24 april - 5 mei 2015
Wet tot verbetering van de werkgelegenheid – indexsprong

Maximale marge loonkostenontwikkeling 2015-2016

Federale Deontologische Commissie – Zesde oproep kandidaten

Inkomstenbelastingen - Toepasselijke percentages investeringsaftrek

Gedeeltelijke vernietiging wijziging vreemdelingenwet van 8 mei 2013
GwH 2015-049 van 30/04/2015

PUBLIEK RECHT    

Vreemdelingenrecht – rectificatie nummering bijlagen KB’s
20 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 24/04/2015, bl. 23198

Federale Deontologische Commissie – Zesde oproep kandidaten
Zesde oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Deontologische Commissie (alle categorieën), BS 04/05/2015, bl. 24364

Veiligheidsagenten – model van inlichtingenformulieren
21 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2006 tot bepaling van het model van de inlichtingenformulieren betreffende sommige handelingen door veiligheidsagenten, BS 05/05/2015, bl. 24430

Verwerking persoonsgegevens – Rechtzetting: publicatie advies RvS
11 MAART 2015. - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. - Rechtzetting, BS 05/05/2015, bl. 24468


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Huishoudelijk reglement Instituut der Accountants – verhoging jaarlijkse bijdrage
20 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants, BS 24/04/2015, bl. 23270

Indexcijfers kostprijs beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 24/04/2015, bl. 23275

Samenwerkingsakkoord Federale Staat en Vlaamse Gewest uitvoering pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (steunmaatregelen) 
3 APRIL 2015. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 30/04/2015, bl. 24159


FISCAAL RECHT

BTW – Errata

24 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata, BS 27/04/2015, bl. 23413

Inkomstenbelastingen - Toepasselijke percentages investeringsaftrek
Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht in verband met de investeringsaftrek, BS 27/04/2015,  bl. 23533

KB/WIB 92 – vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
28 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753, 2757, 2758 en 2759, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 30/04/2015, bl. 24163


SOCIAAL RECHT

Wet tot verbetering van de werkgelegenheid
23 APRIL 2015. - Wet tot verbetering van de werkgelegenheid, BS 27/04/2015, bl. 23400

Werkloosheidsreglementering - Erratum
22 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Erratum, BS 27/04/2015, bl. 23414

Maximale marge loonkostenontwikkeling 2015-2016
28 APRIL 2015. - Wet tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016, BS 30/04/2015, bl. 24159

Sociaal statuut der zelfstandigen - Jaarlijkse bijdrage vennootschappen
28 APRIL 2015. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 05/05/2015, bl. 24469

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2015-051


30-04-2015

Prejudiciële vraag
Decreet van het Vlaamse Gewest van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (art. 2, 1°, derde zin)

Geen schending

Rolnummer(s): 5899
Fiscaal recht - Vlaams Gewest - Leegstandsheffing - Bedrijfsruimten - Bedrijfsruimte waarin de woning van de eigenaar een niet-afsplitsbaar onderdeel uitmaakt van het bedrijfsgebouw en dat nog effectief wordt benut als verblijfplaats - 1. Eigenaar - natuurlijke persoon - Uitsluiting - 2. Eigenaar - rechtspersoon.
2015-050


30-04-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (art. 4, 5, 6, 9 en 10)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5872
Economisch recht - Doorverkoop van toegangsbewijzen tot evenementen - 1. Regelmatige doorverkoop - Verbod - 2. Occasionele doorverkoop - Voorwaarden - 3. Verstrekking van middelen die doorverkoop mogelijk maken - a. Voorwaarden - b. Elektronische platformen - Aansprakelijkheid van de beheerders. # Europees recht - Vrij verrichten van diensten - Beperkingen. # Rechten en vrijheden - Vrijheid van ondernemen.
2015-049


30-04-2015

Beroepen tot vernietiging
Wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II

Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling - Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 5853 • 5863
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Beroep - Rechtspleging - Elektronische behandeling - Door een advocaat bijgestane verzoekers - 1. Verplichting tot het elektronisch overzenden van een afschrift van het verzoekschrift - 2. Verplichting tot het elektronisch overzenden van een afschrift van de synthesememorie - a. Sanctie - Niet ontvankelijkheid - b. Ontstentenis van regularisatiemogelijkheid. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht op toegang tot de rechter.
2015-048


30-04-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State (art. 11)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5845
Bestuursrecht - Raad van State - Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak - Rechtsplegingsvergoeding. # Rechten en vrijheden - Recht op een eerlijk proces - Recht op toegang tot de rechter - Beperkingen.
2015-047


30-04-2015

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft (art. 7)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5831
Bestuursrecht - Huisvesting - Vlaams Gewest - Vlaamse Wooncode - Veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten - 1. Verhuur van woningen - 2. Verhuur van kamers en studentenkamers. # Rechten en vrijheden - 1. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op een behoorlijke huisvesting - Wettigheidsbeginsel - Delegatie aan de uitvoerende macht - 2. Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Delegatie aan de uitvoerende macht.
2015-046


30-04-2015

Beroepen tot vernietiging
Programmawet van 28 juni 2013 (art. 79 en 84, § 3)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 5773 • 5802
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Overheidspersoneel - Rust- of overlevingspensioen - Cumulatie met beroepsinkomsten - Recht op de onbeperkte cumulatie - Regeling van de onbeperkte cumulatie van een pensioen met beroepsinkomsten na 65 jaar - 42 kalenderjaren - 1. Beroepen - a. Openbare ambtenaren in ruime zin - b. Titularissen van een lokaal politiek mandaat - 2. Personen die een eerste rustpensioen hebben gekregen alvorens een loopbaan van 42 kalenderjaren te tellen - 3. Militairen die vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust worden gesteld - 4. Overgangsmaatregel - a. Personen die vóór 1 januari 2018 ambtshalve op rust zijn gesteld - b. Personen die na 1 januari 2018 ambtshalve op rust zijn gesteld.
2015-045


23-04-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (art. 2 en 3)

Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.4.7, zesde alinea)

Rolnummer(s): 5878
Bestuursrecht - Gemeenten - Inbreuken op gemeentelijke reglementen en verordeningen - Gemeentelijke administratieve sancties t.a.v. minderjarigen - 1. Administratieve geldboete - 2. Verlaging van de leeftijdsgrens tot veertien jaar - 3. Administratieve procedure - a. Beroep bij de jeugdrechtbank - b. Afwezigheid van administratief beroep - 4. Lokale bemiddelingsprocedure - 5. Gemeenschapsdienst. # Rechten en vrijheden - 1. Jurisdictionele waarborgen - Recht op een eerlijk proces - a. Daadwerkelijk beroep voor een onafhankelijk en onpartijdig rechter - b. Recht op toegang tot de rechter - Volle rechtsmacht - 2. Rechten van het kind - a. Belang van het kind - b Recht om gehoord te worden.
2015-044


23-04-2015

Beroepen tot vernietiging
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

Verwerping van de beroepen (onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.34.5, B.41.3, B.42.4, B.44.3, B.51.7, zesde alinea, B.57.5 en B.57.6)

Rolnummer(s): 5754 • 5757 • 5776 • 5799
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Ondergeschikte besturen - Gemeenten - Aanvullende verkeersreglementen - Overtredingen van algemene reglementen - Administratieve sancties - 2. Federale bevoegdheden - Organisatie van en beleid inzake de politie - Regels van de algemene politie en reglementering op het verkeer en vervoer - Politie over het wegverkeer - Algemene reglementen. # Bestuursrecht - Gemeenten - Inbreuken op gemeentelijke reglementen en verordeningen - Straffen en administratieve sancties - 1. Wettigheidsbeginsel in strafzaken - a. Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten - b. Machtiging aan de gemeenteraden - c. Openbare overlast - d. Limitatieve opsomming - 2. Administratieve procedure - a. Vaststelling van de inbreuk - Vaststellend ambtenaar - Onafhankelijkheid - b. Beslissing - Sanctionerend ambtenaar - Onafhankelijkheid - c. Beroep bij de politierechtbank of de jeugdrechtbank - Afwezigheid van dubbele aanleg - d. Afwezigheid van administratief beroep - 3. Sanctionerend ambtenaar - a. Toegang tot de gegevens van het Rijksregister en van de Directie Inschrijvingen van Voertuigen - b. Toegang tot het register van gemeentelijke administratieve sancties - 4. Non bis in idem - 5. Protocolakkoord - 6. Bemiddelingsprocedure - 7. Schorsing of intrekking van een toestemming of vergunning en sluiting van een inrichting - 8. Gemeentelijke administratieve sancties t.a.v. minderjarigen vanaf veertien jaar - a. Administratieve procedure - b. Procedure van ouderlijke betrokkenheid - c. Lokale bemiddelingsprocedure - d. Gemeenschapsdienst - 9. Tijdelijk plaatsverbod - Maatregel van bestuurlijke politie. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op eerbiediging van het privéleven - Beperkingen - Wettigheidsbeginsel - 2. Jurisdictionele waarborgen - Recht op een eerlijk proces - a. Daadwerkelijk beroep voor een onafhankelijk en onpartijdig rechter - b. Recht op toegang tot de rechter - 3. Rechten van het kind - Belang van het kind - 4. Vrijheid van beweging.
 
 

Concert Vlinderpaleis Antwerpen 21 mei 2015
Music by Steve Reich and Johann Sebastian Bach