Nieuwsbrief 16 - 29 oktober 2018
KOMENDE ACTIVITEITEN BIBLIOTHEEK BALIE PROVINCIE ANTWERPEN
WEEK VAN DE BIBLOTHEEK 19 - 23 NOVEMBER 2018
Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
 
Vormingen op de middag van 12u tot 14u:
Witwas
/ Mr. Jan Tuerlinckx (19 nov)
Commentaar Wet landverzekeringsovereenkomsten / Mr. Wendy Verhees (20 nov)
Kennisbeheer voor advocaten (21 nov)
Artificial intelligence toegepast op rechtspraak  (22 nov)
Transportrecht / Mr. Dirk Noels (23 nov)

Presentaties en trainingen databanken:
In deze bibliotheekweek zijn er doorlopend, tussen 10u -12.30u, productpresentaties en trainingen van ondermeer Jura, Monkey, StradaLex,Socialweb, TaxWin Expert, Lex.be & Jurisquare
Informatie Week van de bibliotheek 
Boekvoorstelling: René Victor -Biografie
door auteur-stafhouder Jan Verstraete  
Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen, 12 november (12u)
Inschrijving en info vóór 9 november 2018: jan.grillet@balieprovincieantwerpen.be 
ACTUEEL 
Wet vrijwillige zwangerschapsafbreking in Staatsblad van 29 oktober 2018
15 OKTOBER 2018. - Wet betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen, BS 29/10/2018, bl. 82140

Hervorming van het bewijsrecht: invoeging van een Boek 8 'Bewijs' - Tweede lezing
Ministerraad 25 oktober 2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een Boek 8 'Bewijs' invoegt in het nieuw Burgerlijk Wetboek

Invoeging van een boek over goederen in het nieuw Burgerlijk Wetboek - Tweede lezing
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de invoeging van een boek 'Goederen' in het nieuw Burgerlijk Wetboek.
Ministerraad 25 oktober 2018

Aanneming van het Wetboek van vennootschappen in commissie
De commissie Handelsrecht keurde het nieuwe wetboek voor vennootschappen en verenigingen goed in eerste lezing.
De wetgeving treedt in werking op 1 mei 2019 voor nieuwe vennootschappen. Voor reeds bestaande bedrijven treedt de wetgeving in werking op 1 januari 2020, maar met de mogelijkheid om reeds vroeger zich aan te passen aan de wetgeving indien deze bedrijven dat wensen.
Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - 54K3119
Persbericht Koen Geens 23 oktober 2018

Commentaar OVB en OBFG op voorontwerp modernisering advocatuur

De OVB en Avocats.be hebben op 16 oktober 2018 hun adviezen overgemaakt aan de Minister van Justitie

Nieuwe Voorzitter en samenstelling van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Plechtige openingszitting 8 oktober 2018
Mandaten rechters lopen van 9 oktober 2018 tot en met 6 oktober 2021
Hof van Justitie ven de Europese Unie
 
PUBLIEK RECHT
Bestuurlijk toezicht op lokaal bestuur
L. M. Venyt, NJW nr. 389, 24/10/2018, 714

Tijdschrift voor Wetgeving 2018/3

Inhoudstafel
De link tussen kwaliteit van regelgeving en de competitiviteit van ondernemingen - Lokale Besluiten als Linked (Open) Data - Wetgevingstechniek. Formulieren: regelen of niet? - Parlementair recht. De gezamenlijke decreten en ordonnanties schieten uit de startblokken (deel 1) - Lokale besturen. De notulen van de bestuursorganen van het OCMW. Een blik op heden en toekomst

Gemeentelijke bestuurlijke handhaving – ‘gewapend bestuur’

A. Delvaux, ‘Gewapend bestuur’ in België: de nood aan een degelijk juridisch kader, Panopticon 2018/4, 326

Rechtspraakoverzicht Grondwettelijk Hof 2017
H. Bortels, TBP 2018/7, 379

Naar een hoopgevende preambule bij de Grondwet?

E. Lancksweerdt, TBP 2018/7, 404

Rechtspositie overheidspersoneel
I. Verheven, TBP 2018/7, 410

OMGEVINGSRECHT


Enkele aspecten van het handhaven van een goede ruimtelijke ordening na de Codextrein
P. Lefranc, TMR 2018/4, 396

De toekomst van jacht in Vlaanderen
G. Ampe, D. De Mets, T.Agr. 2018/3, jul-aug-sep 2018, 132

Klein AREI 2018-2019
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Wolters Kluwer 2018, 497 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
BURGERLIJK RECHT
PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Erkenning – het nieuwe art. 327/2 BW

B. Verkempinck, In voorkomend geval ... Hoe kersverse moeders nodeloos met hun zuigeling naar hun herkomstlidstaat worden gestuurd voor een vaderlijke erkenning, RW 2018-2019, nr. 10, 03/11/2018, 362

Potpourri burgerlijk recht

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en tot vereenvoudiging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid, en van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid
54K3303 Indieningsdatum 8 oktober 2018
•        Vereenvoudiging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid, en van de wet van 17 maart 2013 inzake onbekwaamheid
•        Reparatie van het afstammingsrecht
•        Aanpassing van de naamwet
•        Overheveling van de behandeling van de vorderingen tot opheffing van een huwelijksverbod naar de familierechtbank
•        Omzetting van de aanbevelingen van de Commissie voor onderhoudsbijdragen
•        Schrapping van de term “beroep” in de akten van rechtspleging

Ontwerp KB regeling van de inschrijving van de verklaringen van anticipatieve inbreng in het centraal register van huwelijksovereenkomsten

Ministerraad 19 oktober 2018
De wet van 22 juli 2018 betreffende het huwelijksvermogensrecht heeft ervoor gezorgd dat partners die samen een onroerend goed verwerven de mogelijkheid hebben om in de akte van eigendomsverkrijging een verklaring van anticipatieve inbreng op te nemen.
Dit ontwerp regelt de modaliteiten van de inschrijving van de verklaringen van anticipatieve inbreng in het centraal register van huwelijksovereenkomsten.

De nieuwe Transgenderwet
P. Herbots, A. Vandeginste, M. Sarkisian, NJW nr. 388, 10/10/2018, 662

Rechtspraak familierecht en familiaal vermogensrecht
RABG 2018/13
Inhoudstafel

ZAKENRECHT 

Rechtspraak zakenrecht
JLMB 2018/33
Inhoudstafel

Beperkingen eigendomsrecht - windmolens
F. Jacobs, Beperkingen van het eigendomsrecht in kader van het algemeen belang. Het eigendomsrecht als verweer tegen de plaatsing van windmolens?, JF 2017-2018, nr. 2, 267

Vastgoed in pocket voor het Vlaamse Gewest 2018-2019
Dauw P., De Roo F., Dhaenens D., Wittens A., Wolters Kluwer 2018, 881 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VERBINTENISSENRECHT


Omgaan met bewijsnood bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad  
W. Vandenbussche, RW 2018-2019, nr. 9, 27/10/2018, 323

Het Franse hervormingsproject buitencontractuele aansprakelijkheid: inspiratiebron voor de Belgische hervorming?

D. Jongbloet, JF 2017-2018, nr. 2, 137

Extreme wanverhoudingen tussen schadevergoeding en contractprijs

B. Verkempinck, DAOR nr. 127, 2018/3, 49

Koopvernietiging in het hippisch recht

K. Beelen, T.Agr. 2018/3, jul-aug-sep 2018, 118

Over wildschade
H.-K. Careme, T.Agr. 2018/3, jul-aug-sep 2018, 128

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
De advocatuur, een pars pro toto
F. Judo, bespreking boek, B. Hubeau, S. Rutten, J.Van Houtte, S. Gibens, M. Van Leuvenhaege  ‘De advocatuur. Een rechtsociologische en juridische benadering’, Intersentia 2018
Hof van Justitie en het Gerecht: e-Curia wordt verplicht vanaf 1 december 2018
Wijzigingen van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, OJ L 240, 25.9.2018, p. 68–71
Formulier verzoek om een toegangsaccount aan te maken

Prijsverlaging opvraging bij het CBB via het DPA
De opvraging bij het Centraal Bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldregeling en protest zal vanaf 1 oktober 2018 0,50€ kosten, in plaats van 2,00€
30 AUGUSTUS 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 maart 2014 houdende bepaling van het bedrag van de retributie die geheven wordt bij consultatie van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van inning, BS 03/09/2018, bl. 68127

EHRM: A disciplinary visit by the Chair of the Bar Council to a lawyer’s office did not breach the Convention
Een disciplinair bezoek van de voorzitter van de Orde van Advocaten aan een advocatenkantoor is niet in strijd met het EVRM
Arrest EHRM 28 augustus 2018, TUHEIAVA c. FRANCE - 25038/13

Cautio iudicatum solvi voor vreemdelingen EN Belgen in het buitenland
Strada lex nieuws 23/10/2018
GwH 11 oktober 2018, nr. 2018/135

Rechtspraak advocaat – beroepsgeheim – juridische bijstand

EHRM 24 mei 2018 en EHRM 4 oktober 2018 (beroepsgeheim), p. 1604-1608
GwH 21 juni 2018 (juridische bijstand) met noot S. Booen, p. 1616
JLMB 2018/34
Inhoudstafel

Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken

T. Lysens, L. Naudts, Recht en Praktijk nr. 97, Wolters Kluwer 2018, 460 p.
Beschrijving + inhoudstafel

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Enkele problemen van overgangsrecht bij de nieuwe regels inzake schadevergoeding voor mededingingsrechtelijke inbreuken  
C. Cauffman, RW 2018-2019, nr. 8, 20/10/2018, 282

Toegang tot kapitaal voor KMO’s: versoepelingen prospectusplicht

E. Janssens, Balans nr. 814, 15/10/2018, 1

Ondernemingskrediet: aanpassingen Wet KMO-financiering en gedragscode
L. Nijs, Balans nr. 814, 15/10/2018, 5

UBO-register bijna gebruiksklaar?

De Vennootschap nr. 9, okt 2018, 4

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap
2018/6, 01/10/2018
Inhoudstafel
Editoriaal : Het einde van de Europese winterslaap - Algemene beginselen inzake de bevoegdheden van de algemene vergadering en de raad van bestuur (Prijs Pierre Coppens) - Le droit des sociétés face à l’innovation financière : l’exemple des contrats financiers sur actions (Prix Pierre Coppens) - Belangenconflicten in beursgenoteerde vennootschappen : hoe effectief zijn de wettelijke transparantieverplichtingen ? - Chronique droit des sociétés - Kroniek vennootschapsrecht 2017-2018

Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht

2018/3
Inhoudstafel
“Because it’s the taxman”? Kritische bedenkingen bij de motivering van het “couscous”-arrest d.d. 20 maart 2018 inzake directe vertegenwoordiging (art. 5 CDW, thans art. 18 DWU) - Cassatie 20 maart 2018 inzake directe vertegenwoordiging: zeker geen eindpunt - De vermoedens voortvloeiende uit de afgifte van een A1-document en van een transportvergunning - Plaats van uitvoering van een goederenvervoerovereenkomst

Selectieve distributiesystemen – online saleskanalen

J. Houdijk, A.R.W. Hooij, DAOR nr. 127, 2018/3, 68

INTELLECTUELE EIGENDOM


Beneluxrecht – procedure
E. Cornu, Le droit Benelux en mouvement: l’élargissement des procédures devant l’office Benelux de la propriété intellectuelle et les nouvelles compétences juridictionnelles de la Cour de justice Benelux, JT N° 6744, 13/10/2018, 725
 
FINANCIEEL RECHT
Nieuw wetsvoorstel verplichte registratie aanhoudende wanbetalingen van onbetwiste telecomfacturen
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde de gegevensbank van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren uit te breiden met de registratie van wanbetalingen betreffende telecomrekeningen 54K3316

De nieuwe anti-witwaswet

S. Delwaide, La nouvelle loi anti-blanchiment: d’une approche fondée sur les règles vers une approche fondée sur les risques, JT N° 6745, 20/10/2018, 745
 
STRAFRECHT
Wet vrijwillige zwangerschapsafbreking in Staatsblad van 29 oktober
15 OKTOBER 2018. - Wet betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen, BS 29/10/2018, bl. 82140

Minnelijke schikking in strafzaken

D. Verwaerde, Énième réforme de la transaction pénale: la fin des controverses?, JT N° 6746, 27/10/2018, 765

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen hervormd
 
D. De Wolf, RW 2018-2019, nr. 9, 27/10/2018, 322

Internering
La loi du 5 mai 2014 relative à l'internement

Cartuyvels Yves,  Colette-Basecqz Nathalie,  Nederlandt Olivia,  Vansiliette Fanny, Les dossiers de la R.D.P.C. , La Charte 2018, 280 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek strafonderzoek
Christian De Valkeneer, Politeia 2018, 503 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het nieuwe rechtskader voor de overlegging van grensoverschrijdend elektronisch bewijs: een kritische noot

S. De Schrijver, Editorial, Computerrecht 2018/5, 245

VERKEERSRECHT


De invoering van het verplichte alcoholslot uitgelicht
Nieuwsbrief Auto nr. 9, okt 2018, 1

Rechtspraak verkeersrecht-verzekeringsrecht-overheidsaansprakelijkheid-lichamelijke en materiële schadevergoeding
T.Pol. 2018/3, sep 2018
Inhoudstafel

FISCAAL RECHT
De hervorming van de vennootschapsbelasting - De wetten van 25 december 2017 en 30 juli 2018
S. Van Crombrugge, Fiscoloog books 2018, 287 p.
Beschrijving

Belastingvrij bijklussen
JVD, FAQ’s bevestigen: belastingvrije bijklusser moet ‘op eieren lopen’, Fiscoloog nr. 1584, 24/10/2018, 1

Verkooprecht
E. Spruyt, De hervorming van het Vlaams verkooprecht anno 2018, TvRF 2018/2-3, 3
CB, Waals ‘abattement’: uitkijken wie als medekoper optreedt, Fiscoloog nr. 1584, 24/10/2018, 3
CB, Toch ook verlaagd verkooprecht als rechtspersoon medekoper is , Fiscoloog nr. 1582, 10/10/2018, 5

België krijgt horizontaal toezicht
B. Markey, S. De Baets, B. Seys, Proefproject rond ‘Co-operative Taks Compliance’ aangekondigd, Fisc. Act. nr. 36, 18-24 okt 2018, 1

De slingerbeweging in de rechtspraak over het non bis in idem-beginsel
K. Heyrman, ‘Vrijgesteld’, TFR nr. 547, okt 2018, 767

Gewestelijke belastingen
J. Riemslagh, Russische roulette met gewestelijke belastingen: een bevoegdheidsconflict bij elke maatregel die de belastbare materie vermindert?, TFR nr. 547, okt 2018, 770

Ook Cassatie is streng voor aftrek appartement aan kust
S. Gnedasj, K. Janssens, Fisc. Act. nr. 35, week 11-17 okt 2018, 1

Strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken andermaal aangepast
F. Desterbeck, Fisc. Act. nr. 35, week 11-17 okt 2018, 5

Verdrag België-Nederland

A. Van der Mast, Fiscus legt zich niet neer bij arrest van Cassatie over vereiste van effectieve belasting, Fisc. Act. nr. 35, week 11-17 okt 2018, 8

Moeten betaalde auteursrechten nu toch (soms) afgeschreven worden?
JVD, Fiscoloog nr. 1582, 10/10/2018, 1

BTW
I. Massin, Optionele BTW onroerende verhuur: hoe verlengde herziening berekenen?, Fiscoloog nr. 1582, 10/10/2018, 3

EU-BTW - ECOFIN
T. Hermie, F. Paternoster, Akkoord over kortetermijnoplossingen, Btw Brief nr. 9, okt 2018, 1

Btw-vrijstelling. Uitzondering voor verzekeringen
S. Kirsch, Btw Brief nr. 9, okt 2018, 2

Europees Hof van Justitie – btw-aftrek
N. Pichal, S. Van Ooteghem, Btw-aftrek voor actieve holdings: ruime toepassing, Btw Brief nr. 9, okt 2018, 5

Aftrek van btw op advocatenkosten
T. Van Beveren, A. De Scheerder, Staking verkoop aandelen: toch recht op aftrek?, Btw Brief nr. 9, okt 2018, 6

Bemiddelingsdienst: (soms) langere schorsing van nalatigheidsinteresten
JVD, , Fiscoloog nr. 1582, 10/10/2018, 8

De Panama Papers-slinger slaat volledig door
sancties voor wie controle belemmert, en vergoeding voor klokkenluiders
C. Dillen, V. Vercauteren, Fisc.Act. nr. 34, week 4-10 okt 2018, 1

Onderzoek en controle

T. Jansen, K. Janssens, Aanwijzingen uit later aanslagjaar kunnen onderzoekstermijn openen m.b.t. voorgaande jaren, Fisc.Act. nr. 34, week 4-10 okt 2018, 5

Grondrechten

L. Vermeire, L. Cassimon, Prejudiciële procedure bij EHRM, maar (vooralsnog) niet voor België, Fisc.Act. nr. 34, week 4-10 okt 2018, 7

Wat met terugname waardevermindering op aandelen na zetelverplaatsing?

B. De Cock, B. Van Vlierden, Fiscoloog Internationaal nr. 418, 30/09/2018, 1
(Antwerpen 4 september 2018, 2016/AR/2064)
Zie ook: W. Willems, Het (onzekere) lot van buitenlandse waardeverminderingen en verliezen na zetelverplaatsing, Fisc. Act. nr. 36, 18-24 okt 2018, 5
 
SOCIAAL RECHT
De winstpremie  
(De winstpremie is een vernieuwde vorm van werknemersparticipatie)
Y. Stox, RW 2018-2019, nr. 10, 03/11/2018, 363

Sociale bijdragen

JVD, Bij staking van stemmen wordt in voordeel zelfstandige beslist, Fiscoloog nr. 1584, 24/10/2018, 7
(Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, ten einde de werking van de Commissie voor vrijstelling te hervormen – 54K3317)

Arbeidsovereenkomsten - opzeggingstermijn
GwH 140/2018 van 18 oktober 2018
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (art. 68)
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Opzeggingstermijn - Overgangsregeling - Hogere bedienden - Opzeggingsclausule
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending

Praktijkboek ontslag 2018
 
Claeys & Engels, Wolters Kluwer 2018, 983 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het concurrentiebeding in de recente rechtspraak

S. Piron, Nieuwsbrief ontslag nr. 8, okt 2018, 1

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
CBR studieavonden 2018-2019
Programma

CBR workshops 2018-2019
Programma

CBR –Bemiddeling programma 2018-2019
Programma

Opleiding bewindvoerders arrondissement Antwerpen
14 september – 23 november 2018
Programma

TPR Webinarreeks rechtspraakoverzichten

•21.11.2018: Huwelijk (12.00u tot 14.00u) – Meester Annette Van Thienen
•30.11.2018: Echtscheiding (12.00u tot 14.00u) – Meester Steven Brouwers
•11.12.2018: Alimentatie (12.00u tot 14.00u) – Meester Steven Brouwers
Programma

Het nieuwe ondernemingsrecht
Intersentia
VIA Brussel 5 november 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling na echtscheiding vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Zwijnaarde 6 november 2018
Programma

Ontbijtseminarie: Het fiscaal inwonerschap van vennootschappen in een gemondialiseerde economie
Larcier opleiding, Antwerpen 6 november 2018
Programma

Het nieuwe Vlaams Huurdecreet – What’s new?
Lexalert online seminarie 6 november 2018
Programma

Colloquium Contra-Terrorisme

Larcier opleiding, Mechelen 8 november 2018
Programma

Het pharmakon-gehalte van het economisch recht: volledige lezingenreeks van 5 sessies
Gompels&Svacina lezingenreeks, 8 november 2018 – 6 december 2018
Programma

Bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen na de wet van 18 juni 2018
Intersentia, Elewijt 8 november 2018 – Gent 29 november 2018
Programma

Het vernieuwde vennootschapsrecht: bijzondere focus op kapitaal en effecten, stemrechten en overdracht van effecten
Lexalert online seminarie 9 november 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling van een nalatenschap vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Zwijnaarde 13 november 2018
Programma

De fiscale implicaties van de verwerving, het bezit en het doorgeven van buitenlands onroerend goed
Lexalert online seminarie 13 november 2018
Programma

Faillissementsrecht
M&D Seminars
Gent 14 november 2018
Kontich 20 november 2018
Programma

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (r)evolutie?
Brussel 14 november 2018
Programma

Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor de kinderen
Larcier opleiding, Mechelen 15 november 2018
Programma

Waar blijft de tijd in een juristenwereld? Over timemanagement & focus
Larcier, twee opleidingsvoormiddagen, Antwerpen 16 november + 7 december 2018
Programma

Studieavond: Ouderschap
Larcier opleiding, Gent 20 november 2018
Programma

Het vernieuwde vennootschapsrecht: bijzondere focus op governance, bestuur, organen en werking
Lexalert online seminarie 20 november 2018
Programma

Marketing juridisch beantwoord
Intersentia, Brussel 20 november 2018
Programma

EOT: de vermogensrechtelijke overeenkomst
M&D Seminars, Kontich 22 november 2018
Programma

Webinar: Huwelijk. Overzicht van rechtspraak (2012-2016)
M&D Seminars, 24 november 2018
Programma

Vlaams huurdecreet – Bespreking van de clausules in huurovereenkomsten
Lexalert online seminarie 26 november 2018
Programma

Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor de kinderen
Larcier opleiding, Zedelgem 27 november 2018
Programma

Aandeelhoudersovereenkomsten
M&D Seminars, Gent 27 november 2018
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie
M&D Seminars, Gent 27 november 2018
Programma

De spaar- en beleggingsverzekering als instrument voor vermogensstructurering en successieplanning
Lexalert online seminarie 27 november 2018
Programma

Actualia overheidsopdrachten
M&D Seminars, Gent 28 november 2018
Programma

Studieavond: De magistratuur onder vuur?
Larcier opleiding, Leuven 29 november 2018
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het burgerlijk procesrecht: een grondige update
Larcier opleiding, Zwijnaarde 29 november 2018
Programma

De aftrek voor innovatie-inkomsten: een andere kijk op innovatiefiscaliteit aangevuld met praktijkervaringen
Intersentia opleidingen
Gent 29 november 2018
Antwerpen 6 december 2018
Programma

Actuele knelpunten in het sociaal procesrecht
CBR opleiding, Antwerpen 29 november 2018
Programma

Webinar: Echtscheiding. Overzicht van rechtspraak (2012 -2016)
M&D Seminars 30 november 2018
Programma

Extra sessies Het nieuwe erfrecht incl. nieuwigheden reparatiewetgeving
Intersentia
Antwerpen 30 november 2018
Kortrijk 14 december 2018
Inschrijven kan binnenkort

Updateseminarie Btw
Larcier opleiding, Antwerpen 3 december 2018
Programma

Webinar: Bedrijfsgeheimen: bescherming en handhaving bij inbreuken
Een update n.a.v. de omzetting van de EU-Richtlijn naar Belgisch recht
M&D Seminars 4 december 2018
Programma

Seminarie: De nieuwe wet over de bescherming van bedrijfsgeheimen: wat verandert er en hoe kan uw onderneming zich optimaal beschermen?
Larcier opleiding, Brussel 4 december 2018
Programma

Colloquium van het tijdschrift Res & jura immobilia: Verzekeringen en vastgoed
Larcier, Brussel 6 december 2018
Programma

Blockchain en smart contracts: het einde van de vertrouwde tussenpersoon?
Larcier opleiding, Gent 6 december 2018
Programma

ICAV III
IIIde Vlaams Interuniversitair Congres over Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (ICAV)
Leuven 7 december 2018
Programma

Up-to-date Vastgoedrecht najaar 2018
Lexalert online seminarie 7 december 2018
Programma

Colloquium /Colloque De vereiste van legaliteit: een beginsel van de Belgische democratie in gevaar?
Larcier, Brussel 7 december 2018
Programma

Webinar: Alimentatie. Overzicht van rechtspraak (2012 -2016)
M&D Seminars 11 december 2018
Programma

Juridische en fiscale impact van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
Larcier opleiding, Gent  11 december 2018
Programma

Colloquium – Vijftig jaar Gerechtelijk Wetboek. Wat nu ? Hommage aan Ernest Krings & Marcel Storme
Larcier, Justitiepaleis van Brussel 14 december 2018
Programma

Colloquium: De archieven van de misdaad
Onvermoede schatten van de gerechtelijke politie
Larcier, Gent  14 december 2018
Met voorstelling boek en mogelijkheid Vrij bezoek aan tentoonstelling Het Museum van de misdaad
Programma

Marketing juridisch beantwoord
Intersentia, Antwerpen 19 februari 2019 2018
Programma

Basisopleiding douane (incl. invloed van de Brexit)
Intersentia, Sint-Niklaas 16 mei 219
Programma
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be