Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
16 - 31 JANUARI 2016

Pot-Pourri II aangenomen in de Kamer op 28 januari 2016
Wetsontwerp tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie - 54K1418

Wetsvoorstel gebruik videoconferentie voor verschijning in verdenking gestelden aangenomen in Kamer op 21 januari 2016
Wetsvoorstel betreffende het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis - 54K0993

Wetsvoorstel aanranding van eerbaarheid en voyeurisme aangenomen in Kamer op 21 januari 2016
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van eerbaarheid en het voyeurisme betreft - 54K0699

Wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie
Indieningsdatum: 18/01/2016
54K1590
Interestvoet betalingsachterstand handelstransactie 1e semester 2016: 8,50 %
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handels-transacties, BS 01/02/2016, bl. 7427

De wettelijke interestvoet daalt van 2,50% in 2015 tot 2,25% in 2016
Algemene Administratie van de Thesaurie. - Mededeling over de wettelijke interestvoet, BS 18/01/2016, bl. 1826

Fiche Wettelijke rentevoeten 2016
Informatienota 13/01/2016
Wettelijke rentevoet voor het jaar 2016: 2,25% (BS 18/01/2016)
Wettelijke rentevoet in de handelstransacties 1e semester 2016: 8,5 % (BS 01/02/2016)


Verdeling van de zaken van de rechtbanken van eerste aanleg van verschillende gerechtelijke arrondissementen - Tweede lezing
Ministerraad 23 januari 2016
Nieuw tijdschrift Emile & Ferdinand
Nieuw Nederlandstalige magazine van Larcier Group

Beschrijving + inhoudstafel 2016/1
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Van beslag inzake namaak naar algemeen bewijsbeslag
E. Dirix, RW 2015-2016, nr. 23, 06/02/2016, 882

De opkomst van de prijsvermindering als algemene remedie ter bijsturing van contracten
S. Jansen, RW 2015-2016, nr. 23, 06/02/2016, 883

VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap. Overzicht van rechtspraak
Stef Keunen, NjW 2016, afl. 335, 03/02/2016, 50-62

Euthanasie: niemands recht en niemands plicht
H. Nys, RW 2015-2016, nr. 22, 30/01/2016, 842

De Belgische wetgever en de imprevisieleer
M. de Potter de ten Broeck,  RW 2015-2016, nr. 22, 30/01/2016, 843

Vermogensplanning in de praktijk
VIP nr. 2015/4
Verschijningsdatum januari 2016
Beschrijving + inhoudstafel

Het Europees bankbeslag komt eraan
E. Dirix, RW 2015-2016, nr. 21, 23/01/2016, 802

Schadevergoeding tot herstel voor de Raad van State en de interpretatie van het actueel belang
A.-S. Vandaele, RW 2015-2016, nr. 21, 23/01/2016, 803  

Verval van een (wederkerige) overeenkomst wegens het verdwijnen van een essentiële bestaansvoorwaarde

Nicky BURETTE, "Voorwerp van de overeenkomst. Verval wegens wegvallen van een essentiële bestaansvoorwaarde in een wederkerige overeenkomst", NjW afl. 334, 20/01/2016, 2-11

Fiscus kan ontdoken BV niet vorderen bij wijze van schadevergoeding
C. Buysse, Fiscoloog nr.1460, 20/01/2016, 1
‘Flexi-jobs’: wel of geen belastingvrijstelling voor bedrijfswagens?
J. Van Dyck, Fiscoloog nr.1460, 20/01/2016, 4

Openingsrede 15 januari 2016 Conférence du Jeune barreau de Bruxelles
F. Viseur, Good Bye Périclès!, Réponse P.-Y. Thoumsin, Conclusion S. Boonen, JT N° 6631, 16/01/2016, 37

De lijst van juridische constructies: strijdig met de basisregels van ons rechtssysteem?
H. Vandebergh, TFR nr. 493, januari 2016, 3

De toepassing van algemene bekendheden bij de fiscale bewijsvoering op grond van feitelijke vermoedens
I. De Troyer, TFR nr. 493, januari 2016, 5

Opeenstapeling van feitelijke vermoedens in de fiscale bewijsvoering na het cassatiearrest van 22 mei 2014
I. De Troyer, TFR nr. 493, januari 2016, 14

RSZ – niet openbaar maken deeltijdse werkroosters – weerlegging vermoeden voltijdse arbeid
F. Blomme, De weerlegging van het vermoeden van voltijdse arbeid in artikel 22ter van de RSZ-wet bij het niet openbaar maken van de deeltijdse werkroosters, OR 2016/1, 2

Elektronische contracten
H. Jacquemin, La protection du consommateur de contenus numériques, DCCR N° 108-109, 2015, 5

Richting eerlijke bedingen en meer privacy voor Facebook gebruikers?
V. Verdoodt, E. Wauters, B. Van Alsenoy, DCCR N° 108-109, 2015, 35

Boek VII van het Wetboek Economisch Recht: codificatie, doch tevens innovatie
R. Steennot, J. Vannerom, DCCR N° 108-109, 2015, 47

Overheidsopdrachten en –overeenkomsten
D. D’Hooghe, N. Kiekens, Het gunningscriterium of gunningscriteria: de geheimtaal van de overheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24, OoO 2015/2, 179
D. D’Hooghe, N. Kiekens, A. Carton, Is de aanbestedende overheid verplicht om offertes met abnormale eenheidsprijzen te weren? OoO 2015/2, 195

Vereffening huwelijksvermogen
S. Bevernaegie, Liquidation des régimes matrimoniaux, Fiche n° 10: Le régime de participation aux acquêts, Act.dr.fam. 2015/10, 234

Flexi-jobs in de horeca
A. Jacobs, Sociale Wegwijzer nr. 2016/1, 2

De collectieve arbeidsovereenkomst

W. Provoost, Sociale Wegwijzer nr. 2016/1, 11

Sociale inspectie
E. Verhaegen, Van inbreuk tot proces-verbaal, Sociale Wegwijzer nr. 2016/1, 15

Ontslagmotivering van contractuelen bij de overheid? Cassatie verduidelijkt
I. Verdonck, Sociale Wegwijzer nr. 2016/1, 20

De privaatrechtelijke afdwingbaarheid van Corporate Governance Codes
H. Braeckmans, B. Simoens, DAOR 2015/4, 4

BOEKEN

Mijn advocaat weet alles!
B. Martens, H. Lamon, I. Larmuseau, A. Talon, Today’s Lawyer 2016, Knops Books 2016, 52 p.
Over specialisten generalisten
Beschrijving + inhoudstafel

Het verhaal van OCMW op onderhoudsplichtigen
F. Lambrecht, Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier, nr. 26, 2016, 112 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Ne bis in idem-beginsel – belastingen
A. Van de Vijver, Een verkenning van de grondslagen van het Ne Bis in Idem-beginsel in het Belgisch belastingrecht, Larcier 2015, 527 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Mededinging Duiding 2016
A.-M. Van den Bossche, Larcier 1090 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
RECHTSPRAAK

Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2016/3
Beschrijving + inhoudstafel
 
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

Cyclus straf- en verkeersrecht
Larcier, Tussen 17 november 2015 en 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding 2015-2016
Confocus
Programma

Opleidingsoverzicht Verzekeringen Voorjaar 2016
Escala
Programma

STUDIEDAGEN

Aanbestedende overheid
4 februari 2016 (Radisson Blu Hotel - Antwerpen)
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: Actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Hasselt 21 januari 2016
Programma

Alimentatie, het ouderlijk gezag, de echtscheiding en de EOT in het bijzonder: bespreking van diverse knelpunten
M&D Seminars(Leuven) (Studienamiddag) 2 februari 2016
Programma

Woninghuur (Sint-Niklaas) (Studiedag)
M&D Seminars, 3 februari 2016
Programma

Na de echtscheiding: de vereffening-verdeling van een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen
M&D Seminars, Edegem 3 februari 2016
Programma

De burgerlijke maatschap, de gewone commanditaire vennootschap en de private stichting als controleorgaan in het kader van een familiale vermogensplanning
M&D Seminars  (Edegem) 3 februari 2016
Programma

De aanbestedende overheid
Larcier, Antwerpen 4 februari 2016
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat – Vastgoed
KULeuven Leuven en Kortrijk 15 februari 2016
Programma

Vlaamse gunstregeling overdracht familiebedrijven - De nieuwe omzendbrief, standpunten en rulings
Lexalert online seminaries, 16 februari 2016
Programma

Aanbestedingen in de bouwsector: hoe gaat u praktisch om met deze nieuwe regelgeving?
Confocus, Antwerpen 16 februari 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Berchem 16 februari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Berchem 16 februari 2016
Programma

De nieuwe Insolventieverordening 2016: grensoverschrijdende insolventieprocedures en gevolgen naar nationaal recht
M&D Seminars(Sint-Niklaas) 18 februari 2016
Programma

Negatieve verrassingen na een bedrijfsovername zoveel mogelijk vermijden : het belang van (goede) verklaringen en waarborgen
Lexalert online seminarie 18 februari 2016
Programma

Aanvullende pensioenen voor werknemers. Een nieuw wettelijk kader sedert 1 januari 2016
M&D Seminars (Edegem) 18 februari 2016
Programma

Meerderjarige beschermde personen, onbekwaamheid en bewind
CBR workshop 19 februari 2016
Info
Inschrijving

Outplacement: een stand van zaken
M&D Seminars (Gent) 19 februari 2016
Programma

Vennootschapswinst: beleggen, reserveren of uitkeren?
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 19 februari 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: verkeersaansprakelijkheidsrecht en schadebegroting
Confocus, Hasselt 23 februari 2016
Programma

Gegevensuitwisseling over de belastingen heen (btw, douane, directe belastingen) en binnen en buiten de landsgrenzen
M&D Seminars (Edegem) 23 februari 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: de nieuwe wet vereffening-verdeling in de praktijk getoetst
Confocus, Hasselt 23 februari 2016
Programma

Bouwrecht: beroepsaansprakelijkheid en buitencontractuele aansprakelijkheid
Confocus, Hasselt 23 februari 2016
Programma

Lunchseminarie rond digitale nalatenschap
Intersentia, Mortsel 24 februari 2016
Programma

Valkuilen van estateplanning
Gent, 25 februari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Curator opleiding: faillissementsrecht in de praktijk – rangconflicten
Confocus, Hasselt 25 februari 2016
Programma

Bouwrecht: bemiddeling in bouwgeschillen
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: het nieuwe pandrecht en zakelijke zekerheden op roerende goederen | raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
Confocus, Hasselt 25 februari 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht en forensisch onderzoek
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: de nieuwe wet vereffening-verdeling in de praktijk getoetst
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Wet KMO Financiering (WKF) - Een stand van zaken na twee jaar praktijkervaring
Lexalert online seminarie
Programma

Rechtspraakoverzicht Overheidsopdrachten
M&D Seminars (Gent) 26 februari 2016
Programma

Ontbijtseminarie BELEGGINGSVASTGOED IN DE PRAKTIJK
Larcier, 1 maart 2016  - Communicatieloft te Gent
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: hoe menswaardig leven in tijden van schuldbemiddeling?
Confocus, Berchem 8 maart 2016
Programma

Curator opleiding: arbeidsrecht en insolventie
Confocus, Berchem 8 maart 2016
Programma

De toekomst (?) van het afstammingsrecht
CBR studieavond 8 maart 2016
Programma 

De geïnformeerde toestemming van de patiënt: het bewijs en de bewijslast van de informed consent
van AHLEC (Antwerp Health Law and Ethics Chair), Antwerpen 8 maart 2016
Programma

Wijzigingen op het vlak van aanvullende pensioenen: bent u er klaar voor?
Lexalert online seminarie 10 maart 2016
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Leuven) 15 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: raakvlakken tussen schuldbemiddeling en het verblijfsrecht van vreemdelingen
Confocus, Hasselt 17 maart 2016
Programma

Curator opleiding: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gefailleerde en de bestuurders van een gefailleerde vennootschap
Confocus, Hasselt 17 maart 2016
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen
M&D Seminars (Edegem) 17 maart 2016
Programma

Aanbestedingen in de zorgsector: hoe gaat u als ziekenhuis om met deze nieuwe regelgeving?
Confocus, Edegem 17-18 maart 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: raakvlakken tussen familierecht en vreemdelingenrecht
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht en forensisch onderzoek
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding: balanslezen voor curatoren
Confocus, Berchem 22 maart 2016
Programma
Bouwrecht: bemiddeling in bouwgeschillen
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Vennootschappen en dwangmaatregelen: bijzondere aspecten van geschillen met vennootschappen
Confocus, Antwerpen 22 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: van opstart tot afwerking van het CSR-dossier
Confocus, Berchem 22 maart 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: Salduz en actualia strafrechtshervormingen
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Bouwrecht: beroepsaansprakelijkheid en buitencontractuele aansprakelijkheid
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: hoe menswaardig leven in tijden van schuldbemiddeling?
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Curator opleiding: arbeidsrecht en insolventie
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Colloquium 2016: ‘Discriminatie: voorkomen en genezen. De juridische pistes in de strijd tegen discriminatie’
Brussel 25 maart 2016
Inschrijvingen starten begin januari

De omgevingsvergunning | due diligence: operationeel, aansprakelijkheden en risico's
Confocus, Kortrijk 25 maart 2016
Programma

De omgevingsvergunning
Confocus, Berchem 12 april 2016
Programma

Het Wetboek Economisch Recht herbezocht
CBR studieavond 19 april 2016
Programma 

Studienamiddag Tendensen Vermogensrecht 2016
Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen UA, Antwerpen 28 april 2016
Programma

De nieuwe wet internering
CBR studieavond 10 mei 2016
Programma 

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2016
Info
Inschrijving

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2016
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 2 juni 2016
Programma

Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 10 juni 2016
Programma