WETGEVING 10 - 23 juni 2016 
Wijziging berekening waarde van het vruchtgebruik

Vaststelling bijzondere reglementen vredegerechten en politierechtbank arrondissement Antwerpen

Vaststelling bijzonder reglement Arbeidshof Antwerpen

Gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie

KB houdende de elektronische communicatie - aanwijzing informaticasysteem van Justitie

Bepaling inwerkingstelling e-Box netwerk en e-Deposit systeem

Niet-betwiste schuldvorderingen –
modellen - Uitvoerbaarverklaring en tenuitvoerlegging van het proces-verbaal van niet-betwisting - Verzending van gegevens aan het Centraal register voor de invordering van onbetwiste geldschulden - - Overdracht van gegevens van het rijksregister aan de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders - Raadpleging van gegevens - Inwerkingtredings- en slotbepalingen

Herinrichting Vaste Commissie voor de Burgerlijke Stand

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders

Vlaamse verkeersbelasting - nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2016

Vaststelling aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2016/2017

Hoge Raad voor de Justitie - vervanging lid-magistraat
 
 
PUBLIEK RECHT

Spreiding asielzoekers
17 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van de criteria voor een evenwichtige spreiding over de gemeenten van de opvangplaatsen voor de asielzoekers, BS 10/06/2016, bl. 35242

Omzendbrief veiligheid festivals en evenementen
25 MEI 2016. - Omzendbrief SPV06. - Veiligheid van festivals en evenementen met een grote volkstoeloop in het kader van dreigingsniveau 3, BS 10/06/2016, bl. 35648

Vreemdelingen – vrijstelling van de retributie voor beursstudenten en onderzoekers
8 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot vrijstelling van de beursstudenten en onderzoekers van de retributie, BS 16/06/2016, bl. 36534

Wijzigingen vestigingen consulaten Frankrijk en Zwitserland
21 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten, BS 20/06/2016, bl. 37144

Vestigingen consulaten wijzigingen voor Riyad en Abu Dhabi
16 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten, BS 20/06/2016, bl. 37146

Vlaamse overheid – financiën en begroting
11 MEI 2016. - Ministerieel besluit houdende de bepaling van de voorwaarden waaraan een niet-fiscale vordering moet beantwoorden om als oninbaar te kunnen worden afgeboekt, BS 20/06/2016, bl. 37221

Vaststelling jaarlijkse vergoeding verlenging kerncentrales Doel 1 en Doel 2
12 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie, met het oog op de vaststelling van de jaarlijkse vergoeding verschuldigd voor de verlenging van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2, BS 22/06/2016, bl. 37731

Vlaamse overheid – tegemoetkoming voor schade algemene rampen
3 JUNI 2016. - Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest, BS 23/06/2016, bl. 37943


BURGERLIJK RECHT

Wijziging berekening waarde van het vruchtgebruik
19 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de waarde van het vruchtgebruik betreft, BS 21/06/2016, bl. 37376

Herinvoering regels inzake bijzondere jacht
27 MEI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende herinvoering van de regels inzake bijzondere jacht in het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014, BS 21/06/2016, bl. 37426


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Vaststelling bijzondere reglementen vredegerechten en politierechtbank arrondissement Antwerpen
Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement Antwerpen (Antwerpen, Mechelen, Turnhout), BS 13/06/2016, bl. 35977

Vaststelling bijzonder reglement Arbeidshof Antwerpen
Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van het Arbeidshof Antwerpen, BS 15/06/2016, bl. 36474

Gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie
8 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de werking en de organisatie van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie, bedoeld in artikel 185 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 17/06/2016, bl. 36739
Vacante betrekking Directeur van de Gemeenschappelijke Steundienst bij het College van Procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie

KB houdende de elektronische communicatie - aanwijzing informaticasysteem van Justitie
16 JUNI 2016. - Koninklijk besluit houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22/06/2016, bl. 37749

Bepaling inwerkingstelling e-Box netwerk en e-Deposit systeem
20 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22/06/2016, bl. 37781

Niet-betwiste schuldvorderingen
16 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 9 en 32 tot 40 van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, en tot uitvoering van de artikelen 1394/25 en 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 23/06/2016, bl. 37768
HOOFDSTUK I. – Modellen
HOOFDSTUK II. - Uitvoerbaarverklaring en tenuitvoerlegging van het proces-verbaal van niet-betwisting
HOOFDSTUK III. - Verzending van gegevens aan het Centraal register voor de invordering van onbetwiste geldschulden
HOOFDSTUK IV. - Overdracht van gegevens van het rijksregister aan de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders
HOOFDSTUK V. - Raadpleging van gegevens
HOOFDSTUK VI. - Inwerkingtredings- en slotbepalingen


Herinrichting Vaste Commissie voor de Burgerlijke Stand
29 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot herinrichting van de Vaste Commissie voor de Burgerlijke Stand, BS 23/06/2016, bl. 37933


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Inschrijving rechtspersonenregister KBO van een buitenlandse handelsvennootschap
31 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de koppeling van registers betreft, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, BS 10/06/2016, bl. 35293

Uittreksels KBO - beschikbaar in de drie officiële landstalen en op uitdrukkelijk verzoek in het Engels
6 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht wat uittreksels uit de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft, BS 21/06/2016,  bl. 37376

Vlaamse overheid - Economie, Wetenschap en Innovatie
10 MEI 2016. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten, BS 21/06/2016, bl. 37431

Schrapping inschrijving personen die activiteit uitoefenen van minnelijke invordering
10 JUNI 2016. - Ministerieel besluit houdende schrapping van de inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument, BS 22/06/2016, bl. 37808

Goedkeuring huishoudelijke reglement van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
10 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, BS 23/06/2016, bl. 37939


FINANCIEEL RECHT

Optima Bank – het garantiefonds voor financiële diensten wordt geactiveerd
Algemene Administratie van de Thesaurie. - Administratie Betalingen. - Deposito- en Consignatiekas. - Optima Bank. - Het Garantiefonds voor financiële diensten wordt geactiveerd, BS 14/06/2016, bl. 36185

Hypothecaire kredieten - lijst der referte-indexen van de maand juni 2016
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings- en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. - Bericht, BS 16/06/2016, bl. 36609

Jaarrekeningen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
1 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, BS 17/06/2016, bl. 36685

Prijscourant
( OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
 DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/06/2016, bl. 37000
)
Deze editie volledig vervangen in BS 21/06/2016!:
 OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN. - ERRATUM
 DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 21/06/2016, bl. 37690


STRAFRECHT

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
31 MEI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft, BS 17/06/2016, bl. 36657


FISCAAL RECHT

Vlaamse verkeersbelasting - nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2016
16 JUNI 2016. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.3.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2016, BS 22/06/2016, bl. 37871

Modellen fiscale attesten uit te reiken door instellingen die hypothecaire leningen toestaan
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een gewestelijk belastingvoordeel en/of op een federale belastingvermindering, BS 23/06/2016, bl. 37988

Modellen fiscale attesten uit te reiken door verzekeraars levensverzekeringscontracten
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de verzekeraars met betrekking tot individuele levensverzekeringscontracten waarvan de premies recht kunnen geven op een gewestelijk belastingvoordeel en/of op een federale belastingvermindering, BS 23/06/2016, bl. 37998


SOCIAAL RECHT

Bevordering tewerkstelling in de non-profit sector
1 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, ter uitvoering van de tax-shift, BS 17/06/2016, bl. 36717
 

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF


2016-098


16-06-2016

Vordering tot schorsing
Wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden (art. 5, 8, §§ 2 en 4, 12, §§ 1, 3 en 4, 15, 16 en 19, en punt A van deel I van bijlage II)

Verwerping van de vordering tot schorsing

Rolnummer(s): 6389
Internationaal fiscaal recht - Automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau - Mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen. # Schorsing - Geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel.
2016-097


16-06-2016

Prejudiciële vragen
Burgerlijk Wetboek (art. 577-2, § 3 en § 5, eerste lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6299
Burgerlijk recht - Eigendom - Mede-eigendom - Woonstvergoeding verschuldigd door de mede-eigenaar die de woning exclusief bewoont aan de mede-eigenaar die de woning verlaat.
2016-096


16-06-2016

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1211, § 2, laatste lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6268
Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Gerechtelijke verdeling - Beslissing van de rechter betreffende het verzoek tot vervanging van de notaris-vereffenaar - Onmogelijkheid om hoger beroep in te stellen.
2016-095


16-06-2016

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 9, tweede lid, van afdeling 3 [Regels betreffende de pacht in het bijzonder] van boek III, titel VIII, hoofdstuk II)

Geen schending

Rolnummer(s): 6234
Burgerlijk recht - Verbintenissenrecht - Huurovereenkomsten - Pacht - Opzegging door de verpachter - Opzegging voor persoonlijke exploitatie - Voorwaarde - Maximumleeftijd van de verpachter op het einde van de opzeggingstermijn.
2016-094


16-06-2016

Prejudiciële vraag
Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie (art. 127, § 1, eerste lid, 8°, en § 3, en art. 181, eerste lid, 5°, en vierde lid)

Geen schending (onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.8.5, tweede alinea)

Rolnummer(s): 6157
Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Waals Gewest - Onroerende goederen gelegen in een stedelijke verkavelingsomtrek - 1. Stedenbouwkundige vergunningen - a) Afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften - b) Bevoegdheid van de Regeringof de gemachtigd ambtenaar - 2. Onteigening ten algemenen nutte. # Rechten en vrijheden - Economische, sociale en culturele rechten - Recht op de bescherming van een gezond leefmilieu - Standstill-verplichting.
2016-093


16-06-2016

Prejudiciële vraag
Koninklijk besluit nr. 236 van 20 januari 1936 tot vereenvoudiging van sommige vormen van de strafvordering ten opzichte van de gedetineerden (art. 2, eerste lid (partim))

Schending

Rolnummer(s): 6115
Strafrecht - Strafrechtspleging - Strafvordering in correctionele zaken - Vonnis van een correctionele rechtbank - Verzet door gedetineerden door middel van een verklaring afgelegd aan de directeur van de gevangenis - Voorwaarde betreffende de middelen waarover de gedetineerden beschikken.
2016-092


16-06-2016

Prejudiciële vragen
Wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger - Wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut van de beroepsofficieren van de krijgsmacht (art. 41, eerste lid)

Geen schending - De eerste prejudiciële vraag behoeft voor het overige geen antwoord

Rolnummer(s): 6042
Krijgsmacht - Statuut van de beroepsofficieren - Benoemingen in een graad van hoofdofficier - 1. Ontstentenis van verdeling tussen de kandidaten van het Franse taalstelsel en die van het Nederlandse taalstelsel - 2. Wettigheidsbeginsel - Machtiging aan de Koning.


RECHTERLIJKE ORDE

BS 10/06/2016
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten
Vacante betrekking verbindingsmagistraat bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

BS 13/06/2016
20 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de effectieve en plaatsvervangende assessoren bij de strafuitvoeringsrechtbanken bij de rechtbanken van eerste aanleg ter zetel van de hoven van beroep
Benoeming plaatsvervangende rechters vredegerecht van het eerste en tweede kanton Hasselt
Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement Antwerpen (Antwerpen, Mechelen, Turnhout)
Vacante betrekkingen magistraten
Vacante betrekkingen strafuitvoeringsrechtbanken

BS 15/06/2016
6 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Kraainem van het vredegerecht van het kanton Kraainem - Sint-Genesius-Rode naar Sint-Genesius-Rode
Griffiers en parketsecretarissen
Vredegerecht van het eerste kanton Anderlecht - parket Antwerpen - Instituut voor gerechtelijke opleiding
Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van griffiers en secretarissen voor de hoven en rechtbanken (selectienummer ANG16133)
Hof van Cassatie - Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel -  vredegerecht van het eerste kanton Oostende
Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van het Arbeidshof Antwerpen

BS 17/06/2016
8 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de werking en de organisatie van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie, bedoeld in artikel 185 van het Gerechtelijk Wetboek
Vacante betrekking Directeur van de Gemeenschappelijke Steundienst bij het College van Procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie

BS 21/06/2016
Benoemingen diverse magistraten
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg  
Hof van beroep te Brussel
Vacante betrekking Attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie : 1 (Franstalig)

BS 22/06/2016
Vaststelling aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2016/2017
Vacante betrekkingen refendarissen en parketjuristen

BS 23/06/2016
Griffiers/parketsecretarissen – benoemingen-ontslagnemingen-pensioneringen
Hoge Raad voor de Justitie - vervanging lid-magistraat