Vrienden van Amelisweerd vragen Kamer onafhankelijk onderzoek te garanderen

Nieuwsbrief 30 - Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd - 19 november 2012

KvU VVA_banner

www.krachtvanutrecht-initiatief.nl en www.vriendenvanamelisweerd.nl


LaatUtrechtNietStikkenIn een gezamenlijke brief hebben de Vrienden van Amelisweerd en de initiatiefgroep 'Kracht van Utrecht' de Tweede Kamer gevraagd de onafhankelijke opzet van het onderzoek naar alternatieven voor de verbreding van de Ring Utrecht te garanderen. 

Op 10 oktober dit jaar zegde minister Schultz van Haegen dit onafhankelijk onderzoek toe aan een Kamermeerderheid die hier om had gevraagd. Afgelopen week gaf minister Schultz van Haegen in een brief aan de Kamer antwoord op een aantal openstaande vragen. In een bijlage gaf de minister haar visie op het inhoud van het onderzoek.

De brief van de minister en haar voorstellen ten aanzien van het onafhankelijk onderzoek zijn aanleiding voor de Vrienden van Amelisweerd om in een mail aan de Tweede Kamerfracties te vragen om de toegezegde onafhankelijkheid te garanderen. Dit is temeer noodzakelijk vanwege de verwarring die is geschapen door een tekst in het regeerakkoord van VVD en PvdA ("De besluitvorming over de verbreding van de Ring Utrecht (2 x 7 rijstroken) wordt afgerond") en vanwege het gespin in de media de afgelopen weken: "2x7 gaat door" (o.a. Volkskrant, NRC, NU.nl, RTV-Utrecht).


Onafhankelijk onderzoek meer dan 'even laten doorrekenen'

Als gast in Buitenhof (18-11-2012) heeft de minister het over "allemaal nog even een keer door laten rekenen", terwijl de Kamer juist om andere, nog niet onderzochte varianten vraagt (binnen de bak 2x6; binnen de bak 2x6 met 80km/uur). Daarnaast heeft de Kamer nadrukkelijk gevraagd om aanvullende criteria te hanteren naast de standaardcriteria die Rijkswaterstaat tot dusverre gebruikt. Rijkswaterstaat hanteert uitsluitend het behalen van een trajectsnelheid op Rijkswegen als doorslaggevend criterium (de zogeheten NoMO norm).

De Vrienden zijn met de Kamer van mening dat afwegingen op het gebied van verkeer en vervoer breder moeten worden benaderd (Wat zijn bijvoorbeeld de effecten op de regionale mobiliteit als geheel, dus auto, OV én fiets; effecten van een versterking van tram- en fietsnetwerken, van Beter Benutten?). Daarnaast zijn effecten op het gebied van leefkwaliteit, gezondheid en natuur tot nu toe onvoldoende meegenomen.


Neem effecten op ecologie en gezondheid mee

Monumentale bomen in Nieuw AmelisweerdDe Vrienden van Amelisweerd vragen de Tweede Kamer er goed op toe te zien dat het onderzoek er toe leidt dat een gekozen variant óók voldoet aan eisen die vanuit leefkwaliteit, gezondheid en natuur kunnen worden gesteld. Utrecht schiet er niets mee op als er varianten uit het onderzoek voortkomen die niet voldoen aan criteria op deze gebieden. Juist een PBL-doorrekening van milieueffecten van de mobiliteitsontwikkeling kan hier op aansluiten. Dit dient dan ook bij het onderzoek betrokken te worden. 

De Kamer heeft specifiek om varianten 'binnen de bak' bij Amelisweerd gevraagd. Dat zijn varianten die zoveel natuur als financiële middelen het meest sparen. Het is uiterst vreemd dat in een natuurgebied van deze waarde nog altijd geen relevant onderzoek naar de ecologische effecten van verbreding is verricht. Dat vragen over technische en financiële risico's niet of nauwelijks worden beantwoord is eveneens merkwaardig. 

De Vrienden van Amelisweerd en de initiatiefgroep 'Kracht van Utrecht' hopen en verwachten dat de Tweede Kamer er op toeziet dat het onderzoek geen verplicht nummer zal zijn. De Utrechtse regio heeft een alternatief nodig dat een duurzame toekomst biedt voor zowel bereikbaarheid als leefkwaliteit. 


Wanneer behandelen Tweede Kamer en Commissie Infrastructuur en Milieu deze kwestie?

1. Dinsdagavond 20 november behandelt de Tweede Kamer de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

2. Woensdag 21 november om 10.15 uur wordt de opdracht voor het Onafhankelijk Onderzoek besproken in het procedure-overleg van de Commissie I&M.  Er kan worden besloten om deze opdracht uitgebreider aan de orde te laten komen op: 

3. Woensdag 28 november in het Algemeen Overleg van de Commissie. 


Uw reactie en bijdrage

Geef middels een reply op deze nieuwsbrief uw reactie en geef aan wat u zou kunnen bijdragen aan een succesvol evenement in Utrecht begin 2013.


Nadere informatie:

Jan Korff de Gidts 06 3363 0344

Jos Kloppenborg 06 185 123 70


Websites:

www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

www.vriendenvanamelisweerd.nl


Bijlage: Brief aan de Tweede Kamer