WETGEVING 4 MAART - 14 APRIL 2016 
Hervormde binnenlandse adoptie in werking vanaf 24 maart 2016

Vereenvoudiging procedure betreffende de overdracht van het loon


De wet op de class actions gedeeltelijk vernietigd door het Grondwettelijk Hof
GwH 17 maart 2016, nr. 2016/041

Buitencontractuele schade – verjaringstermijn - schending
GwH nr. 38/2016, 10 maart 2016
Rechtbank van eerste aanleg Leuven vaststelling van het bijzonder reglement

Wijziging  reglement van inwendige orde van de "Ordre des barreaux francophones et germanophone" (inzake fusies balies)

Gerechtelijke stage nu drie keer verlengbaar voor maximum drie perioden van zes maanden

Versnelde procedure bij Raad van State verwijst naar nieuwe wet over verzekeringsondernemingen
Toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister

Algemene strafbaarstelling van pesterijen

Kilometerheffing – wijzigingen – inwerking 1 april 2016

Brussel past verkeersbelasting voor zware voertuigen aan

Vereenvoudiging van de kmo-portefeuille vanaf 1 april 2016
Medische index (die ziekteverzekeraars kunnen gebruiken om hun premies te indexeren)

Vlaanderen start met hervormd inburgerings- en integratiebeleid 

Omzendbrief reglementering verblijf van vreemdelingen


Basisbedragen van het leefloon aangepast vanaf 1 april 2016
 
PUBLIEK RECHT

Vlaamse openbare statistieken
19 FEBRUARI 2016. - Decreet betreffende de Vlaamse openbare statistieken, BS 07/03/2016, bl. 16132

Inzage publiek stroomgebiedsbeheerplan Belgische kustwateren
Raadpleging van het publiek over het ontwerp van het tweede stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren, BS 17/03/2016, bl. 18284

Goedkeuring technisch reglement distributie elektriciteit Vlaams Gewest
8 JANUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaamse Gewest, BS 18/03/2016, bl. 18464

Onroerenderfgoeddecreet
25 MAART 2016. - Ministerieel besluit houdende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 op 1 juni 2016, BS 31/03/2016, bl. 22036
25 MAART 2016. - Ministerieel besluit houdende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 op 1 april 2016, BS 31/03/2016, bl. 22037

Onroerenderfgoed – vaststelling archeologische zones verschillende steden
Vaststelling historische stadskernen van verschillende steden als archeologische zone  in BS 31/03/2016

Omzendbrief reglementering verblijf van vreemdelingen
Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006, BS 01/04/2016,  bl. 22490

Versnelde procedure bij Raad van State verwijst naar nieuwe wet over verzekeringsondernemingen
25 MAART 2016. - Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft, BS 06/04/2016, bl. 22722

Strijd tegen terrorisme: nieuwe financiële sanctie
30 MAART 2016. - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen, BS 05/04/2016,  bl. 22568

Vlaanderen start met hervormd inburgerings- en integratiebeleid 
29 JANUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, 07/04/2016, bl. 22980
In werking op 29/02/2016 met uitzondering van art. 7, § 1 en § 2, (in werking op 16/07/2016)

Wijzigingen maatregelen tegen personen en identiteiten die banden hebben met Al Qaida-netwerk
Bericht van verbod. - Toepassing van de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al Qaida-netwerk. - Nieuwe wijzigingen, BS 12/04/2016, bl. 23715


GEZONDHEIDSRECHT

Vlaamse huisartsenzones
20 JULI 2015. - Ministerieel besluit betreffende de huisartsenzones, BS 08/04/2016, bl. 23251


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Gerechtelijke stage drie keer verlengbaar
29 FEBRUARI 2016. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de gerechtelijke stage betreft, BS 07/03/2016, bl. 16122

Wijziging  reglement van inwendige orde van de « Ordre des barreaux francophones et germanophone (inzake fusies balies)
29 JANUARI 2016. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van een wijziging van het reglement van inwendige orde van de « Ordre des barreaux francophones et germanophone », BS 17/03/2016, bl. 18207

Rechtbank van eerste aanleg Leuven -  vaststelling van het bijzonder reglement
Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter, BS 23/03/2016, bl. 20205


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 21/03/2016, bl. 19595

Akkoord wegvervoer tussen België-Macedonië
20 SEPTEMBER 2012. - Wet houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Skopje op 10 september 1998, BS 22/03/2016, bl. 19692

Akkoord betreffende internationaal wegvervoer België-Albanië
20 SEPTEMBER 2012. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië betreffende het internationaal wegvervoer, ondertekend te Tirana, op 25 april 2006, BS 22/03/2016, bl. 19697

Statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen
13 MAART 2016. - Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, BS 23/03/2016, bl. 19856
Erratum BS 08/04/2016

Medische index (die ziekteverzekeraars kunnen gebruiken om hun premies te indexeren)
18 MAART 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2010 tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 138bis-4, § 3, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, BS 25/03/2016, bl. 21143

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 25/03/2016, bl. 21298

Meldplicht voor elk nieuw binnenvaartschip
24 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten van de kennisgeving inzake het in gebruik nemen van nieuw gebouwde of ingevoerde binnenschepen, BS 05/04/2016, bl. 22569

Vereenvoudiging van de kmo-portefeuille vanaf 1 april 2016
26 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, BS 11/04/2016, bl. 23443

Handelspraktijken -  het nemen van monsters tot opsporing en vaststelling van overtredingen
25 MAART 2016. - Koninklijk besluit betreffende het nemen van monsters, zoals voorzien in artikel XV.3, 7° van het Wetboek van economisch recht, BS 12/04/2016, bl. 23557


FINANCIEEL RECHT

Uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar
2 MAART 2016. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 maart 2016-2026, BS 11/03/2016, bl. 16698

Uitgifte lineaire obligaties door Staat
4 MAART 2016. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 1,60 % - 22 juni 2047 », BS 17/03/2016, bl. 18188

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings- en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. – BS 17/03/2016, Bericht, bl. 18283

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
 DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 18/03/2016, bl. 18336


Rentenfonds – Verslag boekjaar 2015
Rentenfonds. - Verslag over de operaties van het boekjaar 2015, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds, BS 31/03/2016, bl. 22102

Consumentenkrediet – percentages, duur en terugbetalingsmodaliteiten
Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's). - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, artikel 7bis, BS 12/04/2016, bl. 23712


STRAFRECHT

Toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister
2 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister, BS 17/03/2016, bl. 18680

Algemene strafbaarstelling van pesterijen
25 MAART 2016. - Wet tot wijziging van artikel 442bis van het Strafwetboek, BS 05/04/2016, bl. 22563

Benoemingen en ontslagverleningen probatiecommissies
Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, BS 12/04/2016


FISCAAL RECHT

Voorafbetalingen
7 MAART 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen, BS 09/03/2016, bl. 16502

Landen waar gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België
1 MAART 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 734quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België, BS 10/03/2016, bl. 16541

Lijst van Staten zonder of met een lage belasting
1 MAART 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 179 van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van Staten zonder of met een lage belasting, BS 11/03/2016, bl. 16692

Voorafbetalingen aanslagjaar 2017
Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. Voorafbetalingen. - Aanslagjaar 2017, BS 31/03/2016, bl. 22072

Kilometerheffing – wijzigingen – inwerking 1 april 2016
25 MAART 2016. - Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de kilometerheffing betreft, BS 01/04/2016, bl. 22195.

Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2:aanhaling en inbeslagneming voertuigen – tarieven takeling en stalling voertuigen
29 MAART 2016. - Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2. - Richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. - Erkenning van de takeldiensten, BS 04/04/2016, bl. 22495

Model aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2016
1 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2016, bl. 23160.

Bericht in verband met investeringsaftrek
Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomsten-belastingen. - Bericht in verband met de investeringsaftrek, BS 11/04/2016, bl. 23503

Startende ondernemingen - belastingvermindering verwerving nieuwe aandelen
1 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 12/04/2016, bl. 23552

Organisatie Vlaamse Belastingdienst
29 MAART 2016. - Besluit van de administrateur-generaal tot subdelegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst, BS 12/04/2016, bl. 23646
29 MAART 2016. - Besluit van de administrateur-generaal tot hernieuwde indeling van de Vlaamse Belastingdienst in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram, BS 12/04/2016, bl. 23669

Brussel past verkeersbelasting voor zware voertuigen aan
24 MAART 2016. - Ordonnantie houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de wegfiscaliteit van zware voertuigen, BS 31/03/2016, bl. 22172
Nieuwe tarieven inwerking vanaf 1 april 2016


SOCIAAL RECHT

Waals decreet tot invoering van indexsprong van huurprijzen
3 MAART 2016. - Decreet tot invoering van een indexsprong van de huurprijzen, BS 11/03/2016, bl. 16710

Vereenvoudiging procedure betreffende de overdracht van het loon
7 MAART 2016. - Wet houdende vereenvoudiging van de procedure betreffende de overdracht van het loon, BS 21/03/2016, bl. 19391

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
16 MAART 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 23/03/2016, bl. 20089


Wijziging benaming van Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst
18 MAART 2016. - Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels, BS 30/03/2016, bl. 21529

Basisbedragen van het leefloon aangepast vanaf 1 april 2016
1 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 08/04/2016, bl. 23246


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Zetelakkoord tussen België en Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten
10 JUNI 2014. - Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, ondertekend te Brussel op 12 juli 2006, BS 13/04/2016, bl. 23778.

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF


2016-052


24-03-2016

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1408, § 1, 3°)

Geen schending

Rolnummer(s): 6206
Gerechtelijk recht - Goederen die niet in beslag kunnen worden genomen - Goederen die volstrekt nodig zijn voor de uitoefening van het beroep - Toepassingsgebied - Rechtspersonen - Uitsluiting.
2016-051


24-03-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen (art. 1, 2 en 46)

Geen schending

Rolnummer(s): 6205
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Burgerlijke aansprakelijkheid - Werkgever - Burgerrechtelijke immuniteit - 1. Werkgever van een werknemer of een leerjongen die het slachtoffer is van een arbeidsongeval - 2. Werkgever bij wie een cursist een individuele beroepsopleiding volgt en die het slachtoffer is van zulk een ongeval - Uitsluiting.
2016-050


24-03-2016

Prejudiciële vragen
Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (art. 49/1, vierde lid)

Geen schending (in de gegeven interpretatie)

Rolnummer(s): 6186 • 6188 • 6189
Economisch recht - Continuïteit van de ondernemingen - Procedure van gerechtelijke reorganisatie - Collectief akkoord - Geen mogelijkheid van vermindering of kwijtschelding van schuldvorderingen - Schuldvorderingen die zijn onstaan uit vóór de opening van de procedure verrichte arbeidsprestatie - Schuldvordering inzake bedrijfsvoorheffing.
2016-049


24-03-2016

Prejudiciële vragen
Art. 171, 5°, c), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing was op de aanslagjaren 2003 en 2004

Geen schending

Rolnummer(s): 6179 • 6180
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Berekening van de belasting - Bijzondere belastingstelsels - Afzonderlijke aanslagen - 1. Compensatievergoedingen die na de stopzetting van de beroepswerkzaamheid worden bekomen - Gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad - 2. Compensatievergoedingen die tijdens de beroepswerkzaamheid worden bekomen - Aanslagvoet van 16,5 pct. of 33 pct.
2016-048


24-03-2016

Prejudiciële vragen
Vlaams decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 (art. 31)

Schending - De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 6172
Fiscaal recht - Registratierechten - Vlaams Gewest - Aankoop van een nieuwe woning met bijhorende grond onder het btw-stelsel - Geen teruggave van reeds betaalde registratierechten - Vernietiging bij het arrest nr. 48/2012 - Retroactiviteit van de nieuwe regeling. # Rechten en vrijheden - Algemene rechtsbeginselen - Rechtszekerheid.
2016-047


24-03-2016

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 342, § 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6152
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vestiging en invordering - Niet-aangifte of laattijdige aangifte - Aanslag van ambtswege - Forfaitaire minimumwinsten - Mogelijkheid om het willekeurige karakter van de door de belastingadministratie gevestigde aanslag aan te tonen. # Rechten en vrijheden - Gelijkheid in fiscale zaken.
2016-046


24-03-2016

Prejudiciële vragen
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 75, 3°)

Geen schending

Rolnummer(s): 6132 • 6133
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - Investeringsaftrek - Vennootschap die beantwoordt aan de criteria van een kmo en die, wegens de uitoefening van haar maatschappelijk doel, het gebruik van de door haar verkregen vaste activa overdraagt aan een vennootschap die niet aan de criteria van een kmo beantwoordt - Uitsluiting. # Rechten en vrijheden - Gelijkheid in fiscale zaken.
2016-045


17-03-2016

Prejudiciële vraag
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 (art. 62, achtste lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6273
Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Proces-verbaal - Bewijswaarde - 1. Overtreders die als natuurlijke persoon houder zijn van een nummerplaat - 2. Overtreders die rijden met een voertuig dat op naam van een rechtspersoon is ingeschreven.
2016-044


17-03-2016

Prejudiciële vraag
Wetboek diverse rechten en taksen (art. 2022, derde lid)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6194
Fiscaal recht - Diverse rechten en taksen - Invordering - Verzet tegen het dwangschrift - Verwerping - Hoger beroep - Consignatieplicht - Beoordelingsvrijheid van de rechter - 1. Verzoekers wier financiële situatie niet toelaat de betwiste som te consigneren - 2. Verzoekers wier financiële situatie de consignatie wel toelaat.
2016-043


17-03-2016

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1211, § 2, laatste lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6165
Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Gerechtelijke verdeling - Beslissing van de rechter betreffende het verzoek tot vervanging van de notaris-vereffenaar - Onmogelijkheid om hoger beroep in te stellen.
2016-042


17-03-2016

Beroep tot vernietiging
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6164
Publiek recht - Bijstand aan personen - Vlaamse Gemeenschap - Bijstand aan personen met een handicap - 1. Basisondersteuningsbudget en budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning - Toekenningsvoorwaarden - Delegatie aan de Regering - 2. Omslag van de financiering van de voorzieningen voor personen met een handicap naar een financiering die rechtstreeks wordt verstrekt aan de personen met een handicap zelf - Beschermingsniveau - 3. Toekenning van een basisondersteuningsbudget - Aanvullende voorwaarden - 4. Financiële ondersteuning - Verschil in de ondersteuning van personen met eenzelfde handicap - 5. Verdeling van het totale beschikbare budget tussen de provincies. # Rechten en vrijheden - Economische, sociale en culturele rechten - Recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand - a. Wettigheidsbeginsel - Delegatie aan de uitvoerende macht - b. Standstill-verplichting.
2016-041


17-03-2016

Beroep tot vernietiging
Art. 3 (partim) en 4 van de wet van 28 maart 2014 tot invoeging van titel 2 " Rechtsvordering tot collectief herstel " in boek XVII " Bijzondere rechtsprocedures " van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht

Gedeeltelijke vernietiging (lacune in de wetgeving) - Verwerping van het beroep voor het overige

Rolnummer(s): 6076
Economisch recht - Consumentenbescherming - Rechtsprocedures - Rechtsvordering tot collectief herstel - 1. Niet-toepassing op collectieve schade waarvan de gemeenschappelijke oorzaak heeft plaatsgevonden vóór de inwerkingtreding van de wet - 2. Beperking van het toepassingsgebied tot de consumentengeschillen - 3. Beperking van de rechtspersonen en openbare diensten die gemachtigd zijn om een groep van benadeelde consumenten te vertegenwoordigen - Vertegenwoordigende instanties uit andere lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte - Uitsluiting. # Europees recht - Vrij verrichten van diensten.
2016-040


10-03-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag (art. 1)

Geen schending (onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.7.4)

Rolnummer(s): 6137
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Gewaarborgde gezinsbijslag - 1. Residuair stelsel - 2. Toekenningsvoorwaarden - Verblijf in België van een natuurlijke persoon die het kind ten laste heeft - 3. Wees - Uitsluiting.
2016-039


10-03-2016

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 2277)

Geen schending

Rolnummer(s): 6119
Burgerlijk recht - Verbintenissenrecht - Periodiek betaalbare schulden - Verjaringstermijn - Vijfjarige verjaring - Uitsluiting - Benuttigingsvergoedingen.
2016-038


10-03-2016

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 2262bis, § 1, tweede lid)

Schending

Rolnummer(s): 6080
Burgerlijk recht - Buitencontractuele aansprakelijkheid - Vordering tot vergoeding van schade die uit een mededingingsinbreuk voortvloeit - Samenloop met een administratiefrechtelijke handhavingsprocedure - Geen stuiting van de verjaring.RECHTERLIJKE ORDE

BS 04/03/2016
Benoemingen parket Antwerpen - familie- en jeugdrechtbank Oost-Vlaanderen - federaal parket - rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Antwerpen – onderzoeksrechter rechtbank van eerste aanleg Limburg - familie-en jeugdrechtbank Limburg - rechtbank van koophandel te Gent, afd. Veurne
Hof van beroep te Gent - Rechtbank van koophandel te Antwerpen

BS 07/03/2016
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen griffiers
Eervolle ontslagnemingen plaatsvervangend rechter vredegerechten kanton Maasmechelen en kanton Neerpelt-Lommel – aanwijzing substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen – hernieuwing functie werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel – aanwijzing substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent - hernieuwing functie onderzoeksrechter rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

BS 10/03/2016
Benoemingen/pensioneringen griffiers/parketsecretarissen

BS 14/03/2016
Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend rechter bij het Benelux-Gerechtshof

BS 17/03/2016
Rechtbank van koophandel te Gent, afd. Dendermonde

Rechtbank van eerste aanleg te Leuven

BS 18/03/2016
Erratum BS 31/08/2015 benoeming griffier rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Arbeidsrechtbank te Antwerpen arr. Antwerpen
Openstaande plaats van werkend rechter in sociale zaken Arbeidsrechtbank te Antwerpen arr. Antwerpen
Openstaande plaats werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen
Vacante plaats detachering magistraat internationale samenwerking inzake de gerechtelijke opleiding, onder meer met het EJTN (European Judicial Training Network), de IOJT (International Organization for Judicial Training) en, in het bijzonder, het AIAKOS-programma (Europese uitwisseling van gerechtelijke stagiairs).

BS 24/03/2016
Hof van beroep te Brussel - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Vredegerecht van het eerste kanton Anderlecht - Vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Leuven

BS 29/03/2016
Benoemingen assessoren rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel

BS 31/03/2016
Hernieuwing mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket
Gerechtspersoneel - Verlenging geldigheidsduur reserve van geslaagden vergelijkende selecties Klasse A2 en A3
Gerechtspersoneel - Verlenging geldigheidsduur reserve van geslaagden vergelijkende selecties niveau c
Verlenging duur stage gerechtelijke stagiairs

BS 01/04/2016
Benoemingen/ontslagnemingen griffiers en parketsecretarissen
Arbeidshof te Gent
Arbeidshof te Gent
Openstaande plaats  werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider arbeidsrechtbank Antwerpen arr. Antwerpen
Openstaande plaats  werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider arbeidsrechtbank Antwerpen arr. Antwerpen
Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Gent
Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Gent

BS 04/04/2016

Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten

BS 06/04/2016
Hernieuwing functie van advocaat-generaal Hof van Beroep Antwerpen
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel

BS 08/04/2016
Oproep tot kandidaten magistraten en leden van het gerechtspersoneel voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Vredegerecht van het kanton Herentals
Aanwijzing van leden van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage, bl. 23501
 
BS 12/04/2016
Verlenging gerechtelijke stage rechtsgebied van het hof van beroep te Gent en voor het gerechtelijk arrondissement Limburg

BS 13/04/2016
Arbeidsrechtbank te Gent