Nieuwsbrief 9 - 17  januari 2019
ACTUEEL 
Wettelijke interestvoet  ook voor 2019 2 %
Algemene administratie van de Thesaurie. - Mededeling over de wettelijke interestvoet, BS 14/01/2019, bl. 2731

Wijziging OVB Reglement ‘Onverenigbaarheden’ en ‘Advocaat treedt op in een andere hoedanigheid’
Reglement tot wijziging van `Afdeling I.2.5 Onverenigbaarheden' en `Deel IV Advocaat treedt op in een andere hoedanigheid' van de Codex, BS 15/01/2019,  bl. 3291

Hoge Raad voor de Justitie
Verenigde benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 16/01/2019
Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 15/1/2019

Mandatenlijsten en vermogensaangifte van de federale uitvoerende macht bij het Rekenhof
Ministerraad 11 januari 2019
De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een nota goed over de nieuwe wetgeving over de indiening van mandatenlijsten en vermogensaangifte van de federale uitvoerende macht bij het Rekenhof
 
PUBLIEK RECHT
Michel II en de vertrouwenskwestie  
P. Popelier, RW 2018-2019, nr. 21, 19/01/2019, 802

Overheidsaansprakelijkheid  - schending van een verdrag

F. Auvray, La violation d’un traité est-elle une faute? Incidence de l’absence d’effet direct sur la responsabilité extracontractuelle de l’État, JT N° 6756, 12/01/2019, 21

OMGEVINGSRECHT


Zakboekje ruimtelijke ordening 2019
I. Leenders, V. Tollenaere, P. Van Assche, O. Coopman, K. Vanherck, F. Van Acker, G. De Wolf, L. Joppen, P. Vansant, J. Van den Berghe, Wolters Kluwer 2018, 1460 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vlaams Handelsvestigingsdecreet
Socio-economische vergunning geïntegreerd in omgevingsvergunning
G. Verhelst, B. Van Weerdt, NJW nr.394, 16/01.2019, 2

BURGERLIJK RECHT
FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Vernieuwd huwelijksvermogensrecht
S. Mosselmans, A. Van Thienen, Not.Fisc.M. 2018/10, 326

VERBINTENISSENRECHT


De verkoop van onroerend goed via elektronische weg
Stand van zaken sinds de wet van 20 september 2018 en het cassatiearrest van 22 maart 2018
N. Janssens, Bericht aan het Notariaat nr. 2018/4, 175

Ordonnantie Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de woninghuurovereenkomst
N. Bernard, Jurim pratique (Revue pratique de l’immobilier) 1/2018
 
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Today’s Lawyer

Nummer 5, december 2018
Inhoudstafel

BURGERLIJKE PROCEDURE         

L’instance
D. Mougenot (Coörd.), La jurisprudence du code judiciaire commentée, Vol. II.A., la Charte 2018-2019, 723 p.
Beschrijving + inhoudstafel

NOTARIAAT
 

Enkele praktische vragen omtrent de online openbare verkoop
L. Speltinckx, Bericht aan het Notariaat 2018/4, 185

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Vlaams Handelsvestigingsdecreet
Socio-economische vergunning geïntegreerd in omgevingsvergunning
G. Verhelst, B. Van Weerdt, NJW nr.394, 16/01.2019, 2

VENNOOTSCHAPPEN
 

Aandeelhoudersaansprakelijkheid
E. Goldschmidt,  Bibliotheek Handelsrecht Larcier – vennootschaps- en financieel recht nr. 13, Larcier 2019, 333 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vademecum voor de jaarrekening 2018
Erik De Lembre, Marleen Mannekens, Philippe Salens, Roger Tiest, Intersentia 2018, 727 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verduidelijkingen rond de aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders in geval van niet neerleggen van jaarrekening van een vennootschap
Frédéric Ledain, Taxwin, FISCanalyses , 11/01/2019
Bespreking Brussel 28 september 2018 J.T., 2018, p. 895

Een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen
D. Van Gerven, Bericht aan het Notariaat 2018/4, 161

INSOLVENTIERECHT

De bevrijding van de (ex-)partner van de gefailleerde: naar een hersteld evenwicht?
P. Stichelbaut, Not.Fisc.M. 2018/10, 362

Faillissementsaanvraag door vrije beroeper die in een  collectieve schuldenregeling verkeerde  vóór 1 mei 2018
R. Verheyden, Over de faillissementsaanvraag in de loop van een collectieve schuldenregeling, Corporate Finance Lab, 11/12/2018
(Bespreking Orb. Gent (afd. Brugge) 3 december 2018, nr. A/18/00887)

Enkele praktische vragen omtrent de online openbare verkoop
L. Speltinckx, Bericht aan het Notariaat 2018/4, 185

VERZEKERINGEN 

Private verzekering en solidariteit

Eveline Goessens, Intersentia 2018, 453 p.
Beschrijving + inhoudstafel

BLOCKCHAIN

Blockchain en smart contracts
Het einde van de vertrouwde tussenpersoon ?
Jurgen Goossens, Kristof Verslype, reeks CABG 2018, Larcier 2019, 136 p.
Beschrijving + inhoudstafel

STRAFRECHT
Familie in het straf- en strafprocesrecht: afbrokkelende hoeksteen van de samenleving?  
G. Marlier, RW 2018-2019, nr. 21, 19/01/2019, 803

Voorrecht van rechtsmacht en tegenspraak tijdens het vooronderzoek
J. Coppens, T.Strafr. 2018/6, 338

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon
P. Waeterinckx, R. Van Herpe, De wettelijke regeling i.v.m. de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon ontdoet zich na 19 jaar van twee groeipijnen, NC nr. 6, dec 2018, 541

Samenloop en vrij verkeer van judiciële beslissingen
Het gebrek aan strafmatiging bij de ongelijktijdige berechting van collectieve misdrijven problematischer dan gedacht?
N. Audenaert, NC nr. 6, dec 2018, 561

FISCAAL RECHT
Tiberghien Handboek voor Fiscaal Recht 2018/2019
Wolters Kluwer, 2018 2 banden, 2554 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vrijgesteld Nederlands inkomen

CB, Vrijgesteld Nederlands inkomen: ook verlies ‘andere’ voordelen uit den boze, Fiscoloog nr. 1595, 16/01/2019, 1

Criteria ‘grote ondernemingen’
JVD, ‘Centra grote ondernemingen’: qua ‘omvang’ minder grote ondernemingen, Fiscoloog nr. 1595, 16/01/2019, 10

De federale Ombudsman pleit voor meer rechtvaardige invordering van fiscale schulden

Persbericht www.federaalombudsman.be, 14/01/2019

Brochure hervorming vennootschapsbelasting van de FOD Financiën
(Wet 25/12/2017, BS 29/12/2017)
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/121-hervorming-venb-2018.pdf

Aftrek voor innovatie-inkomsten
B. Springael, Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier nr. 20, Larcier 2019, 431 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Grensoverschrijdende zetelverplaatsingen
Bart Desmet, Mathias Van Den Bosch, Pieter-Jan Wouters, Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier, 2019, 131 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Voordeel van alle aard – gratis terbeschikkingstelling van een gebouwd onroerend goed
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1594, 09/01/2019, 1

Van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting
S. Van Crombrugge, Wetsontwerp over overgang van rechtspersonenbelasting naar Venn.B., , Fiscoloog nr. 1594, 09/01/2019, 3

Hervorming griffierechten
JVD, Hervorming rolrechten: voor het grootste deel vanaf 1 feburari, Fiscoloog nr. 1594, 09/01/2019, 7
Rechtspraak fiscaal recht
RABG 2018/19
Inhoudstafel

Antigoon-doctrine in het fiscaal recht
H. Vandebergh, Kritische bedenkingen bij de Antigoon-leer, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 552, dec 2018, 1039

Fiscaal gunstregime voor buitenlands  leidinggevend en gespecialiseerd personeel
H. Niesten, Het bijzonder statuut van buitenlands kaderlid na 35 jaar circulaire fiscaal doorgelicht, TFR nr. 552, dec 2018, 1046

BTW

BTW en e-commerce
Nieuwe regelingen voor e-commerce, inclusief een nieuwe rol voor onlinemarktplaatsen in de strijd tegen fiscale fraude, Nieuwsbrief Douane nr. 1, 7-20 jan 2019, 3

BTW onroerende verhuur
I. Massin, BTW onroerende verhuur: (voorlopig) geen terugbetaling historische BTW, Fiscoloog nr. 1595, 16/01/2019, 5

SOCIAAL RECHT
Sociaal statuut zelfstandigen: bijdragen voor 2019
KvT, Fiscoloog nr. 1595, 16/01/2019, 7

Toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen
Ministerraad 11 januari 2019
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenningsvoorwaarden invoert van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen.

Rechtspraak arbeidsongevallen

JLMB 2019/2
Inhoudstafel

Vijftig jaar cao-Wet in België
F. Hendrickx, Vijftig jaar cao-Wet in België en nieuwe vormen van arbeid: de cao als cadeau, Arbeidsrecht Journaal 2017-2018/2, 3

Mystery shopping in de strijd van de sociale inspectie tegen discriminatie
P. Pecinovsky, Arbeidsrecht Journaal 2017-2018/2, 9

Responsabilisering bij re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
M. Vanhegen, , Arbeidsrecht Journaal 2017-2018/2, 14

Ryanair: missing link tussen Rome en Brussel
P. Van den Bergh, Arbeidsrecht Journaal 2017-2018/2, 17

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be