Nieuwsbrief 17 - 28 mei 2019

 PUBLIEK RECHT
ADMINISTRATIEF RECHT – PROCEDURE

Burgerlijke vordering  tot schadevergoeding  -stuiting verjaring  - beroep tot nietigverklaring bij Raad van State
L. Laperche, L’interruption de l’action civile par l’introduction d’un recours au Conseil d’État
Bespreking GwH 148/2018 van 8 november 2018 en GwH 175/2018 van 6 december 2018

OMGEVINGSRECHT


Rechtspraak omgevingsrecht
JLMB 2019/21

(Ver)nieuw(end)e regelgeving en rechtspraak inzake ruimtelijke ordening: een stand van zaken 2019
B. Schelstraete, M. Strubbe, T.Not. nr. 5, mei 2019, 387

GEZONDHEIDSRECHT       

De no show fee in de zorgpraktijk
S. Tack, R. Van Ooteghem, T.Gez. 18/19, nr. 5, 291

VREEMDELINGENRECHT


Rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België 
Bouckaert Steven, Desmet Ellen, Verhellen Jinske (eds.), Reeks Migratie- en Migrantenrecht nr. 18, die Keure 2019, 446 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTEN EN VRIJHEDEN


Grondrecht op wonen
T. Vandromme, De Woonzaak: naar een collectieve klacht bij het Europees Comité voor Sociale Rechten?   RW 2018-2019, nr. 40, 01/06/2019

BURGERLIJK RECHT
PERSONEN- EN FAMILIERECHT

 Bescherming van meerderjarige onbekwamen: op maat van de praktijk (Deel I)  
D. Scheers,  C. Scheers, RW 2018-2019, nr. 39, 25/05/2019, 1522

Bescherming van meerderjarige onbekwamen: op maat van de praktijk (Deel II)
D. Scheers,  C. Scheers, RW 2018-2019, nr. 40, 01/06/2019, 1563

Bescherming van meerderjarige onbekwamen
F. Deguel, Pot-pourri pour les personnes majeures protégées, JT N° 6773, 18/05/2019, 369

Speciaal nummer hervorming erfrecht
Revue du notariat belge, mei 2019

Het internationaal testament
A. Van den Bossche, T.Not. nr. 5, mei 2019, beschikbaar op T.Not+

Vlaams afstammingscentrum en DNA-databank
J. Ryngaert, Vlaams afstammingscentrum en DNA-databank: een bescheiden maar belangrijke stap vooruit vanuit kinderrechtenperspectief, Editoriaal, T.Fam. 2019/5, 110

Alternatieve geschillenoplossing in familiezaken na de wetten van 15 en 18 juni 2018
T. Wijnant, T.Fam. 2019/5, 112

De inleidingszitting in spoedeisende familiezaken
J. De Mets, T.Fam. 2019/5, 128

VERBINTENISSENRECHT

Handelsagentuurovereenkomst
Pieterjan Naeyaert, APR-reeks, Wolters Kluwer 2019, 429 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De nieuwe regeling voor woninghuur en studentenhuur in het Vlaams Gewest
Commentaar bij het Vlaams Woninghuurdecreet
M. Dambre, Wolters Kluwer 2019, 695 p.
Beschrijving + inhoudstafel

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT


Lichamelijke schade
Repertorium rechtspraak 2017-2018 + USB-stick
M. Sommerijns i.s.m. I. Sommerijns,7e editie, Larcier 2019, 310 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Een databank met de rechterlijke uitspraken vanaf september 2020
Strada lex Nieuws 23 mei 2019
5 MEI 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft, BS 16/05/2019, bl. 47030
22 APRIL 2019. - Herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft, BS 02/05/2019, BS 02/05/2019, bl. 42442

Toegang tot het beroep van advocaat – arrest Hof van Justitie
Monnik en advocaat?, Strada lex Nieuws 17 mei 2019
Griekenland weigert een advocaat van Cyprus, die eveneens monnik is, in te schrijven als advocaat op het tableau van de balie van Athene. Het baseert zich hiervoor op de nationale reglementering die een incompatibiliteit voorziet tussen het beroep van advocaat en de hoedanigheid van monnik. Deze weigering is strijdig met de Europese reglementering.
HvJ 7 mei 2019, C-431/17

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
VENNOOTSCHAPS- EN VERENIGINGSRECHT

Nieuwe Belgische Corporate Governance Code voor 2020

Strada lex Nieuws 17 mei 2019
https://www.corporategovernancecommittee.be/nl/over-de-code-2020/belgische-corporate-governance-code-2020
12 MEI 2019. - Koninklijk besluit houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen, BS 17/05/2019, bl. 47344

Het nieuwe vennootschapsrecht One size fits all: de BV als nieuwe standaardvennootschap
M. Monard, M. Theyskens, T. Not. Nr. 5, mei 2019, 367

De goede trouw in het vennootschapsrecht
M. Wyckaert, Editoriaal, TRV-RPS 2019/3, 253

De minderheidsvordering: het heilig doel zonder middelen
F. Voet, TRV-RPS 2019/3, 255

Ne dites plus ‘capital’, dites ‘capitaux propres’
J. Fonteyn, TRV-RPS 2019/3, 271

Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen en verenigingen 2017-2018
D. Deschrijver, P. Malherbe, O. Hermand, TRV-RPS 2019/3, 284

Het nieuwe verenigingsrecht: inwerkingtreding en overgangsregels
M. Roelants, Balans nr. 828, 15/05/2019, 1

INTERNATIONAAL ONDERNEMINGSRECHT

Intensité du controle et pouvoir discrétionnaire de l’administration dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne – Une synthèse
D. Spielmann, P. Voyatzis, DAOR 2019/1, n° 128, 4

Algorithms: teenage troublemakers of EU competition law
M. Van Roozendaal, DAOR 2019/1, n° 128, 8

La loi applicable à l’opposabilité aux tiers des cessions de créances – Propos introductifs
M.-E. Ancel, DAOR 2019/1, n° 128, 14

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable à l’opposabilitié des cessions de créances – Aspect liés à la cession de créance elle-même
D. Philippe, DAOR 2019/1, n° 128, 19

La proposition de règlement du Parlement europeén et du Conseil sur la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances – Aspects liés à la titrisation
J.-P. Spang, DAOR 2019/1, n° 128, 27

Le gage et le transfert de propriété à titre de garantie dans la proposition de règlement européen sur la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances
G. Minne, DAOR 2019/1, n° 128, 35

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De bescherming van bedrijfsgeheimen
H. Vanhees, Reeks Advocatenpraktijk, Handels- en Economisch Recht nr. 36, mei 2019, Wolters Kluwer, 76 p.

Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen (2017-2018)

H. Vanhees, RDI 2018/4, 545

Europees merkenrecht
Th. Van Innis, Application ratione materiae et ratione temporis des nouvelles dispositions de l’article 7, § 1er,e, du Règlement sur la marque de l’Union européenne, RDI 2018/4, 645

FINANCIEEL RECHT
UBO-register
P. De Wolf, Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO), JT N° 6774, 25/05/2019, 393

STRAFRECHT
Wet diverse bepalingen in strafzaken
5 MEI 2019. - Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, BS 24/05/2019, bl. 50023
O.a. inzake
- internering en positie advocaat
- bijzondere opsporingsmethoden observatie of infiltratie - bevel zoeking in informaticasystemen van advocaat (art. 39bis Sv) en huiszoeking bij advocaat bij bepaalde zware misdrijven

Erkenning van verenigingen voor het bijstaan van slachtoffers van terrorisme
17 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders met het oog op de erkenning van verenigingen voor het bijstaan van slachtoffers van terrorisme, BS 24/05/2019, bl. 50065

Alternatieve maatregelen bij beteugeling van door racisme of xenofobie ingegeven delinquentie – doeltreffender tegengaan herhaling bij discriminatie
5 MEI 2019. - Wet houdende wijziging van het Strafwetboek, teneinde meer in te zetten op alternatieve maatregelen bij de beteugeling van door racisme of xenofobie ingegeven delinquentie, en in verband met discriminatie herhaling doeltreffender tegen te gaan, BS 28/05/2019, bl. 51915

Invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek, wat de herhaling betreft

5 MEI 2019. - Wet tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek, wat de herhaling betreft, BS 28/05/2019, bl. 51916

Grievenstelsel strijdig met het recht op toegang tot de rechter in geval van nieuw element
GwH 67/2019, 16 mei 2019
J. Meese, 16 mei 2019
https://joachimmeese.be/criminis/grievenstelsel-hoger-beroep-toegang-rechter/

FISCAAL RECHT
Brexit en belastingen
F. Vanistendael, Editoriaal, AFT 2019/5, 2

Het fiscale lot van cryptomunten
K. Hellinckx, A. Bergmans, K. Van Ende, AFT 2019/5, 6

Taks op effectenrekeningen – roerende schenkingen met behoud vruchtgebruik
A. Heindryckx, J. Das, Les donations mobilières avec réserve d’usufruit au regard de la taxe sur les comptes-titres, Rec.gén.enr.not. 2019/5, 183

Fiscolex 2019 – Inkomstenbelastingen
S. Sablon, L. De Coninck, Wolters Kluwer 2019, 1859 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Over meer- en minderwaarden op voertuigen, ATAD, deeleconomie, enz.

JVD, Fiscoloog nr. 1613, 22/05/2019, 1

Eurostar: zeker nog tot eind 2019 te financieren via mobiliteitsbudget
JVD, Fiscoloog nr. 1613, 22/05/2019, 5

Nieuw ‘Wetboek van Invordering’: wat wijzigt er ten gronde?
J. Engelen, F. Smet, Fiscoloog nr. 1613, 22/05/2019, 7

Aftrek managementkosten: Cassatie fluit de fiscus terug

T. Engelen, Fisc. Act. nr. 18, week 16-22 mei 2019, 1
(Cass. 22 maart 2019, F.18.0048.N/1)

Subsidiaire aanslag
L. Cassimon, N. Dutré, Ook herkansing voor fiscus na vernietiging directoriale beslissing, Fisc. Act. nr. 18, week 16-22 mei 2019, 5

Mobiliteitsbudget + vergoedingen voor woon-werkverkeer = belastingheffing

Strada lex Nieuws 17 mei 2019
2 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 09/05/2019, bl. 44583
Inwerkingtreding 1 maart 2019

Speciaal nummer fiscaal recht
RABG 2019/7
Inhoudstafel

Werk in onroerende staat. Bijzondere toepassingsgevallen
Stefan Ruysschaert, Véronique De Vulder, INNIPublishers 2017, 156 p.
Beschrijving + inhoudstafel

BTW

Globale prijs voor restaurant- en cateringdiensten: welk btw-tarief aanrekenen?

Bespreking Circulaire 4 april 2019
V. Menten, K. De Jonge, Btw Brief nr. 5, mei 2019, 1

Werken verricht door huurder aan gebouw: recht op aftrek?
Bespreking Circulaire 2019/C/22 van 13 maart 2019
J.-P. Roux, R. De Cock, Btw Brief nr. 5, mei 2019, 2

Europese Commissie
N. Pichal, R. De Cock, Quick fixes: toch niet zo quick gefixt, Btw Brief nr. 5, mei 2019, 4

Waakzaamheid blijft geboden bij vermindering administratieve boetes bij btw-fraude

C. Herbiet, S. Kirsch, Btw Brief nr. 5, mei 2019, 6
(Cass. F.16.0130.F/1, 17 januari 2019)

SOCIAAL RECHT
Elektronische neerlegging van het arbeidsreglement
Strada lex Nieuws 28 mei 2019
Vanaf 15 mei 2019 kan het arbeidsreglement bij de sociale inspectie worden neergelegd op elektronische wijze, via de website www.arbeidsreglement.belgie.be

Sociale verkiezingen 2016
Overzicht van rechtspraak
Henri-François Lenaerts, Olivier Wouters, Larcier, 3de editie 2019, 253 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak sociaal recht

JLMB 2019/20
Inhoudstafel

De jobsdeal: fiscale en sociale bepalingen gepubliceerd

B. Mariscal, C. Govaert, B. Lysy, B. Morais, C. Van Geel, Sociale Wegwijzer nr. 10, mei 2019, 2

Sociale media op de werkvloer
A. Jacobs, Sociale Wegwijzer nr. 10, mei 2019, 10

Zondagswerk jeugdige werkers

A. Bries, Jeugdigen laten werken op zondag in een badplaats, luchtkuuroord of toeristisch centrum, wat zijn de mogelijkheden?, Sociale Wegwijzer nr. 10, mei 2019, 13

De vennootschapsbijdrage voor 2019

N. de Groot, Sociale Wegwijzer nr. 10, mei 2019, 17

STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be