RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
20 JULI - 5 AUGUSTUS 2022
 
 
 
Tijdens de maanden juli en augustus is de bibliotheek de gebruikelijke uren geopend:
8.30u - 13.00u en 13.30u - 16.30u
 
Toelage aan beheerders (OBFG en OVB) centraal register collectieve schuldenregeling

Gerechtelijk jaar 2022-2023: wijzigingen in programma’s voor toegangsexamen gerechtelijke stage en examen beroepsbekwaamheid

Enkele aanpassingen aan de basisoverlegcomités voor de FOD Justitie

Belgisch recht afgestemd op Europese verordening huwelijkszaken, ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderontvoering

Auteursrecht en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt – omzetting richtlijn 2019/790 (EU)

Regels voor agenten inlichtingen- en veiligheidsdiensten – mogelijkheid strafbare feiten te plegen en te infiltreren

Uitvoering van ‘Cyberbeveiligingsverordening’ (EU) nr. 526/2013 - certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie – aanwijzing nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit (NCCA)

Opzegging samenwerkingsakkoord UNIA met ontbindende voorwaarde dat ten laatste op 1 maart 2023 Vlaams Mensenrechteninstituut is opgericht

Brussel
sluit zich aan bij het samenwerkingsakkoord m.b.t. het verplicht inburgeringstraject

Wijzigingen energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen

Kernexploitant moet instaan voor de financiering van ontmantelingskosten van kerncentrales en beheer verbruikte splijtstoffen

Bosuitbreidingsplan
: diverse wijzigingen aan Bosdecreet, Natuurdecreet en Veldwetboek

Bewegingen in de rechterlijk ordeWETONTWERPEN EN -WETSVOORSTELLEN

MINISTERRAAD      

Hervorming van het kunstenaarsstatuut: tweede lezing

Ministerraad 20 juli 2022

Minimumpensioen voor meewerkende echtgenoten – Tweede lezing
Ministerraad 20 juli 2022

Maatregelen inzake personeelstekort in de zorgsectoren
Ministerraad 20 juli 2022

KAMER

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II
Parlementair Document 55K2774
Aangenomen Kamer plenaire vergadering op 20 juli 2022
De definitieve versie van de toekomstige wet bevat 71 artikelen in 19 hoofstukken
Hoofdstuk 13: Bekendmaking van vonnissen en arresten voor derde maal uitgesteld, nu inwerkingtreding voorzien voor 30 september 2023

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis
Parlementair Document 55K2824
Indieningsdatum: 27 juli 2022
Wijzigingen oud BW (voorwaarden huwelijkslocatie) – wijzigingen W.Sv. (toezicht op langdurig opsporingsonderzoek) – wijzigingen Sw (discriminerende drijfveer bij misdrijven) – wijzigingen Ger.W. – wijzigingen wet 7 mei 1999 kansspelen – wijzigingen wet 29 maart 2004 samenwerking Internationaal Strafhof en internationale straftribunalen) – herstel vernietigende bepalingen kraakwet.
(De bepalingen in dit wetsontwerp maakten oorspronkelijk deel uit van het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973
Parlementair Document 55K2790
Aangenomen Kamer plenaire vergadering op 20 juli 2022

Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid
Parlementair Document 55K2798
Aangenomen Kamer plenaire vergadering op 20 juli 2022

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten: 1) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brussel op 16 september 2021, en 2) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en 3) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en 4) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Islamitische Republiek Iran inzake de overbrenging van veroordeelde personen, gedaan te Brussel op 11 maart 2022, en 5) het Protocol van 22 november 2017 tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend op 7 april 2022 te Straatsburg.
Parlementair Document 55K2784
Aangenomen Kamer plenaire vergadering op 20 juli 2022

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers.
Parlementair Document 55K2761
Aangenomen Kamer plenaire vergadering op 20 juli 2022


PUBLIEK RECHT

Nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken
15 JULI 2022. - Koninklijk besluit. - Regering. - Wijziging, BS 20/07/2022, bl. 57841

Benoeming burgemeester
7 MEI 2022. - Benoeming burgemeester gemeente Bornem, BS 02/08/2022, bl. 60519

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten n.a.v. de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren
14 JULI 2022. - Koninklijk besluit betreffende beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, BS 02/08/2022, bl. 60356

OMGEVINGSRECHT

Bosuitbreidingsplan: diverse wijzigingen aan Bosdecreet, Natuurdecreet en Veldwetboek
1 JULI 2022. - Decreet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Veldwetboek van 7 oktober 1886, het Bosdecreet van 13 juni 1990, het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, wat betreft het beschermen van de bossen en het natuurbeheer van openbare terreinen, BS 29/07/2022, bl. 59647.

Aangepaste regels in Brussel voor afvalbeheer
23 JUNI 2022. - Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 2022 tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen en gelinkte bepalingen, BS 29/07/2022, bl. 60039

ENERGIERECHT

Wijzigingen energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen
18 JULI 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs, in kader van het energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen, BS 27/07/2022, bl. 59136

Kernexploitant moet instaan voor de financiering van ontmantelingskosten van kerncentrales en beheer verbruikte splijtstoffen
12 JULI 2022. - Wet tot versterking van het kader dat van toepassing is op de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof en tot gedeeltelijke opheffing en wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales, BS 22/07/2022, bl. 58582

MIGRATIERECHT

Brussel sluit zich aan bij het samenwerkingsakkoord m.b.t. het verplicht inburgeringstraject
20 JULI 2022. - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2022 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad, BS 28/07/2022, bl. 5922
Inwerkingtreding 7 augustus 2022.

GELIJKE KANSEN - ANTI-DISCRIMINATIE EN -RACISME

Opzegging samenwerkingsakkoord UNIA met ontbindende voorwaarde dat ten laatste op 1 maart 2023 Vlaams Mensenrechteninstituut is opgericht
8 JULI 2022. - Decreet tot machtiging aan de Vlaamse Regering om het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op te zeggen, BS 01/08/2022, bl. 60241

GEZONDHEIDSRECHT

Attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep
17 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot invoering van een specialisatiecomplement en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties en het koninklijk besluit van 25 september 2014 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in de thuisverpleging, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden, BS 28/07/2022, bl. 59202

GEGEVENSBESCHERMING

Uitvoering van ‘Cyberbeveiligingsverordening’ (EU) nr. 526/2013 - certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie – aanwijzing nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit (NCCA)
20 JULI 2022. - Wet inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot aanwijzing van een nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit, BS 05/08/2022, bl. 60924

INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Regels voor agenten inlichtingen- en veiligheidsdiensten – mogelijkheid strafbare feiten te plegen en te infiltreren
14 JULI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, BS 05/08/2022, bl. 60940


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Toelage aan beheerders (OBFG en OVB) centraal register collectieve schuldenregeling
20 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1675/27 van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen, BS 02/08/2022, bl. 60472

Gerechtelijk jaar 2022-2023: wijzigingen in programma’s voor toegangsexamen gerechtelijke stage en examen beroepsbekwaamheid
8 JULI 2022. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, BS 25/07/2022, bl. 58747
8 JULI 2022. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het mondelinge evaluatie-examen, BS 25/07/2022, bl. 58755

Enkele aanpassingen aan de basisoverlegcomités voor de FOD Justitie
14 JUNI 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Justitie en aanduiding van hun voorzitters en tot opheffing van het ministerieel besluit van 24 oktober 2014 houdende samenstelling van het Basisoverlegcomité van het Belgisch Staatsblad, BS 25/07/2022, bl. 58746

Voorwaarden verkrijging financiële hulp voor organisaties voor aanwerving personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen
16 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, BS 05/08/2022, bl. 60951
15 JULI 2022. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 december 2015 houdende de voorwaarden waaronder organisaties een financiële toelage kunnen genieten voor de uitvoering van een opdracht of voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, bedoeld in artikel 69, eerste lid, 4°, zesde en zevende lid en artikel 69bis van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, BS 05/08/2022, bl. 60960

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen juli 2022
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2022, BS 29/07/2022, bl. 60125

AUTEURSRECHTEN

Auteursrecht en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt – omzetting richtlijn 2019/790 (EU)
19 JUNI 2022. - Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG, BS 01/08/2022, bl. 60173

VERVOER

Brussels Hoofdstedelijk Gewest -  taxidiensten afwijkende overgangsregeling – verlenging met drie maanden
30 JUNI 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging met drie maanden van de toepassing van de in de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur ingevoegde afwijkende overgangsregeling, BS 22/07/2022, bl. 58634
FINANCIEEL RECHT

Goedkeuring reglementen NNB
30 JUNI 2022. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de reglementen van de Nationale Bank van België van 17 mei 2022 genomen door de Nationale Bank van België op grond van het koninklijk besluit van 7 februari 2007, BS 03/08/2022, bl. 60705

Hypothecaire kredieten – rentevoeten juli 2022 - erratum
Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht. - Erratum, BS 26/07/2022, bl. 58919
 
 
FISCAAL RECHT
SOCIAAL RECHT
 
Decreet over de werk- en zorgtrajecten
8 JULI 2022. - Decreet over de werk- en zorgtrajecten, BS 03/08/2022, bl. 60793

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
20 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 03/08/2022, bl. 60791

Covid-19 - overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen – verlenging tot en met 30 juni 2022
12 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 25/07/2022, bl. 58744

Herstelpensioenen burgerlijke slachtoffers oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden
10 JULI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, BS 02/08/2022, bl. 60352

Arrest Grondwettelijk Hof – herstelpensioenen burgerlijke slachtoffers oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden

GwH 100/2022 van 22 juli 2022
Rolnummer(s): 7513
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 12 januari 2017 « tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden » (art. 3 en 4)
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Burgerlijke slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog - Voorwaarden - Onafgebroken verblijf in België
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (art. 1, § 4, tweede lid, a), van de wet van 15 maart 1954, zoals het was geformuleerd vóór de vervanging ervan bij art. 2 van de wet van 12 januari 2017, in zoverre de woorden « zonder onderbreking » van toepassing zijn op het slachtoffer)

Rust- en overlevingspensioen zelfstandigen -  hervorming van de overgangsuitkering
12 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, voor wat betreft de hervorming van de overgangsuitkering, BS 02/08/2022, bl. 6035

Sociaal-toerisme
1 JULI 2022. - Decreet tot wijziging van het decreet 'Iedereen verdient vakantie' van 29 juni 2018, BS 29/07/2022, bl. 59658

Pensioenen beroepsjournalisten

7 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juli 1971 tot vaststelling voor de beroepsjournalisten, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het recht op pensioen en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten van het Koninklijk Besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn en van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, BS 28/07/2022, bl. 59196

Pensioenen werknemers
7 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en tot wijziging van diverse artikelen van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 20/07/2022, bl. 57849

Werkloosheid – sociale werkplaatsen
6 MEI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Sociale Werkplaatsen en tot wijziging van artikel 131quinquies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende werkloosheidsreglementering en artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en tot opheffing van artikel 4bis van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen en artikel 49 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 28/07/2022, bl. 59207
RECHTERLIJKE ORDE

Benoemingen: plaatsvervangend rechter vredegerecht eerste kanton Brussel, advocaat-generaal Hof van Cassatie, raadsheer hof van beroep Antwerpen

BS 27/07/2022
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Arbeidshof van Gent
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Vacante betrekking secretaris parket Leuven
Vacante betrekkingen griffiers ondernemingsrechtbank Antwerpen, arrondissement Antwerpen
Vacante betrekkingen assistenten dossierbeheer bij diverse rechtbanken en parketten

BS 01/08/2022
Benoeming raadsheer in het arbeidshof te Brussel

BS 02/08/2022
Benoemingen- aanwijzingen functies diverse magistraten
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse griffiers/parketsecretarissen/parketjuristen/attachés

BS 03/08/2022
Grondwettelijk Hof. - Opruststelling

BS 04/08/2022
Vacante betrekkingen attachés managementondersteuning arbeidsrechtbank en arbeidsauditoraat Antwerpen
Vacante betrekking attaché managementondersteuning Parket Generaal Brussel
Vacante betrekkingen assistenten dossierbeheer arbeidshof Antwerpen, afd. Antwerpen en arbeidsauditoraat Antwerpen, afd. Mechelen
Vacante betrekkingen assistenten dossierbeheer rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afd. Brugge-Veurne en afd. Kortrijk, hof van beroep Gent, politierechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Aalst, parket-generaal Gent en arbeidsauditoraat Gent, afd. Brugge
Vacante betrekkingen assistenten administratieve ondersteuning bij de politierechtbank West-Vlaanderen, afdelingen Brugge en Kortrijk en parket Oost-Vlaanderen, afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde
Vacante betrekkingen secretarissen dossierbeheerder parket van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen
Vacante betrekkingen deskundigen (Data Quality Control Officers) bij de gemeenschappelijke steundienst bij het college van hoven en rechtbanken

BS 05/08/2022
(Hernieuwingen)benoemingen/pensioneringen/ontslagverleningen diverse magistraten
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be