Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  10 mei 2019
Nieuwsbrief 2019-3

In deze nieuwsbrief:

De Sociale Alliantie pleit voor vijf concrete maatregelen tegen de energiekloof
Klimaatbeleid en energietransitie zijn ook voor gemeenten en regio’s een van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Die uitdaging moet worden opgepakt zonder de tegenstelling tussen rijk en arm te vergroten. Dat is de oproep die de Sociale Alliantie deze week doet aan alle gemeenteraden en colleges van B&W. De Sociale Alliantie is een landelijk netwerk van organisaties die zich inzetten voor een samenleving zonder armoede. De natuur komt als het ware in opstand tegen het overmatige gebruik dat ervan gemaakt wordt. Dat zal de samenleving hoe dan ook dwingen tot het nemen van maatregelen, onder meer wat betreft het gebruik van energie. Bij de veranderingen die bij het energiegebruik moeten plaatsvinden, mogen huishoudens met een kleine portemonnee niet het kind van de rekening worden. Daarom heeft de Sociale Alliantie een notitie gestuurd aan alle gemeenten met vijf concrete maatregelen die gemeenten kunnen nemen om te zorgen dat er geen energiekloof ontstaat.
 
Klik hier om de notitie hierover te downloaden.
Klik hier om de aanbiedingsbrief aan Colleges van B&W en Gemeenteraden te downloaden.
Klik hier om de oproep aan plaatselijke groepen te downloaden.

Thema: Klimaat en armoede

Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van het klimaatvraagstuk. De vraag hoe dit vraagstuk gedefinieerd wordt en hoe het wordt aangepakt, is van groot belang voor de positie van de mensen met de laagste inkomens. In het beleid dat ontwikkeld wordt als antwoord op het klimaatvraagstuk, mogen de armen niet het kind van de rekening worden. Naast de landelijke politiek, kan de lokale politiek daarop aangesproken worden.
 
Vijf concrete voorstellen (zie ook bericht hierboven)
Dat laatste doet de Sociale Alliantie in een brief aan gemeenteraden en colleges van B&W en een notitie met vijf concrete voorstellen om het klimaatvraagstuk op lokaal niveau, dicht bij huis, aan te pakken. Ook roept de Sociale Alliantie alle lokale groepen op om in hun eigen woonplaats gemeenteraadsleden aan te spreken met de vraag of ze de notitie over de lokale aanpak van het klimaatvraagstuk aan de orde willen stellen in de gemeenteraad. Bij die oproep is ook een persbericht gevoegd, dat gebruikt kan worden om in de lokale media aandacht te vragen voor deze actie van de Sociale Alliantie.
 
Het klimaatvraagstuk als nieuwe sociale kwestie
Eind 2018 heeft de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters, het klimaatvraagstuk de nieuwe sociale kwestie genoemd en een vergelijking gemaakt met de eerste sociale kwestie rond het klassieke arbeiders- en armoedevraagstuk in de negentiende eeuw. In een uitgebreid artikel wijst Raf Janssen erop dat die vergelijking al in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd gemaakt. Hij brengt in kaart wat de overeenkomsten en de verschillen zijn tussen de oude en de nieuwe sociale kwestie. Verduidelijkt wordt dat de eerste sociale kwestie opgelost werd binnen het kader van de gangbare economie van permanente groei. De strijd ging vooral om een rechtvaardiger verdeling van de opbrengsten van die economie. Bij de nieuwe sociale kwestie van het milieuvraagstuk schiet deze benadering te kort. Voor een oplossing van dat vraagstuk is denken en doen nodig dat buiten de kaders gaat van de gangbare economie. Uit de bijdrage van Raf Janssen blijkt dat dit nog een grote uitdaging is voor de hele samenleving. De antwoorden die de samenleving geeft op het klimaatvraagstuk zijn ook van belang voor een daadwerkelijke aanpak van de structurele oorzaken van het armoedevraagstuk. Ook hiervoor moet ons huidige economisch denken en doen fundamenteel veranderen.
 
Duurzaamheid en armoede
De samenhang tussen vraagstukken rondom het milieu en vraagstukken rondom armoede staat ook centraal in een bezinningsbrochure die Kerk in Actie en de Raad van Kerken komend jaar uitbrengen. Trinus Hoekstra schreef een achtergrondartikel voor deze brochure over ‘Duurzaamheid en armoede’. Bij wijze van voorpublicatie is dit artikel al opgenomen in deze nieuwsbrief. 
 
Boekbespreking Bruno Latour
Tenslotte wordt in dit themadossier de aandacht gevestigd op een recent boek dat de Franse socioloog Bruno Latour heeft gewijd aan het klimaatvraagstuk. Ook hij maakt de vergelijking met de oude sociale kwestie. Hij vraagt zich af hoe we samen nieuw land kunnen creëren waar we voet aan de grond kunnen zetten. De aard van onze verhouding met de natuur waar we zelf deel van uitmaken, is daarbij essentieel. Raf Janssen heeft de strekking van dit boek samengevat in een korte bespreking van dit nieuwe boek van Bruno Latour.
 
Links naar de inhoud: