Nieuwsbrief 27 oktober - 16 november 2017


Aanbod privé-bibliotheek collectie
Inventaris
Geïnteresseerd in bepaalde items ? : stuur een mail naar bib@balieantwerpen.be  met vermelding van het boeknummer
Veiligheid in gerechtsgebouwen
Ministerraad 10 november 2017
Gunning van een opdracht voor ondersteuning door een privébewakingsonderneming bij het gebruik van een scanstraat in de gerechtsgebouwen van Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi

Lijst van beleidsnota’s
Lijst Parlementair Document 54K2708
Waaronder:
Algemene beleidsnota Justitie
8 november 2017
Kamer DOC 54 2708/029

 

Oprichting Brussels International Business Court
Persbericht Koen Geens 27 oktober 2017

Wetsontwerp houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht
54K2753
Indieningsdatum: 6 november 2017
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
METARECHT

Recht is geen wetenschap
Rechtswetenschap bestaat daarom niet minder
S. Gutwirth, NJW nr. 369, 01/11/2017, 670


PUBLIEK RECHT

Overheidsaansprakelijkheid voor optreden hoogste nationale rechtscolleges
C. Jenart, M. Leloup, N. Peeters, J. Van Orshoven, Claritas custodiet ipsos custodes – Helderheid bewaakt de bewakers bij overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de hoogste nationale rechtscolleges, RW 2017-2018, nr. 10, 04/11/2017, 362

Overheidsopdrachten – hergebruik van overheidsinformatie

CDPK 2017 nr. 1-2
M. Belmessieri, Les mesures de protection juridictionnelle des candidats et soumissionnaires évincés d’une procédure de marché public – armes redoutables ou factices?, 2
K. Wauters, B. Gheysens, De wet overheidsopdrachten anno 2016: evolutie of revolutie?, p. 48
M. Nihoul, La comparaison des titres et mérites et le controle juridctionnel des nominations et promotions selon la jurisprudence récente (2016-2017), p. 90
F. Schram, Hergebruik van overheidsinformatie op het federale niveau, p. 103

Recht op toegang tot de rechter in het milieurecht
G. Van Hoorick, Actualiteit, RW 2017-2018, nr. 12, 18/11/2017, 442

Recht op toegang tot milieu-informatie zet geheimhoudingsplicht onder druk
P. de Smedt, Juristenkrant nr. 357, 08/11/2017, 8
(RvS 17 oktober 2017, nr. 239.363)

Artsenordes maken opname van gesprek met patiënt bespreekbaar
E. De Kezel, Juristenkrant nr. 357, 08/11/2017, 4
www.ordomedic.be
www.knmg.nl


BURGERLIJK RECHT

Naamsoverdracht
J. Fierens, La loi du 25 décembre 2016 modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l’enfant, JT N° 6705, 11/11/2017, 689

Vruchtgebruik
Nieuwe omzettingstabel voor vruchtgebruik vanaf 21 juli 2017, Nieuwsbrief Notariaat nr. 14, weken 37-38 2017, 7
1 JULI 2017. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, BS 11/07/2017, bl. 71695

Levensverzekeringen en testamentaire beschikkingen

T. Lens, De aanwijzing van ‘wettelijke erfgenamen’ als begunstigden van een levensverzekering en testamentaire beschikkingen: kritische analyse in het licht van artikel 174 Verz.W., Not.Fisc.M. 2017/7, 186

De wijzigingen ingevoerd door de wet van 6 juli 2017 met betrekking tot het erf- en giftenrecht
C.De Wulf, T.Not. nr. 10, okt 2017, 744

Erfwet
H. Casman, A.L. Verbeke, TEP 2017/3-4, 196

Wijzigingen aan de Organieke wet op het notariaat

A. Van den Bossche, Wijzigingen aan de Organieke wet op het notariaat door de Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, T. Not nr. 10, okt 2017,766

Aansprakelijkheidsrecht en’de rechten van de mens’
S. Somers, Naar een vermensenrechtelijkt aansprakelijkheidsrecht?, TBBR 2017/8, 434


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Notariële vastgoedakten - privacy- en persoonsgegevensbeschermingsrecht
D. Debucquoy, De vermelding van aanpalende en voormalige eigenaars in notariële vastgoedakten, beschouwd op het kruispunt van het notarieel recht en het gegevensbeschermingsrecht, RW 2017-2018, nr. 12, 18/11/2017, 443

Enquête van de Adviesraad van de Magistratuur (ARM) ingetrokken

B. Nelissen, ARM zet bevraging over werking benoemings- en aanwijzingscommissies HRJ vroegtijdig stop, Juristenkrant nr. 357, 08/11/2017, 9

Today’s Lawyer
nr. 5, november 2017
Inhoudstafel

Tuchtcijfers advocatuur
A. Tallon, L. Kenis, RW 2017-2018, nr. 11, 11/11/2017, 402

Nieuwe wet objectieve aansprakelijkheid zet slachtoffer weer op eerste plaats
C. Borucki, Juristenkrant nr. 356, 25/10/2017, 2
8 JUNI 2017. - Wet betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid, BS 21/06/2017, bl. 66695

Gerechtelijke reorganisatie

P. Vandepitte, H. Verstraete, Gerechtelijke reorganisatie: het beslag, de wettelijke hypotheek en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, Not.Fisc.M. 2017/7, 204

Toegang tot de rechter – procedurekosten – alternatieve financieringsmethoden
A. Deprince, Third Party Litigation Funding (TPLF): stand van zaken, P&B 2017/4, 134

Ius & Actores 2017/1-2
Inhoudstafel


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Schuldeisersbescherming – actio Pauliana
F. De Leo, Pleidooi voor de schrapping van de anterioriteitsvoorwaarde van de Pauliana – De fusie en splitsing als testcase, RW 2017-2018, nr. 11, 11/11/2017, 403

Schuldeisersbescherming tegen misbruik van rechtspersonen
J. Vananroye, G. Lindemans, Schuldeisersbescherming tegen misbruik van rechtspersonen: het insolventierecht geeft en het vennootschapsrecht neemt?, DAOR 2017/3, 4

De actio pauliana bij fusie en splitsing: een (on)zeker bestaan?
F. De Leo, DAOR 2017/3, 19

Conflicten in vennootschappen
A. François, Vergelijkende tabel van de voornaamste actiemiddelen bij conflicten in de bvba en de nv, Not.Fisc.M. 2017/7, 215

Private handhaving van het mededingingsrecht in België. Overzicht van rechtspraak (2011-2015)
X. Taton, T. Franchoo, I. Rooms, N. Baeten, TBH 2017/8, okt 2017, 779

Verzekeraar moet ook bij nietig contract slachtoffer verkeersongeval vergoeden
A. Godfroid, Y. Bayens, , Juristenkrant nr. 356, 25/10/2017, 4
HvJ 20 juli 2017, zaak nr. C-287/16, Fidelidade-Companhia de Seguros SA tegen Caisse Suisse de Compensation e.a.

Productaansprakelijkheid en 3D printer
J.-B. Hubin, The producer, the consumer and the 3D printer, Computerrecht 2017/202, afl. 5, okt 2017, 294

Het nieuwe faillissementsrecht
A. Roels, A. Van Hoe, Balans nr. 792, 22/10/2017, 1
11 AUGUSTUS 2017. - Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 11/09/2017, bl. 83100

Internet – recht op vergetelheid
De Clercq, C. et Dechamps, F., « Internet à l'épreuve du droit ou le droit à l'épreuve d'Internet – Une analyse au regard de la problématique de l'étendue géographique du droit européen au déréférencement », J.T., 2017/34, n° 6704, 04/11/2017p. 669-681

Marktpraktijken, consumentenbescherming en Woningbouwwet: enkele aandachtspunten toegelicht

J. Callebaut, Not.Fisc.M. 2017/8, 230

Verbod van gezamenlijk aanbod
G. Straetmans, Geïnformeerde keuze versus vrije keuze: over een computer met vooraf geïnstalleerde software, DCCR, N° 116, 35

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT
3D-printing onder het Belgisch intellectueel eigendomsrecht
A. De Bleeckere,Computerrecht 2017/201, afl. 5, okt 2017, 285

De rode Louboutinzool: naar een gelijkspel?
G. Glas, ‘Kanttekeningen’, IRDI 2017/2, 99
(Christian Louboutin v. Van Haren Schoenen BV zaak C-163/16)

Vrijheid van panorama
J. Cahay, La liberté de panorama: entre brouillard et poudre aux yeux, AM 2016/5-6, 383


FINANCIEEL RECHT

Kredietopening, lening op intrest en wederbeleggingsvergoeding
What’s in a name?
D.J. De Troij, NJW nr. 370, 15/11/2017, 718

De nieuwe regeling voor hypothecair krediet: focus op de precontractuele fase
P. Verbiest, TBH 2017/8, okt 2017, 846


STRAFRECHT

Correctionele rechtbank veroordeelt jihadibruid
W. Yperman, S. Royer, Not all is fair in love, Juristenkrant nr. 357, 08/11/2017, 2

Het Europees onderzoeksbevel in strafzaken
M. Giacometti, La décision d’enquête européenne: la révolution de la coopération judiciaire entre États membres de l’Union est en marche!, JT N° 6703, 28/10/2017, 649

Nieuwe antiwitwaswet versterkt strijd tegen terrorisme

C. Van Geel, Juristenkrant nr. 356, 25/10/2017, 6
18 SEPTEMBER 2017. - Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 06/10/2017, bl. 90839
19 SEPTEMBER 2017. - Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft, BS 06/10/2017bl. 90898

Naar een nieuwe regeling voor beslag op gegevensdragers
S. Royer, J.J. Oerlemans, Computerrecht 2017/200, afl. 5, okt 2017, 277
Bespreking huidige regeling en rechtspraak in België en Nederland

Nullum Crimen nr. 5 – okt 2017
Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht
Inhoudstafel


FISCAAL RECHT

Non bis in idem voor administratieve boeten: formalisme troef
S. Van Crombrugge, Fiscoloog, nr. 1542, 15/11/2017, 1

Wel fiscale voordelen voor ‘speed pedelecs’, niet voor ‘segways’
JVD, , Fiscoloog, nr. 1542, 15/11/2017, 5
22 OKTOBER 2017. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen I, BS 10/11/2017, bl. 98213

‘Winstpremies’aan werknemers: algemeen belastingtarief daalt naar 7 %
CB, Fiscoloog, nr. 1542, 15/11/2017, 7

6.000 EUR-vrijstelling: 3 verschijningsvormen voor zelfde vrijstelling
JVD, Fiscoloog nr. 1541, 08/11/2017, 1

Privédoeleinden werken: enkel beoordelen in hoofde van bouwheer
JVD, Fiscoloog nr. 1541, 08/11/2017, 5

Beroepskosten
L. Maes, Woon-werkverkeer anders dan met eigen wagen: bijgewerkte commentaar, Fiscoloog nr. 1541, 08/11/2017, 7

Vlaamse schenkbelasting
CB, Diverse aanpassingen inzake Vlaamse schenkbelasting, verkooprecht, enz., Fiscoloog nr. 1541, 08/11/2017, 10

Overheid moet gemeenten informeren over onroerende voorheffing
T. Bonne, S. Keunen, K. Wauters, Juristenkrant nr. 357, 08/11/2017, 6
(RvS 13 oktober 2017, nrs. 239.993, 239.400, 239.401, 239.402, 239.403 en 239.404)

Fiscus legt zich neer bij Europese rechtspraak over conforme factuur
I. Lejeune, E. Peters, T. De Meyer, Fisc.Act. nr. 37, week 26 okt- 1 nov 2017, 1

Roerende voorheffing op liquidatieboni
T. Melis, T. Engelen, Voorschotten en vereffening vennootschap anno 2014: fiscus haalt de botte bijl boven, Fisc.Act. nr. 37, week 26 okt- 1 nov 2017, 4

Taks op de effectenrekeningen: opnieuw naar Raad van State
JVD, Fiscoloog nr. 1540, 01/11/2017, 1

Relancewet: een ‘moeras’ aan fiscale en andere bepalingen
J. Van Dyck, Fiscoloog nr.1540, 01/11/2017, 2
De Ministerraad heeft op 27 oktober 2017 het voorontwerp van wet “economische relance en versterking sociale cohesie”goedgekeurd – (Presentatie en informatie relancewet)

Levensverzekering
E. Dhaene, Belastbaarheid levensverzekeringscontracten met twee verzekerde hoofden, Nieuwsbrief Notariaat nr. 14, weken 37-38 2017, 1

Finaal verrekenbeding
CB, Vlaamse regering neutraliseert effecten finaal verrekenbeding, Fiscoloog nr. 1539, 25/10/2017, 1
Parl.St. Vlaams Parlement 2017-18, nr. 1301/001

Hoe publicatie gemeentelijk belastingreglement bewijzen?
JVD, Fiscoloog nr. 1539, 25/10/2017, 6
(Rb. Leuven 29 juni 2017, twee vonnissen)

Vruchtgebruik
S. Van Crombrugge, Abnormale voordelen wegens werken in kader van vruchtgebruik, Fiscoloog nr. 1539, 25/10/2017, 8

De deeleconomie: gevolgen in de directe en indirecte belastingen

T. Vanhee, J. Wiame, AFT 2017/10, 5


SOCIAAL RECHT

De motivering van het ontslag van contractueel overheidspersoneel
De Wilde d’Estmael, J.,  L'audition préalable au licenciement dans le secteur public : un partout ?, J.L.M.B., 2017/36, 10/11/2017, p. 1700-1707 (noot onder GwH 2017/36, 6 juli 2017)

Cassatie: werkzoekende cohouser kan als alleenstaande beschouwd worden
A. Maes, Ook Cassatie vindt dat werkzoekende cohousers als alleenstaanden beschouwd kunnen worden, Juristenkrant nr. 357, 08/11/2017, 1,3
(Cass; 9 oktober 2017, nr. S.16.0084.N)

Concretisering sociale maatregelen uit het zomerakkoord
K. Van Tilborg, Balans nr. 793, 1

Regionalisering van de tewerkstellingsmaatregelen: interregionale mobiliteit
N. Mertens, Sociale Wegwijzer nr. 19, nov 2017, 2

De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken: een overzicht
S. Bellemans, Sociale Wegwijzer nr. 19, nov 2017, 18

De werkgeversgroepering gewikt en gewogen
F. Van Bergen, OR 2017/8, 2

De beroepsinlevingsovereenkomst als kader voor de vrije stage binnen de onderneming

M. Baert, A. Truyens, D. Vandeput, OR 2017/8, 15


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Brexit en  EU-internationale overeenkomsten
Brexit-reeks nr. 9, G. Van der Loo, SEW nr. 10, okt 2017, 150
Recente ontwikkelingen in de rechtspraak over steunmaatregelen
R. Barents, , SEW nr. 10, okt 2017, 151

Arrest Ryanair (HvJ) – bevoegdheid Belgische rechtbanken
A. Mortier, Sociale Wegwijzer nr. 18, okt 2017, 11
Gevoegde zaken HvJ 14 september  2017, C-169/16 en HvJ 14 september 2017, C-168/16

Overzicht van rechtspraak. Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen en akten inzake echtscheiding en onderhoudsverplichtingen (2010-17)
S. Den Haese, L. Deschuyteneer, T. Fam. 2017/8, 204

 
NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
Vennootschappen. Duiding 2017
Diederik Bruloot, Jan Cerfontaine, Koen Byttebier, 2e editie, Larcier 2017, 1282 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Erfrecht & Giften
R. Dekkers, H. Casman, A.-L. Verbeke, E. Alofs,  Intersentia 2017, 339 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017
Adoptie – Pleegzorg – EOT – Familieprocesrecht
G. Decock, P. Senaeve, G. Verschelden, T. Wijnant, Intersentia 2017, 319 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Notariële actualiteit 2016-2017
Familie – Vastgoed – Fiscaliteit – Rechtspersoon
F. Buyssens, A.-L. Verbeke, Intersentia 2017, 158 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV
H. Braeckmans, M. E. Storme, M. Vanmeenen, B. Tilleman, J. Vananroye, Intersentia 2017, 514 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Algemeen bestuursrecht
Grondslagen en beginselen
I. Opdebeek, S. De Somer, Intersentia 2017, 732 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Familiaal vermogensrecht in essentie
R. Barbaix, 3e ed., Intersentia 2017, 420 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Privaatrecht in hoofdlijnen
B. De Groote, R. de Corte, D. Bruloot
13e herziene editie
Volume 1.–  Inleiding tot het recht    Beschrijving + inhoudstafel
Volume 2. – Overzicht van het privaatrecht…Beschrijving + inhoudstafel

De obligatielening

D. Bruloot, K. Maresceau (eds.), Intersentia 2017, 802 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen
K. Reniers, Intersentia 2017, 504 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek personenbelasting 2017-2018

I. Van De Woesteyne, Intersentia 2017, 810 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek vennootschapsbelasting 2017-2018
I. Van De Woesteyne, Intersentia 2017, 522 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek btw 2017-2018

M. Govers, F. Borger, E. Meynendonckx, Intersentia 2017, 662 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Uw vennootschap en de fiscus
Gillemon, B. Peeters, C. Van Biervliet, T. Tack, F. Vandenberghe, Intersentia 2017, 576 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Socialezekerheidsrecht toegepast
D. Heylen, V. Vervliet , 5e ed., Intersentia 2017, 358 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Hulpverlening en recht
I. De Jonghe, L. Uyttenhove, G. Verlinden , Intersentia 2017, 410 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Sociaal recht in essentie
D. Heylen, I. Verreyt, 5e ed., Intersentia 2017, 510 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De verjaring van de strafvordering uitgeklaard
J. Meese, Intersentia 2017, 88 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
E. Syx, Intersentia 2017, 646 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Internationaal recht in kort bestek
J. Wouters, 2e ed., Intersentia 2017, 464 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Kopiëren voor eigen gebruik
P. De Bandt, M. Nuytten (coörd.), De uitzondering voor het kopiëren voor eigen gebruik en de vergoeding van de schade in een gedematerialiseerde omgeving: uitdagingen en vooruitzichten
Les Dossiers du Journal des tribunaux, nr. 102, Larcier 2017, 208 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gerechtelijk zakboekje 2017-2018
Wolters Kluwer 2017
Beschrijving + inhoudstafel

Klein AREI 2018
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
Wolters Kluwer 2017, 486 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-verzameling door de fiscale administratie
S. De Raedt, Reeks ‘Grondslagen van het fiscaal recht’, Larcier 2017, 780 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Milieuhandhaving
J. Heyman, L. Smout, Milieuwetboek, Editie 2018, Wolters Kluwer 2017, 286 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Milieuwetboek Afval & Water 2017-2018
J. Heyman, L. Smout,deel 1.  Basiswetgeving, Wolters Kluwer
Beschrijving + inhoudstafel

Milieuwetboek Afval & Water 2017-2018
J. Heyman, L. Smout,deel  2., Water, Wolters Kluwer

Milieuwetboek Afval & Water 2017-2018
J. Heyman, L. Smout,deel  3., Vast afval, Wolters Kluwer

Strafrecht en Strafprocesrecht in Hoofdlijnen (hardcover). 10de editie
C. Van den Wyngaert, P.Traest, S.Vandromme, 10e herziene uitgave, Maklu 2017, 1462 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Internationale tewerkstelling van werknemers in Europa
T. Van de Calseyde, Aanduiding van de toepasselijke wetgeving bij internationale tewerkstelling van werknemers in Europa, Sociale Praktijkstudies  nr. 2017/4, Wolters Kluwer 2017, 239 p.
Beschrijving + inhoudstafel

175 jaar geschiedenis van de Orde van advocaten te Leuven
F. Stevens, E. Goffin (eds.), Orde van Advocaten Leuven 2017, 222
Informatie

RECHTSPRAAK
Rechtspraak advocaat - ereloon
Vredegerecht Westerlo - 19 januari 2017, RW 2017-2018, nr. 12, 18/11/2017, 472
Advocaat – Ereloon – Begroting – Partijbeslissing – Cliënt-consument – Strijdigheid met Europese richtlijnen – Verplichting tot opstellen van voorafgaande schriftelijke overeenkomst – Vermelding van berekeningsmethode en transparante informatie

Rechtspraakfiches Familiaal Vermogensrecht 2016
A.L. Verbeke, M. Aerts, A. Van den Broeck, B. Van Den Houte (eds.), TEP 2017/3-4, 201

Rechtspraak verbintenissen en contracten

JLMB 2017/34
Inhoudstafel

Rechtspraak administratief recht
JLMB 2017/35
Inhoudstafel

Rechtspraak arbeidsovereenkomsten
JLMB 2017/36
Inhoudstafel

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Programma studieactiviteiten CBR - Intersentia 2017-2018
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
1 maart 2018
UHasselt, auditorium Louis Verhaegen, Martelaerenlaan 42, 3500 Hasselt
19 april 2018
KU Leuven, Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven of livestream
24 mei 2018
VUB, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

De Juristenclub / UPV
36ste Cyclus Permanente Vorming 2017-2018 (najaar)
Programma

Het nieuwe erfrecht
Intersentia
Vrij 24 november 2017 | Hasselt
Vrij 8 december 2017 | Brussel
Di 12 december 2017 | Kortrijk
Di 19 december 2017 | Gent
Programma

De contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier opleiding, Antwerpen 21 november 2017
Programma

De gewaarschuwde koper: Informatieverplichtingen en sanctiemechanismen in het omgevingsrecht
Larcier, Gent 21 november 2017
Programma

Aandeelhoudersrechten in de ondernemingspraktijk
M&D Seminars, Kontich 21 november 2017
Programma

Het nieuwe insolventierecht: wijzigingen in verband met het faillissement, de WCO en de bestuurdersaansprakelijkheid
Lexalert online seminarie 21 november 2017
Programma

Masterclass SAMENWONEN
Larcier opleiding, 23 november 2017 - Hotel Serwir, Sint-Niklaas
Programma

Beslag- en executierecht: recente evoluties
M&D Seminars, Sint-Nilaas  23 november 2017
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen
M&D Seminars, Sint-Niklaas 24 november 2017
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – Ruimtelijke planning
M&D Seminars, Leuven 24 november 2017
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017
Programma

Studieavond CBR Actualia Wetboek van Economisch Recht
UA Antwerpen 28 november 2017
Programma

Webinar De hervormingen van het erfrecht
M&D Seminars webinar, 28 november 2017
Programma

Hervorming van het vennootschapsrecht
Lexalert online seminarie 28 november 2017
Programma

Energierecht: een praktijkgerichte benadering
M&D Seminars, Groot-Bijgaarden 28 november 2017
Programma

Assistentiewoningen en pop-up: twee actuele thema’s
M&D Seminars, Sint-Niklaas 28 november 2017
Programma

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding
Larcier opleiding, 30 november 2017 - Gent
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
M&D  Seminars, Leuven 30 november 2017
Programma

Het nieuw regime van zakelijke zekerheden op roerende goederen: de inwerkingtreding op 1 januari 2018
M&D Seminars,  1 december 2017
Programma

Studiedag ondernemingsstrafrecht
M&D Seminars, Sint-Niklaas 1 december 2017
Programma

GDPR-compliance in het kader van klantenbeheer en direct marketing
Lexalert online seminarie 4 december 2017
Programma

Studiedag precontractuele informatie en aansprakelijkheid
M&D Seminars, Sint-Niklaas 5 december 2017
Programma

Studienamiddag: Het Belgisch insolventierecht in de kering?
Larcier opleiding, Zwijnaarde 5 december 2017
Programma

Webinar procedure invordering onbetwiste schuldvorderingen (IOS)
M&D Seminars, Webinar 6 december 2017
Programma

Zesde Antwerps Juristencongres: digitalisering & recht
CBR, 7 december 2017
Programma

Elektronische procesvoering in burgerlijke zaken
Larcier opleiding, Kontich 7 december 2017
Programma

Zesde Antwerps JuristenCongres: Digitalisering & Recht
Antwerpen 8 december 2017
Programma

Webinar Class Action
M&D Seminars, 12 december 2017
Programma

Colloquium Handhaving van intellectuele rechten in België
Larcier opleiding, Dworp 14 december 2017
Programma

Conferentie CCBE over permanente vorming voor advocaten
Brussel 14 december 2017
Programma
Registratie: event@ccbe.eu

De hervormingen van het insolventierecht
M&D Seminars
•14/12/2017 Holiday Inn Gent Expo
•19/12/2017 Beveren
Programma

De nieuwe wetgeving inzake zekerheden op roerende goederen: een transparant rechtskader voor een flexibele zekerheidsaanwending?
Story Publishers, Zwijnaarde 19 december 2017
Programma

Studieavond: Internationaal privaatrecht: bestaat daar geen wetboek van?
Larcier opleiding, Gent 21 december 2017
Programma

Masterclass RABG: Familie- en Familiaal Vermogensrecht
Larcier opleiding, Gent 23 januari 2018
Programma
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be