Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #8 - 26/09/2019
Schooljaar is feestelijk begonnen!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
De kennismakingsactiviteiten zijn achter de rug. De vakantie lijkt alweer ver weg. Vorige week stond aan de Minkemalaan de eerste activiteitenweek alweer op de rol. Brugklasleerlingen gingen op kamp, examenleerlingen havo/vwo waren op werkweek in het buitenland en ook voor de andere klassen werden er activiteiten georganiseerd. Ook de wendagen voor onze nieuwe brugklasleerlingen op het vmbo zitten er alweer op. Mooie programma's die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen!

Als ik terugkijk op de afgelopen weken valt me vooral de positieve, prettige en open sfeer op. Dat geldt voor beide locaties. Het belooft een mooi schooljaar te worden.
 
Post & belangrijke informatie
 
Post voor leerlingen en ouders sturen we meestal per e-mail, net zoals andere belangrijke documenten. We vragen dan ook vriendelijk om met regelmaat in de mailbox te kijken naar berichten van school. Het is hierom ook belangrijk dat we beschikken over de juiste mailadressen.

Ouders kunnen hun persoonlijke gegevens zo nodig zelf aanpassen door in het eigen account van Magister in te loggen.

Als van beide ouders het mailadres bekend is, gaat de post ook naar beiden (behalve die voor de intekening op de oudergespreksmomenten). 
Hiernaast is onze website een rijke bron van informatie. Graag brengen we in elk geval de volgende documenten onder uw aandacht:
  • Omgangscode school en ouders
  • Schoolgids 2019-2020
  • Overgangsnormen 2019-2020
  • Leerlingenstatuut 2019-2020
  • Overzicht schoolkosten 
 
Ouderavonden
In week 40 zijn er gesprekken met u als ouder(s). Omdat wij veel waarde hechten aan oudercontact, is deelname aan dit oudergesprek op Stein verplicht. Tenminste drie keer in het schooljaar verwacht de mentor u met uw kind op school.
 
De eerste oudergesprekken vinden plaats op maandag 30 september en woensdag 2 oktober. De uitnodiging hiervoor heeft u inmiddels ontvangen.
 
Wij horen graag uw mening voor het nieuwe strategische beleidsplan
De komende periode werken wij aan een nieuw strategisch beleidsplan en vervolgens aan een nieuw schoolplan. Hierin worden onze wensen en plannen voor de komende vier jaar benoemd. Belangrijke plannen dus.

Wij nemen hierbij ook graag de ideeën van u als ouder(s)/verzorger(s) mee en vragen u daarom mee te denken. Vanwege het belang van dit onderzoek mogen wij daarvoor eenmalig uw e-mailadres delen met B&T, het bureau dat ons begeleidt.

B&T heeft het privacyconvenant onderwijs ondertekend. Uw privacy is daardoor gewaarborgd. Na afloop van het onderzoek zullen de e-mailadressen worden verwijderd.

Deelname duurt 5 minuten
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Deelname kost u per onderdeel niet meer 5 minuten. U krijgt binnenkort per e-mail een uitnodiging van B&T (via noreply@dialogue.councilwise.com), het bureau dat ons begeleidt.

U kunt van 7 oktober tot en met 14 oktober reageren, door het inbrengen van uw ideeën. Daarna volgt per e-mail een tweede ronde, waarin u gevraagd wordt om een score toe te kennen aan de ideeën van andere ouders.

Het onderzoek is anoniem. Wij kunnen niet zien wie welk antwoord heeft gegeven. School neemt de meest gewaardeerde ideeën mee in zijn plannen voor de toekomst.

We zijn heel benieuwd naar uw inbreng en hopen dat we op uw medewerking mogen rekenen. Mocht u bezwaar hebben tegen het verstrekken van uw e-mailadres aan B&T, dan kunt u dat voor woensdag 2 oktober laten weten door een e-mail te sturen aan post@minkema.nl. Vermeld daarin a.u.b. naam, leerlingnummer en klas van uw kind(eren).
 
Nieuws uit de brugklas
Wendagen
In de eerste schoolweek hebben onze nieuwe bruggers kennis gemaakt met hun mentor, de docenten en de school. Tijdens de speurtocht door school gingen de leerlingen enthousiast met elkaar op ontdekkingstocht! Ook hebben zij hun Chromebook in ontvangst genomen, waren er diverse (sport)activiteiten en hebben we de wenweek afgesloten met een barbecue. Inmiddels is ook de schoolfotograaf geweest.

Kennismakingsavond brugklasouders
Op donderdagavond 12 september was er een kennismakingsavond voor brugklasouders op school. Velen van u hebben we daar mogen begroeten. Voor de ouders die op die avond verhinderd waren, u zien wij graag tijdens de mentorgespreksavonden op 30 september of 1 oktober.
 
Brugklasfeest
In verband met alle festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan van ons College, waaronder het jubileumfeest, is besloten het brugklasfeest (eerder gepland op 17 oktober) te verplaatsen naar een wat later moment. Zodra hierover meer bekend is worden ouders en leerlingen hierover geïnformeerd.
 
Even voorstellen:
Ik ben Youssef Ben Salah en ben 40 jaar oud en sinds eind vorig schooljaar begonnen als pedagogisch medewerker. 

Mijn visie op het onderwijs is dat de leerling centraal staat en dat we samen; docenten, onderwijs ondersteunend personeel en ouders de handen ineen slaan om de leerling succesvol zijn schoolloopbaan te laten doorlopen.
 
Boks, Youssef
 
 
 
Mijn naam is Erna Graafland en ik ben op 13 mei gestart op het Minkema, locatie vmbo, als pedagogisch medewerker. Daarnaast werk ik 1 dag in de week bij MBO Rijnland als docent NT2 (Nederlands als tweede taal). Ik ben mijn loopbaan gestart als begeleider in de psychiatrie/GGZ en heb daar op verschillende afdelingen gewerkt, ook met jongeren.
 

Mocht het even niet zo lekker lopen op school, kom dan naar één van de twee pedagogisch medewerkers. Samen zoeken we naar een oplossing. 

 
Vacature Ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad die meedenkt over afspraken met betrekking tot bijv. begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Het Minkema College werkt hiervoor samen met andere scholen in een samenwerkingsverband.

Elke school heeft een vertegenwoordiging in de ondersteuningsplanraad, bestaande uit 2 personeelsleden en 2 ouders of leerlingen. Deze leden worden door de medezeggenschapsraad (MR) van de school afgevaardigd. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders, leerlingen en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten.

Heeft u interesse?
Bekijk de uitgebreide toelichting en/of neem contact op met de voorzitter van de MR.
 
 
Ziekmelden en te laat
Ben je ziek of kun je om een andere reden niet naar school komen, neem dan contact op met de afdelingsassistent dhr. John Boegheim tel: 0348 484 164.
 
Daarnaast worden ALLE te laat/absentie verwerkt via John Boegheim en dus niet door de pedagogisch medewerkers. Nu komen leerlingen toch nog vaak bij hen langs om zich te melden. Dat is dus niet de bedoeling. Leerlingen dienen zich te melden bij dhr. John Boegheim.
 
 
Terugblik informatieavond examenjaar
Donderdagavond 19 september jl. vond op het Minkema College locatie vmbo een informatieavond over het examenjaar plaats. Leerlingen van alle examenklassen en hun ouders/verzorgers waren hiervoor uitgenodigd.

Speciale aandacht voor regels en afspraken bij examens
Tijdens de centrale presentatie zijn onderwerpen als schoolexamens, herkansingen, het programma van toetsing en afsluiting (PTA), stages en het centraal examen aan de orde geweest. Speciale aandacht was er voor het examenreglement waarin alle regels en afspraken staan die gelden voor de examinering en diplomering. 
 
Heeft u deze avond helaas gemist? Bekijk dan de presentatie.
 
 
Aankondiging MBO-avond
Dit jaar valt de mbo-avond eerder dan voorgaande jaren, in verband met het naar voren schuiven van de inschrijfdatum bij het mbo. Vanaf 15 oktober is het mogelijk voor de leerlingen om zich in te schrijven voor het schooljaar 2020-2021. Opvallend veel leerlingen doen dit ook. Er zijn quotumopleidingen die leerlingen accepteren op volgorde van inschrijving, mits aan de toelatingseisen wordt voldaan.

Mbo-avond op dinsdag 29 oktober
Onze mbo-avond is dit jaar op dinsdag 29 oktober, de week na de herfstvakantie. Nieuw is de verplaatsing van de markt naar de aula en de voorlichting naar het OLC. De voorlichting zal dit jaar plaatsvinden in 3 rondes; voor elk uitstroomniveau een voorlichting op maat.
 
De avond maakt onderdeel uit van het PTA LOB en is een verplichting voor onze 4e klasleerlingen. Samen met de mentoren, het OOP en de catering maken we er weer een mooie avond van voor onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).
 
Jubileumactiviteiten september
We zijn het nieuwe schooljaar meteen gestart met de jubileumfeestmaand!

Woensdag 4 september: verrassing!
Op woensdag 4 september was de échte verjaardag van onze school en werden alle leerlingen 's morgens welkom geheten door harmonie De Vriendschap met een aubade op het schoolplein van de Minkemalaan.
 
's Middags was er ook nog een optreden door feestband 'Helemaal Top'. Het dak van de aula ging eraf!
 

Donderdag 26 september: jubileumfeest! 
Vanavond is het jubileumfeest waar grote artiesten (Maan, Snelle en Freddy Moreira) zullen optreden. Bijna 2.000 leerlingen hebben een kaartje gekocht, dus het belooft een prachtig feest te worden! 

Meet & greet met Snelle
Tien leerlingen mogen tijdens het jubileumfeest rapper Snelle ontmoeten tijdens een meet & greet! Leerlingen konden zich hier de afgelopen dagen voor opgeven en via loting zijn de 10 winnaars bepaald. 
 
AVG-privacymodule in Magister -
nu ook in de app!
Wij laten u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals de diploma-uitreikingen en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen  en in lessen. Ook maken wij aan het begin van elk schooljaar klassenfoto's. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s.
 
Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.

Toestemming invoeren in Magister - ook beschikbaar in app!

Afgelopen schooljaar hebben wij deze toestemming via een e-mail met toestemmingsformulier aan u gevraagd. Met ingang van dit schooljaar biedt Magister een module waarin u zelf de toestemming kunt doorgeven en wijzigen. Zodra u inlogt in Magister (let op: deze module werkt nu ook in de app), wordt u verwezen naar deze module. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw toestemming kenbaar te maken.
 
Ouderraad zoekt leden!
De Ouderraad werkt als een klankbord voor ouders, leerlingen en schoolleiding. Activiteiten waaraan de Ouderraad een bijdrage levert zijn o.a. de thema-avonden, de jaarlijkse corsages bij de uitreiking van de diploma’s, het jaarboek, een cadeaubon voor de beste profielwerkstukken, het watertappunt op het schoolplein. En dit bijzondere lustrumjaar draagt de Ouderraad ook financieel bij aan het eeuwfeest.
 
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden!
 
Week tegen pesten
Leerlingen in het wit om te laten dat ze pesten niet op onze school thuishoort.
 
Afgelopen week was de nationale week tegen pesten. Wij als school deden daar aan mee! We wilden laten zien dat wij tegen pesten zijn.

Dinsdag hadden we daarom een ludieke actie: "Ben je tegen pesten, wil je dat het stopt of wil je stoppen met pesten kom dan in een wit shirt en blauwe spijkerbroek naar school." Zo lieten wij samen zien dat pesten hier niet op school thuishoort.

Daarnaast werd er in de mentorlessen met elkaar over dit onderwerp gesproken worden en waren er op dinsdag en donderdag tijdens de pauzes spreekuren gehouden worden voor iedereen die zijn of haar verhaal over pesten kwijt wilt of hulp nodig heeft.
 
Gezondheidsmonitor GGD
GGD regio Utrecht onderzoekt de gezondheid en leefstijl van jongeren. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmonitor Jeugd. Het wordt uitgevoerd in september-oktober 2019 met een online vragenlijst onder leerlingen in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. De vragen in de vragenlijst gaan onder andere over gezondheid, stress, leefgewoonten (roken, alcohol, voeding), sociale mediagebruik en school. De leerling zal deze vragenlijst tijdens een mentoruur invullen.

Dit onderzoek staat los van de reguliere GGD-onderzoeken in klas 2 en 4 die starten in oktober-november.
 
Schoolfotograaf voor leerjaar 2 en hoger
Op donderdag 10 oktober komt de schoolfotograaf voor leerjaar 2 en hoger. Helpt u uw kind herinneren? Per klas wordt een rooster gemaakt, de leerlingen gaan in principe samen met hun mentor naar de fotograaf.
 
OLC
Het open leercentrum is een mooie ruimte in de school waar leerlingen verschillende zaken kunnen doen:
  • Boeken lenen
  • Huiswerk maken
  • Gewoon even lekker chillen
  • Laptop opladen
  • Zelfstandig werken vanuit de les 
Het is niet toegestaan om in het OLC te eten of te drinken en er wordt van de leerlingen verwacht dat zij zich rustig gedragen zodat iedereen met plezier in de ruimte kan werken.

Wij zijn erg blij met de mogelijkheden die het OLC biedt, een fantastische ruimte voor leerlingen.
 
 
 
MR-structuur wordt gewijzigd
Vanwege grote ontwikkelingen binnen het Minkema College de afgelopen jaren (zoals het gewijzigde onderwijsaanbod en de vernieuwing van de organisatiestructuur) is het wenselijk dat de MR zich aanpast aan de nieuwe situatie.

Hiertoe heeft de MR, in samenspraak met het bestuur, besloten dit schooljaar een werkgroep in te stellen die de aanpassing gaat voorbereiden. In deze werkgroep zullen o.a. de deelraden, de vertegenwoordiging van de opleidingen en de vergaderstructuur tegen het licht worden gehouden.

Namens de MR zullen Mark van Zaale (ouder), Patrick Verharen (ouder), Ruben Cohen (leerling), Yort de Vaal (leerling), Bert Scholten (docent) en Wilfred van der Weijden (docent, tevens voorzitter) deel uitmaken van de werkgroep. Het College van Bestuur heeft de plicht er zorg voor te dragen dat de medezeggenschap overeenkomstig de wettelijke regels wordt georganiseerd. Vanuit die verantwoordelijkheid zal het bestuur de totstandkoming van een nieuwe MR-structuur monitoren en als klankbord dienen.

Om hiervoor de kennis en ervaring te behouden heeft de MR besloten de leden waarvan de zittingstermijn afgelopen zomer is geëindigd, te vragen nog aan te blijven als MR-lid, maximaal voor 1 jaar. Zodra de nieuwe structuur een feit is, worden de leden vervangen volgens de vertegenwoordiging zoals die in de nieuwe structuur wordt vastgelegd.
 
Personele zaken
Wij waren verheugd over een complete personele bezetting bij start schooljaar. Helaas heeft door omstandigheden een nieuwe collega Nederlands de lessen aan drie klassen niet kunnen starten. In overleg met de vakgroep Nederlands wordt gekeken naar een tijdelijke oplossing. Daarnaast is er een vacature geplaatst. Betrokken ouders worden hierover op korte termijn nader geïnformeerd.
 
Reünie Minkema College op 2 november 2019
Op de foto: de heer F.A. Minkema
 
 
Bij een 100-jarig jubileum mag een reünie natuurlijk niet ontbreken! Op zaterdag 2 november 2019 is het zover. De reünie is voor alle oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van het Minkema én haar voorlopers (HBS Minkema, RSG F.A. Minkema, St Jozef scholengemeenschap en Ambachtsschool LTS). We kijken ernaar uit om er samen een onvergetelijke dag van te maken. Meer informatie op de speciale reüniewebsite.

 
 
 
 
Agenda
26/09: Jubileumfeest
27/09: Lessen begin later i.v.m. jubileumfeest
30/09: Oudergesprekken leerjaar 1 t/m 4
02/10: Oudergesprekken leerjaar 1 t/m 4
 
Nieuwsbrief #8, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.