RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
6 december 2022 - 10 januari 2023
Verhoging minimale vergoeding Vlaamse advocaten-stagiairs

Invoering van een bediendenstatuut voor de advocaat

Wet tot hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders en andere diverse bepalingen

Hervorming notariaat - hervorming tuchtrecht notarissen en gerechtsdeurwaarders
 
Hervorming tarieven van de honoraria van notarissen vanaf 1 januari 2023
 
Tarief akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken indexatie 2023
 
Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis
 
Indexatie gerechtskosten in strafzaken 2023
 
Verplichte melding rechtsmiddelen bij kennisgeving of betekening vonnis
 
Informatieblad inzake de verplichte melding van rechtsmiddelen
 
Energiecrisis: verhoogde beslagbaarheidsgrenzen tot 31 maart 2023
 
Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2023
 
Klokkenluidersregeling voor private sector

Klokkenluidersregeling voor federale overheidsinstanties en geïntegreerde politie
 
Kosten openbaarmaking van jaarrekening vennootschappen stijgen in 2023
 
Programmawet
 
Politie mag minderjarigen alleen nog handboeien in beperkt aantal situaties vanaf 1 januari 2023
 
Hypothecaire leningen – afschaffing federale woonbonus voor tweede woningen
 
Wet houdende diverse fiscale bepalingen
 
Verlenging vaccinatieverlof tot 31 maart 2023
 
Zaterdag blijft definitief een 'werkdag' in het arbeidsrecht, sociale zekerheid en sociale bijstand
 
Studentenarbeid tot 600 uren vanaf 1 januari 2023
 
Bewegingen in de rechterlijke orde
 

WETONTWERPEN EN -WETSVOORSTELLEN

MINISTERRAAD

Wettelijk kader voor videoconferentie in burgerlijke en strafzaken
Ministerraad 23 december 2022

Hervorming van de strafprocedure
Ministerraad 23 december 2022

Wijziging van diverse wetten ter verbetering van het departement Justitie
Ministerraad 23 december 2022

KAMER

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie II
Parlementair Document 55K2978
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 22/12/2022

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen
De ‘Car-Pass’ wordt aangepast
Parlementair Document 55K2976
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 15 december 2022

Wetsontwerp betreffende het Europees burgerinitiatief in de zin van de Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het Europees burgerinitiatief
Parlementair Document 55K2914
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 8 december 2022

ADVIES HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

Advies HRJ Voorontwerp van Strafwetboek
Voorontwerp strafwetboek – eerste boek, 28/11/2022


ALGEMEEN
Programmawet
26 DECEMBER 2022. - Programmawet, BS 30/12/2022, bl. 102925
TITEL 1. - Algemene bepaling
TITEL 2. – Begroting
TITEL 3. – Energie
TITEL 4. – Werk
TITEL 5. – Volksgezondheid
TITEL 6. – Financiën
TITEL 7. – Pensioenen
TITEL 8. - Sociale zaken
TITEL 9. – Zelfstandigen
COVID-19
Voorzorgsmaatregelen inzake de COVID-19-uitbraak in China
6 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit houdende de nodige maatregelen ten gevolge van de door de Europese Unie gecoördineerde voorzorgsaanpak in het licht van de COVID-19 ontwikkelingen in de Volksrepubliek China, BS 06/01/2023, bl. 1802

Arrest Grondwettelijk Hof inzake maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19
GwH 170/2022 van 22 december 2022
Rolnummer(s): 7626 • 7635 • 7641
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 15 mei 2007 « betreffende de civiele veiligheid » (artikelen 182 en 187)
Trefwoorden: Civiele veiligheid - Dreigende omstandigheden - Bescherming van de bevolking - Maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 - 1. Machtiging aan de minister - 2. Vervolgingen en sancties - Verzachtende omstandigheden
Beschikkend(e) gedeelte(n): 1. Geen schending (artikelen 182, eerste lid, en 187, eerste lid, van de wet van 15 mei 2007)

2. De tweede prejudiciële vraag in de zaken nrs. 7635 en 7641 is onontvankelijk (in zoverre zij betrekking heeft op de bestaanbaarheid van artikel 182 van de wet van 15 mei 2007 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens)

3. Geen schending (artikel 182 van de wet van 15 mei 2007, in zoverre het niet voorziet in procedurele waarborgen noch in een parlementaire controle a posteriori ten aanzien van de door de minister van Binnenlandse Zaken op grond van die bepaling genomen maatregelen)

4. Schending (artikel 187, eerste lid, van de wet van 15 mei 2007, in samenhang gelezen met artikel 100 van het Strafwetboek, in zoverre het van toepassing is op de weigering of het verzuim zich te gedragen naar een ministerieel besluit dat, genomen met toepassing van artikel 182, eerste lid, van de wet van 15 mei 2007, dringende maatregelen inhoudt om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, in zoverre het de rechter die bevoegd is om kennis te nemen van de misdrijven die het invoert, niet toestaat om rekening te houden met verzachtende omstandigheden ten aanzien van de feiten die bij hem aanhangig zijn gemaakt)

5. Geen schending (artikel 187, eerste lid, van de wet van 15 mei 2007, in zoverre het de persoon die verzuimt zich te gedragen naar de ministeriële maatregelen die met toepassing van artikel 182, eerste lid, van dezelfde wet zijn genomen, op dezelfde wijze behandelt als de persoon die weigert zich naar die maatregelen te gedragen)

6. De laatste drie prejudiciële vragen in de zaken nrs. 7635 en 7641 zijn onontvankelijk
KLOKKENLUIDERS
PUBLIEK RECHT
POLITIE

Omzendbrief betreffende het gebruik van geweld tegen leden van de Geïntegreerde Politie
24 NOVEMBER 2022. - Omzendbrief GPI 100 betreffende het gebruik van geweld tegen leden van de Geïntegreerde Politie, BS 08/12/2022, bl. 90092

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten
Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en (vanaf 1 juli 2013) artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Bericht, BS 04/01/2023, bl. 128

Tijdelijke verruiming toekenning van voorschotten aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten
29 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in Oekraïne, BS 09/12/2022, bl. 91131.

ENERGIE

Wijzigingen Vlaams Energiedecreet
3 DECEMBER 2022. - Decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 en het decreet van 17 december 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen, BS 29/12/2022, bl. 102779

Bevoegdheid Vlaamse regering tot verplichting installatie zonnepanelen op dakoppervlakten voor natuurlijke persoon of rechtspersoon
25 NOVEMBER 2022. - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de verplichte installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op dakoppervlakten betreft, BS 09/12/2022, bl. 91159.

OMGEVINGSRECHT

Nieuwe wet voor bescherming marien leefmilieu en mariene ruimtelijke planning
11 DECEMBER 2022. - Wet ter bescherming van het marien milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de Belgische zeegebieden, BS 16/12/2022, bl. 97470.

GEZONDHEIDSRECHT

Tabaksautomaten verboden vanaf 10/12/2023
29 NOVEMBER 2022. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 09/12/2022, bl. 91065.

VREEMDELINGENRECHT

Omzetting van drie richtlijnen inzake vreemdelingenrecht
29 NOVEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 20/12/2022, bl. 98038

ONDERWIJS

Dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen
9 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen, BS 14/12/2022, bl. 94398


BURGERLIJK RECHT
JEUGDRECHT
Jeugddelinquentierecht: aangepaste begeleiding voor jongeren tot 25 jaar met oog op re-integratie
16 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de organisatie, samenstelling en werking van de afdelingen gesloten oriëntatie, gesloten begeleiding en gesloten begeleiding van maximaal twee, vijf of zeven jaar in de gemeenschapsinstellingen, BS 19/12/2022, bl. 97683.

Jeugddelinquentierecht: : diensten slachtofferonthaal justitiehuizen bezorgen slachtoffer informatie over herziening van maatregelen en sancties
2 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 16 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de aanwijzing van de dienst die het slachtoffer informeert over de beslissing tot herziening van een maatregel of sanctie, BS 09/12/2022, bl. 91162.
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Verhoging minimale vergoeding Vlaamse advocaten-stagiairs
Wijziging van afdeling II.1.5. `Stagevergoeding' van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 04/01/2023, bl. 1287

Invoering van een bediendenstatuut voor de advocaat
In haar zitting van 21 december 2022 heeft de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies het principe van de invoering van een bediendenstatuut voor de advocaat goedgekeurd.

NOTARISSEN EN GERECHTSDEURWAARDERS

Wet tot hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders en andere diverse bepalingen
26 DECEMBER 2022. - Wet tot hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders en andere diverse bepalingen, BS 30/12/2022, bl. 103024

Hervorming notariaat - hervorming tuchtrecht notarissen en gerechtsdeurwaarders
22 november 2022 - Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen, BS, 22/12/2022, bl. 98831.

Hervorming tarieven van de honoraria van notarissen vanaf 1 januari 2023
22 november 2022 - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen, BS 22/12/2022, bl. 98870

Tarief akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken indexatie 2023
Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2023, BS 19/12/2022, bl. 97960.

Nieuw reglement voor driejaarlijkse kwaliteitscontrole notariskantoren
18 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement kwaliteitscontrole vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen, BS 08/12/2022, bl. 89953.

JUSTITIE

Hoge Raad voor de Justitie – aanwerving bij de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie
De Hoge Raad voor de Justitie organiseert een vergelijkend examen voor de aanwerving van een Nederlandstalige adjunct-auditeur, jurist, van niveau A bij de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie (m/v/x), bl. 4320

Hoge Raad voor de Justitie – aanwerving bij de verenigde advies- en onderzoekscommissie
De Hoge Raad voor de Justitie organiseert een vergelijkend examen voor de aanwerving van een Nederlandstalige auditor van niveau A, bij de verenigde advies- en onderzoekscommissie (m/v/x), BS 10/01/2023, bl. 4322

Europees Openbaar Ministerie – samenstelling secretariaat van de gedelegeerd Europese aanklagers
10 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2021 tot uitvoering van artikel 309/2, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 10/01/2023, bl. 4290

Europees Openbaar Ministerie – oproep kandidaten voor attaché bij het secretariaat van de gedelegeerde Europees aanklagers
Oproep tot kandidaten voor de functie van attaché bij het secretariaat van de gedelegeerde Europees aanklagers (1 Nederlandstalige en 1 Franstalige), BS 10/01/2023, bl. 4482

Nieuw MB inzake overdracht van ministeriële gerechtelijke bevoegdheden aan justitieambtenaren
8 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en de personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, BS 23/12/2022, bl. 99130

Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis
6 DECEMBER 2022. - Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis, BS 21/12/2022, bl. 98419

E-Codex (e-Justice Communication via Online Data Exchange)
grensoverschrijdende elektronische gegevensuitwisseling op gebied van justitiële samenwerking in civiele en strafzaken
Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2519 van de Commissie van 20 december 2022 betreffende de technische specificaties en normen voor e-Codex, onder meer inzake beveiliging en methoden voor de controle van integriteit en authenticiteit, PB L 326 van 21 december 2022
Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2520 van de Commissie van 20 december 2022 betreffende  de specifieke regelingen voor het overdrachts- en overnameproces van e-Codex, PB L 326 van 21 december 2022
Inwerkingtreding 10/01/2023

GERECHTELIJK RECHT

Indexatie gerechtskosten in strafzaken 2023
Omzendbrief 131/10 van 6 januari 2023 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten, BS 10/01/2023, bl. 4458

Verplichte melding rechtsmiddelen bij kennisgeving of betekening vonnis
26 DECEMBER 2022. - Wet betreffende de vermelding van de rechtsmiddelen en houdende diverse bepalingen in gerechtelijke zaken, BS 30/12/2022, bl. 103033

Informatieblad inzake de verplichte melding van rechtsmiddelen
26 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van informatieblad overeenkomstig artikel 780/1, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 30/12/2022, bl. 104177

Energiecrisis: verhoogde beslagbaarheidsgrenzen tot 31 maart 2023
21 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen bedoeld in artikel 66 en verlenging van artikelen 66 tot en met 74 van de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, BS 30/12/2022, bl. 103036

Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2023
11 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 19/12/2022, bl. 97681.

Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 19/12/2022, bl. 97964.


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
FINANCIEEL RECHT
STRAFRECHT
Politie mag minderjarigen alleen nog handboeien in beperkt aantal situaties vanaf 1 januari 2023
16 NOVEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het invoeren van duidelijke waarborgen wat betreft het handboeien van minderjarigen, BS 21/12/2022, bl. 98433

Arrest Grondwettelijk Hof: schorsing van de wet die instemt met het Belgisch-Iraanse verdrag in zoverre het de overbrenging naar Iran mogelijk maakt van een persoon die in België is veroordeeld wegens een terroristisch misdrijf gepleegd met de steun van Iran
GwH163/2022 van 8 december 2022
Rolnummer(s): 7871
Rechtspleging: Vordering tot schorsing
Getoetste norm(en): Wet van 30 juli 2022 houdende instemming met de volgende internationale akten : 1) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brussel op 16 september 2021, en 2) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en 3) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en 4) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Islamitische Republiek Iran inzake de overbrenging van veroordeelde personen, gedaan te Brussel op 11 maart 2022, en 5) het Protocol van 22 november 2017 tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend op 7 april 2022 te Straatsburg (artikel 5)
Trefwoorden: Strafrecht - Wederzijdse rechtshulp - Wet houdende instemming met een verdrag - Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Islamitische Republiek Iran inzake de overbrenging van veroordeelde personen - Voor terroristische feiten veroordeelde persoon
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schorsing (artikel 5 van de wet van 30 juli 2022, in zoverre het verdrag van 11 maart 2022 tussen het Koninkrijk België en de Islamitische Republiek Iran inzake de overbrenging van veroordeelde personen de overbrenging toestaat, naar Iran, van een persoon die door de hoven en rechtbanken is veroordeeld wegens het plegen, met de steun van Iran, van een terroristisch misdrijf)
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-163n-info.pdf


Gedaan met zwartrijden door minderjarigen van veertien jaar of ouder
16 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de reisvoorwaarden en de regels voor de handhaving ervan door de VVM - De Lijn, BS 06/12/2022, bl. 89531

Advies HRJ Voorontwerp van Strafwetboek
Voorontwerp strafwetboek – eerste boek, 28/11/2022

FISCAAL RECHT
WIB 1992 - correctiefactor 2023
Mededeling met betrekking tot de correctiefactor voorzien in artikel 478 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992, BS 10/01/2023, bl. 4458

Omzetting EU-Richtlijn inzake administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen
21 DECEMBER 2022. - Wet tot omzetting van Richtlijn(EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16 (EU) betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, BS 30/12/2022, bl. 10298

Bijlage III: regels bedrijfsvoorheffing 2023
19 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 30/12/2022, bl. 104064

Hervorming fiscaal regime auteursrechten en naburige rechten
26 DECEMBER 2022. - Programmawet, BS 30/12/2022, bl. 102925, Titel 6, Hoofdstuk I, afd. 1, art. 100-109

Hypothecaire leningen – afschaffing federale woonbonus voor tweede woningen
26 DECEMBER 2022. - Programmawet, BS 30/12/2022, bl. 102925
Afschaffing belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen die worden aangegaan vanaf 1 januari 2024, behalve voor eigen woningen.

Wet houdende diverse fiscale bepalingen
21 DECEMBER 2022. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen, BS 29/12/2022, bl. 102555
TITEL 1. - ALGEMENE BEPALING
TITEL 2 - WIJZIGINGEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN
TITEL 3. - WIJZIGINGEN BETREFFENDE ACCIJNZEN
TITEL 4. - WIJZIGINGEN BETREFFENDE DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Basisbedrag heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen aanslagjaar 2023: 1250 EUR
14 DECEMBER 2022. - Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de indexering van het basisbedrag voor de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen (artikel 2.5.3.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF)) Aanslagjaar 2023, BS 27 december 2022, BS 27/12/2022, bl. 101102.

Wijzigingen Vlaamse Codex Fiscaliteit: wijzigingen verkeersbelasting, erf- en schenkbelasting
9 DECEMBER 2022. - Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 20/12/2022, bl. 98098

Energiecrisis: bedrijfsvoorheffing voor uitkeringen tijdelijke werkloosheid tijdelijk verlaagd naar 15%
30 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid betaald of toegekend in de periode van november 2022 tot en met maart 2023, BS 08/12/2022, bl. 89946
SOCIAAL RECHT
Bevordering gendergelijkheid privésector – omzetting Richtlijn (EU) 2019/1158
15 NOVEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van de wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, BS 09/01/2023, bl. 1813.

Bevordering gendergelijkheid publieke sector – gedeeltelijke
omzetting Richtlijn (EU) 2019/1158
26 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werken privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, betreffende de publieke sector, BS 05/01/2023, bl. 1370

Erkenningsprocedure havenarbeiders aangepast na vernietiging Raad van State
21 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, BS 06/01/2023, bl. 1703

Verlenging vaccinatieverlof tot 31 maart 2023
26 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot uitstel van de datum van buitenwerkingtreding van de wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, BS 30/12/2022, bl. 10302
Een zaterdag blijft definitief een werkdag voor de berekening van termijnen in het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en de sociale bijstand.

Zaterdag blijft definitief een 'werkdag'
26 DECEMBER 2022. - Wet houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand, BS 30/12/2022, bl. 103021

Studentenarbeid tot 600 uren vanaf 1 januari 2023
19 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 27/12/2022, bl. 101045

Omzetting Europese Klokkerluidersrichtlijn voor private sector
28 NOVEMBER 2022. - Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, BS 15/12/2022, bl. 97213.

Vennootschapsbijdrage bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen
29 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 09/12/2022, bl. 91155

Stijging erelonen en kosten medische gerechtsdeskundigen in 2023
Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2023, BS 07/12/2022, bl. 89865


RECHTERLIJKE ORDE
BS 06/12/2022
Benoeming rechters in rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen – Erratum BS 19/12/2022

BS 07/12/2022
Arbeidsrechtbank Gent

BS 09/12/2022
Benoemingen/ontslagverleningen diverse magistraten
Vacante betrekkingen rechters in ondernemingszaken in diverse ondernemingsrechtbanken
Arbeidsrechtbank Gent

BS 14/12/2022
Griffiers/parketsecretarissen/parketjuristen/referendarissen/attachés – benoemingen/pensioneringen/ontslagverleningen
Griffiers/parketsecretarissen/parketjuristen/referendarissen/attachés – benoemingen

BS 15/12/2022
Vacante plaats assistent dossierbeheer bij parket Antwerpen, afdeling Turnhout
Vacante plaats griffier-hoofd van dienst bij de politierechtbank West-Vlaanderen

BS 19/12/2022
Benoemingen/pensioneringen/ontslagverleningen griffiers, secretarissen, parketjuristen, referendarissen en attachés
Benoemingen/pensioneringen/ontslagverleningen diverse magistraten
Oproep tot magistraten-assessoren ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen
Oproep tot magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen
Vredegerecht Vilvoorde

BS 21/12/2022
Benoemingen griffiers, parketsecretarissen, referendarissen, parketjuristen en attachés
Griffie hof van beroep te Gent
Benoemingen, hernieuwingen mandaten, ontslagverleningen diverse magistraten

BS 22/12/2022
Benoemingen diverse magistraten
Vacante betrekkingen assistenten dossierbeheer Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, COIV en Sint-Genesiusrode

BS 29/12/2022
Ondernemingsrechtbank Leuven. - Bijzonder reglement (vanaf 1 januari 2023)

BS 30/12/2022
Benoemingen in de Nederlandstalige kamer van de beroepscommissie van het Instituut voor bedrijfsjuristen

BS 04/01/2023
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 05/01/2023
Vacante betrekking assistent dossierbeheer bij de politierechtbank Leuven

BS 09/01/2023
Benoemingen diverse magistraten
Vacante betrekking secretaris-hoofd parket Oost-Vlaanderen
Vacante betrekking secretaris-hoofd bij het auditoraat-generaal Gent

BS 10/01/2023
(Hernieuwingen) benoemingen/pensioneringen/ontslagverleningen diverse magistraten
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Vacante betrekking assistent dossierbeheer bij de vredegerechten Oost-Vlaanderen, kanton Eeklo
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Antwerpen
www.balieantwerpen.be - els.haagsman@balieantwerpen.be