wordt de keuze vervolgens bekrachtigd tijdens het online mentorgesprek en daarna verwerkt in aanloop naar leerjaar 3. Het profiel- en examenvakkenpakketkeuze van de mavo-3 leerlingen wordt kenbaar gemaakt middels Google Forms. De link is inmiddels met leerling en ouders gedeeld. Ook deze keuze wordt uiterlijk 2 april verwacht.
 
Oudergesprekken
Op dinsdag 6 en donderdag 8 april vinden de oudergesprekken n.a.v. rapport 2 plaats. Deze zijn allemaal online in verband met de coronamaatregelen. De mentor heeft u hiervoor al uitgenodigd. Ook uw zoon/dochter wordt bij dit gesprek verwacht.
 
Lesvrije dagen op 2, 6 en 12 april
Gedurende een schooljaar hebben leerlingen in het middelbaar onderwijs recht op 5 lesvrije dagen. Vrijdag 2, dinsdag 6 en maandag 12 april zijn zulke dagen. De docenten benutten de vrijgekomen tijd voor onderwijsontwikkeling en voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. De leerlingen kunnen genieten van een extra lang weekend!
 
No excuses. No limits.
 
Op 25 en 26 maart hebben we voor al onze examenklassen een event georganiseerd om de periode van schoolexamens af te sluiten en de leerlingen te motiveren voor hun laatste eindsprint naar de centrale eindexamens. 
 
Motivational speaker en breakdancer Redo heeft onze leerlingen meegenomen in zijn levensverhaal en de lessen die hij heeft geleerd in zijn leven. Eén van deze lessen en zijn motto is: No excuses. No limits.
 
Wat voor redenen er ook zouden kunnen zijn in je leven om op te geven, blijf het heft in eigen handen houden. De leerlingen (én docenten) waren geraakt en onder de indruk van het verhaal van Redo.
 
Onlangs hebben we een oproep geplaatst onder leerlingen om met ideeën te komen om gemotiveerd te blijven. Er zijn al ontzettend veel leuke ideeën ingestuurd! Binnen kort gaat een jury (bestaande uit docenten) de ideeën beoordelen en de winnaar bepalen. Hij of zij krijgt een lunch voor twee personen!
 
Cito volgtoets 1 en 2
In week 16 (maandag 19-4 t/m donderdag 22-4) wordt bij de brugklassen de Cito volgtoets 1 afgenomen en in leerjaar 2 de Cito volgtoets 2. Door middel van deze toets krijgen we meer inzicht in de didactische vaardigheden van uw dochter/zoon.
 
De toetsen bestaan uit 6 deeltoetsen waar per toets 50 minuten aan besteed mag worden. De toetsen worden digitaal tijdens de vaklessen afgenomen. Vanwege de online lessen die de helft van de klas thuis volgt , worden de toetsen dus deels thuis  en deels in de klas afgenomen. De toetsen worden afgenomen door de vakdocenten of de mentor. De ingeplande lesuren staan in magister, in het leerlingrooster.
 
In de mentorlessen zal de toets worden voorbereid. Belangrijk punt dat hierbij besproken zal worden is dat leerlingen zich geen zorgen moeten maken: er kan niet voor geleerd worden, het is een meting van ‘de stand van zaken’.
 
Digitiale toets dus zorg voor een opgeladen Chromebook!
Leerlingen maken de toetsen op hun Chromebook. Belangrijk is dus dat zij deze opgeladen meenemen! Leerlingen die volgens de Steinpas bij de afname van de toets spraakondersteuning mogen gebruiken moeten ook ‘oortjes’ meenemen.

De leerlingen met een Steinpas die langer over de toetsen mogen doen, krijgen gelegenheid om de toetsen af te maken op een later tijdstip. Leerlingen die hiervoor in aanmerkingen komen, ontvangen per mail een uitnodiging.
 
Meer informatie
Meer informatie over de Cito volgtoets vindt u op de website van school bij Documenten (onderdeel Begeleiding).
 
Cito 3
De Cito 3 volgtoets (voor leerlingen in leerjaar 3) wordt alleen afgenomen bij die leerlingen waarbij de rapportcijfers niet passend zijn bij de leerweg die zij volgen. Dit zal worden besproken in de oudergesprekken die gevoerd worden naar aanleiding van het tweede rapport. Meer informatie over de afname van Cito volgtoets 3 (data en tijdstippen), wordt per mail gestuurd naar de betreffende leerlingen en ouders.
 
Examens en examentraining
Centraal eindexamen
We informeren alle ouders en leerlingen van het examenjaar nog deze week per brief over de aangepaste regelingen rondom de eindexamens.
 
Voorbereiding examen en planning
De komende weken tot aan de meivakantie zijn de leerlingen op school om nog de laatste voorbereidingen voor de eindexamens te doen. De klassen zijn nog steeds in twee groepen verdeeld.
 
De basis- en kaderleerlingen oefenen met het digitale programma (Facet) waarmee ze hun eindexamen maken. Ook zijn er nog bijeenkomsten - in kleine groepjes - waarin de praktijkonderdelen van het profiel van Economie & Ondernemen worden geoefend.
 
Na de meivakantie krijgen de leerlingen op 3 dagen examentraining van hun vakdocenten. Dat is op 10, 11 en 12 mei. Deze week krijgen alle ouders en leerlingen nog informatie middels een uitgebreide brief.
 
In de week vóór de meivakantie ontvangen de basis- en kaderleerlingen hun persoonlijke rooster voor de eindexamens (CE's). Deze worden in kleine groepen afgenomen in het computerlokaal in tijdvak 1.
 
Examentraining Lyceo 10 en 11 april
In het weekend van 10 en 11 april heeft de school Lyceo ingeschakeld om (extra) examentraining te bieden aan de leerlingen die dat willen. Opgave voor deze trainingen is door de mentoren met leerlingen én ouders besproken en afgestemd. Morgen ontvangen de leerlingen die zich hebben opgegeven en hun ouders een uitgebreide mail met instructie. Basis- en kaderleerlingen hebben 1-daagse trainingen. Alle mavo-leerlingen hebben gekozen voor 1 vak, waarin zij beide dagen worden getraind. De trainingen worden aangeboden op de locatie aan de Minkemalaan 1.
 
Diploma-uitreiking
Ook tijdens de diploma-uitreiking in juli gelden er naar alle waarschijnlijkheid nog diverse corona-maatregelen. We kunnen om die reden nu nog niet met zekerheid zeggen op welke wijze we deze kunnen organiseren.
 
Net als voorgaande jaren streven we ernaar om van de uitreiking een feestelijk moment voor leerlingen en ouders te maken. Vanwege de verlenging van de examenperiode is nu de verwachting dat de diploma’s op verschillende momenten zullen worden uitgereikt.
 
Als er meer duidelijkheid is, zullen wij u nader informeren.
 
 
 
 
Rapport 2
De rapporten worden vandaag (1 april) per post aan u toegestuurd, zodat we deze tijdens de oudergesprekken met u kunnen doornemen.
 
Google
Onlangs is door het ministerie van OCW een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over privacyrisico’s met betrekking tot Google Workspace for Education (voorheen G Suite). Deze software - die onder meer de veelgebruikte programma’s als Google Classroom en Google Meet bevat - wordt ook op onze school gebruikt.
 
Uit het rapport kwam naar voren dat Google meer gegevens verwerkt dan bij ons bekend is, en dat Google deze gegevens controleert. Het gebruik van Google mag niet ten koste gaan van de privacy van onze leerlingen en medewerkers.
 
Helaas heeft een individueel schoolbestuur een beperkte invloed op de voorwaarden die Google stelt. Daarom hebben we ons aangesloten bij SIVON. Als ledencoöperatie is zij namens de schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs in gesprek met Google. SIVON trekt hierbij samen op met de PO-Raad, VO-raad, het hoger onderwijs (via SURF) en het Rijk.
 
SIVON en SURF hebben namens het onderwijs een aanvraag ingediend bij de Autoriteit Persoonsgevens om advies in te winnen over de veiligheid van het gebruik van Google Workspace for Education. De verwachting is dat er afspraken met Google gemaakt kunnen worden om de privacyrisico’s weg te nemen.
 
Wij wachten de uitkomsten van dit traject af. Op dit moment is er geen reden om onze werkwijze aan te passen. Mocht hier verandering in komen, dan stellen wij u hier direct van op de hoogte.
 
Aanmeldingen 2021-2022
 
Na een wel heel unieke wervingscampagne, die grotendeels online vorm kreeg, zijn we blij dat weer een heel groot aantal groep 8’ers de keuze op het Minkema College heeft laten vallen! Het precieze aantal staat op dit moment nog niet vast; tot 15 april is er namelijk nog een tweede ronde van aanmeldingen voor leerlingen die elders zijn uitgeloot.
 
 
Personele zaken
Eerder hebben wij bericht over de afwezigheid van mevrouw Blaas, docent biologie en mentor van klas 1p, die om gezondheidsredenen haar werk gedurende langere tijd niet kon vervullen. De heer Knorr en mevrouw Teterissa nemen deze lessen momenteel waar.
 
De komende weken is mevrouw Blaas steeds meer in school en verzorgt (deels) lessen aan haar klassen. Medio april zal mevrouw Blaas naar verwachting weer alle lessen zelf verzorgen. Het mentoraat van klas 1p wordt tot aan de meivakantie waargenomen door mevrouw Breukel.
 
De oudergesprekken begin april worden verzorgd door mevrouw Blaas, mevrouw Breukel en mevrouw Emons.
 
Agenda
02/02: Lesvrije dag
05/04: Tweede Paasdag
06/04: Lesvrije dag
06/04 en 08/04: Oudergesprekken klas 1-3
 
Nieuwsbrief #21, 2021 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.