WETGEVING 1 - 20 januari 2022
 
 

Openingsuren bibliotheek 
elke werkdag
8.30u - 13.00u
en
13.30u - 16.30u
 
 
Zie op onze
voor inschrijving + archief van oude nieuwsbrieven 
 
Arrest Grondwettelijk Hof 10/2022 van 20 januari 2022  verwerpt vordering tot schorsing Covid Safe Ticket

Codex Deontologie voor Advocaten – verhoging minimumvergoeding voor advocaat-stagiairs

Arresten  Grondwettelijk Hof 3/2022  en 4/2022 van 13 januari 2022 – bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand– schending

Arrest Grondwettelijk Hof 6/2022 van 20 januari 2022 inzake griffierechten – rolrecht - schending

Werving van kandidaat-magistraten (Gerechtelijk jaar 2021-2022) – inschrijving tot 10 februari

KB tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons op 31/12/2020


Indexatie gerechtskosten 2022 – strafzaken: stijging tarieven met 3,9%

Gerechtskosten in strafzaken: gecentraliseerde verwerking van kostenstaten vertalers en gerechtsdeurwaarders


Arrest Grondwettelijk Hof 8/2022 van 20 januari 2022– pensioenen - gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige - schending

Bewegingen in de rechterlijke orde
 

 

WETGEVING AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING KAMER
Op 13 januari 2022:

Wetsontwerp houdende boek 2, titel 3, "Relatievermogensrecht" en boek 4 "Nalatenschappen, schenkingen en testamenten" van het Burgerlijk Wetboek

Kamer Parlementair Document 55K1272
Boeken 2 en 4 van het nieuw Burgerlijk Wetboek treden in werking op 1 juli 2022

Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen
Kamer Parlementair Document 55K2351

Wetsontwerp wat het actualiseren van de regelgeving inzake het verbod op elektronische communicatietoestellen in het verkeer betreft.
Kamer Parlementair Document 55K1776
Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm gebruiken, vasthouden noch
manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is.


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
Kamer Parlementair Document 55K2247

CORONAMAATREGELEN

Arrest Grondwettelijk Hof  verwerpt vordering tot schorsing Covid Safe Ticket
GwH 10/2022 van 20 januari 2022, Rolnummer(s): 7658 • 7666
- Het Hof verwerpt de vorderingen tot schorsing van de wetgevende normen waarbij instemming wordt verleend met twee samenwerkingsakkoorden over het gebruik van het COVID Safe Ticket en van het Vlaamse decreet over het COVID Safe Ticket
Rechtspleging: Vorderingen tot schorsing
Getoetste norm(en): - Wet van 1 oktober 2021, decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 oktober 2021, decreet van de Franse Gemeenschap van 30 september 2021, decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 30 september 2021, decreet van het Waalse Gewest van 30 september 2021 en ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 30 september 2021 « houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 27 september 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België »
- Wet van 29 oktober 2021, decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 29 oktober 2021, decreet van de Franse Gemeenschap van 28 oktober 2021, decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 29 oktober 2021, decreet van het Waalse Gewest van 28 oktober 2021 en ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 29 oktober 2021 « houdende instemming met het [wetgevend] samenwerkingsakkoord van 28 oktober 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België » en - Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 29 oktober 2021 « over het COVID Safe Ticket »
Trefwoorden: Gezondheidszorg - COVID-19-pandemie - Initiatieven om de verspreiding van COVID-19-besmettingen tegen te gaan - Samenwerkingsakkoord - COVID Safe Ticket - 1. Exhaustieve opsomming van de plaatsen waarvoor het voorleggen van het CST kan worden vereist - 2. Verwerking van de in het CST opgenomen persoonsgegevens.

Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vorderingen tot schorsing
Persbericht
: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-010n-info.pdfhttps://www.const-court.be/public/n/2022/2022-010n-info.pdf

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

14 JANUARI 2022. - Ordonnantie tot verlenging van het temporele toepassingsgebied van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie, BS 14/01/2022, bl. 1658.

14 JANUARI 2022. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie, BS 14/01/2022, bl. 1659.PUBLIEK RECHT

BINNENLANDSE ZAKEN

Algemeen verbod om foto’s of video’s te maken van Belgische kerncentrales
19 DECEMBER 2021. - Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid, BS 18/01/2022, bl. 1845
Ook het publiceren, tentoonstellen, verkopen en verspreiden van de beelden is niet meer toegelaten.

Benoemingen burgemeesters
Benoemingen burgemeester, BS 17/01/2022, bl. 1773


JEUGDRECHT

Hernieuwing mandaat van voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
Aanstelling, BS 18/01/2022, bl. 1887

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

ADVOCATUUR

Codex Deontologie voor Advocaten - wijziging stagevergoeding
22 DECEMBER 2021. - Wijziging van `Afdeling II.1.5 Stagevergoeding' van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 18/01/2022, bl. 1906

Arrest Grondwettelijk Hof – bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand – vrijstellingen - schending
GwH 3/2022 van 13 januari 2022, Rolnummer(s): 7523 • 7527
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): - Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (art. 62, 18° en 19°)
- Wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand » (art. 4, § 2, tweede lid, 6°)
Trefwoorden: Registratie-, hypotheek- en griffierechten - Bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand - Vrijstellingen - Aanvraag van een machtiging om een deficitaire nalatenschap namens een minderjarige te verwerpen - Gezamenlijke machtiging / Individuele machtiging
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 162, 19°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, in zoverre het niet erin voorziet dat de akten, vonnissen en arresten betreffende de op grond van de artikelen 378, § 1, of 410, § 1, 5°, van het oud Burgerlijk Wetboek ingeleide procedures tot het bekomen van een individuele machtiging om een nalatenschap bedoeld in artikel 784, derde lid, van hetzelfde Wetboek te verwerpen namens een minderjarige, van de formaliteit der registratie zijn vrijgesteld)

- Schending (artikel 4, § 2, tweede lid, 6°, van de wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand », in zoverre het niet erin voorziet dat geen bijdrage van de eisende partij wordt geïnd indien zij op grond van de artikelen 378, § 1, 410, § 1, 5°, of 499/7, § 2, 5°, van het oud Burgerlijk Wetboek een verzoek indient tot het bekomen van een individuele machtiging om een nalatenschap bedoeld in artikel 784, derde lid, van hetzelfde Wetboek te verwerpen namens een minderjarige of namens een persoon die overeenkomstig artikel 492/1, § 2, derde lid, 5°, van hetzelfde Wetboek onbekwaam werd verklaard om een nalatenschap te verwerpen)


Arrest Grondwettelijk Hof - Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand – bijdrage - schending - geen schending
GwH 4/2022 van 13 januari 2022, Rolnummer(s): 7529
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand » (art. 4, § 2 en § 3)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Juridische bijstand - Financiering - Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand - Bijdrage - Burgerlijke rechtspleging / Strafrechtspleging - Vrijspraak in eerste aanleg door een strafgerecht, gevolgd door hoger beroep uitsluitend ingesteld door de burgerlijke partij - « Verwezenen »
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 4, § 3, van de wet van 19 maart 2017, in die zin geïnterpreteerd dat geen bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand kan worden opgelegd aan personen die in eerste aanleg door een strafgerecht werden vrijgesproken en die vervolgens op het enkel hoger beroep van de burgerlijke partij worden veroordeeld op burgerlijk gebied)

- Geen schending (dezelfde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat er een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand kan worden opgelegd aan personen die in eerste aanleg door een strafgerecht werden vrijgesproken en die vervolgens op het enkel hoger beroep van de burgerlijke partij worden veroordeeld op burgerlijk gebied)

JUSTITIE

KB tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons op 31/12/2020
17 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons op 31 december 2020, BS 17/01/2022, bl. 1685

Werving van kandidaat-magistraten (Gerechtelijk jaar 2021-2022)
Werving van kandidaat-magistraten (Gerechtelijk jaar 2021-2022). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg, BS 10/01/2022, bl. 623
Info/Inschrijving:
https://hrj.be/nl/loopbaan-magistratuur/examens/beroepsbekwaamheid
Sluiting der inschrijvingen: 10 februari om 12.00u (‘s middags)

Omzendbrief Btw op door artsen in het kader van deskundige onderzoeken
Omzendbrief nr. 287 betreffende de Btw op prestaties uitgevoerd door artsen in het kader van deskundige onderzoeken, BS 10/01/2022, bl. 604

Benoeming effectieve leden en plaatsvervangende leden van de Commissie voor onderhoudsbijdragen
2 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor onderhoudsbijdragen, BS 03/01/2022, bl. 41

GERECHTSDEURWAARDERS

Aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarder 2022
Gerechtsdeurwaarders, BS 07/01/2022, bl. 475

Vestigingen gerechtsdeurwaarders
Gerechtsdeurwaarders, BS 07/01/2022, bl. 476

Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders 2022
Gerechtsdeurwaarders. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2022. - Oproep tot de kandidaten, BS 07/01/2022, bl. 489

NOTARIAAT

Vaststelling aantal te benoemen kandidaat-notarissen voor het jaar 2022
Notariaat, BS 03/01/2022, bl. 42

Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2022. - Oproep tot de kandidaten
Notariaat. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2022. - Oproep tot de kandidaten, BS 03/01/2022, bl. 82.

 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

INTELLECTUELE RECHTEN

Goedkeuring reglement gedragsregels Instituut voor Octrooigemachtigden
19 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement betreffende de gedragsregels van het Instituut voor Octrooigemachtigden, BS 19/01/2022, bl. 1943


FINANCIEEL RECHT

Arrest Grondwettelijk Hof 20 januari 2022– bedrijfsrevisor – witwaswetgeving – vernietiging bepalingen wet 20 juli 2020 en wet 7 december 2016
GwH 7/2022 van 20 januari 2022, rolnummer(s): 7499
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 20 juli 2020 « houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten » (147, 148, 151 en 152)
Trefwoorden: Economisch recht - Reglementering van het beroep - Bedrijfsrevisor - Verlies van de vereiste betrouwbaarheid - 1. Verplichte weigering of intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor - 2. Veroordeling tot een strafrechtelijke geldboete wegens een inbreuk op de preventieve witwaswetgeving.
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Vernietiging (artikelen 5, § 1, 2°, f), en 9, § 1, 3°, van de wet van 7 december 2016 « tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren », zoals ingevoegd bij de artikelen 147 en 152 van de wet van 20 juli 2020, in zoverre die bepalingen erin voorzien dat het verlies van de vereiste betrouwbaarheid als bedrijfsrevisor ingevolge een veroordeling tot een strafrechtelijke geldboete wegens een inbreuk op de wet van 18 september 2017 « tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten » en op haar uitvoeringsbesluiten of buitenlandse bepalingen die hetzelfde voorwerp hebben, onherroepelijk is)
- Vernietiging (artikel 9, § 1, 3°, van de voormelde wet van 7 december 2016, zoals ingevoegd bij artikel 152 van de voormelde wet van 20 juli 2020, in zoverre die bepaling ertoe leidt dat de hoedanigheid van bedrijfsrevisor onmiddellijk dient te worden ingetrokken door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren wanneer, in het kader van een rechtspersoon, één van haar vennoten, één van de leden van het wettelijk bestuursorgaan, één van de leden van de werkelijke leiding, één van de vaste vertegenwoordigers van een rechtspersoon of één van de uiteindelijke begunstigden, bedoeld in artikel 4, 27°, van de wet van 18 september 2017 « tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten », zich bevindt in één van de in artikel 5, § 1, 2°, bedoelde situaties, waarbij het bedrijfsrevisorenkantoor geen redelijke termijn wordt geboden om de banden met de betrokkene te verbreken)
- Verwerping van het beroep voor het overige


Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-007n-info.pdf


 
STRAFRECHT

Arrest Grondwettelijk Hof wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken - schending
GwH 1/2022 van 13 januari 2022 , Rolnummer(s): 7421 • 7422 • 7423
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): - Wetboek van strafvordering (art. 61ter, § 1, 61quater, § 1, en 235bis, § 2)
- Wet van 5 augustus 2006 « inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie » (art. 12, § 2, en 15, § 1)
- Wet van 9 december 2004 « betreffende de internationale politiële verstrekking van gegevens van persoonlijke aard en informatie met gerechtelijke finaliteit, de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering » (art. 5, tweede en derde lid, en 6)
Trefwoorden: Strafrecht - Strafrechtspleging - Onderzoekshandelingen verricht ter uitvoering van een verzoek om wederzijdse internationale rechtshulp dat uitgaat van een Staat die geen lid is van de Europese Unie - Politieke vluchteling - 1. Mogelijkheid tot opheffing van een inbeslagneming - 2. Mogelijkheid om de regelmatigheid te laten controleren van onderzoekshandelingen - 3. Mogelijkheid om inzage te krijgen in het strafdossier
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (de ontstentenis van een jurisdictioneel beroep dat, in geval van een inbeslagneming ten uitvoer gelegd op grond van een verzoek om wederzijdse rechtshulp dat uitgaat van een Staat die geen lid is van de Europese Unie, zou toelaten de inachtneming te controleren van de wet van 9 december 2004, en met name de inachtneming van de voorwaarden bedoeld in artikel 4 van dezelfde wet, en, indien niet is voldaan aan die voorwaarden, een beslissing tot opheffing van de inbeslagneming te verkrijgen)

- Geen schending (artikelen 5, tweede en derde lid, en 6 van de wet van 9 december 2004, gelet op hetgeen is vermeld in B.20.4)

- Schending (de ontstentenis van een beroep dat toelaat inzage te vragen van de elementen van het strafdossier, waarover de Belgische overheden beschikken en waarop de tenuitvoerlegging van het verzoek om wederzijdse internationale rechtshulp is gegrond)

- De prejudiciële vragen behoeven voor het overige geen antwoord

Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-001n-info.pdf

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 07/01/2022, bl. 489

VERKEERSRECHT

Wetsontwerp wat het actualiseren van de regelgeving inzake het verbod op elektronische communicatietoestellen in het verkeer betreft.
Kamer Parlementair Document 55K1776
Gebruik, het vasthouden of manipuleren van elk mobiel elektronisch apparaat met een scherm wordt verboden, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is
 
FISCAAL RECHT

Arrest Grondwettelijk Hof inzake griffierechten – rolrecht - schending
GwH 6/2022, 20 januari 2022
Rolnummer(s): 7472
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): - Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (art. 2692, § 1, en 2791)
- Gerechtelijk Wetboek (art. 664)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Uitgaven en kosten - Griffierechten - Rolrecht - Verweerder die in het ongelijk wordt gesteld - 1. Verweerder die rechtsbijstand geniet - Vrijstelling van het rolrecht - 2. Verweerder die niet om rechtsbijstand heeft verzocht, maar juridische tweedelijnsbijstand geniet - Onmogelijkheid voor de rechter om het voordeel van de rechtsbijstand te verlenen voor de betaling van het rolrecht - Lacune in de wetgeving.
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikelen 2692, § 1, en 2791 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 664 van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre zij niet in de mogelijkheid voorzien voor de rechter, om een verweerder die juridische tweedelijnsbijstand geniet het voordeel van de rechtsbijstand te verlenen voor de betaling van het rolrecht, hoewel de verweerder niet om rechtsbijstand heeft verzocht)
 
SOCIAAL RECHT

Arrest Grondwettelijk Hof – pensioenen - gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige - schending
GwH 8/2022 van 20 januari 2022, Rolnummer(s): 7514
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): - Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 « betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers » (art. 10bis)
- Koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 « betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen » (art. 19)
(in de versies die van toepassing zijn op 1 januari 2007)
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Rustpensioenen - Vaststelling van de individuele pensioenrechten - Gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige - Beginsel van de eenheid van loopbaan - Beroepsloopbaan van meer dan 45 jaar - Automatische inkorting van de loopbaanjaren als zelfstandige.
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 en artikel 19 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967, in de versies die van toepassing zijn op 1 januari 2007, in zoverre zij verhinderen dat bij de vaststelling van de individuele pensioenrechten van een sociaal verzekerde met een gemengde loopbaan als werknemer-zelfstandige de minst gunstige loopbaanjaren, ongeacht het stelsel waarin ze zijn gepresteerd, in mindering worden gebracht van de loopbaan)

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-008n.pdf

Startbaanovereenkomst – vermindering loon werknemer onder 21 jaar – niet van toepassing bij arbeidsovereenkomst dienstencheques
23 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot uitsluiting van de arbeidsovereenkomst dienstencheques uit het toepassingsgebied van artikel 33bis, § 1, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, BS 14/01/2022, bl. 1355

Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen COVID-19-pandemie
23 DECEMBER 2021. - Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 12/01/2022,  bl. 1013

Covid-19 - uitstel van betaling RSZ-bijdragen voor bepaalde werkgevers
4 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot verlenging, voor het vierde kwartaal 2021, van de maatregelen opgenomen in artikel 24 en 25 van de wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 11/01/2022, bl. 631
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 04/01/2022
Vacante betrekking assistent dossierbeheer rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afd. Antwerpen
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

BS 05/01/2022
Griffiers, parketsecre tarissen, referendarissen en parketjuristen – benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen

BS 07/01/2022
Arbeidsrechtbank van Antwerpen. - Ontslag
Benoemingen substituten-procureur-generaal en substituten-procureur
Benoemingen magistraten
Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring - Instituut voor gerechtelijke opleiding
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Brussel - Ondernemingsrechtbank te Gent

BS 10/01/2022
Raad van State. - Benoeming adjunct auditeur
Benoemingen parketjuristen en referendarissen rechtsgebied hof van beroep te Antwerpen
Vacante betrekking secretaris dossierbeheerder parket-generaal Gent

BS 12/01/2022
Raad van State. - Benoeming tot auditeurs

BS 14/01/2022
Griffiers, parketsecretarissen, parketjuristen, referendarissen,attachés – benoemingen/ontslagnemingen
Benoeming referendaris rechtbank van eerste aanleg Limburg
Vacante betrekkingen advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie: 2

BS 17/01/2022
17 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons op 31 december 2020
Ontslagnemingen griffiers, referendarissen, secretarissen en attachés

BS 18/01/2022
Aanwijzingen/tijdelijke opdrachten griffiers, parketsecretarissen, referendarissen en parketjuristen

BS 20/01/2022
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten bij verschillende rechtbanken, hoven en parketten (rechtsgebied Gent) (m/v/x) (niveau C) voor de rechterlijke orde
Diverse magistraten: benoemingen/ontslagverleningen/pensioneringen : Patrick Senaeve, kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, met pensioen vanaf 1 januari 2022 
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be