RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
24 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2022
 
 
 
Wetsontwerp tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen aangenomen

Wetsontwerp tot grote hervorming van het tuchtrecht van notarissen en gerechtsdeurwaarders 

Indexering bijdrage begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand

Nieuwe wet tot invoering van declassificatie van vertrouwelijke gegevens en geheime documenten

Beperking van de indexatie van de huurprijzen tengevolge van de energiecrisis 

Inwerkingtreding van de wet op de restitutie en teruggave van goederen uit het Belgische koloniale verleden 

Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2022-2023) – oproep tot de kandidaten 

Intrekking erkenning van het Executief van de Moslims

Nieuwe wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen

Arrest Grondwettelijk Hof: Het gebrek aan een cassatieberoep tegen de beslissing van de voorzitter van het Hof van assisen om bepaalde getuigen niet op ten nemen in de getuigenlijst is discriminerend 

'Terug Naar Werk-trajecten': wet om werknemers te responsabiliseren voor hun terugkeer naar het werk 

Wet houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid 

Bewegingen in de rechterlijke orde


WETONTWERPEN EN -WETSVOORSTELLEN

Wetsontwerp tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen
Parlementair Document 55K2754
Tekst aangenomen in plenaire vergadering op 6 oktober 2022

Een grote hervorming van het tuchtrecht van notarissen en gerechtsdeurwaarders - creatie statuut van toegevoegde notaris: toegang tot ambt van notaris in werknemersstatuut
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen.
Parlementair Document 55K2868
Indieningsdatum 14 september 2022

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het invoeren van duidelijke waarborgen wat betreft het handboeien van minderjarigen
Parlementair Document 55K1907
Aangenomen Commissie Kamer op 28 september 2022

PUBLIEK RECHT

KIESWETGEVING

Bevolkingscijfers voor verdeling leden van de Kamer tussen de kieskringen uit te voeren
30 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot publicatie van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden om de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen uit te voeren, BS 10/10/2022, bl. 72312
30 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot indeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers over de kieskringen, BS 10/10/2022, bl. 72328

BINNENLANDSE ZAKEN

Nieuwe wet tot invoering van declassificatie van vertrouwelijke gegevens en geheime documenten
11 SEPTEMBER 2022. - Wet tot invoering van een algemene declassificatieregeling van de geclassificeerde stukken (nieuw opschrift), BS 27/09/2022, bl. 70386

Aanwijzing van de leden van de Raad van burgemeesters
7 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van burgemeesters, BS 03/10/2022, bl. 71259

Ontslag en benoeming burgemeester Temse
23 MEI 2022. - Ontslag en benoeming burgemeester Temse, BS 03/10/2022, bl. 71267

ENERGIE

Beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten
3 OKTOBER 2022. - Decreet tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten, BS 04/10/2022, bl. 71558
Inwerkingtreding 1 oktober 2022

Sociale tarieven aardgas en elektriciteit
18 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, BS 04/10/2022, bl. 71407

Forfaitaire verwarmingsvergoeding
11 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de nadere regels voor de bepaling van de kost voor de elektriciteitsbedrijven van de activiteiten inzake de verwarmingspremie, en van hun tussenkomst voor het ten laste nemen ervan, alsook desgevallend de in acht te nemen procedure voor het bekomen van een vergoeding, met inbegrip van de termijnen, de gevolgen bij overtreding en het bewijs dat dient geleverd te worden aan de commissie om aan te tonen dat zij voldoen aan de voorwaarden om te genieten van de betaling bedoeld in artikel 24, § 2 van de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie, BS 03/10/2022, bl. 71203

Sociale maximumprijzen 4e kwartaal 2022
8 SEPTEMBER 2022. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 4de kwartaal 2022 (1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022) voor de levering van warmte aan beschermde residentiële afnemers BS 30/09/2022, bl. 71070
8 SEPTEMBER 2022. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 4de kwartaal 2022 (1 oktober 2022 tot en met 31december 2022) voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers, BS 30/09/2022, bl. 71070
8 SEPTEMBER 2022. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 4de kwartaal 2022 (1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022) voor de levering van aardgas aan beschermde residentiële afnemers, BS 30/09/2022, bl. 71071

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Nummeroverdraagbaarheid naar andere operator
30 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden die gelden voor de terugbetaling van de eventuele resterende tegoeden in het kader van artikelen 11, § 7, zesde lid, en 111/2, § 1, vijfde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, BS 03/10/2022, bl. 71186.

Reglementering en verbetering van de migratie naar een andere operator
31 AUGUSTUS 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie, BS 03/10/2022, bl. 71194

KOLONIALE VERLEDEN BELGISCHE STAAT – RESTITUTIE EN TERUGGAVEN GOEDEREN

De wet op de restitutie en teruggave van goederen uit het Belgische koloniale verleden is er
3 JULI 2022. - Wet tot erkenning van de vervreemdbaarheid van de goederen die verband houden met het koloniale verleden van de Belgische Staat en tot vaststelling van een juridisch kader voor hun restitutie en teruggave, BS 28/09/2022, bl. 70607
Inwerkingtreding 8 oktober 2022

RECHTEN VAN DE MENS

Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM)
Vernieuwing van een derde van de mandaten van effectieve en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur. - Nieuwe samenstelling van de raad van bestuur. - Nieuw voorzitterschap van de raad van bestuur, BS 29/09/2022, bl. 70909

ONROEREND ERFGOED

Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid - versterkte samenwerking tussen het Vlaamse en lokale beleidsniveau wat betreft onroerend erfgoed
10 JUNI 2022. - Decreet tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat betreft de uitvoering van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid en de toekenning van beboetingsbevoegdheid aan de gewestelijke beboetingsentiteit, BS 04/10/2022, bl. 71410
2 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 wat betreft de uitvoering van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid en wijziging van diverse besluiten, BS 11/10/2022, bl. 72539

GEGEVENSBESCHERMING

Oproep tot kandidaten voor mandaten Gegevensbeschermingsautoriteit
Oproep tot kandidaten voor de mandaten van directeur van het algemeen secretariaat en directeur van de eerstelijnsdienst van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), BS 27/09/2022, bl. 70449BURGERLIJK RECHT

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Indexering bijdrage begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand
Ingevolge een indexatie, overeenkomstig artikel 5 van de wet van 19 maart 2017, werd de bijdrage voor het begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand vanaf 1 oktober 2022 gewijzigd van 22 euro naar 24 euro

Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2022-2023) – oproep tot de kandidaten
Bericht. - Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2022-2023). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg, BS 10/10/2022, bl. 72443
Het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage is bedoeld om de voor de uitoefening van het ambt van magistraat noodzakelijke maturiteit en bekwaamheid te beoordelen (artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek).
De kandidaturen dienen uiterlijk op 10 november 2022 om 12u00 ('s middags), en dit enkel langs elektronische weg, ingediend te worden via de website van de Hoge Raad voor de Justitie (www.hrj.be , zie het inschrijvingsformulier onder de rubriek "loopbaan magistratuur/examens").

Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking oproep voor kandidaten: voor o.a. advocaten en hoogleraren/docenten in de rechten
Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van Franstalig lid (categorie "(emeritus) hoogleraar of docent in de geneeskunde") en van Nederlandstalig lid (alle categorieën) van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking, bl. 70693

Intrekking erkenning van het Executief van de Moslims
29 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België en tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België, BS 05/10/2022, bl. 7157429

Oproep kandidaten lidmaatschap Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op Embryo's in-vitro: ook voor juristen
Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op Embryo's in-vitro, BS 05/10/2022, bl. Xxxx, bl. 7178


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer van de consumptieprijzen september 2022
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2022, BS 30/09/2022, bl. 71066

Steun aan ondernemingen en openbare  entiteiten wegens economische schade door coronamaatregelen en Brexit
10 JUNI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan ondernemingen en openbare entiteiten, die een negatieve economische impact ondervinden ten gevolge van de coronavirusmaatregelen en de Brexit, BS 07/10/2022, bl. 72048

TRANSPORTRECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg juli 2022
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 06/10/2022, bl. 71967

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg augustus 2022
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 06/10/2022, bl. 71967

 
FINANCIEEL RECHT

Uitgifte door de Belgische staat van lineaire obligaties
19 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 2,75% - 22 april 2039", bl. 71216

Nieuwe wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen
20 JULI 2022. - Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen, BS 26/09/2022, bl. 69956
21 AUGUSTUS 2022. - Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen voor wat betreft bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State, BS 26/09/2022, bl. 70092

Hypothecaire kredieten – rentevoeten – referte-indexen september 2022
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 26/09/2022, bl. 70286
 
STRAFRECHT
 
Het mandaat van België bij het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) wordt vacant op 19 december 2023
Parlementaire vergadering van de Raad van Europa. - Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT). - Oproep tot kandidaten (M/V/X), BS 10/10/2022, bl. 72437

Arrest Grondwettelijk Hof: Het gebrek aan een cassatieberoep tegen de beslissing van de voorzitter van het Hof van assisen om bepaalde getuigen niet op ten nemen in de getuigenlijst is discriminerend
GwH 119/2022, 29 september 2022
Rolnummer(s): 7664
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek van strafvordering (art. 278, § 4)
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Hof van assisen - Preliminaire zitting - Lijst van getuigen - Ontstentenis van rechtsmiddelen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-119n-info.pdf

FISCAAL RECHT

WETBOEK DER REGISTRATIE, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

Arrest Grondwettelijk Hof: Het is discriminerend om de verkrijger van een onroerend goed in Brussel die er zich wegens overmacht meer dan twee jaar na de aankoop vestigt, niet vrij te stellen van de betaling van de aanvullende registratierechten
GwH 118/2022, 29 september 2022
Rolnummer(s): 7590
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (art. 46bis, zoals van toepassing in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest)
Trefwoorden: Fiscaal recht - Registratie-, hypotheek- en griffierechten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Onmogelijkheid om binnen twee jaar na de registratie de hoofdverblijfplaats te vestigen wegens overmacht - Betaling van de aanvullende registratierechten op het bedrag van het abattement
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 46bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zoals het in 2009 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van toepassing was, in zoverre de verkrijgers die, wegens overmacht, pas na het verstrijken van de termijn van twee jaar na de registratie hun hoofdverblijfplaats kunnen vestigen in het verkregen onroerend goed, niet worden vrijgesteld van de verplichting de aanvullende registratierechten te betalen)
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-118n-info.pdf

ACCIJNZEN

Verlenging verlaagde tarieven bijzondere accijns op benzine en diesel tot 31 december 2022
6 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 420, § 3, 1° van de programmawet van 27 december 2004, BS 27/09/2022, bl. 70395SOCIAAL RECHT

Wet om werknemers te responsabiliseren voor hun terugkeer naar het werk
25 SEPTEMBER 2022. - Wet betreffende de responsabilisering van de werknemers in het kader van de "Terug Naar Werk-trajecten", BS 05/10/2022, bl. 71573

Wet houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid
30 JULI 2022. - Wet houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid, BS 28/09/2022, bl. 70605
-Loonplicht voor werkgever die werknemer ten onrechte in tijdelijke werkloosheid plaatst (Hoofdstuk 2, art. 2-4)
-Tijdelijke versoepelingen op normale procedure voor economische werkloosheid tussen 1 juni 2022 en 31 december 2022 (Hoofdstuk 3, art. 5-11))
-Verlenging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht quarantaine kind (Hoofdstuk 3, art. 12-13)

De beperking tot 24 maanden (vóór 2021) van de overgangsuitkering voor de langstlevende echtgenoot met een kind, ongeacht de leeftijd van dat kind, is ongrondwettig
GwH 117/2022, 29 september 2022
Rolnummer(s): 7458 • 7503
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): - Wet van 5 mei 2014 « tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen » (art. 2, 2°)
- Wet van 10 augustus 2015 « tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en tot wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd van het overlevingspensioen » (art. 21, 3°)
- Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 « betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers » (art. 21quater)
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Overlevingspensioen - Hervormingen - 1. Minimumleeftijd - 2. Afschaffing van de afwijking van de leeftijdsvoorwaarde in het geval van een kind ten laste - 3. Duur van de periode van toekenning van de tijdelijke overgangsuitkering
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Geen schending (artikel 2, 2°, van de wet van 5 mei 2014, artikel 21, 3°, van de wet van 10 augustus 2015 en de artikelen 21ter en 21quater van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, in zoverre zij de leeftijdsvoorwaarde voor de toekenning van een overlevingspensioen, die moet zijn vervuld op het ogenblik van het overlijden van de vooroverleden echtgenoot, verhogen van 45 jaar tot 50 jaar en de afwijking van de leeftijdsvoorwaarde in het geval dat de langstlevende echtgenoot een kind ten laste heeft afschaffen)

- Geen schending (dezelfde bepalingen, in zoverre zij voor de in B.25.2 bedoelde categorie van personen de duur van de periode van toekenning van de tijdelijke overgangsuitkering beperken tot 24 maanden, en dat ongeacht de leeftijd van het kind)

- Schending (dezelfde bepalingen, in zoverre zij voor de in B.25.2 bedoelde categorie van personen de duur van de periode van toekenning van de tijdelijke overgangsuitkering beperken tot 24 maanden, en dat ongeacht de leeftijd van het kind)
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-117n-info.pdf

Sociale uitkeringen vanaf 1 augustus 2022
FOD Sociale zekerheid, Officieel bericht, BS 26/09/2022, bl. 70287
 
GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Europees Parlement verklaart dat Hongarije niet langer als democratie kan worden erkend

Resolutie van het Europees Parlement van 15 september 2022 over het voorstel voor een besluit van de Raad houdende de constatering, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust 2018/0902R(NLE)

RECHTERLIJKE ORDE

BS 28/09/2022
Arbeidshoven. - Arbeidsrechtbanken. - Benoemingen. - Rechters en Raadsheren in sociale zaken, als zelfstandige
Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter (Franstalig)
Benoemingen gerechtelijke attachés, griffiers, parketjuristen en parketsecretarissen
Griffie bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen
Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van plaatsvervangend voorzitter en van Nederlandstalige griffier van de Tuchtraad (CREG)
Vacante betrekking hoofdsecretaris bij het parket voor de verkeersveiligheid

BS 29/09/2022
Vacante betrekkingen assistenten dossierbeheer bij verschillende vredegerechten, politierechtbanken, rechtbanken van eerste aanleg, hoven van beroep, arbeidsrechtbanken, arbeidshoven, ondernemingsrechtbanken, parketten, auditoraten, Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) en DG Rechterlijke organisatie

BS 30/09/2022
(Hernieuwingen)benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten
Benoemingen plaatsvervangende rechters
Vacante betrekkingen vrederechters
Vacante betrekking procureur voor de verkeersveiligheid bij het parket voor de verkeersveiligheid
Vacante betrekking substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen en Brussel (N)
Vacante betrekkingen plaatsvervangend assessoren in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken en sociale re-integratie
Vacante betrekking griffier dossierbeheerder arbeidsrechtbank Gent
Vacante betrekkingen assistenten dossierbeheerder bij het parket Oost-Vlaanderen, afdelingen Dendermonde, Gent of Oudenaarde

BS 03/10/2022
Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux Gerechtshof
Vacante betrekkingen griffiers bij de ondernemingsrechtbank Gent

BS 05/10/2022
Benoemingen griffiers/parketsecretarissen/referendarissen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Antwerpen

BS 06/10/2022
Arbeidsrechtbank Antwerpen
Arbeidsrechtbank te Antwerpen
Vacante betrekkingen secretarissen voor het parket West-Vlaanderen
Vacante betrekking assistent dossierbeheer bij parket Brussel
Politierechtbank West-Vlaanderen

BS 07/10/2022
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten

BS 10/10/2022
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2022-2023). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg

 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be