WETGEVING 7 april - 14 mei 2021
 
 
Deze nieuwsbrief vervangt de nieuwsbrief van 12 mei waarin de links niet werkten!
Openingstijden bibliotheek:
ma-vrij van 8.30u - 13.00u en van 13.30u-16.30u
Gesloten vrijdag 14 mei (na Hemelvaartsdag)
 
Deontologische code van de erkende bemiddelaars

Tuchtprocedure erkende bemiddelaars

Voorwaarden erkenning 
opleidingen om erkend bemiddelaar te worden

Arrest Grondwettelijk Hof beroepsgeheim advocaat en arts - onderzoek in het informatiesysteem

Permanente rechtsgrond voor schriftelijke behandeling van zaken bij Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State

Wilsverklaring orgaandonatie na overlijden niet meer in bevolkingsregister

Grondwettelijk Hof vernietigt verplichte bewaring van elektronische communicatiegegevens in Dataretentiewet

Nieuwe regels voor de registratie en hypothecaire openbaarmaking van gedematerialiseerde akten vanaf 1 mei 2021

Arrest Grondwettelijk hof inzake faillissement -vervaltermijn voor kwijtschelding


Arrest Grondwettelijk Hofprovincie- en gemeentebelastingen – bezwaar – termijn en datum van indiening

Bewegingen in de rechterlijke orde

CORONAMAATREGELEN

Protocolakkoord tussen de verschillende overheden
15 APRIL 2021. - Protocolakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen, BS 26/04/2021, bl. 37954

Instemming samenwerkingsakkoord uitwisseling gegevens tussen de verschillende overheden voor handhaving verplichte quarantaine en testing bij reizigers
8 APRIL 2021. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België, BS 12/04/2021,  bl. 32380

Wet instemming samenwerkingsakkoord inzake gegevensverwerking m.b.t. vaccinaties tegen COVID-19
Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19, BS 12/04/2021, bl. 32396

Federaal
 
 
Heropening terrassen en andere versoepelingen vanaf 8 mei
7 MEI 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 07/05/2021, bl. 47138

Verbod inreizen vanuit Brazilië, Zuid-Afrika of India vanaf 28 april
27 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 28/04/2021, bl. 40880

Versoepelingen ingaande op 26 april
24 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 25/04/2021, bl. 37770

Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
2 APRIL 2021. - Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13/04/2021, bl. 32911
TITEL I. - ALGEMENE BEPALING
TITEL 2. - DIVERSE DRINGENDE FISCALE BEPALINGEN
TITEL 3. - VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
TITEL 4. – ZELFSTANDIGEN
TITEL 5. - DIVERSE ARBEIDSRECHTELIJKE MAATREGELEN
TITEL 6. - SOCIALE ZAKEN
TITEL 7. - PENSIOENEN
 

Omgevingsvergunning – tijdelijke regeling voor terrassen voor horeca
2 APRIL 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, wat betreft een tijdelijke regeling voor terrassen voor de horeca in het kader van het coronavirus, BS 23/04/2021, bl. 37576

Wijzigingen maatregelen meldingsplicht en contactonderzoek
2 APRIL 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 22/04/2021, bl. 37326

Vlaams decreet instemming samenwerkingsakkoord wat betreft gegevensoverdracht overheden en politiediensten ter handhaving verplichte quarantaine of testing van reizigers
2 APRIL 2021. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België, BS 12/04/2021, bl. 32424.

Vlaams decreet houdende instemming samenwerkingsakkoord wat betreft SURE (het Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken)
2 APRIL 2021. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 22 december 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap inzake het gebruik van SURE, BS 09/04/2021, bl. 31944

Vlaams decreet houdende instemming samenwerkingsakkoord wat betreft gegevensverwerking m.b.t. vaccinaties tegen COVID-19
2 APRIL 2021. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19, BS 09/04/2021, bl. 31945

Onderwijs – verlenging diverse maatregelen ingevolge COVID-19
26 MAART 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van diverse maatregelen ingevolge COVID-19 voor het onderwijspersoneel, voor uitzonderlijke opvang in de internaten, IPO en MPIGO, busbegeleiders in het buitengewoon onderwijs en contactonderzoek door de centra voor leerlingenbegeleiding voor het derde trimester van schooljaar 2020-2021, BS 09/04/2021, bl. 31946

Toekenning projectsubsidie ter compensatie kosten noodopvang van schoolkinderen
26 MAART 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 november 2020 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen, BS 09/04/2021,  bl. 31952

Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Mondmaskerplicht en alcoholverbod van 22u tot 5u tot en met 30 juni
4 MEI 2021. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken mondmaskerplicht en alcoholverbod van 22u tot 5u, BS 06/05/2021, bl. 46565

Steun ondernemingen van sectoren van discotheken, restaurants en café’s en sommige van hun leveranciers, evenementen, cultuur, toerisme en sport
30 APRIL 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 05/05/2021, bl. 46186

Verlenging avondklok tot en met 7 mei
21 APRIL 2021. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 23/04/2021, bl. 37655

Verlenging maatregelen tot en met 7 mei
21 APRIL 2021. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 23/04/2021, bl. 37653

Besluit uitzonderingen op verplichtingen inzake quarantaine en staalafname in kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie
1 APRIL 2021. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitzonderingen op de verplichtingen inzake quarantaine en staalafname in kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, BS 12/04/2021, bl. 32864

Ordonnantie instemming samenwerkingsakkoord inzake gegevensoverdracht overheden en politiediensten ter handhaving verplichte quarantaine of testing van reizigers
2 APRIL 2021 - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers afkomstig uitkomende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België, BS 12/04/2021, bl. 32878

Verbod uithuiszettingen verlengd tot en met 25 april
1 APRIL 2021. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 4 november 2020 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt, BS 08/04/2021, bl. 31910


PUBLIEK RECHT

RAAD VAN STATE

Permanente rechtsgrond voor schriftelijke behandeling van zaken bij Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State
26 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 26 en 84/1 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 `tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State', BS 03/05/2021, bl. 42162

FEDERAAL AMBTENARENRECHT

Federale ambtenaren – verlenging COVID-19-maatregelen tot 31 augustus 2021
2 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 07/04/2021, bl. 31574

VLAAMS PERSONEELSSTATUUT

Invoering tijdelijk verlof bij sluiting school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap
26 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel op de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken, BS 08/04/2021, bl. 31801

OMGEVINGSRECHT

Vaststelling van het modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest
2 APRIL 2021. - Vaststelling van het modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest, BS 21/04/2021, bl. 37214

Benoeming effectieve bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
2 APRIL 2021. - Benoeming van een effectieve bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, BS 21/04/2021, bl. 37184..

MIGRATIERECHT


Elektronische vreemdelingenkaart E en E+ voor Unieburgers vanaf 10 mei alleen nog mét vingerafdrukken
27 APRIL 2021. - Ministerieel besluit betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden, BS 06/05/2021, bl. 46473
Rechtszetting (met spelfout) BS 11/05/2021

MOBILITEIT EN VERVOER

Wijzigingen wat betreft kruispuntbank van voertuigen
13 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de kruispuntbank van de voertuigen, BS 26/04/2021, bl. 37825

BEVOLKINGSREGISTER EN VREEMDELINGENREGISTER

"Wilsverklaring orgaandonatie na overlijden" niet meer in bevolkingsregister
22 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, teneinde de registratie van de informatie betreffende de verklaring met betrekking tot de transplantatie van organen en weefsels na het overlijden te schrappen, BS 19/04/2021, bl. 36530

GEGEVENSBESCHERMING

Grondwettelijk Hof vernietigt verplichte bewaring van elektronische communicatiegegevens in Dataretentiewet
GwH 57/2021, 22 april 2021

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

ADVOCATUUR

Arrest Grondwettelijk Hof beroepsgeheim advocaat en arts - onderzoek in het informatiesysteem
GwH 2021/066, 29 april 2021
Wet van 5 mei 2019 « houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek (art. 6, 4°) Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de in B.11.2 vermelde interpretatie)
Trefwoorden:
Strafvordering - Bijzondere opsporingsmethoden en andere onderzoeksmethoden Internetrecherche en telecommunicaties - Niet-geheime zoeking in een informaticasysteem - Beroepsgeheim van de advocaten en de artsen - Het al dan niet vertrouwelijke karakter van de elementen bepaald door de procureur des Konings

Deontologische code van de erkende bemiddelaars
Deontologische code van de erkende bemiddelaars van 16 december 2020, BS 29/04/2021, bl. 41007

Tuchtprocedure erkende bemiddelaars
Reglement van procesvoering van de Commissie voor de tuchtregeling en klachtenbehandeling van 29 september 2020, BS 29/04/2021, bl. 41002

Voorwaarden erkenning opleidingen om erkend bemiddelaar te worden
Beslissing van 1 februari 2007, gewijzigd door de beslissing van 11 maart 2010, 23 september 2010, 14 en 28 maart 2019 en 30 maart 2021, tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure voor erkenning van de basisopleiding, de specialisatie opleidingen en de permanente vormingen voor erkende bemiddelaars en de toepassing vanartikel 1727, § 1ste al.2 van het gerechtelijk wetboek, BS 29/04/2021, bl. 40994

Federale Deontologische Commissie – oproep tot kandidaten voor hoogleraren, magistraten en ‘voormalige mandatarissen’
Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Deontologische Commissie voor de categorie Nederlandstalig `magistraat of hoogleraar' en voor de categorieën Nederlandstalig en Franstalig `voormalige mandatarissen', BS 26/04/2021, bl. 38000

Oproep kandidaten mandaten lid Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake euthanasie (ook voor advocaten)
Derde oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, BS 26/04/2021, bl. 38003

Oproep kandidaten voor magistraten en advocaten van mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie
Oproep tot kandidaten: mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie, BS 21/04/2021, bl. 37234

Oproep tot kandidaten voor magistraten en advocaten van mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie

Oproep tot kandidaten : mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie, BS 21/04/2021, bl. 37235

JUSTITIE

Samenstelling, werkingsregels, statuut, rechtspositie en wedde van de betrokken personeelsleden van het secretariaat van de gedelegeerd Europese aanklagers

18 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 309/2, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22/04/2021, bl. 37318

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Technische wijzigingen boek XX aan bepaalde vrije beroepen: accountant en belastingadviseur -  auto-experts en landmeters-experten
4 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep, BS 12/05/2021, bl. 47631

Indexcijfer consumptieprijzen april 2021
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2021, BS 30/04/2021, bl. 41835

Het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben wegens coronavirusmaatregelen
2 APRIL 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020, tot invoeging van artikel 9/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 over de corona hinderpremie en tot wijziging van artikel 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 over de corona compensatiepremie, van artikel 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 over de corona ondersteuningspremie, van artikel 7 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme en van artikel 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, BS 16/04/2021, bl. 36370

Covid-19: Vlaamse ondernemingen kunnen tot en met 30 september 2021 steun aanvragen via globalisatiemechanisme
31 MAART 2021. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 7 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, wat betreft de bepaling van de indieningsperiode van de subsidieaanvraag en de precisering van het begrip zakelijke diensten en de berekening van de omzet, BS 07/04/2021, bl. 31646

INSOLVENTIERECHT

Onherroepelijke verlies van het recht op kwijtschelding van restschulden van de gefailleerde die niet tijdig een verzoek daartoe indient, is ongrondwettig
GwH 62/2021,  22/04/2021
Rolnummer(s): 7355
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van economisch recht (art. XX.173, § 2)
Trefwoorden: Economisch recht - Insolventie van ondernemingen - Faillissement - Verzoek tot kwijtschelding - Termijn voor het indienen van het verzoek - Vervaltermijn
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging (artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van economisch recht, in zoverre de gefailleerde natuurlijke persoon die niet binnen de vervaltermijn van drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis een verzoek tot kwijtschelding van restschulden indient, het recht op die kwijtschelding onherroepelijk verliest)
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-062n-info.pdf

TRANSPORTRECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, maart 2021, BS 23/04/2021, bl. 37701
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, april 2021, BS 23/04/2021, bl. 37701


FINANCIEEL RECHT

Aanduiding van de vicegouverneur van de Nationale Bank van België
28 MAART 2021. - Koninklijk besluit houdende aanduiding van de vicegouverneur van de Nationale Bank van België, BS 19/04/2021, bl. 36581

Hernieuwing mandaat directeur van de Nationale Bank van België
28 MAART 2021. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een directeur van de Nationale Bank van België, BS 19/04/2021, bl. 36582

Hypothecaire kredieten - rentevoeten april 2021
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 14/04/2021, bl. 33421

Consumentenkrediet - - maximale jaarlijkse kostenpercentagens
Algemene Directie Economische Reglementering. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's). - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, artikel 7bis, BS 13/04/2021, bl. 33236

STRAFRECHT

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 29/04/2021, bl. 41066

Oproep tot kandidaten mandaat Nederlandstalig effectief lid-lid bureau van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig effectief lid-lid van het bureau van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, BS 26/04/2021, bl. 37999

Samenstelling, werkingsregels, statuut, rechtspositie en wedde van de betrokken personeelsleden van het secretariaat van de gedelegeerd Europese aanklagers
18 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 309/2, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22/04/2021, bl. 37318

FISCAAL RECHT

Aanvullende vermindering voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten aanslagjaren 2020 en 2022
2 MEI 2021. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor het aanslagjaar 2022, BS 07/05/2021,  bl. 46940

Vastlegging model van aangifteformulier vennootschapsbelasting en belasting niet-inwoners
26 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 03/05/2021, bl. 41979  41979 

Nieuwe regels voor de reg
istratie en hypothecaire openbaarmaking van gedematerialiseerde akten. vanaf 1 mei 2021
29 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking, BS 30/04/2021, bl. 41927

Studentenarbeid in zorg en onderwijs tijdens tweede kwartaal van 2021 vrij van bedrijfsvoorheffing
21 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid, BS 28/04/2021, bl. 40741

Diensten digitale samenwerkingsplatformen - fiscale informatieverplichting
18 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 321quater, § 1, eerste lid, 2° en § 2 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, BS 26/04/2021, bl. 37831

Voordeel van alle aard bedrijfswagens: referentie CO2-uitstoot vanaf inkomstenjaar 2021 begrensd
3 DECEMBER 2020. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot, BS 23/04/2021, bl. 37437
Erratum BS 28/04/2021

Tariefverlaging  non-profitlegaten en non-profitschenkingen - invoering van de vriendenerfenis

19 MAART 2021. - Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen en de invoering van de vriendenerfenis, BS 07/04/2021, bl. 31587

LOKALE BELASTINGEN

Arrest Grondwettelijk Hof – provincie- en gemeentebelastingen – bezwaar – termijn en datum van indiening
GwH 63/2021, 22 april 2021
Rolnummer(s): 7382
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 30 mei 2008 « betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie en gemeentebelastingen » (art. 9, § 1, tweede lid, en 11)
Trefwoorden: Fiscaal recht - Provincie- en gemeentebelastingen - Vlaams Gewest - Geschillenprocedure - Indiening van een bezwaarschrift - Termijn van indiening - Datum van indiening - Datum van ontvangst door de bevoegde overheid
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie


BTW

BTW – E-commerce
2 APRIL 2021. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten, BS 13/04/2021, bl. 32957

VLAAMSE CODEX FISCALITEIT

Kilometerheffing – nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2021
2 APRIL 2021. - Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van het tarief van de kilometerheffing ingevolge artikel 2.4.4.0.2, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2021, BS 16/04/2021, bl. 36426

Vlaamse Codex Fiscaliteit ondergaat procedurele wijzigingen
2 APRIL 2021. - Decreet houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen, BS 15/04/2021, bl. 33498

SOCIAAL RECHT

Instemming met het verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie in de wereld van werk
30 APRIL 2021. - Decreet tot instemming met het verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie in de wereld van werk, aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie in haar honderdenachtste zitting op 21 juni 2019, BS 12/05/2021, bl. 47641

Aanvullend Protocol bij ‘Conventie over gedwongen arbeid’ in werking sinds 10 september 2020, pas in BS van 11 mei 2021
23 MAART 2019. - Wet houdende instemming met het Protocol bij de Conventie over gedwongen arbeid van 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de algemene conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens haar 103de zitting, BS 11/05/2021, bl. 47372

Toekennen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan sommige werknemers die deel van volledige arbeidsdag verliezen
2 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot het toekennen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan sommige werknemers die als gevolg van COVID-19 een deel van hun volledige arbeidsdag verliezen, BS 10/05/2021, bl. 47224

Verlenging diverse maatregelen op vlak van werkloosheid – toeslag bij werkloosheidsuitkeringen
2 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2021 betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld, BS 07/05/2021, bl. 46948

Aanvulling maatregelen voor werknemers culturele en artistieke sector
2 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en tot tijdelijke verhoging van de minima van de uitkeringen van sommige werknemers tewerkgesteld in de artistieke sector, BS 07/05/2021, bl. 46943

Tijdelijk hogere kostenvergoeding vrijwilligers verlengd tot en met 30 juni 2021
28 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS 06/05/2021,  bl. 46511

Tijdelijke schorsing toepassing voorwaarde dat tijdvak van arbeidsongeschiktheid ten vroegste kan aanvangen op datum ondertekening getuigschrift van arbeidsongeschiktheid
28 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, BS 06/05/2021, bl. 46510

Horecasector – uitstel werkgeversbijdrage en bijdrage RSZ
25 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2015 tot uitvoering van Titel IV, Hoofdstuk 2 van de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, BS 30/04/2021, bl. 41178

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen
18 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot vervanging van artikel 25 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 30/04/2021, bl. 41177

Verenigingswerk - solidariteitsbijdragen
22 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 58, tweede lid, van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, BS 30/04/2021, bl. 41944

Aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
19 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2020 houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten, BS 28/04/2021, bl. 40752

Uitzonderlijke maatregelen inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen in het kader van de COVID-19-pandemie
18 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 27/04/2021, bl. 40605

Vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie voor de zorgverleners

19 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de 2de golf van de COVID-19 pandemie voor de zelfstandige zorgverleners in de thuisverpleging of voor de loontrekkenden in de medisch huizen, BS 26/04/2021, bl. 37940
Erratum BS 07/05/2021

Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE). – instemming samenwerkingsakkoord
18 APRIL 2021. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap inzake het gebruik van SURE, BS 26/04/2021, bl. 37825

Vaststelling model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk
8 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 6 van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, BS 22/04/2021, bl. 37315

Lijst van erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren
Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 24/03/2021, BS 12/04/2021, bl. 32885

Toekenning recht op klein verlet voor werknemers om vaccin toegediend te krijgen
28 MAART 2021. - Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, BS 09/04/2021, bl. 31925

Berekeningsbasis voor werkloosheidsuitkeringen en andere uitkeringen – vaststelling gemiddeld dagloon
23 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip "gemiddeld dagloon" wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht, BS 08/04/2021, bl. 31797

Overbruggingsrecht zelfstandigen – verlenging maatregelen
25 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen en van de wet van 22 december 2020 tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de COVID-19-crisis, BS 07/04/2021, bl. 31579
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 09/04/2021
Benoemingen/pensioneringen griffiers
Benoemingen diverse rechters
Vacante betrekkingen griffies en parketten
Vacante betrekkingen griffies
Vacante mandaten strafuitvoeringsrechtbank Antwerpen– Erratum publicatie BS 02/04/2021
Vacatures assistent-dossierbeheerder (niveau C) rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afd. Brugge (taxatiebureau)

BS 12/04/2021
Benoeming werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Benoeming werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Benoeming werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Ontslagverlening werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Hoge Raad voor de Justitie - werving van kandidaat-magistraten (Gerechtelijk jaar 2020-2021)
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Vacante betrekkingen dossierbeheerder arbeidsrechtbank Antwerpen, afd. Hasselt en Tongeren en Arbeidshof Antwerpen, afd. Hasselt

BS 13/04/2021
Benoeming stagiair rechtsgebied hof van beroep Antwerpen

BS 15/04/2021
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel

BS 16/04/2021

Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie (Franstalige afdeling)
Hof van beroep te Gent - Ondernemingsrechtbank te Gent

BS 19/04/2021
Benoemingen referendarissen bij rechtbank eerste aanleg Antwerpen en hof van beroep Antwerpen
Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van het arbeidshof Antwerpen

BS 20/04/2021
Benoeming/pensioneringen griffiers

BS 21/04/2021
Benoeming effectieve bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

BS 22/04/2021
Samenstelling, werkingsregels, statuut, rechtspositie en wedde van de betrokken personeelsleden van het secretariaat van de gedelegeerd Europese aanklagers

BS 23/04/2021
Arbeidshof te Antwerpen - hof van beroep te Brussel – parket te Brussel - wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Erratum BS 07/05/2021
Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie. - Samenstelling

BS 28/04/2021
Pensioneringen/ontslagnemingen griffiers en parketsecretaris

BS 29/04/2021
Vacante betrekkingen parketjuristen hof van beroep Brussel en Gent
Vacante betrekkingen referendarissen hof van beroep Antwerpen, arbeidshof Antwerpen, hof van beroep Gent en arbeidshof Gent

BS 30/04/2021
Secretarissen/referendarissen/griffiers/attachés – benoemingen en pensionering
Hoge Raad voor de Justitie - Oproep tot kandidaten voor de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage
Vacante betrekking secretaris parket hof van beroep Brussel
Vacante betrekkingen vrederechters kantons Anderlecht, Brussel, Elsene en Sint-Joost-ten-Noode

BS 03/05/2021
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 06/05/2021
Arbeidshof te Antwerpen

BS 07/05/2021
Griffiers/referendarissen – benoemingen/ontslagnemingen
Benoemingen/pensioneringen/ontslagverleningen diverse magistraten
Hof van beroep te Antwerpen en Gent
Aanwijzingen assessoren in de tuchtrechtbank in hoger beroep. in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent
Vacante betrekkingen raadsheren hoven van beroep, rechters rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, ondernemingsrechtbanken, politierechtbanken en vredegerechten

BS 10/05/2021
Griffiers, parketsecretarissen en referendarissen – benoemingen/pensioneringen

BS 12/05/2021
Raad van State. – Onverenigbaarheden - machtiging

BS 14/05/2021
Benoemingen/pensioneringen/ontslagverleningen diverse magistraten
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Vacante betrekkingen substituten-procureur-generaal bij hoven van beroep, substituten-procureur des Konings bij parketten en substituten-arbeidsauditeur bij arbeidsauditoraten
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be