WETGEVING 24 juni - 28 juli 2016 
Programmawet

Diverse wettelijke regelingen vreemdelingenrecht

Wet overheidsopdrachten 2016 en concessiewet 2016

Bepaling omzettingstabellen vruchtgebruik

Wettelijk kader voor pop-up handelszaken: Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht.

Hervorming gerechtelijke arrondissementen - opheffing verschillende kb’s tot vaststelling van een bijzonder reglement rechtbanken en hoven en opheffing verschillende tabellen tot vaststelling van de dagen en de duur van de gewone zittingen vredegerechten en politierechtbanken

Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand

Hervormde Dataretentiewet

Uitzondering ingevoerd in het Belgische auteursrecht – invoering van de panoramavrijheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie

WCO – hoger beroep in het kader van een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord

Hypotheekkantoren niet langer bevoegd om dienst van de Deposito- en Consignatiekas waar te nemen (vanaf 01/01/2016)

Geregistreerd kassasysteem horeca - uitbaters met omzet boven 25.000 euro verplicht om btw-kasticket .uit te reiken

Uitvoering Vlaamse doelgroepenbeleid

Wijzingingen KB erkenning havenarbeiders

Eenheidsstatuut: Grondwettelijk Hof bevestigt het behoud van bepalingen die als ongrondwettelijk beschouwd worden tot 31 december 2013 (86/2016, 2 juni 2016).
GwH 2016/101 van 30 juni 2016

 
ALGEMEEN

Indexcijfers consumptieprijzen juni 2016
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2016, BS 30/06/2016, bl. 39995.

Programmawet
1 JULI 2016. - Programmawet, BS 04/07/2016, bl. 40970
TITEL 1. - Algemene bepaling
TITEL 2. - Sociale bepalingen
HOOFDSTUK 1. - Sociale Zaken
HOOFDSTUK 2. – Zelfstandigen
HOOFDSTUK 3. - Strijd tegen de sociale fraude Reorganisatie van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
TITEL 3. - Financiën
HOOFDSTUK 1. - Opheffing van de btw-vrijstelling voor online kans- en geldspelen andere dan loterijen
HOOFDSTUK 2. – Deeleconomie
HOOFDSTUK 3. - Vestiging en invordering van de belastingen
HOOFDSTUK 4. - Niet-fiscale invordering
HOOFDSTUK 5. – Accijnzen
HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting
HOOFDSTUK 7. - Bevraging van het Centraal Aanspreekpunt gehouden door de Nationale Bank van België zoals bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
HOOFDSTUK 8. – CFI
PUBLIEK RECHT

VREEMDELINGENRECHT

Omzetting diverse richtlijnen (recht op gezinshereniging - status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen -  het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden - de voorwaarden voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk -  een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek - de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan)
en gedeeltelijke uitvoering verordeningen Schengengrenscode en Visumcode

4 MEI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, BS 27/06/2016, bl. 38643

Vreemdelingenstudent moet beschikken over minimumbedrag middelen van bestaan van 631 EUR per maand
Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2016-2017, BS 27/06/2016, bl. 38925


Vreemdelingenstudent –vrijstelling bijdrage - model van attest bewijs van een studiebeurs
27 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van attest waarmee de buitenlandse studenten en onderzoekers het bewijs kunnen leveren dat zij over een beurs beschikken en op grond daarvan zijn vrijgesteld van de betaling van de bijdrage, bl. 41717

Vreemdelingen – vrijstelling van de retributie voor beursstudenten en onderzoekers Erratum BS 16/06/2016: bijvoeging advies van de RvS
8 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot vrijstelling van de beursstudenten en onderzoekers van de retributie. - Erratum, BS 06/07/2016, bl. 42113

Gedeeltelijke omzetting  richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging
17 MEI 2016. - Wet tot wijziging van de artikelen 10ter en 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 28/06/2016, bl. 38988

Gedeeltelijke omzetting  richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging en van richtlijn 2011/95/EU inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking).
1 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 28/06/2016, bl. 38989

Vreemdelingen – administratieve geldboete – KB + omzendbrief
17 APRIL 2016. - Koninklijk besluit betreffende de wijze van betaling van de administratieve geldboetes bedoeld in de artikelen 4bis, 41, 41bis, 42 en 42quinquies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 14/07/2016, bl. 44323
16 JUNI 2016. - Omzendbrief inzake de toepassing van de administratieve geldboetes van 200 euro op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 14/07/2016, bl. 44395


RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU

Opheffing van de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening en regeling adviesinstanties bij de gemeentelijke plannen van aanleg
27 MEI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening en de regeling inzake adviesinstanties bij gemeentelijke plannen van aanleg, BS 14/07/2016, bl. 44340

Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu – wijzigingen huishoudelijk reglement
10 JUNI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 13/07/2016, bl. 43935

Omzendbrief inzake oprichting windturbines

25 APRIL 2014. - Omzendbrief RO/2014/02. - Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines, BS 13/07/2016, bl. 44117


PROVINCIE EN GEMEENTEN

Rechtspositie personeel provincie-gemeente-ocmw

3 JUNI 2016. - Decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 28/06/2016,  bl. 39017

Wijziging Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet - Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven
3 JUNI 2016. - Decreet houdende wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de omzetting van de aanbevelingen van GRECO betreft, BS 08/07/2016, bl. 42736

VLAAMSE OVERHEID

Verbod om medewerkers kosteloos ter beschikking te stellen door werkgevers  van een kabinet van de Vlaamse Regering
3 JUNI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering, BS 14/07/2016, bl. 44342

Normen voor Vlaamse overheidscommunicatie
17 JUNI 2016. - Decreet houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie, BS 13/07/2016 bl. 43925

GEZONDHEIDSRECHT

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
22 JUNI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 01/07/2016, bl. 40050

VEILIGHEID

Wijziging wet betreffende veiligheid bij voetbalwedstrijden

27 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, BS 26/07/2016, bl. 45637


OVERHEIDSOPDRACHTEN

Wet Overheidsopdrachten 2016 en Wet concessieovereenkomsten 2016
17 JUNI 2016. - Wet betreffende de concessieovereenkomsten, BS 14/07/2016, bl. 44178

17 JUNI 2016. - Wet inzake overheidsopdrachten, BS 14/07/2016, bl. 44219

DIVERSE

Het reglement van EuroMillions
1 APRIL 2016. - Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, BS 27/07/2016, bl. 46055

BURGERLIJK RECHT

Bepaling omzettingstabellen vruchtgebruik
1 JULI 2016. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, BS 07/07/2016, bl. 42340

Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht

17 JUNI 2016. - Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht, BS 26/07/2016, bl. 45675


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Vacante plaats advocaat bij het Hof van Cassatie
Vacante betrekkingen, BS 29/06/2016, bl. 39592

Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie. – Samenstelling
Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie. - Samenstelling, BS 15/07/2016, bl. 44662.

Deontologische code van de Nationale Kamer van notarissen
31 MEI 2016. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van gewijzigd artikel 34 van de deontologische code van de Nationale Kamer van notarissen goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 21 september 2005, BS 04/07/2016, bl. 40683

Hervorming gerechtelijke arrondissementen - opheffing verschillende kb’s tot vaststelling van een bijzonder reglement rechtbanken en hoven en opheffing verschillende tabellen tot vaststelling van de dagen en de duur van de gewone zittingen vredegerechten en politierechtbanken
12 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor hoven en rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 august 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk, BS 04/07/2016, bl. 40684

Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand
6 JULI 2016. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand, BS 14/07/2016, bl. 44173

Hervormde Dataretentiewet
29 MEI 2016. - Wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie, BS 18/07/2016, bl. 44717

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers kostprijs beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 27/06/2016, bl. 38926

Uitzondering ingevoerd in het Belgische auteursrecht – invoering van de panoramavrijheid
27 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid, BS 05/07/2016, bl. 41011

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 05/07/2016, bl. 41614

Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie
29 JUNI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie, BS 06/07/2016, bl. 41701
Erratum BS 08/07/2016
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van diverse internationale akten
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van de wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België
HOOFDSTUK 10. - Wijzigingen van het Gerechtelijk wetboek
HOOFDSTUK 11. - Wijzigingen van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
HOOFDSTUK 12. - Bepalingen betreffende het herstel in rechten
HOOFDSTUK 13. - Oprichting van een lokale afdeling van het eengemaakt octrooigerecht
HOOFDSTUK 14. - Bepalingen inzake de tuchtmaatregelen ten aanzien van bedrijfsrevisoren
HOOFDSTUK 15. - Wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen
HOOFDSTUK 16. – Slotbepalingen

Duitse vertaling van uittreksels jaarlijkse financiële overzichten van bepaalde ondernemingsvormen
18 DECEMBER 2015. - Wet tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad. - Duitse vertaling van uittreksels, BS 07/07/2016, bl. 42298

WCO – hoger beroep in het kader van een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord
16 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, wat het hoger beroep in het kader van een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord betreft, BS 08/07/2016, bl. 42731

Nieuwe versie gestandaardiseerde formulieren neerlegging jaarrekening
Nieuwe versie van de gestandaardiseerde formulieren voor de neerlegging door ondernemingen van de "jaarrekening en andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten", opgesteld door de Nationale Bank van België, BS 15/07/2016, bl. 44652

Intellectuele eigendom - kwekersrecht
10 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 12 mei 2015 ter uitvoering van de bepalingen betreffende het kwekersrecht van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, met betrekking tot de referentiejaren voor de betaling van de jaarlijkse vergoedingen met het oog op de instandhouding van de geldigheid van het kwekersrecht, BS 26/07/2016, bl. 45660


FINANCIEEL RECHT

Omzetting richtlijn 2013/50/EU en uitvoering verordening marktmisbruik
27 JUNI 2016. - Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2013/50/EU en de tenuitvoerlegging van verordening 596/2014, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, en houdende diverse bepalingen, BS 01/07/2016, bl. 40063

Uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2016-2026
23 JUNI 2016. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2016-2026., BS 01/07/2016, bl. 40174

Totstandbrenging kader herstel en afwikkeling van kredietinstellingen en belegginsondernemingen
27 JUNI 2016. - Wet tot omzetting van diverse bepalingen van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggings-ondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad, BS 06/07/2016, bl. 41684

Hypothecaire kredieten rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings- en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. - Bericht, BS 13/07/2016, bl. 44114

Hypotheekkantoren niet langer bevoegd om dienst van de Deposito- en Consignatiekas waar te nemen (vanaf 01/01/2016)
27 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1964 tot vaststelling van de zetel, alsmede van het ambtsgebied en de bevoegdheden van de hypotheekkantoren, BS 18/07/2016, bl. 44765

Priiscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
 DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/07/2016, bl. 45124.

STRAFRECHT

Samenstelling Nationale Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking
16 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek wat de samenstelling van de Nationale Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking betreft, BS 30/06/2016, bl. 39646

Samenstelling Federale Controle en Evaluatiecommissie - euthanasie
16 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat de samenstelling van de Federale Controle-en Evaluatiecommissie betreft, BS 30/06/2016, bl. 39646

Oproep kandidaten mandaten lid Nationale Evaluatiecommissie (zwangerschapsafbreking)
Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking, BS 08/07/2016, bl. 43116.

Oproep kandidaten mandaten lid Federale Controle en evaluatiecommissie (euthanasie)
Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, BS 08/07/2016, bl. 43117

SOCIAAL RECHT

Vlaams doelgroepenbeleid
10 JUNI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, BS 28/06/2016, bl. 39030

Ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte
27 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte, BS 29/06/2016, bl. 39321

Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2016
10 JUNI 2016. - Omzendbrief nr. 654. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2016, BS 29/06/2016, bl. 39590

Opheffing MB 17 april 2013
20 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot opheffing van het Ministerieel besluit van 17 april 2013 tot vaststelling van de definitieve lijst voor het jaar 2011 van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, laatst gewijzigd bij de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 04/07/2016, bl. 41000

Samenwerkingsakkoord Gemeenschappen omzetting Richtlijn 2011/98/EU wat betreft de gezinsbijslagwetgeving
17 JUNI 2016. - Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, BS 13/07/2016, bl. 43876
(Richtlijn 2011/98/EU)

Erkenning havenarbeiders
10 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, BS 13/07/2016, bl. 43879

Maatschappelijke zekerheid der arbeiders
15 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 26/07/2016, bl. 45658


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Vlaams decreet houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut
3 JUNI 2016. - Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut, BS 08/07/2016, bl. 42733

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Jaarverslag Grondwettelijk Hof 2015
Jaarverslag Grondwettelijk Hof 2015


2016-112


14-07-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 18 december 2015 betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en betreffende de pensioenen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart (art. 7 en 8)

Vernietiging

Rolnummer(s): 6352
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Overheidspersoneel - Rust- of overlevingspensioen - Cumulatie met beroepsinkomsten - Hoogste maximumbedrag - Personen die om reden van lichamelijke ongeschiktheid ambtshalve op rust worden gesteld - Uitsluiting.
2016-111


14-07-2016

Prejudiciële vraag
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 22  december 1994 betreffende de onroerende voorheffing (art. 2)

Schending

Rolnummer(s): 6264
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Onroerende voorheffing - 1. Schoolgebouwen die toebehoren aan een gemeenschap, een gewest of een publiekrechtelijke persoon die onder een zodanige instelling ressorteert - 2. Schoolgebouwen die toebehoren aan andere openbare overheden of aan particulieren.
2016-110


14-07-2016

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit (art. 1, § 1, en art. 3, eerste lid, 1°, a), en 2°, a)

Gedeeltelijke vernietiging

Rolnummer(s): 6424
Economisch recht - Economische expansie - Financiële incentive voor de personen die zijn onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen - Toepassingsgebied - Personen die zijn gedomicilieerd of hun maatschappelijke zetel hebben in het Duitstalige gedeelte van het grondgebied van het Waalse Gewest - Uitsluiting.
2016-109


14-07-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 16 september 1807 betreffende het droogleggen van moerassen (art. 51)

Geen schending (rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.12 en B.13)

Rolnummer(s): 6229
Bestuursrecht - Onteigening ten algemenen nutte - 1. Eigenaar van een huis of gebouw dat het voorwerp uitmaakt van een gedeeltelijke onteigening - Mogelijkheid om aan de onteigenende overheid te vragen het overblijvende deel van het onroerend goed te verwerven - Vergoeding ten belope van de aankoopwaarde van het na de gedeeltelijke onteigening overblijvende deel - 2. Eigenaar wiens bebouwde eigendom volledig wordt onteigend op grond van andere regels - Volledige onteigeningsvergoeding. # Rechten en vrijheden - Bescherming van de eigendom.
2016-108


14-07-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levens[s]feer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering

Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de gedeeltelijk vernietigde bepaling - Verwerping van het beroep voor het overige (onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.99.3.4, B.113.2, B.113.3, B.114.2, B.114.4, B.115.3, B.115.4, B.115.8, B.147.2, B.150 en B.154.2)

Rolnummer(s): 6045
Publiek recht - Politie - Politioneel informatiebeheer - Databanken. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - Inmenging - a. Bescherming van persoonsgegevens - b. Wettigheidsbeginsel - c. Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid - d. Evenredigheidsbeginsel - 2. Recht op een eerlijk proces - Wapengelijkheid - 3. Rechten van de verdediging - 4. Rechten van het kind - Belang van het kind.
2016-107


07-07-2016

Prejudiciële vraag
Programmawet van 5 augustus 2003 (art. 3, 6°)

Geen schending

Rolnummer(s): 6203
Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde waarde - Reisbureaus - Delegatie aan de uitvoerende macht - Wettelijke bekrachtiging - Termijn - Laattijdigheid. # Rechten en vrijheden - Rechten van de belastingplichtigen - Fiscaal wettigheidsbeginsel.
2016-106


30-06-2016

Vordering tot schorsing
Vlaams decreet van 18  december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (art. 128 tot 134 en art. 135, 18°)

Verwerping van de vordering tot schorsing

Rolnummer(s): 6410
Voorafgaande rechtspleging - Vordering tot schorsing - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Vordering ingesteld buiten de termijn.
2016-105


30-06-2016

Vordering tot schorsing
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 18 december 2015 houdende het eerste deel van de fiscale hervorming (art. 20 tot 22)

Gedeeltelijke schorsing - Verwerping van de vordering tot schorsing voor het overige

Rolnummer(s): 6385
Milieurecht - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Afvalstoffen - Forfaitaire jaarlijkse bijdrage voor het ophalen van niet-huishoudelijk afval - Vrijstelling - Houder van niet-huishoudelijk afval die aantoont dat hij zijn afval zelf verwerkt of laat verwerken door een handelaar, een installatie of een onderneming die het afval verwerkt of door een afvalinzamelaar - Verplichting om aan het Gewestelijk Agentschap voor Netheid een schriftelijk contract met deze particuliere onderneming of een ander schriftelijk document voor te leggen waaruit blijkt dat het afval regelmatig en systematisch wordt opgehaald.
2016-104


30-06-2016

Beroep tot vernietiging - Beroep tot interpretatie
Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen - Wetboek der inkomstenbelastingen 1992 (Art. 39, §  2, 2°)

Verwerping van het verzoek

Rolnummer(s): 6383
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - 1. Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het Hof - 2. Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid.
2016-103


30-06-2016

Prejudiciële vraag
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (art. 58)

Schending

Rolnummer(s): 6255
Milieurecht - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bescherming van het leefmilieu - Bodemsanering - Onteigening - Bepaling van de vergoeding - Aftrek van de geraamde behandelingskosten - Onteigende die de bodemverontreiniging niet heeft veroorzaakt en niet saneringsplichting is. # Rechten en vrijheden - Bescherming van de eigendom.
2016-102


30-06-2016

Prejudiciële vraag
Wetboek van strafvordering (art. 235bis, § 6, voorlaatste zin)

Het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag behoeft geen antwoord - Geen schending

Rolnummer(s): 6218
Strafrecht - Strafrechtspleging - Opsporings- en gerechtelijk onderzoek - Bevoegdheid van de onderzoeksgerechten - Kamer van inbeschuldigingstelling - Zuivering van het dossier - Mogelijkheid tot inzage en gebruik van de nietigverklaarde stukken in de strafprocedure. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op een eerlijk proces - 2. Rechten van de verdediging.
2016-101


30-06-2016

Prejudiciële vraag
Art. 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in samenhang gelezen met art. 38, 2°, van de wet van 26 december 2013 " betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen "

Schending

Rolnummer(s): 6211
Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Verschillen in behandeling tussen arbeiders en bedienden - Willekeurig ontslag - Arbeiders in de publieke sector ontslagen na 31 maart 2014.
2016-100


30-06-2016

Prejudiciële vraag
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek (art. IX.2, § 2, 9°)

Geen schending

Rolnummer(s): 6199
Publiek recht - Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Rechtspositie van het personeel - Bezoldigingsregeling - Directeur van een school in het basisonderwijs - Bepaling van de salarisschalen - Criteria - Leerlingenaantal.
2016-099


30-06-2016

Prejudiciële vraag
Art. 54ter, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10  november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (thans : art. 153, § 3, eerste lid, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015)

Schending

Rolnummer(s): 6185
Uitoefening van gezondheidsberoepen - Paramedische beroepen - Farmaceutisch-technisch assistenten - Bekwaamheidsvereisten - Overgangsregeling - Verworven rechten - 1. Personen die op datum van 2 juli 1997 over drie jaar ervaring beschikten - 2. Personen die op datum van 2 juli 1997 niet over drie jaar ervaring beschikten

RECHTERLIJKE ORDE

BS 28/06/2016
Vacante betrekking secretaris dossierbeheerder arbeidsauditoraat Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Vacante betrekkingen griffier dossierbeheerder Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel - vredegerechten van het arrondissement Brussel  en Leuven (erratum BS 08/07/2016)

BS 29/06/2016
Kandidaat mandaat  griffier van een arbeidsgerecht van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest


BS 30/06/2016
Vredegerecht van het vierde kanton Antwerpen. - rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Antwerpen – aanwijzing rechters in de strafuitvoeringsrechtbanken – benoemingen werkend assessoren  in strafuitvoeringszaken
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheer griffies en parketten

BS 04/07/2016
Vacante plaatsen griffiers en secretarissen


BS 06/07/2016
27 JUNI 2016. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven

BS 08/07/2016
Arbeidsrechtbank te Antwerpen, arrondissement Antwerpen
Aanwerving van een jurist (m/v) voor de Franstalige Advies- en Onderzoeks-Commissie van de Hoge Raad voor de Justitie

Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie en hun opvolgers

BS 11/07/2016
Benoemingen/tijdelijke opdrachten griffiers

BS 12/07/2012
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten
Hernieuwing aanwijzing onderzoeksrechter rechtbank van eerste aanleg te Leuven – aanwijzing plaatsvervangend magistraat arbeidsrechtbank te Gent – vernieuwing benoemingen rechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent
Benoemingen (plaatsvervangende) magistraten in rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - rechtbank van koophandel te Antwerpen - Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - rechtbank van koophandel te Leuven -

BS 15/07/2016
Benoemingen/pensioneringen griffiers/parketsecretarissen/parketjuristen
Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Antwerpen
Hof van beroep te Antwerpen - rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - arbeidsrechtbank te Antwerpen - rechtbank van koophandel te Leuven

BS 22/07/2016
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten

BS 26/07/2016
Arbeidshof te Antwerpen
Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel

BS 27/07/2016
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arr. Limburg