Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
2 - 15 oktober 2015

 
 
19 - 24 oktober 2015
Baliebibliotheek Antwerpen
Buitenlandse databanken
Salongesprekken 
Boekenmarkt 
Koen Lenaerts verkozen tot president Hof van Justitie
Hof van Justitie  PERSCOMMUNIQUÉ nr. 121/15, 8 oktober 2015
De Belg Koen Lenaerts is verkozen tot president van het Hof van Justitie voor de periode van 8 oktober 2015 tot en met 6 oktober 2018.

Wathelet eerste advocaat-generaal bij Hof van Justitie
Hof van Justitie PERSCOMMUNIQUÉ nr. 124/15, 12 oktober 2015
 


  

Burgerlijk procesrecht (Potpourri I)- aangenomen tekst 
Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, 54K1219 dossierfiche
08/10/2015 AANGENOMEN TEKST

Arresten Grondwettelijk Hof 15 oktober 2015  rechterlijke organisatie – gedeeltelijke vernietiging
Wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie (art. 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 34, 37, 40, 41 en 45)
GWH 138/2015, 15 oktober 2015
Informatieve nota
Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde
GwH 139/2015, 15 oktober 2015
Informatieve nota


Arrest Grondwettelijk Hof 15 oktober 2015– gerechtspersoneel – verwerping van het beroep
Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie - Wet van 8 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I) - Wet van 10 april 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen - Wet van 10 april 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot opric hting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
 

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Kritiek op de werkgever: toch twee keer nadenken

F. Hendrickx, RW 2015-2016, nr. 7, 17/10/2015, 242

Bescherming van persoonsgegevens
R. Van Crombrugge, N. Vandezande, N. Van de Velde, Bescherming van persoonsgegevens: is er ruimte voor een horizontale toepassing van het legaliteitsbeginsel in artikel 22 Gw.?, RW 2015-2016, nr. 7, 17/10/2015, 243

Discretionaire bevoegdheid Raad van State om omvang schadevergoeding te bepalen
S. Somers, NjW 2015, afl. 328, 14/10/2015, 618-625

Aftrek beroepskosten in hoofde van vennootschappen
J. Van Dyck, Hoe nieuwste cassatierechtspraak over beroepskosten juist interpreteren?, Fiscoloog nr. 1447, 14/10/2015, 1

Definitief CBN-advies over zakelijke rechten op onroerende goederen
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1447, 14/10/2015, 7

Wetsontwerp tot wijziging van het burgerlijk procesrecht (Potpourri I-wet)
Lexalert 12 oktober 2015
(Bespreking wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, 54K1219 dossierfiche)

Nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende kleine ondernemingen
E. Lammens, Sociale wegwijzer nr. 17, 1-15 okt 2015, 17

Kindergeld voor politieke vluchtelingen: «matig tot zwaarbewolkt: wachten»?
W. van Eeckhoutte, RW 2015-2016, nr. 6, 10/10/2015, 202

Gemeentelijke administratieve sancties: een stand van zaken na de wet van 24 juni 2013 en haar uitvoeringsbesluiten
G. Geudens, RW 2015-2016, nr. 6, 10/10/2015, 203

Inkomstenbelastingen – schuldvergelijking
F. George, La compensation fiscale: regard sur une jurisprudence particulièrement trouble, JT N° 6617, 10/10/2015, 665

Vrijgesteld Nederlands inkomen: geen automatisch verlies toeslag kinderlast
C. Buysse, Fiscoloog nr. 1446, 07/10/2015, 1

Familierechtbanken blazen hun eerste kaars uit (en happen naar adem)
P. Senaeve, T.Fam. 2015/7, 170

Overzicht van rechtspraak. Afstamming (2012-2015)
G. Verschelden, T.Fam. 2015/7, 171

Nieuwe aanpassingen wet bescherming en bewind meerderjarigen
P. Senaeve, T.Fam. 2015/7, 198

Wettige deelneming België aan gewapende strijd tegen IS in Irak
R. Van Steenberghe, La légalité de la participation de la Belgique à la lutte armée contre l’État islamique en Irak, JT N° 6616, 03/10/2015, 641

E-government in het federale België
Een complex en gelaagd verhaal met minstens 4 kaderregelingen
D. de Bot, Computerrecht 2015/5, oktober 2015, 160

De Belgische dataretentiewetgeving na het vernietigingsarrest van 11 juni 2015: another one bites the dust?
A. Carton, Computerrecht 2015/5, oktober 2015, 161

De vertrouwelijkheid en het gebruik van ombudsgegevens uit ziekenhuizen
C. Herijgers, T.Gez. 2015-2016, nr. 1, sep-okt 2015, 6

Fiscus mag dwangsom opleggen aan wie weigert informatie te geven
I. De Troyer, Fisc. Act. nr. 32, week 24-30 sep 2015, 1

Kroniek vennootschapsrecht 2014-2015
D. Van Gerven, TRV 2015/6, 508

Reglement van mede-eigendom – vervreemdingsverbod aanhorigheid

R. Timmermans, Schending bedongen vervreemdingsverbod van een aan een privégedeelte gerelateerde aanhorigheid: valt de eigenaar van de aanhorigheid tussen schip en wal?, T.App. 2015/3, sep 2015, 11

Erfbelasting
L. Osaer, De gecumuleerde toepassing van de artikelen 2.7.1.0.5. VCF opgefrist (voorheen de art. 108 en 7 W.Succ.), Nieuwsbrief Notariaat 2015, nr. 13, 1

Huwelijksovereenkomstenregister
Uitbreiding centraal huwelijksovereenkomstenregister op de valreep bijgestuurd, Nieuwsbrief Notariaat 2015, nr. 13, 7

Korte opzeggingstermijnen in de bouw: ongrondwettig, maar tijdelijk overeind
H. van Hoogenbemt, Balans nr. 747, 30/09/2015, 1

Kredietgever en kredietbemiddelaar: vergunningsplicht vanaf 1 november 2015
Balans, nr. 7, 30/09/2015, 7
(Bespreking inwerkingtreding art. VII.158 t/m VII.188 WER)

Nieuwe regels in verzekeringen moeten de consument nog beter beschermen
K. Termote, Balans, nr. 7, 30/09/2015, 4

Dual income tax: model voor de volgende tax shift?
N. Bammens, L. De Broe, A. Van der Mast, AFT 2015/8-9, 4

Een decennium aftrek voor risicokapitaal: fiscaal paradepaard onder strakke teugels
N. Engelmann, H. Begian, AFT 2015/8-9, 14

Actua – De specifieke erfregeling voor landbouwbedrijven wordt uitgebreid
R. Gotzen, T.Agr.R. 2015/3, jul-aug-sep 2015, 96

De ouderlijke boedelverdeling
Hoe kan de wetgever de ouderlijke boedelverdeling stabieler maken door de aanvechtingsmogelijkheden ervan te beperken?
M. Aerts, JF 2014-2015, nr. 2, 153

Specifieke aansprakelijkheid van de bestuurder bij faillissement
A. Snyers, JF 2014-2015, nr. 2, 243

Dood van de lasthebber: Waar uitzonderingen de regel vormen
P. Gillaerts, JF 2014-2015, nr. 2, 289

Insolventie van kredietinstellingen: Een aangepast wettelijk kader?
T. Vos, , JF 2014-2015, nr. 2, 327

De federale GAS-Wet en het recht op spelen
een onderzoek naar de overeenstemming van het begrip van de openbare overlast met de internationale mensenrechten
E. Kindt, TBP 2015/7, 368

Kroniek onderwijsrecht
J. Lievens, TBP 2015/7, 384

Smokkel & diefstal: de fiscus en het vervoercontract
W. Verheyen, N. Vanwijnsberghe, IHT 2015/3, 230

Vrachtbeursfraude: men kwam, men zag en…na de lading mee…
E. Tamsin, IHT 2015/3, 273

Milieueffectbeoordeling in Vlaanderen (deel 2: project-MER)
J. Bouckaert, B. Schelstraete, J. Dubrulle, T.Gem. 2015/3, 134

Oorzakelijkheid in verzekeringen
K. Bernauw, TPR 2014/4, 1607

Competitie in de Europese civiele rechtsruimte
Een spanningsveld in de grensoverschrijdende geschillenbeslechting?
X.E. Kramer, TPT 2014/4, 1745

Civiele justitie en concurrentiekracht: een nieuw paradigma
B. Allemeersch, TPR 2014/4, 1807

De gevolgen van onrechtmatig bouwen op of over andermans grond
S. Bouly, TBO 2015/4,169

Nieuwe Pandwet – rechtstreekse vordering en voorrecht onderaannemer
T. Reyntiens, S. Busscher, Kanttekeningen bij de invoering van de nieuwe Pandwet: ook de rechtstreekse vordering en het voorrecht van de onderaannemer worden gewijzigd, TBO 2015/4, 178

Successierechten
R. Deblauwe, De circulaire over de wettelijke terugkeer in Vlaanderen, Nieuwsbrief Notariaat 2015, nr. 12, 1

Europese Erfrechtverordening
P. Wautelet, Leve de rechtskeuze?, TEP 2015/3, 258
E.Goossens, De materieelrechtelijke implicaties van de Europese Erfrechtverordening, TEP 2015/3, 288

Echtscheiding –vereffening-verdeling – vergoedingen
A. Van den Broeck, Financiële gevolgen van arbeidsinspanningen door een echtgenoot aan een eigen goed van een van de echtgenoten, TEP 2015/3, 263

Geven en nemen: de herroepelijke schenking
N. Bauduin, F. Schols, TEP 2015/3, 308


BOEKEN

Handelspraktijken
J. Stuyck, Beginselen van Belgisch Privaatrecht XIII, Handels- en economisch recht, Deel 2. Mededingingsrecht, A. Handelspraktijken, 4e ed. Wolters Kluwer 2015, 586 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Deskundigen in het strafproces. Algemene beginselen
B. De Smet, Wolters Kluwer 2015, 208 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Koop en verkoop van onroerende goederen
Modellen en commentaar
W. Van Minnebruggen, L. Michielsens, 2e herwerkte editie, Wolters Kluwer 2015, 301 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek Wet Breyne
N. Carette (ed.), Intersentia 2015, 556 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Praktische gids voorlopige hechtenis
P. Daeninck, Wolters Kluwer 2015, 2015, 173 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Recht door zee
Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht
A. Cliquet, F. Maes (edq.), Liber Amicorum Eddy Somers
Maklu 2015, 470 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Luxe-uitgaven
S. Ruysschaert, W. Van Kerchove, Maklu 2015, 212 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Recht als tegenmacht
Omtrent de emancipatoire functie van het recht – Een metajuridisch betoog
M. Rigaux, Intersentia 2015, 37 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Markante standpunten
Opstellen opgedragen aan prof. dr. Marc Rigaux, Intersentia 2015, 334 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek Sociaal Zekerheidsrecht
J. Van Langendonck, Y. Stevens, A. Van Regenmortel, Intersentia 9e ed. 2015, 780 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Echtscheiding, voorlopige maatregelen en onderhoudsgelden in de familierechtbank
P. Senaeve (ed.), Intersentia 2015, 233 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeid en relatie
Notarieel Congres 2013, Larcier2013,225 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Contractsoverdracht
V. Withofs, reeks Recht en onderneming nr. 47, die Keure 2015, 601 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten
P. Colle, Intersentia 6e ed. 2015, 395 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Appartementsrecht II
De appartementswet 2010 – Overzicht van het eerste lustrum
N. Carette, V. Sagaert (eds.), Intersentia 2015, 226 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gerechtelijk zakboekje 2015-2016
Wolters Kluwer 2015, 858 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De bijzondere ontslagregeling van de personeelsafgevaardigden
B. Mergits, R&P nr. 84, Wolters Kluwer 2015, 173 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Staat en gezondheidszorg
F. Louckx, Larcier 2015, 391 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 

RECHTSPRAAK

Rechtspraak advocaten
JLMB 2015/31

Overzicht van rechtspraak bevoegdheid
S. Rutten, F. Dupont, De bevoegdheid, TPR 2014/4, 1849

Rechtspraak fiscaal recht
JLMB 2015/32

Overzicht van rechtspraak. Afstamming (2012-2015)
G. Verschelden, T.Fam. 2015/7, 171
 


ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
       

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

Nieuw:Webinars M&D Seminars
Voor het eerst organiseert M&D Seminars webinars. Dat zijn online seminaries van twee uur, waarin ruimte is voor praktische uitleg in het begin en inhoudelijke vragen op het einde.
Vrijdag 16 oktober 2015 webinar 'Actualia beslag en executierecht’.
Vrijdag 13 november 2015 webinar 'E-commerce. Cookies, privacy, elektronische handtekeningen en betalingen


STUDIEDAGEN

De Juristenclub / UPV - 32ste Cyclus Permanente Vorming 2015-2016 (najaar)

Programma

Insolventie- en Beslagrecht 2015-2016
Themis 
Leuven 15 oktober 2015 (ook via livestream)
Kortrijk 19 oktober 2015
Hasselt 27 oktober 2015
Brussel 10 december 2015
Programma

Webinar Actualia beslag en executierecht
Op vrijdag 16 oktober 2015 start M&D Seminars met een eerste webinar 'Actualia beslag en executierecht’.
Programma

Europese energiewetgeving en de belangrijkste energie subsidies
Confocus, Gent, 16 oktober 2015
Programma

Onbemande luchtvaartuigen aka drones: wetgeving, laatste stand van zaken en het operationeel gebruik
Confocus, Gent 16 oktober 2015 OF Hasselt 20 november 2015
Programma 

Een ‘slim’ huwelijkscontract en een ‘slim’ testament anno 2015
M&D Seminars, Sint-Niklaas, 16 oktober 2015
Programma

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers
M&D Seminars, Gent 16 oktober 2015
Programma

Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht
Lexalert online seminarie 16 oktober 2015
Programma

Justitie 2.0: meerwaarde creëren door onderhandeling en bemiddeling
Confocus, Berchem, 16 & 19 oktober 2015
Programma

Werken met impasses in bemiddeling
Bijscholing Familiaal Bemiddelaar  
KULeuven 17 oktober 2015
Programma

Postuniversitaire cyclus notariaat - Familie
KULeuven, Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
Leuven en Kortrijk, 19 oktober 2015
Programma

Milieunetwerk: overzicht van de meest relevante milieuwetgeving in 2015 en van de recente rechtspraak van de Raad van State inzake milieuvergunningen en het milieuhandhavingscollege
Confocus, Berchem 20 oktober 2015
Programma

Colloquium 10 jaar Nullum Crimen
Intersentia, Antwerpen 20 oktober 2015
Programma

De earn-out als middel tot succesvolle bedrijfsovername. Hoe vermijd je dat dit een “burn-out” wordt?
Lexalert online seminarie 20 oktober 2015
Programma

Na de echtscheiding: de vereffening-verdeling van een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen
M&D Seminars, Sint-Niklaas, 20 oktober 2015
Programma

Tucht bij politiediensten: praktische voorbeelden met een alternatieve oplossing
Confocus, Berchem 22 oktober 2015
Programma

Omgaan met emoties in bemiddeling
Bijscholing Familiaal Bemiddelaar  
KULeuven 22 oktober 2015
Programma

Actua btw
Confocus, Gent, 22 oktober 2015
Programma

Fiscaliteit na echtscheiding: belangrijke aandachtspunten
Confocus, Hasselt, 22 oktober 2015
Programma

Studienamiddag Aansprakelijkheidsverzekeringen
Op donderdag 22 oktober 2015 organiseert de Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht (ALLIC) een studienamiddag op de UAntwerpen over de aansprakelijkheidsverzekeringen
Programma

Grond- en Pandendecreet
GhyBo Groot-Bijgaarden 22 oktober 2015
Programma

Wet Continuïteit Ondernemingen – Overzicht van rechtspraak
Lexalert online seminarie 22 oktober 2015
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars, Gent 22 oktober 2015
Programma

Begunstiging bij levensverzekering: 25 actuele vragen waarop u het antwoord moet kennen!
M&D Seminars, Hasselt 22 oktober 2015
Programma

Asiel- en migratierecht
Annual Conference on European Asylum Law 2015
Trier 22-23 oktober 2015
Programma

Racisme, godslastering en vrijheid van meningsuiting
Larcier, Congrescentrum Diamant, Brussel 23 oktober 2015
Programma

De BTW-vrijstelling van intracommunautaire leveringen. De Belgische administratieve richtlijnen en rechtspraak versus de rechtspraak van het Hof van Justitie
M&D Seminars, Sint-Niklaas 23 oktober 2015
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen
M&D Seminars, Gent 23 oktober 2015
Programma

Aandacht voor milieu en ruimtelijke ordening bij de overdracht van een vennootschap M&D Seminars, Gent 23 oktober 2015
Programma

Themis studieavond 'Insolventie- en Beslagrecht'
Hasselt 27 oktober 2015
Programma

Eindeloopbaan anno 2015. De hervormingen van tijdskrediet en SWT
M&D Seminars, Leuven 27 oktober 2015
Programma

Omgaan met de spanningsvelden in schuldbemiddeling
Confocus, Hasselt, 27 oktober 2015
Programma

De nieuwe btw-procedure en btw-controle
Confocus, Kontich, 27 oktober 2015
Programma

Sociaal recht due diligence: aandachtspunten met betrekking tot arbeidsrecht en pensioenen
Lexalert online seminarie 27 oktober 2015
Programma

De burgerlijke maatschap, de gewone commanditaire vennootschap en de private stichting als controleorgaan in het kader van een familiale vermogensplanning
M&D Seminars, Gent 28 oktober 2015
Programma

Juridisch Frans: juridische woordenschat, correct gebruik van de terminologie en communicatieve oefeningen
Confocus, Gent, 28 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - milieueffectrapportage & windturbines en vergunningen (1 voormiddag)
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - pop-up stores & nachtwinkels: aandachts- en knelpunten (1 namiddag)
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

Milieuhandhaving door een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bril
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

Vastgoedconstructies in het licht van de wetgeving overheidsopdrachten
Lexalert online seminarie 29 oktober 2015
Programma

Jura gebruikersopleiding
Berchem 9 november 2015
Programma

Reorganisatie van ondernemingen - Welke fiscale en vennootschapsrechtelijke uitdagingen?
Lexalert online seminarie 10 november 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen en vergunningen (2 sessies)
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Bijscholing Familiaal Bemiddelaar - Supervisie
KULeuven 10 november 2015
Programma

Conferentie Maritiem recht Antwerpen
‘50 years of Maritime Law in Motion’
Viering 50 jaar European Transport Law (ETL)
Elzenveld Antwerpen 10 november 2015
etl@lvv-law.be

Marktpraktijken en consumentenbescherming - Recente rechtspraak en rechtsleer
Lexalert online seminarie 12 november 2015
Programma

Webinar 'E-commerce. Cookies, privacy, elektronische handtekeningen en betalingen
Op vrijdag 13 november 2015 organiseert M&D Seminars een tweede webinar 'E-commerce. Cookies, privacy, elektronische handtekeningen en betalingen: een stand van zaken’
Programma

Milieunetwerk: basisbeginselen van R.O. en stedenbouw voor de milieusector (deel II)
Confocus, Berchem 17 november 2015
Programma

Knelpunten van de burgerlijke stand en de Belgische nationaliteitswetgeving
CBR studieavond 17 november 2015
Programma

Bijkantoor/vaste inrichting: de juridische en fiscale (directe belastingen én Btw) implicaties
M&D Seminars, Edegem) 17 november 2015
Programma

Aandachtspunten voor nieuwe vennootschappen
Confocus, Kontich, 17 november 2015
Programma

De nieuwe btw-procedure en btw-controle
Confocus, Hasselt, 17 november 2015
Programma

Omgaan met de spanningsvelden in schuldbemiddeling
Confocus, Kontich, 17 november 2015
Programma

Bouwrecht: aansprakelijkheid bij waterschade en valkuilen van de ABR-polis
Confocus, Hasselt, 17 november 2015
Programma

Straf- en verkeersrecht: rechtsmiddelen en BOM
Confocus, Hasselt, 17 november 2015
Programma

Juridisch Frans: juridische woordenschat, correct gebruik van de terminologie en communicatieve oefeningen
Confocus, Hasselt, 18 november 2015
Programma

Beleggingsverzekeringen: een grondige analyse
M&D Seminars, Leuven (2 studiedagen) 18 en 25 november 2015
Programma

Indicatieve tabellen letselschade
Confocus, Berchem 19 november 2015
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Fiscaal
KULeuven, Leuven en Kortrijk, 19 november 2015
Programma

Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht
Lexalert online seminarie, 19 november 2015
Programma

E-commerce: twee actuele thema’s
M&D Seminars, Sint-Niklaas 19 november 2015
Programma

20 jaar Bodemdecreet – 20 prangende vragen : Een verhelderende kijk op vraagstukken uit de praktijk van de bodemsanering
Radisson Blu Astrid Hotel Antwerpen, 19 november 2015
Programma

Curator opleiding: balanslezen voor curatoren
Confocus, Hasselt, 19 november 2015
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: onbekwaamheid en bescherming: nieuwe wettelijke bepalingen vanuit de praktijk bekeken
Confocus, Hasselt, 19 november 2015
Programma

Juridische actua voor de farma sector in de praktijk: overheidsopdrachten, prijszetting en terugbetaling (RIZIV), licentieovereenkomsten, EU clinical trial én data privacy
Confocus, Berchem, 19 november 2015
Programma

Ochtendsessie  DISCRIMINATIE IN ARBEIDSRELATIES
Koninklijke Bibliotheek Brussel 19 november 2015
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen. Een analyse voor en door practici! M&D Seminars, Gent 20 november 2015
Programma

Introductie tot consolidatie
Confocus, Antwerpen, 20 november 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen
Studipolis, dinsdag 24 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma 

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars, Edegem 24 november 2015
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: van opstart tot afwerking van het CSR-dossier
Confocus, Berchem, 24 november 2015
Programma

Studiedag Verkavelen in Vlaanderen
GhyBo, Groot-Bijgaarden 26 november 2015
Programma

Themadag Successie- en Registratierechten
M&D Seminars, Sint-Niklaas 26 november 2015
Programma

Actualia verbintenissenrecht
M&D Seminars, Kontich) 26 november 2015
Programma

Bescherming van cliënteel en niet-concurrentie
M& D Seminars, Edegem 27 november 2015
Programma

Studiedag Patrimonium 2015. Actualia familiaal vermogensrecht
Universiteit Hasselt 30 november 2015
Programma

Wetboek Economisch Recht en bescherming van de consument
UAntwerpen - maandag 30 november 2015
Programma

De wet roerende zekerheden: de praktische draagwijdte van enkele innovaties
M&D Seminars, Leuven) 1 december 2015
Programma

Themis studieavond 'Verbintenissenrecht'
Hasselt 1 december 2015
Programma

Studienamiddag ‘overmacht’
CBR-Intersentia, 3 december 2015
Programma

De Brussel I bis-verordening (nr. 1215/2012): (bijna) één jaar in gebruik. Een eerste stand van zaken
M&D Seminars, Gent 3 december 2015
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning: klaar voor de start
M&D Seminars, Edegem 4 december 2015
Programma

Arbeidsongevallen in de onderneming
M&D Seminars, Sint-Niklaas 4 december 2015
Programma

Actualia executierecht
CBR studieavond 8 december 2015
Programma

Studiedag Patrimonium 2015. Actualia familiaal vermogensrecht
Gerechtsgebouw Brugge 8 december 2015
Programma

Seminarie Verkeer van A tot Z
INNI Publishers, Gent 9 december 2015
Programma 

Actualia verbintenissenrecht
M&D Seminars, Gent 10 december 2015
Programma

Gevolgen regionalisering PB en BNI voor fiscale residentie, salary split en buitenlandse kaders
Lexalert online seminarie 10 december 2015
Programma

Samenwerkingsovereenkomsten
CBR workshop 11 december 2015
Info
Inschrijving

Actualia overheidsopdrachten
M&D Seminars, Gent 11 december 2015
Programma

Hoe de overdracht van roerende goederen (bij leven én na overlijden) optimaliseren anno 2016?
M&D Seminars, Gent) 16 december 2015
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat – Vastgoed
KULeuven Leuven en Kortrijk 15 februari 2015
Programma

Meerderjarige beschermde personen, onbekwaamheid en bewind
CBR workshop 19 februari 2015
Info
Inschrijving

De toekomst (?) van het afstammingsrecht
CBR studieavond 8 maart 2016
Programma 

Het Wetboek Economisch Recht herbezocht
CBR studieavond 19 april 2016
Programma 

De nieuwe wet internering
CBR studieavond 10 mei 2015
Programma 

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2015
Info
Inschrijving

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2015
Programma