Nieuwsbrief 9 - 29 mei 2018

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.

 
ACTUEEL

Open brief van de decanen van de Belgische rechtsfaculteiten over de samenwerking tussen de universiteiten en de balies op het gebied van de beroepsopleiding van advocaten
Decanen Belgische rechtsfaculteiten, rubriek ‘Kanttekening’, RW 2017-2018, nr. 39, 26/05/2018, 1554

Hervorming van het vennootschapsrecht - Goedkeuring door Ministerraad
Ministerraad 25 mei 2018
De ministerraad keurt in tweede lezing het voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.
Het wetsontwerp gaat nu richting het parlement.

Class actions nu ook voor Kmo’s vanaf schade die zich heeft voorgedaan vanaf 1 september 2014
30 MAART 2018. - Wet houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.`s betreft, van het Wetboek van economisch recht, BS 22/05/2018, bl. 41950


Online verkoop vastgoed op nieuwe website notariaat vanaf 11 juni 2018
Het notariaat heeft op 8 mei 2018 het biedingsplatform van de notarissen gelanceerd:
www.biddit.be

Invoering van uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen
27 APRIL 2018. - Decreet betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen, BS 16/05/2018, bl. 40549
Inwerkingtreding 26 mei 2018

Wetsontwerp tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde
54K2827 - Aangenomen plenaire vergadering 17/05/2018
- Afschaffing aanvraag afschriften van of uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand  bij de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg. Enkel de gemeenten die bewaarders van de registers van de burgerlijke stand zijn, zullen deze bevoegdheid behouden (art. 2 wetsontwerp) (inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS)
- Minder beroepsmogelijkheden voor vonnissen van vredegerecht en politierechtbank. Art. 617 Ger. W. wijzigt bedrag van 1860€ naar 2000€ (art. 28 wetsontwerp) (inwerkingtreding 1 september 2018)
- Verhoging van de bevoegdheid rationae summae van de vrederechter (art. 590, lid 1 Ger.W.) van 2500€ naar 5000€ (art. 27 wetsontwerp) (inwerkingtreding 1 september 2018)
- Voor echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) zullen burgers niet langer persoonlijk moeten verschijnen voor de rechter, maar verloopt de procedure volledig schriftelijk

De Kamer blijft de wetsvoorstellen in overweging nemen
De Kamer heeft op de plenaire zitting van 17 mei 2018 het voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake de afschaffing van het in overweging nemen van wetsvoorstellen verworpen.
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake de afschaffing van het in overweging nemen van wetsvoorstellen. -
54K0387

Project KRUID van de Hoge Raad voor de Justitie
Persbericht 17/05/2018:  Heel justitie moet begrijpelijker spreken en schrijven!
Met zijn project Kruid wil de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) het gerecht op smaak brengen met een toegankelijke taal. De Hoge Raad roept alle juridische professionals op om bewust om te gaan met hun taalgebruik met de rechtzoekende.

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie
Datum : 09/05/2018 AANGENOMEN TEKST 
Dossierfiche 54K2940
(tweede lezing; commissie)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
Datum 22/05/2018   AANGENOMEN
Dossierfiche 54K2919

Verdeling na echtscheiding – scheiding van goederen - echtgenoot-lasthebber moet rekenschap geven van zijn beheer

GwH 2018-058 van 17 mei 2018
Schending Burgerlijk Wetboek (art. 1467)

Nieuwe website OM
http://www.om-mp.be/nl


 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
PUBLIEK RECHT

EHRM - Vrijheid van godsdienst – dragen van religieus hoofddeksel
S. Ouald-Chaib, Hamidovic c. Bosnie-Herzégovine: l’interdiction de couvre-chef religieux dans les prétoires viole l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, JT N° 6731, 19/05/2018, 401

Wijziging grenzen Belgische bestuursniveaus

H. Matthijs, NJW nr. 382, 16/05/2018, 366

Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB) 2017-2018/3
Inhoudstafel


BURGERLIJK RECHT

De imprevisieleer: de rechter met de pen in de hand

M. de potter de ten Broeck, RW 2017-2018, nr. 40, 02/06/2018, 1563

Vermenging van vervangbare goederen

S. De Winter, RW 2017-2018, nr.39, 26/05/2018, 1523

Open brief van de decanen van de Belgische rechtsfaculteiten over de samenwerking tussen de universiteiten en de balies op het gebied van de beroepsopleiding van advocaten
Decanen Belgische rechtsfaculteiten, rubriek ‘Kanttekening’, RW 2017-2018, nr. 39, 26/05/2018, 1554

Internationaal erfrecht
B. Verdickt,  A.L. Verbeke, Reasonable financial provision’, criterium voor internationale openbare orde in het erfrecht, TEP 2018/1, 15

Het statuut van aandelen, beroepsgoederen en cliënteel in het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht
D. Pignolet, TEP 2018/1, 27

De impact van het nieuwe erfrecht op de schenking en vererving van familiebedrijven
E. Vanthorre, TEP 2018/1, 43

Solidariteit tussen feitelijk samenwonende partners?
I. Dom, Not.Fisc.M. 2018/2, 30

La Société Civile Immobilière (SCI)  (Franse burgerlijke vennootschap voor verwerven en beheren van onroerende goederen in Frankrijk)
W. Vermeulen, M. Joosen, La Société Civile Immobilière. The saga continues – a never-ending story?, Not.Fisc.M. 2018/2, 43


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

De onafhankelijkheid van de rechter
G. Jocqué, RW 2017-2018, nr. 40, 02/06/2018, 1562

Een advocaat kan geen rechter zijn, ook geen rechter in ondernemingszaken
H. Lamon en A. Tallon, RW 2017-2018, nr. 38, 19/05/2018, 1482

Voorrecht van rechtsmacht: ook procedurewaarborgen nodig op einde onderzoek
P. Vanwalleghem, Juristenkrant nr.369, 09/05/2018, 2
GwH 9/2018 van 1 februari 2018 en GwH 35/2018 van 22 maart 2018


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Organisatie van de dagelijkse leiding in de NV

N. Somers, RW 2017-2018, nr. 38, 19/05/2018, 1483

Competitio - Tijdschrift voor Belgische Mededinging
 
2018/1
Le droit de la concurrence entre-t-il dans l’ère du private enforcement ? Loi sur l’action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence  - Hoofdelijke aansprakelijkheid en minnelijke geschillenregeling in Titel 3 van Boek XVII WER - Wat verandert er met de omzetting van de Richtlijn schadevorderingen in België? – Een blik uit de praktijk - Comment prendre en compte la répercussion des surcoûts dans le calcul du préjudice ? - De vordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht in Duitsland en België vergeleken - Het Marktenhof blies zijn eerste verjaardagskaarsje uit ... -

Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht
 
2018/1
Inhoudstafel

Aansprakelijkheidsvorderingen bij wrongful trading
J. Vananroye, ’t Amendement. Aansprakelijkheidsvorderingen bij wrongful trading: de ‘uitsluitende bevoegdheid van de curator’ betekent niet ‘alleen de curator’, TRV-RPS 2018/3, 247

Durfkapitaal
R. Coppens, F. Jorens, Anti-dilutiebescherming in venture capital: zin en onzin, TRV-RPS 2018/3, 155


FINANCIEEL RECHT

Hypotheek voor alle schulden
P. Joisten, TBBR 2018/4, 191

Crypto-effecten: tussen droom en daad

M. Van de Looverbosch, TRV-RPS 2018/3, 193


STRAFRECHT

Herziening art. 12 al. 3 Grondwet – verlenging vrijheidsberoving tot 48 uur
M. Verdussen, JT N° 6730, 12/05/2018, 385

De onverwijderbare vreemde terrorist

L. Denys, RW 2017-2018, nr.39, 26/05/2018, 1522.

Omzendbrief College PG
COL 6/2018 van 3 mei 2018
Machtiging tot inzage van het strafdossier of tot verkrijgen van een afschrift ervan:
 - De wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie
 - De wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht


FISCAAL RECHT

Erfbelasting
G. Vanden Abeele, J. Vanhove, Decreet 8 december 2017: verrekenbedingen en verblijvingsbedingen onder last – nieuwe regeling is discriminatie, Nieuwsbrief Notariaat nr. 8, weken 15 en 16 2018, 1

Wonen in woning vennootschap

JVD, Wonen in woning vennootschap: voorlopig alitjd ‘lage’ waardering voordeel, Fiscoloog nr. 1567, 23/05/2018, 1
(Circ. 2018/C/57 van 15 mei 2018)

Beroepskosten
SVC/JVD, Vennootschappen en ‘woningen’: welke kosten zijn nog aftrekbaar?, Fiscoloog nr. 1567, 23/05/2018, 2

Woonbonus na hypotheekverdracht
CB, Woonbonus na hypotheekverdracht: soepele interpretatie ‘fictiebepaling’, Fiscoloog nr. 1567, 23/05/2018, 6
(Circ. 2018/C/51 van 26 april 2018)

Roerend inkomen
O. Hermand, P. Delacroix, M. Protin, ‘Heffing op het sparen’: circulaire bevestigt mogelijke kostenaftrek,  Fiscoloog nr. 1567, 23/05/2018, 9
(Circ. 2018/C/55 van 9 mei 2018)

Roerende voorheffing
B. De Cock, K. Van Duyse, Schuldenaar RV en RPB: fiscus past standpunt opnieuw aan, Fiscoloog nr. 1567, 23/05/2018, 11
(Circ. 2018/C/52 van 2 mei 2018)

Interest ivm kapitaalvermindering en dividend: toch niet aftrekbaar?

J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1566, 16/05/2018, 1

Tax shelter podiumwerken
JVD, Tax shelter podiumwerken: uitweg voor VZW’s als ‘coproducent’, Fiscoloog nr. 1566, 16/05/2018, 3

BNI
CB, Vrijstelling bezoldigingen mag niet afhangen van ‘goede wil’ werkgever, Fiscoloog nr. 1566, 16/05/2018, 5

Aandelenopties: fiscaal gunstige indekkingstechniek via cashbetaling,
P. Smet,
Fiscoloog nr. 1566, 16/05/2018, 8

Vennootschapsbelasting – auteursrechten

J. Van Dyck, Gooit Hoofdbestuur knuppel in hoenderhok van de auteursrechten?, Fiscoloog nr. 1565, 09/05/2018, 1

BTW-aftrek in sommige gevallen ook mogelijk ‘buiten’ vervaltermijn
I. Massin, Fiscoloog nr. 1565, 09/05/2018, 3

Investeringsaftrek
CB, Aanslagjaar 2019: ‘gewone’ aftrek overklast soms ‘verhoogde’ aftrek, Fiscoloog, nr. 1565, 09/05/2018, 5

DBI-Bevek
O. Hermand, P. Delacroix, M. Protin, ‘DBI-Bevek’: wat houdt het nieuwe, meer coherente, stelsel precies in?, , Fiscoloog, nr. 1565, 09/05/2018, 7

Neutraliteit boven formaliteit
B. Buelens, G. Leyssen, Btw-aftrek ‘buiten termijn’ mogelijk, Fisc. Act. nr. 16, week 26 apr-2 mei 2018, 1

Europa legt nieuwe meldplicht op
T. Jansen, S. Hamerijck, Fisc. Act. nr. 16, week 26 apr-2 mei 2018, 4

Dubbele belasting België-Nederland
D. Buylaert, K. De Plucker, Taxatievoorwaarde: geen daadwerkelijke belasting vereist, Fiscoloog Internationaal nr. 413, 30/04/2018, 1

Intellectuele eigendomsrechten Luxemburg
B. Springael, X. Coba, Het nieuwe Luxemburgse IP box-stelsel, Fiscoloog Internationaal nr. 413, 30/04/2018, 5

Fiscale bemiddelingsdienst krijgt er belangrijke bevoegdheid bij
G. Callaert, Na 187 jaar kan de Wetstraat geen fiscale gratie meer verlenen, Fisc. Act. nr. 15, week 19-25 april 2018, 1

Beroepskosten
K. Janssensq, Villa aan de kust: brengt het concept ‘lusthuis’ een uitweg?, Fisc. Act. nr. 15, week 19-25 april 2018, 7

Weldadigheidsinstellingen en onroerende voorheffing
S. Janssens, Maakt het Grondwettelijk Hof van de fiscus een ‘wilde weldoener’?,  Fisc. Act. nr. 15, week 19-25 april 2018, 9
(GwH 29 maart 2018, 44/2018)

(Geen) belastingverhoging bij laattijdige aangifte

F. Desterbeck, Fisc. Act. nr. 15, week 19-25 april 2018, 11
(Cass. 15 maart 2018, F.17.0004.N)

Drie jaar VLABEL: een tussentijds rapport
E. Spruyt, TEP 2018/1, 5

VLABEL en de ontbindende voorwaarde inzake onroerend goed: waakzaamheid geboden!
C. Castelein, TEP 2018/1, 86

Lokale & Regionale Belastingen (LRB)
nr. 2018/1
Inhoudstafel

Tijdschrift Estate Planning (TEP)
 
2018/1
Inhoudstafel


SOCIAAL RECHT

Discriminatie op de werkvloer – ‘mystery calls’

I. Verdonck, ‘Mystery calls’ leggen vanaf 1 april meer gewicht in de anti-discriminatieschaal, Sociale Wegwijzer nr. 9, mei 2018, 2

Geregistreerd kassasysteem horeca en begeleidingsmaatregelen
L. Smeets, Het geregistreerd kassasysteem en de zogenaamde zuurstofmaatregelen voor de horeca: what’s in a name?, Sociale Wegwijzer nr. 9, mei 2018, 8

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
Vectoren van het recht
Vandenbogaerde Sebastiaan, die Keure 2018, 444 p.
Geschiedenis van de Belgische juridische tijdschriften
Beschrijving + inhoudstafel

Praktische gids voor huurschade
Pascal Marey, Roger Meurisse, Wolters Kluwer 2017, 96 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Alcoholprocedure
Kathleen Stinckens en Bart Van Thienen, 4e bijgewerkte uitgave, INNI Publishers 2017, 182 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het Vlaamse bodembeleid
Impact wijzigingen Bodemdecreet 2018
Johan Ceenaeme, INNI Publishers 2018, 187 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen
A. Witters, Sociale Praktijkstudies 2018/2, Wolters Kluwer 2018, 216 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31
Editor(s):  Bael Jan, die Keure 2017, 299 p.
H. Casman, Inleiding tot de nieuwe Erfwet 2017. Een overzicht van de krachtlijnen van deze wet
R. Barbaix, De inbreng en de inkorting in het nieuwe erfrecht
H. Casman, Nieuwe regels voor de verdeling van de nalatenschap
J. Bael, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht
Beschrijving + inhoudstafel

Com(me)promis 2017 leidraad voor een onderhandse verkoopovereenkomst voor een onroerend goed
Gunther Schenk, volledig herziene 2e editie, Wolters Kluwer 2018, 465 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Themis 105 – Vennootschapsrecht
Authors:   M. Wyckaert, E. De Bie, F. Hellemans, F. Parrein, R. Tas, B. Van Baelen, J. Van Eetvelde, T. Vos , Academiejaar 2017-2018, die Keure 2018, 142 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De Archeologienota en de bescherming van het archeologisch erfgoed
Deweirdt Michiel , die Keure 2018, 135 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vademecum Vennootschapsbelasting 2018
Claude Chevalier, Larcier 18e editie 2018, 1786 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Beslagzakboekje
V. Van Herreweghe, Wolters Kluwer 695 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Themis 106 - Aansprakelijkheids-en verzekeringsrecht
Editor(s): Samoy Ilse, Van Schoubroeck Caroline, Academiejaar 2017-2018, nr. 106, die Keure 2018, 136 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De arts en zijn vennootschap, 2de uitgave
Filip Dewallens en Marc Gielis, INNIpublishers 2018, 798 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
RECHTSPRAAK
Feestnummer 15 jaar RABG: de markantste arresten
RABG 2018/8
Inhoudstafel nog niet beschikbaar

Rechtspraak gerechtelijk recht – bevoegdheid
JLMB 2018/21
Inhoudstafel

Rechtspraak familiaal vermogensrecht
JLMB 2018/20
Inhoudstafel

Rechtspraak familierecht
JLMB 2018/19  - 11/05/2018
Inhoudstafel

Rechtspraak Publiek Recht
RABG 2018/7 - 1-15 april 2018
Inhoudstafel

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
CBR studieavonden 2018-2019
Programma

CBR workshops 2018-2019
Programma

CBR –Bemiddeling programma 2018-2019
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

UJA & TJK on tour: actueel overzicht van rechtspraak in VOS en MOF dossiers
Larcier, samenwerking van de Unie van Jeugdadvocaten (UJA) en het tijdschrift voor jeugd- en kinderrechten (TJK)
Antwerpen (5 juni) of Hasselt (12 juni):
Programma

Continuïteit van ondernemingen in het gewijzigde insolventierecht

Intersentia opleiding, Havenhuis Antwerpen 31 mei 2018
Programma

Capita Selecta Energierecht 2017
Intersentia, Brussel 31 mei 2018
Programma

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
M&D Seminars, Gent 31 mei 2018
Programma

Fiscale aspecten van het nieuwe erfrecht
Intersentia, Leuven 1 juni 2018
Programma

Fiscale aspecten van het nieuwe erfrecht
Intersentia, Leuven 1 juni 2018
Programma

Ondernemingscontracten: 4 frequente contracten onder de loep

M& D Seminars, Gent 1 juni 2018
Programma

GDPR – Gegevensdoorgiften binnen en buiten de EU
Lexalert online seminarie 4 juni 2018
Programma

Woninghuur: Vlaams huurdecreet 2018

M&D Seminars, Kontich 5 juni 2018
Programma

De fiscus op bezoek naar aanleiding van een uitgeprocedeerde strafzaak, kan dat?
Larcier opleiding, Zwijnaarde 5 juni 2018
Programma

UJA & TJK on tour: Actueel overzicht van rechtspraak in VOS- en MOF-dossiers
Larcier opleiding, Antwerpen 5 juni 2018
Programma

Familiaal Vermogensrecht
M&D Seminars, Kontich 7 juni 2018
Programma

Fiscale aspecten van het nieuwe erfrecht
Intersentia, Gent 8 juni 2018
Programma

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Intersentia, sprekers: A.L. Verbeke, R. Barbaix, H. Casman
Woe 6 juni 2018 | Leuven (17u-21u)
Vrij 15 juni 2018 | Antwerpen (13u-17u) 
Vrij 22 juni 2018 | Kortrijk (13u-17u)
Do 28 juni 2018 | Brussel (17u-21u)
Do 30 augustus 2018 | Gent (17u-21u)
Di 11 september 2018 | Hasselt (17u-21u)
Programma

UJA & TJK on tour: Actueel overzicht van rechtspraak in VOS- en MOF-dossiers
Larcier opleiding, Hasselt 12 juni 2018
Programma

De watertoets  
Escala, Opleiding van 2 sessies
Start: 12-06-2018, Hasselt
Programma   

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
M&D Seminars, Beveren 12 juni 2018
Programma

40 jaar Arbeidsovereenkomstenwet

Larcier opleiding, Brussel 14 juni 2018
Programma
 
Studienamiddag: Het nieuwe huwelijksvermogensrecht 2018
Larcier opleiding, Kontich 19 juni 2018
Programma

Testamenten en schenkingen: quid overgangsrecht in het nieuwe erfrecht?
M&D Seminars, Leuven  19 juni 2018
Programma

Up-to-date Vastgoedrecht 2018-1
Lexalert online seminarie 19 juni 2018
Programma

De modernisering van het huwelijks- en relatievermogensrecht
Lexalert online seminarie 21 juni 2018
Programma

Studienamiddag: Vennootschapsrecht anno 2018
Larcier opleiding, Antwerpen 26 juni 2018
Programma

Zomerse wetsdagen – editie 2018
M&D Seminar, maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli
Gent - Holiday Inn Gent Expo           2 juli 2018
Groot-Bijgaarden – Waerboom         3 juli 2018
Leuven - Faculty Club                      4 juli 2018
Antwerpen - Kasteel Den Brandt       5 juli 2018
Laakdal - Domein De Vesten             6 juli 2018
Programma

Wetsdagen. De BV(ba) in het nieuwe vennootschapsrecht
M&D Seminars, Leuven 4 juli 2018
Programma

Estate Planningsdagen – editie 2018
M&D Seminars, Groot-Bijgaarden 3 juli en Gent 6 juli 2018
Programma

Juristendagen 2018 – 11e editie
M&D Seminars
Leuven 23/08/2018
Gent 28/08/2018
Antwerpen 30/08/2018
Programma  

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegelicht

Intersentia opleidingen
Antwerpen: 11/09/2018- Thema: conflicten en structuurwijzigingen
Gent: 18/09/2018 - Thema: de BV
Brussel/Bruxelles: 20/09/2018 - Thema/Thème: de (genoteerde) NV /  La société cotée en bourse
Leuven: 28/09/2018 - Thema: not-for-profit
Nog geen inschrijving mogelijk
 
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be