Nieuwsbrief 25 Kracht van Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd

Utrecht, 18 juni 2012

 
Aan onze abonnees en belangstellenden,
 
Deze nieuwsbrief komt voort uit de samenwerking met de Vrienden van Amelisweerd, de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid, de Fietsersbond en een groeiende groep van bewoners en experts in de stadsregio. 
 
Ons gezamenlijk doel is concrete voorstellen in daden om te zetten hoe we in de Utrechtse stadregio:
* de omslag naar een meer duurzame mobiliteit, schonere lucht en meer leefbare stad gaan maken;  
* een nieuwe aanslag op ons kostbare Amelisweerd (bomenkap, lawaai en vervuiling) kunnen voorkomen;
* met alternatieven om "binnen de bak van Amelisweerd" te blijven;
* in plaats van de plannen van Rijkswaterstaat voor 2 x 7 rijstroken en veel meer autoverkeer langs Utrechtse woonwjken;
* in dialoog met de stad, het bestuur en de politiek. 
 
We nodigen u uit: doe en denk met ons mee: mailto:info@krachtvanutrecht-initiatief.nl
  
Het laatste nieuws
 
"Het ligt weer helemaal open. Geen onomkeerbare besluiten over de "2 x7 rijstroken". Nu zijn de kiezers aan zet; het nieuwe kabinet beslist na de verkiezingen of en hoe Utrecht de omslag kan maken naar duurzamere mobiliteit met een stevig tram- en fietsnetwerk" 
 
Zo bespraken we afgelopen week in ons Kracht van Utrecht-team de politieke ontwikkelingen. 
 
En we wisselden uit wat we in de stad zien gebeuren en wat we aan reacties in onze huiskamerbijeenkomsten krijgen:   
 
"We merken dat mensen in Utrecht zich al voorbereiden op die omslag, zoals uit enquetes en tal van creatieve initiatieven zoals autodelen blijkt. Het gebruik van de fiets neemt enorm toe. Bestuur en politiek: grijp uw kans!"
 
Inhoud van de Nieuwsbrief
 
1. Wat zou u doen met 1066 miljoen? 
2. Tweede Kamer: geen onomkeerbare besluiten in Planstudie Ring Utrecht
3. Onderzoek naar technische (on)mogelijkheden verbreden A27 eindelijk openbaar
4. Adviesgroep Schone Lucht & Gezondheid: Krediet College op het spel?
5. Utrechters best bereid om de auto wat vaker te laten staan
6. AutodeelCampagne van Gemeente Utrecht met Nudgers
7. Utrecht Monitor 2012: Utrechters milieubewust en met de fiets naar het centrum
8. Voor liefhebbers: Twitter door en volg de Kracht van Utrecht op Twitter

1. Ruimte en tijd voor alternatieven: Wat zou u doen met 1066 miljoen? 

A2 Nieuwer_ter_AaIn april dit jaar hoorden wij van Rijkswaterstaat dat er voor de Ring Utrecht een bedrag van 1066 miljoen euro beschikbaar is (wanneer wij het begrote bedrag voor de Noordelijke Randweg Utrecht niet meerekenen). En verbreding van de bak bij Amelisweerd zou op zich al minimaal 400 miljoen kosten. Nu de Tweede Kamer heeft besloten dat er geen onomkeerbare besluiten mogen worden genomen vinden wij dat nu het moment is aangebroken om gebiedsgericht en regionaal te beoordelen wat je het beste met alle rondwapperende bedragen - 1066 miljoen of 400 minder- kunt doen.

Hoe kun je dat geld slimmer en beter besteden? 

1. Binnen de bak blijven met een minimale asfalt-variant

Zo kun je kijken hoe de bestaande ruimte binnen de bak in Amelisweerd optimaal kan worden benut. Bedenk ook dat Rijkswaterstaat al op 1 juli de "Spoedwetoperatie" oplevert waardoor er van Zuid naar Noord al twee extra rijstroken naast de vier huidige bijkomen. Met de vier rijstroken van Noord naar Zuid zijn dat er al tien samen. Is dit voorlopig niet genoeg voor de doorstroming? Of kunnen er zoals we in 2011 al hebben onderzocht ook nog twee rijstroken van Noord naar Zuid bij? Dat maakt de 2 x 6 en wel binnen de bak! Met hoeveel extra asfalt kunnen we voorlopig volstaan? Kosten? We besparen in ieder geval een dubbele bak ter waarde van 400 miljoen. En we zitten niet met allerlei technische en financiele risico's die samenhangen met het bouwen op of naast het vlies onder de betonbak. 

2. Luchtkwaliteits- en geluidsmaatregelen nemen, die het wonen langs de A27 gezonder maakt

Sluit aan op het idee van Movares om de A27 over een veel langer stuk te overkappen (van Lunetten- Amelisweerd- t/m Voordorp met hun duurzame weg concept. Klik voor alle documenten en het filmpje door naar de downloads in deze link

3. Duurzamere alternatieven

Het belangrijkste is echter dat er op tijd wordt geïnvesteerd in echte alternatieven, die effect hebben. Een stevig 'doorfietsnet' in en rond de stad. En naast een voortvarende aanpak van de Uithoflijn - een voorspoedige start met een slimme investering van de nieuwe tramlijn Zeist-Uithof-Binnenstad-Leidsche Rijn. Dat kan, wanneer we de schotten tussen de verkeersbudgetten weghalen en keuzes maken die zowel duurzame bereikbaarheid als leefbaarheid en gezondheid vooruit helpen.

4. Geld tekort? Denk aan een Passageheffing

Met de verkiezingen in aantocht zien we nu in concept-verkiezingsprogramma van politieke partijen opnieuw aandacht voor vormen van een kilometerheffing of congestieheffing voor verkeer naar en rond de stad, zoals die in Londen, Stockholm, Milaan en Oslo is ingevoerd. Bedenk dat je met de opbrengst de alternatieven, zoals hierboven bij punt drie beschreven kunt financieren. Met zo'n heffing van twee euro per passage sprokkelen we binnen enkele jaren zo een nieuwe tramlijn bij elkaar.


Kortom een uitdaging: wie wil meer weten? We komen naar u toe. Wie stelt zijn huiskamer open om met uw vrienden en buren onze motieven, kennis en ervaringen uit te wisselen? Idee: een lunchbijeenkomst op uw bedrijf? mailto:info@krachtvanutrecht-initiatief.nl2. Tweede Kamer wil geen onomkeerbare besluiten in Planstudie Ring Utrecht

Tweede Kamer

Het kabinet Rutte is demissionair. En dat betekent dat de Tweede Kamer moet besluiten of plannen al of niet controversieel moeten worden verklaard. Dat geldt ook voor de plannen voor de Ring Utrecht. Een Kamermeerderheid van D66, GroenLinks, PvdA, SP, PvdD en zelfs het CDA vindt dat er tot de verkiezingen geen onomkeerbare keuzes of besluiten over de Ring Utrecht genomen mogen worden. Dat er sprake was van onomkeerbare besluiten, was gebleken tijdens een ‘meedenkbijeenkomst’ van Rijkswaterstaat met bewoners. Rijkswaterstaat liet onomwonden weten dat zij het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincie en gemeente zou adviseren om verder alleen varianten uit te zoeken die uitgaan van verbreding van de bak bij Amelisweerd met 2x7 rijstroken voor de A27.

De Tweede Kamer heeft daar nu dus een stokje voor gestoken. Voorlopig geen 2x7 of verbreding van de bak. De reactie van minister Schultz van Haegen was even opmerkelijk als tekenend. Zij stelde dat vertraging van de Ring ook vertraging van de tramlijn naar de Uithof betekent. Dit terwijl deze plannen financieel niets met elkaar te maken hebben. De Kamer lijkt niet onder de indruk van deze poging tot chantage. Problemen met de uitvoerbaarheid (zie ons artikel over de risico’s met de folielaag onder de A27) geven nog eens aan, hoe belangrijk het is om tijd te nemen voor een werkelijk verantwoord besluit. In 2009 nam de Kamer al een motie aan om plannen van ‘De Kracht van Utrecht’ mee te nemen in de 2e fase van de Milieu Effectrapportage. Juist om na te gaan hoe je het beschikbare geld (1 miljard euro) slimmer en duurzamer kunt besteden: de bak bij Amelisweerd niet verbreden; ook uit oogpunt van kostenbesparing/bezuiniging; meer geld besteden aan vermindering van de overlast van het autoverkeer (lawaai. fijnstof); en meer geld besteden aan een versnelling van het Utrechts tramnetwerk: na de Uithoflijn snel starten met de Oost-Westijn van Zeist -> Uithof -> Binnenstad -> Papendorp -> Leidsche Rijn.

Het nieuwe kabinet is dus echt aan zet! Reden voor ons om de programma's van de politieke programma's te checken op duurzame mobiliteit, kilometerheffing/passageheffing en het belang van fiets en OV. 


3. Onderzoek naar technische (on)mogelijkheden verbreden A27 eindelijk openbaar

Cover 2nd_OpinionRingUtrecht

Het was ons bekend dat Rijkswaterstaat een niet openbaar onderzoek in handen had over de technische problemen rond de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Na aandringen van bewonersorganisaties en de Kracht van Utrecht hield Rijkswaterstaat 4 juni een presentatie over de bevindingen van deze zogenaamde Second Opinion Ring Utrecht. Op 12 juni heeft Rijkswaterstaat vervolgens via de website van VERDER ook de onderliggende documenten openbaar gemaakt. Het betreft een onderzoek van advies- en ingenieursbureau Bos+Witteveen, een presentatie van Rijkswaterstaat met de bevindingen uit dit onderzoek en een (publieksvriendelijk) filmpje over de mogelijke verbreding. Zelf spreekt Rijkswaterstaat van een technisch complexe situatie: In het gepubliceerde filmpje is duidelijk te zien hoe complex het verbreden van de A27 bij Amelisweerd precies is.

Meer weten: Lees het hele artikel


4. Adviesgroep Schone Lucht & Gezondheid: Krediet College op het spel?

Adviesgroep Schone_Lucht

Sinds februari 2010 adviseert de Utrechtse GG&GD over gezondheid over alle ruimtelijke plannen in de stad. In juni 2011 kwam de Utrechtse Rekenkamer met de aanbeveling om het aspect gezondheid beter tot uitdrukking te brengen in het luchtkwaliteitsbeleid. Nu, halverwege 2012, stelt de Adviesgroep teleurgesteld vast dat daar nog bar weinig van terecht komt. In een brief aan het College dringt de Adviesgroep er op aan om "zo snel mogelijk met een conceptnotitie te komen over het probleemeigenaarschap van de GG&GD." 


Volgende bijeenkomst van de Adviesgroep op 27 juni

27 juni van 20.00 tot 22.00 uur is de volgende bijeenkomst bij het Milieucentrum Utrecht (Oudegracht 60). Op de agenda staat een preview van de documentaire van Alexander Beunder over luchtverontreiniging van autoverkeer, de hier uit voortvloeiende gezondheidsschade en wat daar aan gedaan kan worden. En de prangende vraag hoe we bewoners in de stad hierover verder willen informeren.  Kortom een uitdaging: wie wil meer weten? We komen naar u toe. Wie stelt zijn huiskamer open om met uw vrienden en buren onze motieven, kennis en ervaringen uit te wisselen? Idee: een lunchbijeenkomst op uw bedrijf?  schoneluchtutrecht@gmail.com5. Utrechters best bereid om de auto wat vaker te laten staan

Biltstraat fietsenrek

De gemeente Utrecht geeft jaarlijks de Utrecht Monitor uit. Bronnen van de monitor zijn o.m. de Inwonersenquête (2011) en het Bewonerspanel. In 2011 bleek een redelijk percentage van de huishoudens plannen te hebben om het autogebruik te beperken; het gaat om meer dan 1 op 7 huishoudens (15 a 20%). Een hoger percentage (40%) van de huishoudens heeft interesse om het autogebruik te beperken (Utrecht Monitor 2011, p.42). Bedenk daarbij dat nieuwe wegen helemaal niet meer nodig zijn als automobilisten bij 1 op de 7 autoritten een andere keuze maakt. Goede voorlichting en betere voorzieningen voor OV, fiets en voetgangers zouden meer huishoudens kunnen verleiden om de auto vaker te laten staan. Belangstelling om zelf een huiskamerbijeenkomst over dit onderwerp te organiseren? We komen naar u toe voor een leuk en geanimeerd gesprek met uw buurtgenoten. Mail ons: mailto:info@krachtvanutrecht-initiatief.nl

Lees het hele artikel

  

6. Gemeente Utrecht voert campagne voor autodelen met de website Utrecht Deelt

DeelautoDe gemeente Utrecht heeft op zaterdag 2 juni de website www.utrechtdeelt.nl gelanceerd. Samen met Nudge (een organisatie die duurzame initiatieven stimuleert) en verschillende deelauto-aanbieders wil de gemeente het gebruik van deelauto's meer onder de aandacht brengen. Utrecht is daarvoor een ideale stad. Er zijn nu al meer dan 200 deelauto's in de stad, waaronder 10 in het centrum. Ongeveer de helft van de Utrechters is al bekend met het fenomeen autodelen. Bovendien blijkt uit de Utrecht Monitor van 2011 dat 1 op de 7 huishoudens plannen heeft om het autogebruik te beperken. Volgens Nudge gaan autodelers bewuster om met mobiliteit. Voor kortere afstanden nemen ze vaker de fiets. Bovendien scheelt het heel wat parkeerruimte. Met name voor de oudere wijken rondom het centrum is dat een groot voordeel.

Lees het hele artikel


7. Utrecht Monitor 2012: Utrechters milieubewust en met de fiets naar het centrum

Cover UtrechtMonitor2012* Utrechters zijn naar eigen zeggen vrij milieubewust. 90% zet wel eens de verwarming lager, loopt of fietst wel eens en let op het elektriciteitsverbruik.
* 13% heeft vaak last van luchtverontreiniging; 10% ondervindt vaak stankoverlast door verkeer.

Vervoer naar het centrum vooral met de fiets
* Vervoer naar het centrum gaat voor 55% met de fiets. De fiets is daarmee het belangrijkste vervoermiddel. 24% neemt het OV, 11% loopt en 8% neemt de auto.
* Meer dan 50% is ontevreden over het fiets-parkeren op straat in het centrum en rond het station.

Winkelend publiek vooral met OV, fiets of lopend
* Winkelend publiek neemt vooral het OV naar het centrum (45%), gevolgd door de fiets / lopen (36%) en auto (19%). In Amsterdam neemt slechts 10% van het winkelende publiek de auto naar het centrum.  

Lees het hele artikel8. Voor liefhebbers: Twitter door en volg de Kracht van Utrecht op Twitter

Twitter

Tot zover, tot (weer-)ziens, hoort zegt het voort!

Met vriendelijke groet, 

Olivier Beens
Jos Kloppenborg
Jan Korff de Gidts (06 3363 0344)


Doe en denk met ons mee.
 
Kortom een uitdaging: wie wil meer weten? We komen naar u toe. Wie stelt zijn huiskamer open om met uw vrienden en buren onze motieven, kennis en ervaringen uit te wisselen? Idee: een lunchbijeenkomst op uw bedrijf? mailto:info@krachtvanutrecht-initiatief.nl

Tips: Blijf abonnee, overleg met ons en wordt actief
Binnen enkele maanden is het aantal abonnees enorm gegroeid naar meer dan 1300 abonnees. We ontvangen veel mails en vragen en er zijn veel mogelijkheden om een bijdrage te leveren. Wie wil overleggen over uw bijdrage? Klik hieronder op (Gegevens wijzigen)  en vul ~ via de website~  uw eigen gegevens aan en geef aan waar uw interesse ligt / wat u zou kunnen bijdragen. 
 
Verzoek: schrijf u niet uit
Hoe eerder we van u als abonnee horen waar u in geinteresseerd bent, des te beter kunnen we u informeren. Want als u zich nu na onvangst van deze nieuwsbrief gaat uitschrijven, blijft u verstoken van al onze Nieuwsbrieven….

Wilt u zich desondanks uitschrijven gebruik dan onderstaande link. Dank voor uw belangstelling.