Nieuwsbrief 18 - 28 juni 2019
Het nieuwe Private luik van de OVB wordt op 20 augustus gelanceerd

De nieuwe opleiding van bemiddelaars is met één jaar uitgesteld

De J-Box wordt uitgesteld tot september 2019

Wet op het scannen van strafdossiers gepubliceerd

Vrijheidsstraf van 3 jaar of minder en strafuitvoeringsmodaliteiten vanaf 2020

Herhaling – invoeging art. 55bis Sw

Verkeersrecht: verplicht opnieuw rechts invoegen na het inhalen

Opheffing van de wachttijd voor zelfstandigen - de wet is gepubliceerd

Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor de restauratie en renovatie van het Gerechtshof van Antwerpen
Ministerraad 28 juni 2019

Justitie: erkenning van en financiële tussenkomst voor een transitiehuis in Edingen
Ministerraad 28 juni 2019

Oproep kandidaten lidmaatschap Commissie voor onderhoudsbijdragen
Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie voor onderhoudsbijdragen, BS 21/06/2019,  bl. 64877

Bijzondere reglementen Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement ANTWERPEN
Vredegerechten en politierechtbank arrondissement Antwerpen. - Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement ANTWERPEN (Antwerpen, Mechelen, Turnhout), BS 24/06/2019, bl. 65193

 PUBLIEK RECHT
PROCEDURE RAAD VAN STATE

De Raad van State en het vereiste van het actueel belang… dan toch geen omwenteling
E. Loncke, A. Wirtgen, TBP 2019/5, 244

Schadevergoeding tot herstel bij de Raad van State
A. Wirtgen, De mogelijkheid om schadevergoeding tot herstel bij de Raad van State te vorderen luidt het einde van de hakbijlsanctie van de ‘automatische’ vernietiging in. Commentaar bij arrest RvS (AV) 14 december 2018, nr. 243.249, Piron, TBP 2019, 148, TBP 2019/5, 255

OVERHEIDSOPDRACHTEN


Jaarboek overheidsopdrachten 2018-2019

C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel, B. Wathelet, EBP Publishers 2019, 1210 p.
Beschrijving + inhoudstafel

OMGEVINGSRECHT


Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO)
Nummer 2, apr-mei-jun 2019

GRONDRECHTEN EN MENSENRECHTEN

Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de rechten van de mens  
Strada lex Nieuws 28 juni 2019
12 MEI 2019. - Wet tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens, BS 21/06/2019, bl. 63964

Sociale en economische grondrechten in de Belgische Grondwet

Art. 23 GW: goedgekeurd 25 jaar geleden
M. Stroobant, TvMR nr. 2, apr-mei-jun 2019, 4

Preventieve uitzendverboden
E. Cloots, T. Van Diest, VTM mag ‘Cold Case’ toch uitzenden van de rechter, TvMR nr. 2, apr-mei-jun 2019, 13

Rechtspraakskroniek rechten van de mens

Les jurisdictions de l’Union européenne et les droits fondamentaux. Chronique de jurisprudence (2018) par L’Institut de droit européen des droits de l’homme, RTDH n° 119, 01/07/2019, 599

GEGEVENSBESCHERMING


Één jaar GDPR: kroniek van niet-ingeloste verwachtingen?
W. Debeuckelaere, TvMR nr. 2, apr-mei-jun 2019, 9

BURGERLIJK RECHT
Wetgevingskroniek burgerlijk recht
R. Jafferali (coord.), Chronique de législation en droit privé (1er janvier – 31 décembre 2018) (Seconde partie), JT N° 6778, 22/06/2019, 477

PERSONEN EN FAMILIAAL (VERMOGENS)RECHT


Digitalisering burgerlijk stand

F. Swennen, Registerdata, Editoriaal, T.Fam. 2019/6, 146
S. Heylen, De modernisering en informatisering van de burgerlijke stand. Commentaar bij de wet van 18 juni 2018 en titel 11 van de wet van 21 december 2018, T.Fam. 2019/6, 148

Vereffening-verdeling
S. Mosselmans, Devolutieve werking van het hoger beroep inzake gerechtelijke vereffening-verdeling, noot onder Cass. 16/11/2018, T.Fam. 2019/6, 160
P. Senaeve, Het overgangsrecht van de wet van 13 augustus 2011 tot hervorming van de procedure vereffening-verdeling: eindelijk duidelijkheid, noot onder Cass. 02/11/2018, T.Fam. 2019/6, 165

Medehuur door echtgenoten
L. Mortiers, Two sides to the story: werkelijke kennis van het huwelijk in hoofde van de verhuurder bij opzegging van de huur van de gezinswoning, noot onder Cass. 20/04/2017, T.Fam. 2019/6, 170

Tontine en aanwas. Rechtspraak overzicht 2014-2018

D. Michiels, CABG 2019, Larcier 101 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VERBINTENISSENRECHT


Teleologische interpretatie
M. Meirlaen, NJW nr. 405, 26/06/2019, 494

Verkoop onroerend goed
X. Ulrici, L. Leroi, Les aléas dans la vente immobilière. Mise à néant du contrat et changement des parties, Rec.gén.enr.not. 2019/6, 226

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT


Aansprakelijkheidsrecht. Een overzicht
K. Duerinckx, 3de, herziene uitgave, Maklu 2018, 147 p.
Beschrijving + inhoudstafel

JEUGDRECHT

Rechtspraak jeugdrecht
JLMB 2019/25
Inhoudstafel
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
De nieuwe opleiding van bemiddelaars is met één jaar uitgesteld
Strada lex Nieuws 26 juni 2019
5 MEI 2019. - Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, BS 19/06/2019, bl. 62001 (aanpassing overgangsbepalingen, art. 239, 5e lid wet 18 juni 2018)

De J-Box wordt uitgesteld tot september 2019
Strada lex Nieuws 24 juni 2019
Het uitstel van de lancering heeft geen invloed op het aanmaken van een J-Box, wat reeds via het DPA-platform kan aangevraagd worden

Tuchtrecht voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen
P. Hofströssler, K. Slabbaert, B. Van den Bergh, CABG 2019, Larcier 2019, 103 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Today’s Lawyer

Nr. 1, maart 2019
Inhoudstafel

Deskundigenonderzoek

T. Toremans, De nietigheid van het niet-ondertekende eindverslag van de gerechtsdeskundige voor en na Potpourri I., noot onder Cass. 12/04/2018, P&B 2019/2, 55
T. Toremans, De geldboete voor procesrechtmisbruik gepleegd in het kader van het gerechtelijk deskundigenonderzoek, noot onder Brussel 08/06/2018, P&B 2019/2, 69

Rechtskroniek voor het Notariaat

Deel 34, D. Bruloot (ed.), die Keure 2019, 113 p.
•Het (vernieuwde) bestuur in de BV en NV
•Effecten bij BV, NV en CV: categorieën, uitgifte en overdracht
•Aandachtspunten bij de overgang van BVBA en CVBA naar BV
Beschrijving + inhoudstafel

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Het nieuwe WVV en de vaste vertegenwoordiger: een gamechanger?
Taxwin Actua 27 juni 2019
Herformulering van het vroegere artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.) inzake de benoeming van vaste vertegenwoordigers.

De omzettingstabel van het WVV werd gepubliceerd
Strada lex Nieuws 27 juni 2019
6 JUNI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, BS 24/06/2019, bl. 64915

Wetboek van vennootschappen en verenigingen: structuur – begripsmatige nieuwigheden (boek 1)
Y. Desmyttere, Nieuwsbrief Notariaat nr. 8, 1

Een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen
D. Van Gerven, VIP 2019/2, 12

Le nouveau Code des sociétés (et des associations): Capita Selecta
X. Dieux, P. De Wolf, JT N° 6779-6780, 29 juni-6 juli 2019, 501

WVV: Nieuwe boekhoudregels
De Venn. nr. 6, juni 2019, 4
29 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 30/04/2019, bl. 42246
Het KB is van toepassing op nieuwe rechtspersonen vanaf 1 mei 2019. en op bestaande rechtspersonen vanaf 1 januari 2020

Corporate Governance Code 2020 beschikbaar
De Venn. nr. 6, juni 2019, 11
12 MEI 2019. - Koninklijk besluit houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen, BS 17/05/2019, bl. 47344
Zie: https://www.corporategovernancecommittee.be/nl/over-de-code-2020

STRAFRECHT
Wet op het scannen van strafdossiers gepubliceerd
5 MEI 2019. - Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, BS 19/06/2019, bl. 62001
Zie ook:
Strada lex Nieuws 25 juni 2019:  De toegang tot het Centraal Strafregister werd aangepast
Strada lex Nieuws 28 juni 2019: Drie nieuwe gegevensbanken in strafzaken

Vrijheidsstraf van 3 jaar of minder en strafuitvoeringsmodaliteiten vanaf 2020
Strada lex Nieuws 25 juni 2019
5 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder, BS 14/06/2019, bl. 61148

Herhaling – invoeging art. 55bis Sw
M.-A. Beernaert, D. Vandermeersch, La loi du 5 mai 2019 insérant dans le Code pénal un article 55bis: un nouvel essai manqué pour pallier les discriminations épinglées par la Cour constitutionnelle en matière de récidive, JT N° 6778, 22/06/2019, 490
5 MEI 2019. - Wet tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek, wat de herhaling betreft, BS 28/05/2019, bl. 51916

De bestraffing van piraterij: een zoektocht naar toenemende uniformiteit

K. Willaert, T.Strafr. 2019/3, 138

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen
G. Lénelle, G. Pijcke, La responsabilité pénale des personnes morales. Le point de vue de l’auditorat du travail, Dr. pén. entr. 2019/2, 77

Anti-witwas richtlijn
M. Fernandez-Bertier, B. Saen, La directive (UE) 2018/1673 visant à lutter contre le blanchiment d’argent au moyen du droit pénal: analyse et impact anticipé en droit belge, Dr. pén. entr. 2019/2, 95

GEVANGENISWEZEN

Fatik nr. 162, apr-mei-jun 2019
Artikels inzake: minimale dienstverlening – sport en psychische gezondheid in detentie – personen met verstandelijke beperkingen in de gevangenis – toezicht op de Belgische gevangenissen

VERKEERSRECHT


Het is verplicht opnieuw rechts in te voegen na het inhalen
Strada lex Nieuws 28 juni
8 MEI 2019. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het niet opnieuw rechts invoegen na het inhalen, BS 21/06/2019, bl. 63975

Verkeerszakboekje 2019

L. De Somer, L. Helsen, Wolters Kluwer 2019, 292 + 20 p.
Inhoudstafel

FISCAAL RECHT
Hervorming vennootschapsbelasting – inwerkingtreding en antimisbruikbepaling zorgen voor hoofdbrekens
TaxWin Actua 27 juni 2019

Bezoldigingsvereiste verlaagd tarief vennootschapsbelasting
H. Hubau, VIP 2019/2, 4

Vennootschapsbelasting
Aangiftetermijn: theorie versus praktijk, De Venn. nr. 6, juni 2019, 5
Minimumbezoldiging voor bestuurders, De Venn. nr. 6, juni 2019, 8

Beperking interestaftrek (ATAD): technische wijzigingen

P. Smet, G. Delfosse, Fiscoloog nr. 1617, 26/06/2019, 7

Notionele interestaftrek vergt dan toch voldoende economische substantie

S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1617, 26/06/2019, 1

Rechtspraak fiscaal recht
JLMB 2019/26
Inhoudstafel

Fiscale fraude: wetgever ‘integreert’ fiscaal contentieux in strafprocedure
C. Buysse, Fiscoloog nr. 1616, 19/06/2019, 1

Onroerende voorheffing
L. Maes, Is ‘materieel’ en outillage’ als begrip aan herziening toe?, Fiscoloog nr. 1616, 19/06/2019, 9

Vrijstelling schenkbelasting
A. Ghysens, L’article 2.8.6.0.9 du Vlaamse Codex Fiscaliteit, Rec.gén.enr.not. 2019/6, 255

Personenbelasting - Advocaat - Overdracht van auteursrechten - Licentie-overeenkomst ivm de handelsnaam en het logo – Simulatie

Taxwin Actua 25 juni 2019
Bespreking Gent 30 oktober 2018

Fiscaal voordeel voor overuren: 180 uren in plaats van 130

Strada lex Nieuws 26 juni 2019
6 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92, BS 19/06/2019, bl. 62043

Jaarverslag 2018 Rulingdienst

Jaarverslag 2018 Dienst Voorafgaande beslissingen

Kadastraal inkomen
Verwar revalorisatie niet met indexatie, De Venn. nr. 6, juni 2019, 7

Art. 79 en 207: toetsing aan economische werkelijkheid
T. Janssen, Geen fiscale aftrekken meer in economische ‘abnormale’ omstandigheden, aldus Cassatie, Fisc. Act. nr. 22, week 13-19 juni 2019, 1

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing
W. De Visscher, Ploegen- en nachtarbeid: FAQ gepubliceerd, Fisc. Act. nr. 22, week 13-19 juni 2019, 5

Btw op restaurant- en cateringdiensten
J. Opreel, Opsplitsing menuprijs tussen eten en drank: fiscus stelt nieuwe methode voor, Fisc. Act. nr. 22, week 13-19 juni 2019, 8

BTW

Belastingvrij bijklussen: hoe hoog is de jaargrens? 6.130 of 6.250 EUR?

J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1617, 26/06/2019, 4

Optioneel stelsel onroerende verhuur

T. Van Stiphout, B. Stroobants, Huur met btw vanaf 1 januari 2019: een overzicht van de wijzigingen van de wet van 14 oktober 2018, Nieuwsbrief Notariaat nr. 8, 4
T. Van Beveren, F. Paternoster, Nieuwe herzieningsregels, Btw Brief nr. 6, juni 2019, 1
I. Massin, Verkoop gebouw verhuurd met BTW: (soms) geen herziening, Fiscoloog nr. 1616, 19/06/2019, 5

Deeleconomie

J.-P. Roux, J. Symons, FAQ over occasionele diensten gepubliceerd, , Btw Brief nr. 6, juni 2019, 6

Vrijstelling btw van schenkingen van niet-voedingsmiddelen

Wat doen met onverkoopbare voorraad?, De Venn. nr. 6, juni 2019, 6

SOCIAAL RECHT
Opheffing van de wachttijd voor zelfstandigen - de wet is gepubliceerd
SocialWeb nieuwsbrief 25/06/2019
Zie ook:
Strada lex Nieuws 27/06/2019: “Eind van de wachttijd voor de zelfstandigen vanaf 1 juli 2019”
SocialWeb nieuwsbrief 27/06/2019: “Snellere toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen”
Zelfstandigen ontvangen voortaan uitkering vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Voorwaarde: totale duur arbeidsongeschiktheid moet meer dan zeven dagen bedragen.
22 MEI 2019. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen, BS 24/06/2019, bl. 64913

Arbeidsongeval + pensioen = vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen

Strada lex Nieuws 25 juni 2019
22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 14/06/2019, bl. 61252
22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 14/06/2019, bl. 61253

De cao nr. 109 viert zijn vijfde verjaardag: is er nieuws onder de zon?

S. Piron, Nieuwsbrief Ontslag nr. 3, juni 2019, 1

Hoe werkt het vrij aanvullend pensioen voor werknemers?

De Venn. nr. 6, juni 2019, 9

Screening van (kandidaat-)werknemers: spanningsveld tussen security en privacy
S. Raets, OR 2019/6, 186
STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be